Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2119(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0098/2015

Texte depuse :

A8-0098/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.35
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0144

Texte adoptate
PDF 350kWORD 96k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
P8_TA(2015)0144A8-0098/2015
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2119(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Institutului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Institutului cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați(5), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0098/2015),

1.  acordă directorului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 167.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 167.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 403, 30.12.2006, p. 9.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind închiderea conturilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2013 (2014/2119(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Institutului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Institutului cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați(5), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0098/2015),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2013;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 167.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 167.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 403, 30.12.2006, p. 9.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3.Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2119(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0098/2015),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați („Institutul”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 10 024 535 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 29,49 % față de bugetul pentru 2012;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2013 („raportul Curții”), Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Institutului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.  constată din raportul Curții că, în ceea ce privește cele două observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și marcate ca fiind „în desfășurare” în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost întreprinse acțiuni corective și una dintre observații este marcată în raportul Curții ca fiind „finalizată”, iar cealaltă „în desfășurare”; observă, de asemenea, că, în ceea ce privește cele două observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost de asemenea întreprinse acțiuni corective, iar în prezent una dintre ele este marcată ca fiind „finalizată”, iar cealaltă este „în desfășurare”;

2.  ia act, din informațiile prezentate de Institut, că informațiile privind impactul activităților sale asupra cetățenilor Uniunii sunt disponibile pe site-ul Institutului, care a fost actualizat, și au devenit mai accesibile prin utilizarea platformelor sociale;

3.  ia act de faptul că, pentru a îmbunătăți achizițiile, planificarea și monitorizarea, Institutul a creat un instrument de monitorizare care urmărește datele probabile ale fiecărei etape a procedurilor anuale de achiziții;

Gestiunea bugetară și financiară

4.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,01 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 76,93 %;

5.  ia act, din informațiile prezentate de Institut, că, în conformitate cu planurile de a asigura monitorizarea și raportarea adecvată a execuției bugetare, în 2013 a fost adoptată o procedură de monitorizare centralizată a bugetului; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele obținute ca urmare a adoptării procedurii în cauză;

Angajamente și reportări

6.  remarcă, din raportul Curții de Conturi, că în 2013 nivelul total al creditelor angajate a fost de 99 %, ceea ce înseamnă că angajamentele au fost efectuate în timp util; salută faptul că Institutul a redus în continuare nivelul global al reportărilor de la 2 500 000 EUR (32 %) în 2012 la 2 200 000 EUR (29 %) în 2013; subliniază că reportările în cauză vizează în principal titlul III (cheltuieli operaționale), cu 2 000 000 EUR, ceea ce reprezintă 56 % din creditele angajate aferente; ia act de faptul că reportările în cauză privesc în principal proceduri de achiziții care au fost finalizate târziu în 2013, din motive pe care, în cea mai mare parte, institutul nu le-a putut controla, mai exact întârzierea cu care Președinția Consiliului UE a luat decizia privind subiectul unui studiu;

7.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții de Conturi, nivelul reportărilor respectă principiul bugetar al anualității;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

8.  ia act, din informațiile prezentate de Institut, de faptul că procedurile de selecție și de recrutare au fost actualizate în conformitate cu recomandările autorității care acordă descărcarea de gestiune și acum includ teste scrise și ponderea corespunzătoare acestora, elaborate înainte de examinarea candidaturilor;

9.  ia act, din informațiile prezentate de Institut, de faptul că, începând din 2013, în programul anual de lucru al Institutului este prevăzută o decizie de finanțare cuprinzând detaliile privind noile proceduri de achiziții, inclusiv bugetul anual total rezervat procedurilor de achiziții operaționale, precum și calendarul orientativ pentru lansarea procedurilor de achiziții;

10.  ia act, din informațiile prezentate de Institut, că a fost dezvoltat un instrument centralizat de monitorizare a procedurilor de achiziții, care acoperă toate aceste proceduri și menționează datele planificate și concrete ale principalelor etape procedurale ale fiecărei proceduri de achiziții;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

11.  ia act de faptul că consiliul de administrație al Institutului a adoptat politica sa de gestionare a conflictelor de interese după revizuirea și aprobarea propunerii de politică de către Comisie; ia act, din informațiile prezentate de Institut, că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor consiliului de administrație, directorului și conducerii superioare sunt prevăzute de politica respectivă și sunt publicate pe site-ul Institutului;

Auditul intern

12.  ia act, pe baza informațiilor prezentate de Institut, de faptul că, în 2013, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a desfășurat o activitate de audit în conformitate cu planul strategic de audit al Institutului; observă că această activitate a inclus un audit privind managementul resurselor umane, care a identificat bune practici și a furnizat asigurări rezonabile cu privire la structura managementului resurselor umane;

13.  constată cu îngrijorare că analiza riscurilor întreprinsă de IAS a evidențiat anumite procese cu un grad ridicat de risc inerent care nu au putut fi auditate în conformitate cu planul strategic de audit al Institutului, întrucât controalele au fost evaluate ca absente sau insuficiente; salută prezentarea unui plan de acțiune vizând gestionarea acestor domenii cu un grad ridicat de risc; așteaptă cu interes următoarea evaluare aprofundată a riscurilor după aplicarea planului de acțiune și invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele sale;

14.  constată, pe baza informațiilor prezentate de Institut, că, la 31 decembrie 2013, niciuna dintre recomandările critice sau foarte importante ale IAS nu era deschisă;

Alte observații

15.  reamintește că Institutul a fost creat pentru a promova egalitatea de gen, inclusiv integrarea principiului egalității de gen în toate politicile Uniunii și în politicile naționale ce decurg din acestea, pentru a combate discriminarea pe criterii legate de sex și a sensibiliza cetățenii Uniunii cu privire la problematica egalității de gen; reamintește că, în conformitate cu programul anual de lucru al Institutului, misiunea sa este de a deveni centrul european de cunoaștere privind aspectele legate de gen;

16.  reamintește faptul că Institutului îi revine un rol fundamental care se datorează faptului că egalitatea reală și efectivă dintre femei și bărbați ar trebui promovată și asigurată în toate sferele vieții publice și private;

17.  solicită Institutului să includă în programul său anual de lucru reuniunile anuale dintre Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și Institut; invită Institutul să prezinte cu regularitate rezultatele și constatările studiilor întreprinse în fața comisiilor competente ale Parlamentului; constată că Institutul ar trebui să înlesnească mai proactiv accesul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen a Parlamentului la informațiile legate de aspectele de gen, concentrându-se pe activitatea realizată de membrii săi; consideră că, astfel, deputații din Parlamentul European ar beneficia de instrumente de informare mai importante și mai eficace;

18.  solicită să se asigure o interacțiune mai eficientă între prioritățile legislative și fără caracter legislativ ale Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen a Parlamentului și activitatea de cercetare a Institutului; recunoaște importanța rolului îndeplinit de Institut în ceea ce privește colectarea unor date comparative fiabile defalcate pe sexe, esențiale în elaborarea politicilor privind violența de gen la nivel național și la nivelul UE; invită Institutul să colaboreze îndeaproape cu Eurostat și cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru a elabora sondaje periodice cu privire la problemele pe care Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen le consideră a fi cele mai importante, cum ar fi violența împotriva femeilor și aspectele tipice ale angajării femeilor;

o
o   o

19.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 29 aprilie 2015(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate la acea dată, P8_TA(2015)0130.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate