Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2119(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0098/2015

Внесени текстове :

A8-0098/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.35
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0144

Приети текстове
PDF 570kWORD 97k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
P8_TA(2015)0144A8-0098/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година (2014/2119(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Института(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаване на Европейски институт за равенство между половете(5), и по-специално член 15 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0098/2015),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейския институт за равенство между половете във връзка с изпълнението на бюджета на Института за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския институт за равенство между половете, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 167.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 167.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година (2014/2119(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Института(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаване на Европейски институт за равенство между половете(5), и по-специално член 15 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0098/2015),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския институт за равенство между половете са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския институт за равенство между половете, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 167.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 167.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година (2014/2119(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0098/2015),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския институт за равенство между половете („Института“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 10 024 535 EUR, което представлява увеличение от 29,49% в сравнение с 2012 г.;

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад („доклада на Палатата“) относно годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Института са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на двата коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркирани като „текущи“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и в доклада на Сметната палата за 2013 г. единият коментар е маркиран като „завършен“, а другият – като „незавършен“; отбелязва освен това, че по отношение на двата коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., също така са предприети корективни действия и сега единият коментар е маркиран като „завършен“, а другият ‒ като „текущ“;

2.  Потвърждава въз основа на информация от Института, че информацията за въздействието на неговите дейности върху гражданите на Съюза е предоставена на неговия уебсайт, който беше актуализиран, и е станала по-достъпна чрез използването на социалните медии;

3.  Отбелязва, че с цел подобряване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, планирането и мониторинга Институтът е въвел инструмент за мониторинг, който проследява насрочените дати за всяка стъпка от годишните процедури за обществени поръчки;

Бюджет и финансово управление

4.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,01% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 76,93%;

5.  Отбелязва въз основа на информация от Института, че в съответствие с плановете му да осигури подходящ мониторинг и докладване по отношение на изпълнението на бюджета, през 2013 г. е била приета процедура за централен бюджетен мониторинг; призовава Института да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултатите, получени чрез посочената процедура;

Поети задължения и преноси

6.  Отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че през 2013 г. общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения е 99,9 %, което е индикация за своевременното поемане на бюджетни задължения; приветства допълнителното намаляване на общия размер на пренесените бюджетни кредити от 2 500 000 млн. евро (32 %) през 2012 г. на 2 200 000 млн. евро (29 %) през 2013 г.; изтъква, че тези пренесени бюджетни кредити засягат най-вече дял III (оперативни разходи) — 2 000 000 млн. евро, което представлява 56 % от съответните бюджетни кредити, за които са поети задължения; потвърждава, че посочените пренесени бюджетни кредити се отнасят главно до процедурите за възлагане на обществени поръчки, приключени късно през 2013 г., поради причини, които в по-голямата си част са извън контрола на Института, например забавено решение на председателството на Съвета на Съюза относно тема на проучване;

7.  Отбелязва, че според доклада на Палатата равнището на пренесени бюджетни кредити е в съответствие с бюджетния принцип за ежегодност;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

8.  Отбелязва, че по информация от Института неговата процедура за наемане и подбор е била актуализирана в съответствие с препоръките на органа за освобождаване от отговорност и понастоящем включва писмени тестове, както и определяне на тяхната съответна тежест, които се уточняват преди прегледа на подадените кандидатури;

9.  Отбелязва, че по информация от Института от 2013 г. неговата годишна работна програма (ГРП) включва решение за финансиране, в което се посочват нови данни относно обществените поръчки, включително общия годишен бюджет, запазен за оперативни обществени поръчки, както и индикативен график за стартирането на процедури за възлагане на обществени поръчки;

10.  Отбелязва, че по информация на Института е бил разработен централизиран инструмент за мониторинг на обществените поръчки, който обхваща всички процедури за възлагане на обществени поръчки и посочва планираните и действителните данни за основните процедурни стъпки от всяка процедура за възлагане на обществени поръчки;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

11.  Отбелязва, че Управителният съвет на Института е приел своя политика за управление на конфликти на интереси, след като предложението за политиката е било разгледано и одобрено от Комисията; потвърждава, че по информация на Института, публикуването на автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на управителния съвет, директорa и длъжностните лица от висшето ръководство е част посочената политика и се извършва на уебсайта на Института;

Вътрешен одит

12.  Отбелязва, че според данни от Института през 2013 г. Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията е извършила одит в съответствие със стратегическия план за одит на Института; отбелязва, че одитът е включвал одит на управлението на човешки ресурси, който е идентифицирал добри практики, както и достатъчна увереност относно организацията на управлението на човешките ресурси;

13.  Отбелязва със загриженост, че в хода на анализа на риска Службата за вътрешен одит е установила определени процедури с висок присъщ риск, на които не би могъл да се направи одит в рамките на Стратегическия план за одит на Института, тъй като контролът е оценен като липсващ или недостатъчен; приветства представянето на план за действие, насочен към отстраняването на посочените високорискови области; очаква с нетърпение извършването на следващата задълбочена оценка на риска, която се последва в посочения план за действие и призовава Института да информира органа за освобождаване от отговорност относно нейните резултати;

14.  Отбелязва въз основа на информация от Института, че към 31 декември 2013 г. не е имало неизпълнени критични или много важни препоръки от Службата за вътрешен одит;

Други коментари

15.  Припомня, че Институтът бе създаден с цел да насърчава равенството между половете, включително интегрирането на принципа за равенството между половете във всички политики на Съюза и произтичащите национални политики, да води борба срещу дискриминацията основана на пола и да повишава осведомеността на гражданите на ЕС относно равенството между половете; припомня, че според годишната работна програма на Института неговата мисия е да се превърне в европейски център на познания по въпросите, свързани с равенството между половете;

16.  Припомня, че Институтът има фундаментална роля, която се дължи на факта, че действителното и ефективно равенство между жените и мъжете следва да се насърчава и осигурява във всички сфери на обществения и личния живот;

17.  Призовава Института да включи годишните заседания, които се провеждат между комисията по правата на жените и равенството между половете на Парламента и Института, в своята годишна работна програма; призовава Института да представя редовно резултатите и констатациите от своите изследвания пред съответните комисии на Парламента; отбелязва, че Институтът следва да улеснява по по-проактивен начин достъпа на комисията по правата на жените и равенството между половете на Парламента до информация, свързана с пола, фокусирана върху работата, извършвана от неговите членове; счита, че това би предоставило на членовете на Парламента на важни и по-ефективни информационни инструменти;

18.  Призовава за по-добро взаимодействие между законодателните и незаконодателните приоритети на комисията по правата на жените и равенството между половете на Парламента и изследванията на Института; потвърждава ролята Института в събирането на надеждни, сравнителни данни, разбити по пол и от основно значение за разработването на национални политики и политики на Съюза, особено относно насилието, основано на пола; призовава Института да работи в тясно сътрудничество с Евростат и Агенцията на Европейския съюз за основните права с цел да изготвя редовни проучвания по въпросите, които комисията по правата на жените и равенството между половете счита за най-важни, по-специално насилието срещу жени и характерните особености на заетостта сред жените;

o
o   o

19.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 29 април 2015 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0130.

Правна информация - Политика за поверителност