Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2119(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0098/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0098/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.35
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0144

Hyväksytyt tekstit
PDF 171kWORD 77k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euroopan tasa-arvoinstituutti
P8_TA(2015)0144A8-0098/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2119(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä instituutin vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä instituutille (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1922/2006(5) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A8-0098/2015),

1.  myöntää Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle vastuuvapauden instituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 167.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 167.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 403, 30.12.2006, s. 9.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015, Euroopan tasa-arvoinstituutin varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2119(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä instituutin vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä instituutille (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1922/2006(5) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A8-0098/2015),

1.  toteaa, että Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan tasa-arvoinstituutin varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 167.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 167.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 403, 30.12.2006, s. 9.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2119(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A8-0098/2015),

A.  toteaa, että Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 10 024 535 euroa, mikä merkitsee 29,49 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että instituutin tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 kertomuksessa olivat ”kesken”, toteutettiin korjaavia toimia ja toinen huomautus on vuoden 2013 kertomuksen mukaan ”toteutettu” ja toinen on ”kesken”; toteaa myös, että vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen osalta toteutettiin myös korjaavia toimia ja toinen huomautus on ”toteutettu” ja toinen on ”kesken”;

2.  panee instituutin antamista tiedoista merkille, että sen verkkosivustolla – jota on päivitetty – on tietoa sen toiminnan vaikutuksista unionin kansalaisiin ja tämän tiedon saatavuutta on parannettu käyttämällä sosiaalista mediaa;

3.  panee merkille, että parantaakseen hankintoja, suunnittelua ja seurantaa instituutti on luonut seurantavälineen, jolla seurataan vuotuisissa hankintamenettelyissä kunkin vaiheen ennakoituja määräaikoja;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,01 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 76,93 prosenttia;

5.  panee instituutin antamista tiedoista merkille, että se toteutti suunnitelmansa, joilla varmistetaan riittävä talousarvion toteutumisen seuranta ja siitä raportointi, ja otti käyttöön keskitettyä talousarvion seurantaa koskevan menettelyn vuonna 2013; kehottaa instituuttia ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle menettelyn avulla saaduista tuloksista;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

6.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan sidottujen määrärahojen osuus oli vuonna 2013 kaikkiaan 99 prosenttia, mikä osoittaa, että sitoumukset tehtiin oikea-aikaisesti; pitää myönteisenä, että sidottujen määrärahojen siirtojen kokonaismäärää on edelleen vähennetty 2 500 000 eurosta (32 prosenttia) 2 200 000 euroon (29 prosenttia) vuosina 2012–2013; huomauttaa, että määrärahasiirrot koskivat pääasiassa osastoa 3 (toimintamenot), jossa niiden määrä oli 2 000 000 euroa, mikä vastaa 56:ta prosenttia asianomaisista sidotuista määrärahoista; toteaa, että siirrot liittyivät lähinnä hankintamenettelyihin, jotka saatiin päätökseen myöhään vuonna 2013 enimmäkseen instituutista riippumattomista syistä, kuten tutkittavaa aihetta koskevan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion päätöksen viivästymisestä;

7.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan siirtojen määrä on talousarvion vuotuisuuden periaatteen mukainen;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

8.  panee instituutin antamista tiedoista merkille, että sen palvelukseenotto- ja valintamenettely on päivitetty vastuuvapauden myöntävän viranomaisen suositusten mukaisesti ja siihen sisältyvät nyt kirjalliset kokeet sekä niiden painotukset, jotka määritetään ennen hakemusten tutkimista;

9.  panee instituutin antamista tiedoista merkille, että vuodesta 2013 alkaen sen vuotuiseen työohjelmaan sisältyy rahoituspäätös, jossa vahvistetaan uusien hankintojen yksityiskohdat, mukaan luettuina operatiivisiin hankintoihin varatut vuotuiset kokonaismäärärahat sekä hankintamenettelyjen käynnistämisen ohjeellinen aikataulu;

10.  panee instituutin antamista tiedoista merkille, että hankintoja varten on kehitetty keskitetty seurantaväline, joka kattaa kaikki hankintamenettelyt ja josta käyvät ilmi kunkin hankintamenettelyn tärkeimpien vaiheiden suunnitellut ja todelliset aikataulut;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

11.  toteaa, että instituutin johtokunta on hyväksynyt toimintaperiaatteet eturistiriitojen hallitsemiseksi komission tarkastettua ja hyväksyttyä ensin niitä koskevan ehdotuksen; panee instituutin antamista tiedoista merkille, että toimintaperiaatteisiin kuuluu johtokunnan jäsenten, johtajan ja ylimmän johdon ansioluettelojen ja etunäkökohtia koskevien ilmoitusten julkaiseminen ja että nämä julkaistaan instituutin verkkosivustolla;

Sisäinen tarkastus

12.  panee instituutin antamista tiedoista merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) suoritti vuonna 2013 tarkastuksia instituutin strategisen tarkastussuunnitelman mukaisesti; toteaa, että tähän sisältyi henkilöstöhallinnon tarkastus, jossa määritettiin hyviä käytäntöjä ja saatiin kohtuullinen varmuus henkilöstöhallinnon toimivuudesta;

13.  toteaa huolestuneena, että IAS yksilöi riskinarvioinnissa tiettyjä prosesseja, joihin liittyy suuri riski ja joita ei voitu tarkastaa instituutin strategisen tarkastussuunnitelman puitteissa, koska katsottiin, että valvontaa ei ole tai se on riittämätöntä; on ilahtunut, että näiden riskialojen käsittelyä varten on laadittu toimintasuunnitelma; odottaa seuraavaa perusteellista riskinarviointia, joka toteutetaan tämän toimintasuunnitelman mukaisesti, ja kehottaa instituuttia ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle riskinarvioinnin tuloksista;

14.  panee instituutin antamista tiedoista merkille, että yhtään IAS:n antamaa kriittistä tai erittäin tärkeää suositusta ei ollut panematta täytäntöön 31. joulukuuta 2013;

Muita huomautuksia

15.  palauttaa mieliin, että instituutin tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa, mikä tarkoittaa muun muassa tasa-arvon sisällyttämistä läpäisyperiaatteella kaikkiin unionin politiikkatoimiin ja niihin perustuviin kansallisiin politiikkatoimiin, sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjumista ja unionin kansalaisten tietoisuuden lisäämistä tasa-arvoasioista; korostaa, että vuotuisen työohjelmansa mukaan instituutin tavoitteena on kehittyä tasa-arvoasioiden eurooppalaiseksi tietokeskukseksi;

16.  muistuttaa, että instituutin tehtävä on tärkeä sen vuoksi, että todellista tasa-arvoa naisten ja miesten välillä olisi edistettävä ja se olisi varmistettava julkisen ja yksityisen elämän kaikilla osa-alueilla;

17.  kehottaa instituuttia sisällyttämään vuotuiseen työohjelmaansa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan ja instituutin väliset vuotuiset yhteiskokoukset; kehottaa instituuttia esittämään tutkimustensa tulokset ja havainnot säännöllisesti parlamentin asiasta vastaaville valiokunnille; huomauttaa, että instituutin olisi helpotettava parlamentin sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mahdollisuutta tutustua sukupuolinäkökohtiin liittyviin tietoihin ennakoivammin ottaen huomioon valiokunnan jäsenten tekemän työn; katsoo, että näin jäsenet saisivat käyttöönsä tärkeitä ja nykyistä tehokkaampia tietovälineitä;

18.  kehottaa lisäämään vuorovaikutusta parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lainsäädäntöä ja muuta kuin lainsäädäntöä koskevien prioriteettien ja instituutin tutkimustyön välillä; korostaa instituutin tärkeää tehtävää kerättäessä luotettavia ja vertailukelpoisia sukupuolen perusteella luokiteltuja tietoja, jotka ovat erittäin tärkeitä, kun jäsenvaltiot ja unioni kehittävät toimia etenkin sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi; kannustaa instituuttia laatimaan tiiviissä yhteistyössä Eurostatin ja Euroopan unionin perusoikeusviraston kanssa säännöllisin väliajoin selvityksiä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan tärkeimpinä pitämistä asioista, kuten naisiin kohdistuva väkivalta ja naisten työllistymiseen liittyvät ominaispiirteet;

o
o   o

19.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(1) .

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö