Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2108(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0097/2015

Indgivne tekster :

A8-0097/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.34
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0143

Vedtagne tekster
PDF 190kWORD 85k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2013: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
P8_TA(2015)0143A8-0097/2015
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2013 (2014/2108(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2013 med autoritetens svar(1);

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til autoriteten for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3);

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed(5), særlig artikel 44,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0097/2015),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet decharge for gennemførelsen af autoritetens budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 160.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 160.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2013 (2014/2108(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2013 med autoritetens svar(1);

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til autoriteten for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3);

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed(5), særlig artikel 44,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0097/2015),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2013;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 160.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 160.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2013 (2014/2108(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0097/2015),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") for regnskabsåret 2013 ifølge dens årsregnskab var på 78 051 000 EUR, hvilket er et fald på 0,31 % i forhold til 2012;

B.  der henviser til, at hele autoritetens budget stammer fra Unionens budget;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets årsregnskab for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at autoritetens årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på 2012-decharge

1.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der for så vidt angår tre bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2011, og som var markeret som "i gang" i Revisionsrettens beretning for 2012, blev truffet korrigerende foranstaltninger, og at to af dem nu er markeret som "afsluttet" og én som "ikke relevant" i Revisionsrettens beretning; bemærker desuden, at der i forbindelse med de tre bemærkninger i Revisionsrettens beretning for 2012 blev truffet korrigerende foranstaltninger, og at en af bemærkningerne nu er markeret som "afsluttet", én som "ikke relevant" og én som "i gang";

2.  erfarer fra autoriteten, at:

   valideringen af de lokale systemer, hvor dette er relevant, er blevet indført i regnskabsførerens validering af regnskabssystemerne sammen med de centrale ABAC- og SAP-systemer
   kontrollen af budgetgennemførelsesgraden og det samlede antal fremførsler fortsat vil blive forbedret for at sørge for, at fremførslerne er i overensstemmelse med budgetgennemførelsesmålene for de operationelle aktiviteter
   valget af bestyrelsens formand og næstformand skal gennemføres på det lydstreamede offentlige møde ved hemmelig afstemning som fastsat i dens forretningsorden, der blev vedtaget i juni 2013
   regelmæssig dialog med autoritetens interessenter er almindelig praksis; bemærker de foranstaltninger, der er truffet med henblik på gennemsigtighed, såsom offentlige høringer om initiativet vedrørende overgang til en "åben EFSA" eller EFSA-specialistgrupperne
   de eksterne konsulenters anbefalinger vedrørende datastyring, forretningskontinuitet og IT‑sikkerhed er ved at blive gennemført; opfordrer autoriteten til at informere dechargemyndigheden om yderligere resultater med hensyn til gennemførelsen af korrigerende foranstaltninger
   autoriteten har optimeret sit websted for at gøre det mere brugervenligt og lette konsultation vedrørende vigtige aspekter af videnskabeligt arbejde, såsom videnskabelig ekspertise, dataindsamling, risikovurderingsmetoder, udtalelser om risikovurdering samt hvorledes de kan påvirke Unionens borgere gennem hurtig adgang til videnskabelige råd, artikler eller seneste nyheder;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

3.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,80 %, som repræsenterer et mindre fald i forhold til det foregående år (99,30 %), og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var helt oppe på 90,80 %; noterer sig, at budgettet, ifølge autoritetens årsrapport for 2013, under afsnit I (personale) og afsnit II (infrastruktur) blev udnyttet fuldt ud, mens udnyttelsesgraden for afsnit III (aktiviteter) nåede op på 96,99 %;

4.  konstaterer på grundlag af årsrapporten, at budgetgennemførelsesgraden er på 1 % under det oprindelige mål, og at det samlede betalingsniveau er på 2 % under det oprindelige mål; anerkender imidlertid, at budgetovervågningsindsatsen i løbet af regnskabsåret 2013 fortsat bidrog til en konstant høj budgetgennemførelsesgrad;

Forpligtelser og fremførsler

5.  anerkender på grundlag af årsrapporten, at de forpligtede bevillinger, der blev ført frem til 2014, beløb sig til 6 431 431 EUR, hvilket er et fald i forhold til det foregående år; bemærker, at dette fald hovedsagelig er relateret til centraliseringen af betalinger til eksperter, som har medført øget effektivitet i betalingsbehandlingen, og at IT-driftsbudgettet ved udgangen af 2013 ikke var blevet forhøjet gennem overførsler fra andre områder;

6.  bemærker, at der – selv om de samlede fremførsler er faldet regelmæssigt siden 2008 fra 23 % til 11 %, og at betalingsraten er steget fra 73 % til 91 % – er behov for yderligere forbedringer i overvågningen af budgetgennemførelsen med henblik på at holde fremførslerne i overensstemmelse med budgetgennemførelsesmålene for de operationelle aktiviteter;

Overførsler

7.  bemærker, at overførselsniveauet blev holdt inden for grænserne i de finansielle regler, idet overførslen fra afsnit I (personale) til afsnit II (infrastruktur) beløb sig til 418 965 EUR svarende til 4,7 % af afsnit II; erkender, at denne overførsel hovedsagelig skyldtes Den Europæiske Unions Domstols afvisning af Kommissionens forslag vedrørende lønindeksreguleringen for 2011, hvilket gav autoriteten mulighed for at foregribe betalinger relateret til ejendomserhvervelse og for at sænke rentebetalingen;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

8.  bemærker på grundlag af autoritetens årsregnskab, at 93,45 % af de planlagte stillinger var besat ved udgangen af 2013; noterer sig faldet i beskæftigelsesgraden sammenlignet med 2012;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

9.  noterer sig på baggrund af oplysninger fra autoriteten, at den efter høringen af vigtige partnere i 2014 har præciseret og delvist revideret sine gennemførelsesbestemmelser for uafhængighedspolitikken for så vidt angår interesseerklæringer; beklager imidlertid, at den reviderede procedure for screening af årlige, særlige og mundtlige interesseerklæringer fra medlemmer af autoritetens Videnskabelige Komité, ekspertpaneler og arbejdsgrupper stadig sorterer under kontorcheferne; bemærker imidlertid, at denne procedure indførte de kriterier, som screeningen er baseret på, samt rollen for den screeningansvarlige, som omgående skal indberette enhver eventuel interessekonflikt til den rapporteringsansvarlige;

10.  beklager dybt, at de vigtigste smuthuller i autoritetens gennemførelsesbestemmelser ikke er blevet lukket til trods for revisionen heraf; bemærker især den omstændighed, at vurderingen af forskernes interesser finder sted inden for rammerne af mandatet for det panel, som det drejer sig om, i stedet for inden for rammerne af autoritetens kompetenceområde, mens sidstnævnte anvendes som anvendelsesområde for anmeldelse af disse interesser;

11.  opfordrer indtrængende autoriteten til at gøre en konkret indsats for at fjerne denne tilsyneladende arbitrære praksis fra sine interne procedurer med henblik på at sikre autoritetens upartiskhed for så vidt angår forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og fjerne alle eventuelle risici; udtrykker sin dybe skuffelse over autoritetens almindelige praksis med at anvende en dobbeltstandardpolitik for interessekonflikter over for eksperter fra fødevaresikkerhedsorganisationer, som er i strid med den politik, der anvendes over for det øvrige personale; opfordrer desuden autoriteten til at vedtage en svingdørspolitik frem til udgangen af september 2015;

12.  mener, at især spørgsmålet om økonomiske interesser bør behandles med største omhu, og at eksperter bør anmodes om at erklære, om de har modtaget vederlag for deres aktiviteter eller ej; mener, at beløbet i givet fald skal oplyses; mener ikke, at den nuværende praksis, hvor eksperter anonymiserer deres interesser ved f.eks. at anvende begrebet "privat virksomhed", bør accepteres af autoriteten;

13.  bemærker med bekymring den nylige afgørelse fra Den Europæiske Ombudsmand, hvori det konkluderes, at autoriteten "bør revidere sine regler om interessekonflikter og de tilknyttede instrukser og formularer, som den anvender i forbindelse med interesseerklæringer", med henblik på at "sikre, at de eksperter, der arbejder inden for den akademiske verden, anmelder alle relevante oplysninger til" den; opfordrer autoriteten til at sørge for, at forskere i dens ekspertpaneler og arbejdsgrupper offentliggør de økonomiske ordninger, der findes mellem de universitetsinstitutter, som de arbejder for, og kommercielle virksomheder, når disse falder ind for autoritetens kompetenceområde;

14.  anerkender præciseringen af interessekonflikters omfang ved hjælp af nye definitioner, bl.a. med hensyn til forpligtelsen til at anmelde selv den mindste økonomiske interesse eller praksis med kun i ekstraordinære tilfælde at give lov til, at eksperters interesser kan holdes anonyme og dette udelukkende af hensyn til reglerne for databeskyttelse; beklager dog, at definitionen af "interesse" (som fastsat i artikel 2, punkt 2, litra a), i afgørelsen vedrørende interessekonflikter fra autoritetens administrerende direktør) ikke også inkluderer "enhver relevant personlig interesse af økonomisk eller ikkeøkonomisk art, et personligt eller familiemæssigt forhold osv.", som fastsat i Kommissionens retningslinjer for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i de decentraliserede agenturer fra 2013;

15.  bemærker med bekymring, at autoritetens reviderede regler for interesseerklæringer udtrykkeligt udelukker eksperter fra fødevaresikkerhedsorganisationer, der er udpeget af medlemsstaterne, og som får mere end 50 % af deres finansiering fra private kilder;

16.  bemærker på baggrund af oplysninger fra autoriteten, at der ud fra en risikobaseret tilgang anvendes en toårig afkølingsperiode efter endt ansættelse hos autoriteten, for eksperter, der ansættes i fødevareindustrien, men ikke for alle andre former for samarbejde med virksomheder, som hører under autoritetens kompetenceområde; gentager sin opfordring til autoriteten om at anvende en toårig afkølingsperiode for alle materielle interesser i forbindelse med den kommercielle landbrugs- og fødevaresektor, herunder forskningsstøtte, konsulentkontrakter og beslutningstagende stillinger i organisationer, der er på industriens side; opfordrer autoriteten til at informere dechargemyndigheden om resultaterne af den igangværende konsekvensanalyse af indførelsen af yderligere afkølingsperioder, som vil finde sted inden for rammerne af den kommende politikgennemgang, og til at lade sine årsberetninger omfatte de foranstaltninger, som er iværksat med henblik på at håndhæve den gennemførte afkølingsperiode; kræver, at autoritetens uafhængighed fra de økonomiske sektorer, som den regulerer, anvendes som første indikator i denne konsekvensanalyse;

17.  beklager dybt, at artikel 1, stk. 2, i bestyrelsens forretningsorden fastsætter en uigennemsigtig valgprocedure, idet bestyrelsen vælger sin formand og sine næstformænd ved hemmelig afstemning til trods dechargemyndighedens henstilling fra 2014; opfordrer indtrængende autoriteten til at ændre denne regel og gøre hver stemme gennemsigtig og ansvarlig inden udgangen af september 2015 og afholde sig fra at foretage nogen udnævnelser i henhold til de hemmelige procedurer;

18.  mener, at autoriteten bør være mere opmærksom på den offentlige mening og forpligte sig til så vidt muligt at sikre en åben og gennemsigtig dialog;

19.  lykønsker autoriteten med at have vedtaget reproducerbarhed for så vidt angår dens videnskabelige udtalelser som et politisk mål inden for rammerne af autoritetens åbenhedsinitiativ; tilskynder den til at opfylde dette meget vigtige tilsagn og navnlig til at give fuld og proaktiv adgang til de data, der anvendes til disse videnskabelige udtalelser;

Intern kontrol

20.  anerkender på grundlag af Revisionsrettens beretning, at hovedparten af standarderne for intern kontrol (ICS) ifølge autoritetens selvevaluering, der blev foretaget i 2012 og 2013, blev overholdt; bemærker med bekymring, at ICS 4 (medarbejderevaluering og -udvikling) og ICS 11 (dokumenthåndtering) ikke var blevet overholdt, da Revisionsretten foretog sin revision, og opfordrer autoriteten til at underrette dechargemyndigheden om gennemførelsen af ICS 4 og ICS 11;

21.  noterer sig med bekymring, at oplysningerne om planlagte udbud og tilskud i autoritetens årlige arbejdsprogram ikke er tilstrækkeligt detaljerede til, at de kan underbygge finansieringsafgørelsen, jf. artikel 64 i gennemførelsesbestemmelserne til dens finansforordning; opfordrer autoriteten til at afhjælpe denne mangel, idet medtagelse af sådanne detaljer vil kunne give mulighed for en mere effektiv kontrol af udbud og tilskud;

Intern revision

22.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) foretog en komplet risikovurdering i 2013, som resulterede i autoritetens strategiske interne revisionsplan, der angiver de emner, der foreslås medtaget i revisionen i perioden 2014-2016, og fulgte op på gennemførelsen af dens tidligere anbefalinger;

23.  noterer sig med bekymring, at IAS i forbindelse med denne risikovurdering opdagede nogle procedurer med høj indbygget risiko, og at kontrollerne heraf blev vurderet til at være ikke-eksisterende eller utilstrækkelige; anerkender, at autoriteten udarbejdede en handlingsplan med det formål at udbedre disse mangler, og at IAS vil følge op herpå i forbindelse med den næste dybtgående risikovurdering; opfordrer autoriteten til at informere dechargemyndigheden om gennemførelsen af enhver korrigerende foranstaltning, der træffes;

24.  beklager, at gennemførelsen af fem tidligere anbefalinger fra IAS, der var markeret som "meget vigtige", blev forsinket i forhold til de frister, autoriteten havde fastsat i sine oprindelige handlingsplaner; finder det især uacceptabelt, at gennemførelsen af anbefalingerne om forvaltning af informationssikkerhed er blevet forsinket mere end 36 måneder, hvilket har resulteret i, at det er muligt at få adgang til fortrolige oplysninger på en uautoriseret måde eller at offentliggøre oplysninger uden forudgående godkendelse heraf; opfordrer autoriteten til at informere dechargemyndigheden om årsagerne til denne forsinkelse og til hurtigst muligt at få gennemført korrigerende foranstaltninger;

Andre bemærkninger

25.  bemærker med bekymring, at autoriteten har anvendt et beløb på 918 668 EUR i udgifter til transport til og fra lufthavnen i 2013; opfordrer indtrængende autoriteten til at finde et billigere alternativ;

26.  glæder sig over de forbilledlige foranstaltninger, som autoriteten har truffet for så vidt angår omkostningseffektive og miljøvenlige løsninger for dens lokaler; opfordrer autoriteten til at fortsætte denne gode praksis;

27.  anmoder autoriteten om i sin fremtidige interne og eksterne kommunikation at præcisere, at den modtager midler, som er stillet til rådighed fra Unionens budget (EU-tilskud), i stedet for et tilskud fra Kommissionen;

28.  er især opmærksom på den offentlige interesse i beslutningsprocessen i autoriteten, som skal handle i overensstemmelse med sin retlige rolle og ansvar; noterer sig, at autoriteten i 2013 brugte 74 % af sine menneskelige ressourcer på videnskabelige aktiviteter, evaluering og dataindsamling, og at dette udgør en mindre stigning i forhold til situationen i 2012; tilskynder autoriteten til at gøre yderligere fremskridt i denne retning;

o
o   o

29.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 29. april 2015(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0130.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik