Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2108(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0097/2015

Esitatud tekstid :

A8-0097/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.34
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0143

Vastuvõetud tekstid
PDF 184kWORD 83k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
P8_TA(2015)0143A8-0097/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Toiduohutusameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2108(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused(5), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0097/2015),

1.  annab heakskiidu Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektori tegevusele ameti 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 160.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 160.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Toiduohutusameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2108(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused(5), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0097/2015),

1.  märgib, et Euroopa Toiduohutusameti lõplik raamatupidamise aastaaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Toiduohutusameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 160.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 160.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Toiduohutusameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2108(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Toiduohutusameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0097/2015),

A.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „amet”) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2013. aasta lõplik eelarve 78 051 000 eurot, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 0,31 % suurust vähenemist;

B.  arvestades, et ameti kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kolme kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „pooleli”, on võetud parandusmeetmeid ning neist kahe seisuks on nüüd kontrollikoja aruandes märgitud „lõpetatud” ja ühe seisuks „ei kohaldata”; võtab lisaks teadmiseks, et 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes esitatud kolme kommentaari suhtes on võetud parandusmeetmeid ning et ühe kommentaari seisuks on nüüd märgitud „lõpetatud”, ühe seisuks „ei kohaldata” ja ühe seisuks „pooleli”;

2.  võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et

   lokaalsete süsteemide heakskiitmine on vajaduse korral lisatud arvestussüsteemi heakskiitmisele ameti peaarvepidaja poolt koos tsentraalsete ABAC ja SAP süsteemidega;
   eelarve täitmise määra ja üldise ülekandmiste taseme jälgimist parandatakse jätkuvalt, et hoida ülekandmised vastavuses operatiivtegevuse kohta seatud eelarve täitmise eesmärkidega;
   juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine toimub audiovoogedastusega avatud koosolekul salajase hääletuse teel, nagu on sätestatud 2013. aasta juunis vastu võetud kodukorras;
   ameti sidusrühmadega peetakse korrapäraselt dialoogi; võtab teadmiseks läbipaistvuse nimel võetud meetmed, nt avalikkusega konsulteerimine algatuse „Open EFSA” puhul ja ameti spetsialistirühmad;
   andmehalduse, tegevuse jätkuvuse ja IT turvalisuse valdkonnas rakendatakse väliskonsultandi soovitusi; kutsub ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni parandusmeetmete rakendamise tulemustest;
   amet on optimeerinud oma veebisaiti, et see oleks kasutajasõbralikum ning hõlbustaks konsulteerimist teadustöö olulistes aspektides (teadusekspertiis, andmekogumine, riskihindamismetoodika, riskihindamisega seotud arvamused ja nende mõju liidu kodanikele) läbi kiire juurdepääsu teadusnõuannetele, ajakirjade materjalidele ja viimastele uudistele;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,8 %, mis tähendab väikest vähenemist võrreldes eelmise aastaga (99,3 %), ja maksete assigneeringute täitmise määr 90,8 %; võtab ameti 2013. aasta tegevusaruande põhjal teadmiseks, et I jaotise (personal) ja II jaotise (taristu) puhul oli eelarve täitmise määr 100 %, III jaotise (tegevus) puhul aga 96,99 %;

4.  järeldab aasta tegevusaruande põhjal, et eelarve täitmise määr on 1 % väiksem kui esialgne eesmärk ning üldine maksete tase 2 % väiksem kui esialgne eesmärk; märgib siiski, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alased pingutused aitasid saavutada jätkuvalt kõrge eelarve täitmise määra;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.  võtab aasta tegevusaruande põhjal teadmiseks, et 2014. aastasse kanti üle 6 431 431 euro eest kulukohustustega seotud assigneeringuid, mida on vähem kui eelmisel aastal; märgib, et see vähenemine on seotud peamiselt ekspertide maksete tsentraliseerimisega, mis tõi kaasa maksete töötlemise tõhususe suurenemise, samuti sellega, et IT tegevuseelarvet ei suurendatud 2013. aasta lõpus ümberpaigutamistega teistest valdkondadest;

6.  märgib, et kuigi ülekandmiste üldine maht on 2008. aastast alates järjepidevalt vähenenud (23 %-lt 11 %-le) ja maksete määr on suurenenud 73 %-lt 91 %-le, on eelarve täitmise jälgimist vaja veelgi parandada, et hoida ülekandmised vastavuses operatiivtegevuse kohta seatud eelarve täitmise eesmärkidega;

Ümberpaigutamised

7.  märgib, et ümber paigutatud assigneeringute tase jäi ameti finantseeskirjade piiridesse, sest I jaotisest (personal) paigutati II jaotisesse (taristu) ümber 418 965 eurot, mis moodustab 4,7 % II jaotise summast; möönab, et see ümberpaigutamine oli tingitud peamiselt sellest, et Euroopa Liidu Kohus lükkas tagasi komisjoni ettepaneku 2011. aasta palkade indekseerimise kohta, mis võimaldas ametil sooritada varem hoonete omandamisega seotud makseid ning vähendada intressimakseid;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

8.  võtab ameti raamatupidamise aastaaruande põhjal teadmiseks, et 2013. aasta lõpus oli täidetud 93,45 % kavandatud ametikohtadest; tunnistab, et ametikohtade täitmismäär on võrreldes 2012. aastaga langenud;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9.  võtab ametilt saadud teabe põhjal teadmiseks, et pärast konsulteerimist tähtsamate partneritega 2014. aastal muutis amet selgemaks ja vaatas osaliselt läbi oma sõltumatuspoliitika rakenduseeskirjad seoses huvide deklareerimisega; peab siiski kahetsusväärseks asjaolu, et läbivaadatud menetlus ameti teaduskomitee, teaduskomisjonide ja töörühmade liikmete iga-aastaste, eri- ja suuliste huvide deklaratsioonide kontrolli kohta allub endiselt üksuste juhatajatele; märgib siiski, et asjaomase menetlusega kehtestati kriteeriumid, millel kontroll põhineb, samuti kontrolliametniku roll ning see, et kontrolliametnik peab võimalikust huvide konfliktist viivitamata teatama oma vahetule ülemusele;

10.  peab äärmiselt kahetsusväärseks asjaolu, et põhilisi puuduseid ameti rakenduseeskirjades ei ole menetluse läbivaatamisest hoolimata kõrvaldatud; märgib eriti asjaolu, et teadlaste huvide hindamisel võetakse arvesse asjaomase teaduskomisjoni volitusi, mitte ameti tegevusvaldkonda, samal ajal kui asjaomaste huvide deklareerimise ulatuse puhul võetakse aluseks ameti tegevusvaldkond;

11.  nõuab tungivalt, et amet teeks konkreetseid pingutusi sellise meelevaldset kohaldamist võimaldava tava oma sisekorrast kõrvaldamiseks, et tagada ameti erapooletus huvide konfliktide ennetamise ja haldamise osas ning kõrvaldada kõik riskid; väljendab sügavat pettumust ameti üldise tava pärast kohaldada toiduohutusorganisatsioonidest pärit ekspertide suhtes topeltstandarditega huvide konfliktide poliitikat erinevalt muudele töötajatele kohaldatavast poliitikast; palub ametil lisaks võtta vastu meetmed nn pöördukse poliitika suhtes enne 2015. aasta septembri lõppu;

12.  on veendunud, et eriti tähelepanelikult tuleks käsitleda majanduslikke huve ja et ekspertidel tuleks lasta deklareerida seda, kas nende tegevus oli tasustatud või mitte; on veendunud, et juhul, kui tegevus oli tasustatud, tuleks täpsustada tasu suurus; on arvamusel, et amet ei tohiks aktsepteerida ekspertide poolt praegu kasutatavat tava näidata oma huve anonüümsena, kasutades näiteks väljendit „eraettevõte”;

13.  võtab murega teadmiseks Euroopa Ombudsmani hiljutise otsuse, milles järeldati, et amet peaks läbi vaatama oma huvide konflikte käsitlevad eeskirjad ning sellega seotud huvide deklareerimise juhendid ja vormid, tagamaks, et akadeemilistes ringkondades töötavad eksperdid deklareeriksid ametile kogu asjakohase teabe; palub, et amet nõuaks oma teaduskomisjonides ja töörühmades töötavatel teadlastel avaldada rahastamiskokkulepped, mis on sõlmitud nende ülikoolide osakondade, kus nad töötavad, ja äriettevõtete vahel, kui need kuuluvad ameti tegevusvaldkonda;

14.  võtab teadmiseks huvide konfliktide ulatuse täpsustamise uute määratlustega, mis puudutavad muu hulgas kohustust deklareerida ka kõige väiksemad majanduslikud huvid ning praktikat, mis võimaldab ekspertide huve käsitleda anonüümselt ainult erandjuhul, üksnes andmekaitse-eeskirjade järgimise tagamiseks; peab siiski kahetsusväärseks asjaolu, et huvide määratlus, nagu see on sätestatud ameti tegevdirektori otsuses huvide deklareerimise kohta (artikli 2 lõike 2 punkt a) ei hõlma muid asjakohaseid, nii majandusliku kui ka mitte-majandusliku olemusega erahuve, isiklikke või perekondlikke suhteid jne, nagu on sätestatud komisjoni 2013. aasta suunistes huvide konfliktide vältimise ja haldamise kohta ELi detsentraliseeritud asutustes;

15.  võtab murega teadmiseks, et ameti huvide deklaratsioone käsitlevad läbivaadatud eeskirjad jätavad selgesõnaliselt kohaldamisalast välja eksperdid, kes kuuluvad liikmesriikide poolt määratud toiduohutusorganisatsioonidesse, mis saavad rohkem kui 50 % oma rahalistest vahenditest eraallikatest;

16.  võtab ametilt saadud teabe põhjal teadmiseks, et amet kohaldab töölevõtmisel riskipõhise lähenemisviisi kohaselt kaheaastast ooteaega (cooling-off period) toiduainetööstuses töötavate ekspertide suhtes, kuid ei kohalda seda ameti tegevusvaldkonda kuuluvate ettevõtetega toimuva koostöö kõigi muude vormide suhtes; kordab ametile esitatud üleskutset kohaldada kaheaastast ooteaega kõikide kaubandusalase põllumajandusliku toidutööstusega seotud oluliste huvide suhtes, sh teadusuuringute rahastamine, konsultatsioonilepingud ja otsustustasandi ametikohad tööstuspõhistes organisatsioonides; kutsub ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni tulemustest, mis saadakse poliitika eelseisva läbivaatamise raames kehtestatavate täiendavate ooteaegade käimasoleva mõjuhindamise raames, ning palub ametil kajastada oma aastaaruannetes meetmeid, mida on võetud rakendatavate ooteaegade jõustamiseks; nõuab, et asjaomases mõjuhindamises kasutataks esimese indikaatorina ameti sõltumatust majandussektoritest, mida ta reguleerib;

17.  väljendab sügavat kahetsust, et juhatuse kodukorra artikli 1 lõikes 2 nähti ette läbipaistmatu valimisprotseduur, kui juhatus valib oma esimehe ja ase-esimehed salajase hääletuse teel, hoolimata eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni 2014. aastal antud soovitusest; nõuab tungivalt, et amet seda korda muudaks enne 2015. aasta septembri lõppu, muutes iga hääle läbipaistvaks ja loendatavaks, ning hoiduks kõigist ametissenimetamistest salajase menetluse alusel;

18.  on veendunud, et amet peaks pöörama rohkem tähelepanu avalikule arvamusele ja pingutama võimalikult palju avatud ja läbipaistva dialoogi saavutamise nimel;

19.  tunnustab ametit selle eest, et ta võttis läbipaistvuse algatuse raames poliitiliseks eesmärgiks oma teaduslike arvamuste korratavuse; ergutab ametit neist väga olulistest kohustustest kinni pidama, eelkõige võimaldades täielikku ja proaktiivset juurdepääsu nende teaduslike arvamuste koostamisel kasutatud andmekogumile;

Sisekontrollisüsteemid

20.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et suurem osa sisekontrollistandardeid oli ameti enda poolt 2012. ja 2013. aastal läbi viidud hindamise kohaselt täidetud; märgib murelikult, et standard nr 4 (personali hindamine ja arendamine) ning standard nr 11 (dokumendihaldus) ei olnud kontrollikoja auditi ajal täidetud, ning palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni standardite nr 4 ja 11 rakendamisest;

21.  märgib murelikult, et ameti aasta tööprogramm ei sisalda piisavalt üksikasju kavandatavate hangete ja toetuste kohta, mis toetaks rahastamisotsust ameti finantsmääruse rakenduseeskirjade artikli 64 tähenduses; palub ametil see puudus kõrvaldada, sest selliste üksikasjade lisamine võimaldaks hankeid ja toetusi paremini jälgida;

Siseaudit

22.  märgib, et 2013. aastal viis komisjoni siseauditi talitus läbi täieliku riskihindamise, mille tulemusel koostati ameti jaoks strateegilise siseauditi kava, milles on loetletud kavandatud audititeemad aastateks 2014–2016, ning võttis järelmeetmeid oma varasemate soovituste rakendamise suhtes;

23.  märgib murelikult, et riskianalüüsi käigus tuvastas siseauditi talitus teatavad oma olemuselt suure riskiga protsessid, mille puhul olid hinnatud kontrollimehhanismid kas ebapiisavad või puudusid üldse; võtab teadmiseks, et amet koostas tegevuskava, mille eesmärk on neid puudusi käsitleda, ning siseauditi talitus kontrollib seda järgmise põhjaliku riskihindamise käigus; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kõigi parandusmeetmete rakendamisest;

24.  märgib murelikult, et siseauditi talituse viie varasema väga olulise soovituse elluviimine ei toimunud ameti esialgsetes tegevuskavades määratud tähtajaks; peab eriti taunitavaks asjaolu, et infoturbe haldamisega seotud soovituste elluviimine on rohkem kui 36 kuud edasi lükatud, mistõttu võib olla võimalik konfidentsiaalsele teabele ilma loata ligi pääseda või teavet ilma eelneva heakskiiduta avaldada; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni viivituse põhjustest ning võtta kiiresti parandusmeetmeid;

Muud märkused

25.  märgib murelikult, et amet kasutab lennujaama ja sealt tagasisõiduks transporditeenuste rühma, millega seotud kulud olid 2013. aastal 918 668 eurot; nõuab tungivalt, et amet leiaks selleks otstarbeks vähem kuluka alternatiivi;

26.  tunneb heameelt selle üle, et amet on võtnud eeskujulikke meetmeid oma hoonetega seotud kulutõhusate ja keskkonnasõbralike lahenduste osas; ergutab ametit seda head tava jätkama;

27.  palub ametil anda edaspidi nii sise- kui ka välissuhtluses selget teavet selle kohta, et ametit rahastatakse liidu eelarvest (liidu toetusena), mitte komisjoni toetuse abil;

28.  on eriti teadlik avalikkuse huvist ameti otsuste tegemise protsessi vastu, mis peab toimuma ameti õigusjärgsest rollist ja vastutusalast lähtuvalt; märgib, et 2013. aastal kasutati ameti inimressurssidest 74 % teadustegevuseks, hindamiseks ja andmete kogumiseks ning et 2012. aastaga võrreldes on see määr veidi tõusnud; julgustab ametit tegema selles vallas täiendavaid edusamme;

o
o   o

29.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0130.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika