Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2108(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0097/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0097/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.34
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0143

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 87k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
P8_TA(2015)0143A8-0097/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2108(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viranomaisen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002(5) ja erityisesti sen 44 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0097/2015),

1.  myöntää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 160.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 160.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2108(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viranomaisen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002(5) ja erityisesti sen 44 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0097/2015),

1.  toteaa, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 160.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 160.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2108(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0097/2015),

A.  toteaa, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 78 051 000 euroa, mikä merkitsee 0,31 prosentin vähennystä vuoteen 2012 verrattuna;

B.  toteaa, että viranomaisen koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitettyjen kolmen huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 kertomuksessa olivat ”kesken”, toteutettiin korjaavia toimia ja niistä kaksi on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan nyt ”toteutettu” ja yhden tilanne on ”ei relevantti”; toteaa myös, että vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen kolmen huomautuksen osalta toteutettiin korjaavia toimia ja yksi on nyt ”toteutettu”, yhden tilanne on ”ei relevantti” ja yksi on ”kesken”;

2.  panee merkille, että viranomaisen mukaan

   paikallisten järjestelmien hyväksyntä sisällytettiin tilanteen mukaan tilinpitäjän antamaan kirjanpitojärjestelmien hyväksyntään ABAC- ja SAP-järjestelmien kanssa
   talousarvion toteutuksen tason ja siirtojen kokonaismäärän seurantaa parannettiin edelleen, jotta siirrot voitiin pitää operatiivisille toimille asetettujen talousarvion toteutusta koskevien tavoitteiden mukaisina
   johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimitetaan salaisena äänestyksenä suoratoistolähetyksenä lähetettävässä avoimessa kokouksessa, kuten kesäkuussa 2013 hyväksytyssä viranomaisen työjärjestyksessä määrätään
   viranomaisen sidosryhmien kanssa määräajoin käytävä vuoropuhelu on säännöllinen käytäntö; panee merkille toimet avoimuuden lisäämiseksi, kuten "Open EFSA" -aloitetta koskevan julkisen kuulemisen ja viranomaisen asiantuntijaryhmät
   ulkopuolisen konsultin suosituksia pannaan parhaillaan täytäntöön tietohallinnon, toiminnan jatkuvuuden ja tietotekniikan turvallisuuden aloilla; kehottaa viranomaista ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle korjaavien toimien toteuttamisesta saatavista uusista tuloksista
   viranomainen optimoi verkkosivustonsa, jotta se olisi käyttäjäystävällisempi ja jotta olisi helpompi saada tietoa tieteellisen työn tärkeistä osa-alueista, kuten tieteellisestä asiantuntemuksesta, tiedonkeruusta, riskinarviointimenetelmistä ja -lausunnoista ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta unionin kansalaisiin, kun tieteellinen neuvonta, tiedotusvälineille annetut julkaisut ja tuoreimmat uutiset ovat nopeasti saatavilla;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,80 prosenttia, mikä on hieman edellisvuotta (99,30 prosenttia) alempi, ja toteaa, että maksumäärärahojen käyttöaste oli korkea, 90,80 prosenttia; panee merkille viranomaisen vuotuisesta toimintakertomuksesta, että osastossa 1 (henkilöstö) ja osastossa 2 (infrastruktuuri) talousarvio toteutettiin kokonaisuudessaan ja osastossa 3 (toiminta) toteutusaste oli 96,99 prosenttia;

4.  panee vuotuisesta toimintakertomuksesta merkille, että talousarvion toteutus jäi 1 prosentin alkuperäistä tavoitetta alhaisemmaksi ja että maksujen kokonaistaso jäi 2 prosenttia alkuperäistä tavoitetta alhaisemmaksi; toteaa kuitenkin, että talousarvion seuranta varainhoitovuoden 2013 aikana vaikutti edelleen osaltaan siihen, että talousarvion toteutusaste on pysynyt jatkuvasti korkeana;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

5.  toteaa vuotuisen toimintakertomuksen perusteella, että vuodelle 2014 siirrettyjä sidottuja määrärahoja oli 6 431 431 euroa eli edellisvuotta vähemmän; toteaa vähennyksen johtuvan pääosin asiantuntijoiden maksujen keskittämisestä, mikä tehosti maksujen käsittelyä, sekä siitä, että tietotekniikan alan toimintamäärärahoja ei lisätty muilta aloilta vuoden 2013 lopussa tehtävillä siirroilla;

6.  toteaa, että vuodesta 2008 lähtien määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle ovat yleisesti ottaen tasaisesti vähentyneet 23 prosentista 11 prosenttiin ja maksut ovat lisääntyneet 73 prosentista 91 prosenttiin, mutta talousarvion toteuttamisen seurantaa on edelleen parannettava, jotta siirtojen taso saadaan pidettyä operatiiviselle toiminnalle asetettujen talousarvion toteuttamista koskevien tavoitteiden mukaisina;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

7.  panee merkille, että budjettikohdasta toiseen tehtävien siirtojen määrä pysyi varainhoitoa koskevissa säännöissä asetetuissa rajoissa, koska siirto osastosta 1 (henkilöstö) osastoon 2 (infrastruktuuri) oli 418 965 euroa eli 4,7 prosenttia osaston 2 määrärahoista; toteaa siirron johtuneen pääasiassa siitä, että Euroopan unionin tuomioistuin ei hyväksynyt komission ehdotusta palkkoihin vuonna 2011 tehtävästä indeksikorotuksesta, minkä vuoksi viranomainen kykeni ennakoimaan rakennuksen hankintaan liittyviä maksuja ja alentamaan korkomaksuja;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

8.  panee viranomaisen tilinpäätöksestä merkille, että 93,45 prosenttia suunnitelluista toimista oli täytettynä vuoden 2013 lopussa; toteaa, että toimien täyttöaste aleni vuoteen 2012 verrattuna;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

9.  panee viranomaisen antamista tiedoista merkille, että kuultuaan keskeisiä kumppaneitaan vuonna 2014 se selvensi ja osittain tarkisti riippumattomuutta koskevien toimintaperiaatteidensa täytäntöönpanosääntöjä etunäkökohtia koskevien ilmoitusten osalta; pitää kuitenkin valitettavana, että viranomaisen tiedekomitean, tiedelautakuntien ja työryhmien vuotuisten, erityisten ja suullisten etunäkökohtia koskevien ilmoitusten uudistettu arviointimenettely on yhä yksikönpäälliköiden vastuulla; toteaa kuitenkin, että menettelyssä otettiin käyttöön perusteet, jotka ovat arvioinnin perustana, sekä arvioinnista vastaavan virkamiehen tehtävä ja että tämän on ilmoitettava mahdollisista eturistiriidoista viipymättä kulloisellekin esimiehelle;

10.  pitää erittäin valitettavana, että kyseisestä tarkistamisesta huolimatta viranomaisen täytäntöönpanosääntöjen keskeisiä puutteita ei ole korjattu; panee erityisesti merkille, että tieteellisten asiantuntijoiden edut arvioidaan suhteessa kyseisen lautakunnan tehtävään eikä viranomaisen toimivaltaan, kun taas viranomaisen toimivalta määrittää näitä etunäkökohtia koskevien ilmoitusten soveltamisalan;

11.  kehottaa viranomaista ryhtymään konkreettisiin toimiin poistaakseen tämän mahdollisesti mielivaltaisen käytännön sisäisistä menettelyistään, jotta voidaan varmistaa viranomaisen puolueettomuus eturistiriitojen ehkäisemisen ja hallinnan yhteydessä ja poistaa mahdolliset riskit; on syvästi pettynyt viranomaisen yleiseen käytäntöön, jossa sen elintarviketurvallisuusjärjestöjen asiantuntijoihin soveltamat eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet poikkeavat muuhun henkilöstöön sovellettavista periaatteista; kehottaa viranomaista myös hyväksymään niin kutsuttuja pyöröovitapauksia koskevat toimintaperiaatteet syyskuun 2015 loppuun mennessä;

12.  katsoo, että etenkin taloudellisia etuja olisi käsiteltävä äärimmäisen huolellisesti ja että asiantuntijoita olisi pyydettävä ilmoittamaan, saivatko he toiminnastaan korvauksen; katsoo, että jos korvausta on maksettu, sen määrä on ilmoitettava; katsoo, että viranomaisen ei pidä hyväksyä nykyistä käytäntöä, jonka mukaan asiantuntijat ilmoittavat etunsa nimettöminä esimerkiksi käyttämällä ilmaisua ”yksityinen yritys”;

13.  panee huolestuneena merkille oikeusasiamiehen äskettäisen ratkaisun, jossa todetaan, että viranomaisen olisi tarkistettava eturistiriitoja koskevia sääntöjään sekä niihin liittyviä ohjeita ja sen etunäkökohtia koskevia ilmoituksia varten käyttämiä lomakkeita voidakseen varmistaa, että tiedemaailmassa toimivat asiantuntijat ilmoittavat viranomaiselle kaikki asiaan liittyvät tiedot; kehottaa viranomaista vaatimaan lautakunnissaan ja työryhmissään toimivia tieteenharjoittajia ilmoittamaan rahoitusjärjestelyistä, joita on tehty niiden korkeakoulujen osastojen, joissa he työskentelevät, ja kaupallisten yritysten kesken, mikäli ne kuuluvat viranomaisen toimivallan piiriin;

14.  panee merkille, että eturistiriitojen alaa selvennettiin uusilla määritelmillä, jotka koskevat muun muassa velvoitetta ilmoittaa pienimmätkin taloudelliset edut ja käytäntöä sallia asiantuntijoiden etujen ilmoittaminen nimettömästi vain poikkeustapauksissa ainoastaan tietosuojasääntöjen noudattamisen varmistamiseksi; pitää kuitenkin valitettavana, että ”edun” määritelmä (sellaisena kuin se on vahvistettu viranomaisen toiminnanjohtajan etunäkökohtia koskevista ilmoituksista antaman päätöksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa) ei sisällä asiaan liittyviä henkilökohtaisia etuja, olivatpa ne luonteeltaan taloudellisia tai muita kuin taloudellisia, henkilökohtaisia tai perhesuhteisiin liittyviä tai muita, kuten eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa unionin erillisvirastoissa koskevissa komission vuoden 2013 suuntaviivoissa määrätään;

15.  panee huolestuneena merkille, että jäsenvaltioiden nimeämien elintarviketurvallisuusjärjestöjen, joiden rahoituksesta yli 50 prosenttia tulee yksityisistä lähteistä, asiantuntijat on nimenomaisesti jätetty etunäkökohtia koskeviin ilmoituksiin sovellettavien viranomaisen tarkistettujen sääntöjen ulkopuolelle;

16.  panee viranomaisen antamista tiedoista merkille, että riskiperusteisen lähestymistavan mukaisesti viranomaisen tekemän palvelukseenoton jälkeen sovelletaan kahden vuoden jääviysaikaa elintarviketeollisuuden palveluksessa olevien asiantuntijoiden suhteen mutta ei sovella tätä kaikkiin muihin viranomaisen toimivallan piiriin kuuluvien yritysten kanssa harjoitettaviin yhteistyömuotoihin; kehottaa toistamiseen viranomaista soveltamaan kahden vuoden jääviysaikaa kaikkien kaupalliseen maatalous- ja elintarvikealaan liittyvien olennaisten etujen osalta, mukaan lukien tutkimuksen rahoitus, konsultointisopimukset ja päätöksentekotehtävät teollisuudenalan hallitsemissa järjestöissä; pyytää viranomaista ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tuloksista, jotka saadaan käynnissä olevasta toimintaperiaatteiden tarkistamisen yhteydessä tapahtuvan uusien jääviysaikojen käyttöönoton arvioinnista, ja sisällyttämään vuotuisiin kertomuksiinsa toimet, joihin on ryhdytty käyttöön otettujen jääviysaikojen noudattamisen varmistamiseksi; vaatii käyttämään tässä arvioinnissa ensimmäisenä indikaattorina viranomaisen riippumattomuutta talouden aloista, joita se sääntelee;

17.  pitää erittäin valitettavana, että johtokunnan työjärjestyksen 1 artiklan 2 kohdassa määrätään yhä vaalitavasta, joka ei ole avoin, kun johtokunta valitsee puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajat suljetulla äänestyksellä vastuuvapauden myöntävän viranomaisen vuonna 2014 antamasta suosituksesta huolimatta; kehottaa viranomaista syyskuun 2015 loppuun mennessä muuttamaan kyseistä määräystä, tekemään äänestyksestä kustakin avoimen ja vastuuvelvollisen ja pidättäytymään nimityksistä nykyisen salaisen menettelyn mukaisesti;

18.  katsoo, että viranomaisen olisi edelleen kiinnitettävä huomiota yleiseen mielipiteeseen ja sitouduttava mahdollisuuksien mukaan avoimeen vuoropuheluun;

19.  antaa viranomaiselle tunnustusta siitä, että se hyväksyi tavoitteekseen tieteellisten lausuntojensa toistettavuuden osana avoimuusaloitettaan; kehottaa sitä toimimaan näiden erittäin tärkeiden sitoumusten mukaisesti erityisesti antamalla kattavasti ja ennakoivasti mahdollisuuden tutustua tieteellisiä lausuntoja varten käytettäviin tietokantoihin;

Sisäinen valvonta

20.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että viranomaisen vuosina 2012 ja 2013 suorittaman itsearvioinnin mukaan useimmat sisäisen valvonnan standardit oli pantu täytäntöön; toteaa huolestuneena, että sisäisen valvonnan standardia 4 (henkilöstön arviointi ja kehitys) ja standardia 11 (asiakirjahallinto) ei ollut pantu täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen suorittaman tarkastuksen ajankohtana, ja kehottaa viranomaista ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle standardien 4 ja 11 täytäntöönpanosta;

21.  panee huolestuneena merkille, että viranomaisen vuotuisessa työohjelmassa ei anneta suunnitelluista hankinnoista ja avustuksista riittävän seikkaperäisiä tietoja, joita voitaisiin käyttää rahoituspäätösten tukena viranomaisen varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 64 artiklassa tarkoitetulla tavalla; kehottaa viranomaista korjaamaan kyseisen puutteen, koska hankintoja ja avustuksia kyettäisiin seuraamaan vaikuttavammin, jos käytössä olisi riittävän seikkaperäiset tiedot;

Sisäinen tarkastus

22.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus (IAS) toteutti vuonna 2013 kattavan riskinarvioinnin, jonka tuloksena laadittiin viranomaisen strateginen sisäisen tarkastuksen suunnitelma, jossa mainitaan ehdotetut tarkastuskohteet vuosiksi 2014–2016, ja toteaa IAS:n toteuttaneen aiempien suositustensa seurannan;

23.  pitää valitettavana, että IAS havaitsi riskinarvioinnissa tiettyjä prosesseja, joihin liittyy suuri riski, ja katsoi, että niihin liittyvää valvontaa ei ole tai se on riittämätöntä; ottaa huomioon, että viranomainen laati toimintasuunnitelman kyseisten puutteiden korjaamiseksi ja että IAS seuraa sitä seuraavassa perusteellisessa riskinarvioinnissa; pyytää viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle mahdollisten korjaavien toimien toteuttamisesta;

24.  pitää valitettavana, että IAS:n aiemmin antamien viiden erittäin tärkeän suosituksen täytäntöönpano viivästyi viranomaisen alkuperäisissä toimintasuunnitelmissa määritellyistä määräajoista; pitää erittäin tuomittavana sitä, että tietoturvahallintoa koskevan suosituksen täytäntöönpano viivästyi yli 36 kuukautta, minkä vuoksi luottamukselliseen tietoon oli mahdollista tutustua luvatta tai tietoja oli mahdollista luovuttaa ilman etukäteen annettua hyväksyntää; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle viivästyksen syistä ja toteuttamaan kiireesti korjaavia toimia;

Muita huomautuksia

25.  panee huolestuneena merkille, että viranomainen käyttää lentokentälle ja sieltä pois tehtäviin matkoihin liikennepalvelujen ryhmää ja että tästä aiheutuvat kustannukset olivat 918 668 euroa vuonna 2013; kehottaa viranomaista etsimään tätä tarkoitusta varten halvemman vaihtoehdon;

26.  suhtautuu myönteisesti viranomaisen esimerkillisiin toimiin, jotka liittyvät sen tiloja koskeviin kustannustehokkaisiin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin; kehottaa viranomaista soveltamaan vastedeskin tätä hyvää käytäntöä;

27.  kehottaa viranomaista selventämään tulevassa sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässään, että se saa varoja unionin talousarviosta (unionin avustus) eikä komissiolta;

28.  tiedostaa varsin hyvin, että viranomaisen päätöksenteko vaikuttaa yleiseen etuun ja että viranomaiselta edellytetään sille annettujen tehtävien ja vastuun mukaista toimintaa; toteaa, että vuonna 2013 viranomainen osoitti 74 prosenttia henkilöresursseistaan tieteelliseen toimintaan, arviointiin ja tiedon keruuseen ja että osuus on hieman kasvanut vuoden 2012 tilanteeseen verrattuna; kannustaa virastoa lisäämään tätä osuutta edelleen;

o
o   o

29.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(1) .

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö