Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2115(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0100/2015

Ingivna texter :

A8-0100/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.33
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0142

Antagna texter
PDF 178kWORD 74k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2013: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
P8_TA(2015)0142A8-0100/2015
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013 (2014/2115(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (005304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(5), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0100/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören Europeiska fiskerikontrollbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 152.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 152.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013 (2014/2115(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(5), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0100/2015).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 152.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 152.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013 (2014/2115(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0100/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt Europeiska fiskerikontrollbyråns (nedan kallad byrån) räkenskaper uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2013 till 9 216 900 EUR. Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att avseende en kommentar som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerades som ”pågår” i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits och den kommentaren är nu i revisionsrättens rapport för 2013 markerad som ”har genomförts”. Parlamentet noterar vidare att för de två kommentarerna som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder också vidtagits och en kommentar är nu markerad som ”har genomförts” och den andra som ”ej tillämplig”.

2.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att byrån har inrättat ett förfarande för överföringsprognoser med syftet att minska överföringarna till efterföljande budgetår. Parlamentet uppmanar byrån att fortsätta att försöka minska överföringarna till efterföljande budgetår och undvika oplanerade sådana.

3.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att information om hur byråns verksamhet påverkar unionsmedborgarna finns tillgänglig på dess webbplats, främst genom det årliga offentliggörandet av strategiska dokument såsom byråns årliga verksamhetsrapport eller resultatet av kontroller och inspektionskampanjer. Parlamentet noterar att byrån för närvarande håller på att utveckla en ny webbplats för att öka synligheten och transparensen.

4.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att byrån kontinuerligt utvärderar nya möjligheter för att utveckla synergier med andra byråer, såsom tjänstenivåavtalet för att dela på internrevisionsfunktionen, samordning av utbildning och efterhandskontroller tillsammans med andra byråer med säte i Spanien och Portugal. Parlamentet noterar dessutom att byrån för närvarande bistår Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) med en extra uppkoppling till ”s-Testa” och försöker ha sin externa webbplats på Emsas sekundärserver. Parlamentet noterar samarbetet mellan byrån och Emsa med det gemensamma projektet avseende övervakningstjänsten för att bekämpa piratverksamhet (Marsurv-1).

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

5.  Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2013 resulterade i ett genomförande av budgeten på 98,64 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 83,85 %. Parlamentet konstaterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att den höga totala andelen anslag för vilka åtaganden gjorts visar att åtagandena gjordes i tid.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

6.  Europaparlamentet noterar med oro att så mycket som 38 %, av åtagandebemyndigandena i avdelning II (administrativa utgifter) och 43 % i avdelning III (driftsutgifter) fördes över till 2014. Parlamentet noterar utifrån byråns svar att överföringarna för avdelning II delvis berodde på storleksordningen och tidsplanen för eventuella betalningar till följd av retroaktiva lönejusteringar för 2011 och 2013, en situation som klargjordes i november 2013. Parlamentet konstaterar på grundval av revisionsrättens rapport att överföringar för avdelning III främst berodde på att ett stort antal it-projekt antingen inleddes eller pågick under 2013.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

7.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att dess styrelse antog en flerårig personalplan 2015-2017 i mars 2014, i linje med kommissionens riktlinjer. Parlamentet noterar att byrån från och med den 31 december 2013 i sin tjänsteförteckning hade 68 godkända tjänster för tillfälligt anställda, kontraktsanställda och utsända nationella experter, varav 65 var tillsatta.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

8.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att dess övergripande politik för förebyggande och hantering av intressekonflikter antogs av dess styrelse i oktober 2014 och offentliggjordes på byråns webbplats. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om det konkreta resultatet av den politiken och att tillhandahålla ett register över ärendena senast i slutet av juni 2015.

9.  Europaparlamentet konstaterar att denna politik innebär att styrelsemedlemmarnas, verkställande direktörens och enhetschefernas intresseförklaringar måste offentliggöras, medan offentliggörandet av deras meritförteckningar är frivilligt. Parlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att denna skyldighet inte gäller för medlemmarna av det rådgivande organet, vars oberoende också borde garanteras. Parlamentet uppmanar byrån att se över denna politik och se till att offentliggörarandet av verkställande direktörens, enhetschefernas och styrelsemedlemmarnas meritförteckningar blir obligatoriskt. Parlamentet uppmanar byrån att även offentliggöra meritförteckningarna och intresseförklaringarna för medlemmarna av det rådgivande organet för att bidra till större transparens.

Internrevision

10.  Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevision (IAS) genomförde en granskning i syfte att bedöma det interna kontrollsystemet för den strategiska planeringen av det gemensamma utnyttjandet, så som byrån genomfört detta, med avseende på dess utformning och i vilken utsträckning det faktiskt tillämpas. IAS fann att de gällande normerna för intern kontroll med rimlig säkerhet kunde avgöra huruvida affärsmålen för den strategiska planeringen av det gemensamma utnyttjandet hade uppnåtts.

11.  Europaparlamentet konstaterar att IAS följde upp genomförandet av dess tidigare rekommendationer till byrån genom en skrivbordsundersökning, och fann att varken några kritiska eller mycket viktiga rekommendationer återstod att åtgärda den 31 december 2013.

Övriga kommentarer

12.  Europaparlamentet erkänner betydelsen av de uppgifter som byrån utför och välkomnar dess effektiva och enhetliga arbete samt det utmärkta resultat som nåtts sedan byrån inrättades.

13.  Europaparlamentet betonar vikten av byråns roll för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken och för att uppnå fiskeripolitikens mål, särskilt mot bakgrund av skyldigheten att landa fångster och kraven i termer av uppföljning, kontroll och övervakning av fisket.

14.  Europaparlamentet uppmanar byrån att se till att kontrollverksamheten samordnas på ett lämpligt och strukturerat sätt i alla medlemsstater.

o
o   o

15.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 29 april 2015(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter från detta datum, P8_TA(2015)0130.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy