Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2115(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0100/2015

Teksty złożone :

A8-0100/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.33
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0142

Teksty przyjęte
PDF 497kWORD 91k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa
P8_TA(2015)0142A8-0100/2015
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2013 (2014/2115(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa(5), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8-0100/2015),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 152.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 152.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2013 (2014/2115(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa(5), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8-0100/2015),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2013;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 152.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 152.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2013 (2014/2115(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8-0100/2015),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2013 wyniósł 9 216 900 EUR; mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2013 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że odnośnie do jednej uwagi poczynionej przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2011 i oznaczonej jako znajdująca się „w trakcie realizacji” w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto działania naprawcze i uwaga ta jest teraz opatrzona w sprawozdaniu Trybunału za rok 2013 adnotacją „zrealizowane”; zwraca ponadto uwagę, że w związku z dwiema uwagami poczynionymi w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto również działania naprawcze i jedna uwaga oznaczona jest teraz jako „zrealizowane”, a druga jako „nie dotyczy”;

2.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że Agencja wprowadziła procedurę prognozowania przenoszenia środków, aby ograniczyć poziom przeniesień; wzywa Agencję, by nadal poszukiwała możliwości ograniczenia poziomu przeniesień oraz unikała wszelkich nieplanowanych przeniesień;

3.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że informacje na temat wpływu działalności Agencji na obywateli Unii znajdują się na jej stronie internetowej, głównie w postaci rocznych publikacji strategicznych dokumentów, jak roczne sprawozdanie z działalności Agencji czy wyniki kontroli i inspekcji; zauważa, że Agencja opracowuje obecnie nową stronę internetową, aby wyeksponować swoją działalność i zwiększyć przejrzystość;

4.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że Agencja stale ocenia nowe możliwości rozwijania synergii z innymi agencjami, na przykład w drodze umowy o gwarantowanym poziomie usług na rzecz wspólnej jednostki audytu wewnętrznego, koordynowania szkoleń i przeprowadzania kontroli ex post wspólnie z innymi agencjami z siedzibą w Hiszpanii i Portugalii; zauważa ponadto, że Agencja wspiera obecnie Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) dzięki dodatkowemu połączeniu z siecią „S-TESTA” i postara się, aby EMSA hostowała na swojej awaryjnej stronie internetowej zewnętrzną stronę Agencji; odnotowuje współpracę między Agencją a Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego przy wspólnym projekcie dotyczącym systemu monitorowania antypirackiego (MARSURV-1);

Zarządzanie budżetem i finansami

5.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,64 %, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 83,85 %; stwierdza na podstawie sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, że ogólny wysoki poziom środków, na które zaciągnięto zobowiązania, świadczy o terminowości zaciągania zobowiązań;

Zobowiązania i przeniesienia

6.  z niepokojem zauważa, że poziom środków przeniesionych na 2014 r., na które zaciągnięto zobowiązania, był wysoki w tytule II (wydatki administracyjne), gdzie wyniósł 38 %, i w tytule III (wydatki operacyjne), gdzie wyniósł 43 %; na podstawie odpowiedzi Agencji zauważa, że przeniesienia w tytule II wynikały po części z sytuacji związanej z kwotą i terminami możliwych zapłat za wsteczne wyrównanie wynagrodzeń za 2011 i 2013 r., co ostatecznie wyjaśniło się w listopadzie 2013 r.; na podstawie sprawozdania Trybunału uznaje, że przeniesienia w tytule III wynikały głównie z dużej liczby projektów informatycznych rozpoczętych lub realizowanych w 2013 r.;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

7.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że w marcu 2014 r. jej Zarząd przyjął „Wieloletni plan w dziedzinie polityki kadrowej na okres 2015–2017”, zgodnie z wytycznymi Komisji; zauważa, że na dzień 31 grudnia 2013 r. w planie zatrudnienia Agencji było 68 stanowisk zatwierdzonych, które obejmowały pracowników tymczasowych, pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych, zaś 65 tych stanowisk było obsadzonych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

8.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że w październiku 2014 r. Zarząd przyjął kompleksową strategię zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, która jest publicznie dostępna na stronie internetowej Agencji; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o konkretnych wynikach tej strategii oraz do przedstawienia do końca czerwca 2015 r. wykazu konkretnych przypadków;

9.  zauważa, że strategia ta nakłada obowiązek publikowania jedynie deklaracji o braku konfliktu interesów członków Zarządu, dyrektora wykonawczego i kierowników działów, ale nie ich życiorysów, które są publikowane na zasadzie dobrowolności; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji zauważa, że obowiązek ten nie ma zastosowania do członków Rady Doradczej, których niezależność również należy zapewnić; wzywa Agencję do zmiany tej strategii i do obowiązkowego publikowania życiorysów dyrektora wykonawczego, kierowników działów i członków Zarządu; wzywa Agencję do publikowania również życiorysów i deklaracji o braku konfliktu interesów członków Rady Doradczej z myślą o większej przejrzystości;

Audyt wewnętrzny

10.  odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła audyt, aby ocenić adekwatność struktury i skuteczne wdrażanie systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do strategicznego planowania wspólnego rozmieszczania realizowanego przez Agencję; stwierdza, że Służba Audytu Wewnętrznego uznała, iż wprowadzony system kontroli wewnętrznej daje rozsądną pewność co do osiągnięcia celów operacyjnych dotyczących strategicznego planowania wspólnego rozmieszczania;

11.  przyjmuje do wiadomości, że Służba Audytu Wewnętrznego sprawdziła wdrożenie swoich wcześniejszych wydanych Agencji zaleceń w drodze przeglądu dokumentacji oraz że na dzień 31 grudnia 2013 r. nie stwierdziła niewdrożonych zaleceń o zasadniczym znaczeniu ani zaleceń bardzo ważnych;

Inne uwagi

12.  uznaje jakość i znaczenie zadań wypełnianych przez Agencję i wyraża zadowolenie z jej skuteczności, stałości i doskonałych wyników uzyskanych od jej utworzenia;

13.  kładzie nacisk na znaczenie roli Agencji we wdrażaniu wspólnej polityki rybołówstwa i realizacji jej celów, zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku wyładunku i wymogów w zakresie monitorowania, kontroli i nadzoru działalności rybackiej;

14.  wzywa Agencję do zapewnienia odpowiedniej koordynacji i odpowiedniego prowadzenia działalności kontrolnej we wszystkich państwach członkowskich;

o
o   o

15.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter horyzontalny, odsyła do swojej rezolucji z dnia 29 kwietnia 2015 r.(1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2015)0130.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności