Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2108(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0097/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0097/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.34
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0143

Pieņemtie teksti
PDF 509kWORD 106k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
P8_TA(2015)0143A8-0097/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2108(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2013. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu(5), un jo īpaši tās 44. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0097/2015),

1.  sniedz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izpilddirektoram apstiprinājumu par Iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 160. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 160. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2108(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2013. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu(5), un jo īpaši tās 44. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0097/2015),

1.  konstatē, ka Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2013. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 160. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 160. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2108(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0097/2015),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (turpmāk „Iestāde”) finanšu pārskatiem tās 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 78 051 000, kas ir par 0,31 % mazāk nekā 2012. gadā;

B.  tā kā Iestādes budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

C.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Iestādes gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu saistībā ar trim tās 2011. gada ziņojumā formulētajiem komentāriem, kas tās 2012. gada ziņojumā bija atzīmēti kā tādi, kuru ieviešana ir sākta, tika veikti koriģējoši pasākumi un par diviem komentāriem tagad ir norādīts, ka tie ir ieviesti, bet par vienu — ka uz to ieviešana neattiecas; tāpat ņem vērā, ka saistībā ar Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā formulētajiem trim komentāriem ir veikti koriģējoši pasākumi un attiecībā uz vienu komentāru ir norādīts, ka tas ir ieviests, uz vienu — ka ieviešana uz to neattiecas, un uz vienu — ka ieviešana ir sākta;

2.  pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju konstatē, ka:

   attiecīgos gadījumos Iestādes grāmatvedis ir apstiprinājis vietējās sistēmas kopā ar centrālajām ABAC un SAP grāmatvedības sistēmām;
   lai nodrošinātu to, ka pārnesumu apmērs atbilst pamatdarbībām paredzēta budžeta izpildes mērķiem, aizvien tiek uzlabota budžeta izpildes līmeņa un pārnesumu vispārējā apmēra uzraudzība;
   valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanai jānotiek atklātā sēdē, kurā tiks nodrošināta audio straumēšana un balsošana būs aizklāta, kā paredzēts 2013. gada jūnijā pieņemtajā reglamentā;
   regulāri notiek dialogs ar Iestādes ieinteresētajām personām; ņem vērā pārredzamības veicināšanas nolūkā veiktās darbības, piemēram, sabiedrisku apspriešanu saistībā ar iniciatīvu par pārveidi, izveidojot „Atvērtu EFSA”, vai saistībā ar EFSA ekspertu grupām;
   datu pārvaldības, darbības nepārtrauktības un IT drošības jomā tiek īstenoti ārējā konsultanta ieteikumi; aicina Iestādi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par turpmākiem koriģējošo pasākumu īstenošanas rezultātiem;
   Iestāde ir uzlabojusi savu tīmekļa vietni, lai padarītu to lietotājiem draudzīgāku un atvieglotu apspriešanos par svarīgiem zinātniskā darba aspektiem, piemēram, zinātnisko ekspertīzi, datu vākšanu, riska novērtēšanas metodēm, riska novērtēšanas atzinumiem un to iespējamo ietekmi uz Savienības iedzīvotājiem, nodrošinot ātru piekļuvi zinātniskām konsultācijām, žurnālu rakstiem vai jaunākajām ziņām;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  norāda, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,80 %, proti, nedaudz mazāks nekā iepriekšējā gadā (99,30 %), un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija augsts (90,80 %); pēc iepazīšanās ar Iestādes 2013. gada pārskatu pieņem zināšanai, ka I sadaļas (darbinieki) un II sadaļas (infrastruktūra) budžets tika izpildīts pilnībā, savukārt III sadaļā (darbības) izpildes apjoms bija 96,99 %;

4.  pēc iepazīšanās ar Iestādes gada pārskatiem konstatē, ka budžeta izpildes līmenis no sākotnējā mērķa atpaliek par 1 % un vispārējais maksājumu līmenis — par 2 %; tomēr atzīst, ka pūles, kas tika pieliktas budžeta uzraudzības jomā 2013. finanšu gada laikā, joprojām palīdz konsekventi nodrošināt augstu budžeta izpildes līmeni;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.  pēc iepazīšanās ar Iestādes gada pārskatiem pieņem zināšanai, ka to apropriāciju apmērs, par kurām uzņemtas saistības un kuras ir pārnestas uz 2014. gadu, ir EUR 6 431 431, proti, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tas ir samazinājies; norāda, ka šī samazināšanās galvenokārt ir saistīta ar ekspertiem paredzēto maksājumu centralizāciju, kas ļāva maksājumus apstrādāt efektīvāk, kā arī ar to, ka IT darbības budžets netika palielināts, 2013. gada beigās veicot pārvietojumus no citām jomām;

6.  ņem vērā — lai gan pārnesto apropriāciju kopējais apmērs kopš 2008. gada ir regulāri samazinājies no 23 % līdz 11 % un maksājumu izpildes līmenis ir palielinājies no 73 % līdz 91 %, ir nepieciešams vēl vairāk uzlabot budžeta izpildes uzraudzību, lai nodrošinātu to, ka pārnesto apropriāciju apmērs atbilst attiecībā uz pamatdarbībām noteiktajiem budžeta izpildes mērķiem;

Pārvietojumi

7.  norāda, ka pārvietojumu apmērs nepārsniedza finanšu noteikumos paredzētās maksimālās robežvērtības, jo no I sadaļas (darbinieki) uz II sadaļu (infrastruktūra) tika pārvietoti EUR 418 965 jeb 4,7 % no II sadaļas budžeta; pieņem zināšanai, ka šis pārvietojums galvenokārt tika veikts tādēļ, ka Eiropas Savienības Tiesa noraidīja Komisijas priekšlikumu par 2011. gadā izmaksāto algu indeksāciju, un tas ļāva Iestādei ātrāk veikt maksājumus saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi un samazināt procentu maksājumu apmēru;

Publiskā iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

8.  pēc iepazīšanās ar Iestādes gada pārskatiem ņem vērā, ka 2013. gada beigās bija aizpildīti 93,45 % no plānotajām štata vietām; atzīst, ka salīdzinājumā ar 2012. gadu brīvo amata vietu īpatsvars ir palielinājies;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

9.  pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju ņem vērā, ka pēc apspriešanās ar svarīgiem partneriem 2014. gadā tā ir precizējusi un daļēji pārskatījusi īstenošanas noteikumus, kas tiek piemēroti neatkarības politikai attiecībā uz interešu deklarācijām; tomēr pauž nožēlu par to, ka Iestādes zinātniskās komitejas, zinātnes ekspertu grupu un darba grupu locekļu interešu ikgadējo, īpašo un mutisko deklarāciju pārskatītā pārbaudes procedūra joprojām atrodas nodaļu vadītāju pārziņā; tomēr norāda, ka ar šo procedūru tika ieviesti minētās pārbaudes veikšanas kritēriji, kā arī noteikta loma, ko uzņemas pārbaudes veicējs, kuram nekavējoties jāziņo novērtētājam par jebkādu iespējamu interešu konfliktu;

10.  pauž dziļu nožēlu par to, ka pārskatīšanas laikā nav novērstas galvenās nepilnības Iestādes īstenošanas noteikumos; īpaši ņem vērā to, ka zinātnieku finansiālo interešu novērtēšana tiek veikta, pamatojoties uz attiecīgās ekspertu grupas mandātu, nevis Iestādes uzdevumiem, savukārt Iestādes uzdevumi tiek izmantoti kā kritērijs, deklarējot šīs intereses;

11.  mudina Iestādi veikt konkrētus pasākumus, lai izskaustu šādu savās iekšējās procedūrās izmantotu iespējami mākslīgu praksi, tādējādi garantējot, ka tās rīcība interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības jomā ir objektīva, un lai novērstu jebkādus riskus; pauž patiesu sarūgtinājumu par Iestādes iedibināto praksi piemērot ekspertiem no pārtikas nekaitīguma organizācijām dubultus interešu konflikta politikas standartus, kas atšķiras no citiem darbiniekiem piemērotās politikas; turklāt aicina Iestādi līdz 2015. gada septembra beigām pieņemt politiku attiecībā uz darbinieku rotāciju starp publisko un privāto sektoru;

12.  uzskata, ka īpaši pret finanšu interesēm būtu jāizturas ar ārkārtīgu rūpību un ka būtu jālūdz ekspertiem deklarēt, vai viņi saistībā ar savām darbībām ir saņēmuši atlīdzību; uzskata, ka gadījumā, ja atlīdzība ir saņemta, būtu jānorāda tās apmērs; uzskata, ka Iestādei nebūtu jāpieņem ekspertu pašreiz izmantotā prakse anonimizēt savas intereses, piemēram, deklarācijā izmantojot frāzi „privāts uzņēmums”;

13.  ar bažām konstatē, ka nesenajā Eiropas Ombuda lēmumā ir secināts — Iestādei būtu jāpārskata savi interešu konflikta noteikumi un ar to saistītās instrukcijas un izmantotās interešu deklarāciju veidlapas, lai nodrošinātu, ka eksperti, kas strādā akadēmisku darbu, deklarē visu ar to saistīto atbilstīgo informāciju; aicina Iestādi panākt to, lai zinātnieki, kas darbojas tās ekspertu grupās un darba grupās, sniedz informāciju par finansiālām saistībām starp universitāšu departamentiem, kuros viņi strādā, un komercuzņēmumiem, ja tie atrodas Iestādes kompetences jomā;

14.  pieņem zināšanai to, ka interešu deklarāciju tvērums ir precizēts, iekļaujot tajās jaunas definīcijas, tostarp attiecībā uz pienākumu deklarēt pat visnenozīmīgākās ekonomiskās intereses vai praksi, saskaņā ar kuru tiek atļauts eksperta intereses anonimizēt tikai izņēmuma gadījumā, lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem par datu aizsardzību; tomēr pauž nožēlu par to, ka Iestādes izpilddirektora lēmuma par interešu deklarācijām 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajā „interešu” definīcijā nav iekļautas nekādas attiecīgas personīgas finansiālās vai nefinansiālās intereses, personīgās vai ģimenes attiecības u. c., kā noteikts Komisijas 2013. gada vadlīnijās par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldi ES decentralizētajās aģentūrās;

15.  pauž bažas par to, ka Iestādes pārskatītajos noteikumos par interešu deklarācijām ir skaidri norādīts, ka tie neattiecas uz dalībvalstu ieceltiem pārtikas nekaitīguma organizāciju ekspertiem, kuri vairāk nekā 50 % sava finansējuma saņem no privātiem avotiem;

16.  ņem vērā Iestādes sniegto informāciju par to, ka pēc darba Iestādē ekspertiem, kurus pieņem darbā pārtikas nozarē, tiek piemērots divu gadu ilgs pārejas periods, pamatojoties uz pieeju, kas balstīta uz risku, taču tas neattiecas uz visiem sadarbības veidiem ar uzņēmumiem, kas atrodas Iestādes kompetences jomā; atkārtoti aicina Iestādi piemērot divu gadu ilgu pārejas periodu attiecībā uz jebkādu mantisko ieinteresētību, kas saistīta ar komerciālās lauksaimniecības pārtikas nozari, tostarp pētījumu finansēšanu, konsultāciju līgumiem un ar lēmumu pieņemšanu saistītu amatu ieņemšanu organizācijās, kas darbojas šajā nozarē; aicina Iestādi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par rezultātiem, kas tiks sasniegti pašreiz notiekošajā ietekmes novērtēšanā par turpmāku pārejas periodu ieviešanu, kura notiks saistībā ar gaidāmo politikas pārskatīšanu, kā arī iekļaut savos gada ziņojumos informāciju par pasākumiem, kas veikti, lai ieviestu apstiprināto pārejas periodu; prasa, lai šis ietekmes novērtējums tiktu izmantots kā pirmais rādītājs, kas liecina par Iestādes neatkarību no ekonomikas nozarēm, kuras tā reglamentē;

17.  pauž dziļu nožēlu par to, ka valdes reglamenta 1. panta 2. punkts ir paredzējis nepārredzamu vēlēšanu procedūru, saskaņā ar kuru valde ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekus aizklātā balsošanā, neraugoties uz budžeta izpildes apstiprinātājiestādes 2014. gadā sniegto ieteikumu; mudina Iestādi līdz 2015. gada septembra beigām mainīt šo noteikumu, nodrošināt pārredzamību un pārskatatbildību par katru nodoto balsi un atturēties no amatpersonu iecelšanas, izmantojot aizklāto procedūru;

18.  uzskata, ka Iestādei joprojām būtu jāpievērš uzmanība sabiedriskajai domai un jāapņemas pēc iespējas veidot atklātu un pārredzamu dialogu;

19.  atzinīgi vērtē to, ka Iestāde savā pārredzamības iniciatīvā kā politikas mērķi ir iekļāvusi zinātnisko atzinumu reproducējamību; mudina darboties saskaņā ar šo ļoti svarīgo apņemšanos, jo īpaši laicīgi nodrošinot pilnīgu piekļuvi datu kopām, kas tiek izmantotas minēto zinātnisko atzinumu sagatavošanā;

Iekšējās kontroles mehānismi

20.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu, ņem vērā, ka saskaņā ar Iestādes 2012. un 2013. gadā veikto pašnovērtējumu vairākums iekšējās kontroles standartu (IKS) ir ievēroti; ar bažām konstatē, ka laikā, kad Revīzijas palāta veica revīziju, nebija ievērots 4. IKS (Personāla novērtēšana un attīstība) un 11. IKS (Dokumentu pārvaldība), un aicina Iestādi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par 4. IKS un 11. IKS ievērošanu;

21.  ar bažām konstatē, ka Iestādes ikgadējā darba programmā nav iekļauta pietiekami detalizēta informācija par plānotajiem iepirkumiem un dotācijām, lai pamatotu lēmumu par finansējuma piešķiršanu Finanšu regulas Īstenošanas noteikumu 64. panta izpratnē; aicina Iestādi novērst šo trūkumu, jo šādas detalizētas informācijas iekļaušana ļautu efektīvāk uzraudzīt iepirkumus un dotācijas;

Iekšējā revīzija

22.  ņem vērā, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2013. gadā veica pilnīgu riska novērtēšanu, kuras rezultātā Iestādei tika izstrādāts stratēģiskais iekšējās revīzijas plāns ar 2014.–2016. gada periodam ierosinātām revīzijas tēmām, un pārbaudīja to, kā īstenoti tā iepriekšējie ieteikumi;

23.  pauž nožēlu par to, ka, veicot riska novērtēšanu, IAS konstatēja atsevišķus paaugstināta riska procesus, kuri nebija pārbaudīti vai kuru pārbaudes nebija pietiekamas; pieņem zināšanai, ka Iestāde izstrādāja rīcības plānu šo nepilnību novēršanai un IAS to pārbaudīs nākamajā padziļinātajā riska novērtēšanā; aicina Iestādi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par veikto koriģējošo pasākumu īstenošanu;

24.  pauž nožēlu par to, ka aizkavējās IAS piecu iepriekšējo ārkārtīgi svarīgo ieteikumu izpilde, proti, Iestāde neievēroja savos sākotnējos darba plānos noteiktos termiņus; uzskata par īpaši nepieņemamu to, ka ieteikumu par informācijas drošības pārvaldību izpilde ir aizkavējusies vairāk nekā 36 mēnešus, un tādēļ pastāv iespēja, ka ir notikusi neatļauta piekļuve konfidenciālai informācijai vai informācija ir sniegta bez iepriekšējas atļaujas; aicina Iestādi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par kavēšanās iemesliem un steidzami īstenot koriģējošos pasākumus;

Citi komentāri

25.  ar bažām konstatē, ka Iestāde 2013. gadā izmantoja braucieniem uz lidostu un no lidostas virkni transporta pakalpojumu, kas izmaksāja EUR 918 668; mudina Iestādi šim nolūkam atrast izmaksu ziņā izdevīgākus pakalpojumus;

26.  atzinīgi vērtē Iestādes veiktos paraugpasākumus attiecībā uz izmaksu ziņā efektīviem un videi draudzīgiem risinājumiem saistībā ar tās telpām; mudina Iestādi turpināt šo labo praksi;

27.  aicina Iestādi turpmāk gan iekšējās, gan ārējās komunikācijas procesā skaidri norādīt, ka tā saņem līdzekļus no Savienības budžeta (Savienības subsīdiju), nevis Komisijas subsīdiju;

28.  īpaši apzinās sabiedrības interesi par lēmumu pieņemšanas procesu Iestādē, kurai jārīkojas saskaņā ar tās juridisko lomu un pienākumiem; norāda, ka 2013. gadā zinātniskajai darbībai, novērtēšanai un datu vākšanai Iestāde atvēlēja 74 % no saviem cilvēkresursiem un ka tas ir nedaudz vairāk nekā 2012. gadā; mudina Iestādi turpināt darbu šajā virzienā;

o
o   o

29.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju(1) par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0130.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika