Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2121(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0096/2015

Внесени текстове :

A8-0096/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.36
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0145

Приети текстове
PDF 571kWORD 98k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
P8_TA(2015)0145A8-0096/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2013 година (2014/2121(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 64 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0096/2015),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 174.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 174.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.
(6) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2013 година (2014/2121(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015)

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 64 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0096/2015),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2013 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 174.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 174.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.
(6) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2013 година (2014/2121(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0096/2015),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 18 767 470 EUR, което представлява увеличение от 19,88% спрямо 2012 г., дължащо се на скорошното създаване на Органа,

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на три коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркирани като „текущи“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и те сега са маркирани като „завършени“ в доклада на Сметната палата; отбелязва освен това, че по отношение на трите коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и един коментар сега е маркиран като „завършен“, един като „не е приложимо“ и един като „предстоящ“;

2.  Установява въз основа на информация от Органа, че:

   той е повишил капацитета си за подкрепа за обществени поръчки на корпоративно равнище, с ясно определяне на ролите и отговорностите на длъжностните лица, отговарящи за обществените поръчки, и на оперативния персонал, както и с разнообразни обучения в областта на обществените поръчки за всички съответни категории персонал;
   той е приел правила относно управлението на конфликтите на интереси, които са преразгледани в съответствие с насоките на Комисията за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси в децентрализираните агенции на ЕС;
   той е обновил своя уебсайт, за да повиши прозрачността на предоставената информация и да подобри достъпа до нея;
   автобиографиите на членовете на Управителния съвет и декларациите за интереси на председателя и на изпълнителния директор са публикувани;

Призовава Органа да публикува също така декларациите за интереси на членовете на Управителния съвет и на Съвета на надзорниците;

Бюджет и финансово управление

3.  Отбелязва със загриженост, че равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е високо (28%), по-специално за дял II (30%) и за дял III (85%), което представлява увеличение в сравнение с предходните години;

Поети задължения и преноси

4.  Установява, че преносите се дължат на многогодишната ИТ стратегия и план за изпълнение, както и на конкретни договори за услуги, които е трябвало да бъдат предоставени през 2014 г.; установява освен това, че съответните поети задължения са законосъобразни, редовни и основани на стабилни преценки, което е видно от ниските нива на анулиране на пренесени бюджетни кредити от 2012 г.;

5.  Изразява категоричното си съгласие със забележката на Сметната палата, че степента, до която бюджетните кредити за 2013 г. са използвани за заплащане на дейности през 2014 г., противоречи на бюджетния принцип на ежегодност; призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за действията, които ще предприеме, за да се намали количеството на пренесените кредити;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

6.  Отбелязва, че в доклада на Сметната палата не са направени никакви коментари по отношение на процедурите на Органа за набиране на персонал;

Вътрешен контрол

7.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че през 2013 г. Управителният съвет е приел 16-те стандарта за вътрешен контрол (СВК); констатира, че въвеждането на СВК е маркирано като продължаващо на базата на план за действие, одобрен от Службата за вътрешен одит на Комисията;

8.  Изразява съжаление във връзка с факта, че поетите от Органа правни задължения невинаги се одобряват от служители със съответните правомощия и невинаги са предхождани от правомерно оторизирани бюджетни задължения; припомня на Органа, че спазването на финансовите потоци, както е определено във Финансовия регламент, е от основно значение; установява, че са предприети корективни мерки, за да се преодолеят тези слабости и призовава Органа да информира подробно органа по освобождаване от отговорност за резултатите от действията, свързани с управлението на финансовите потоци;

Вътрешен одит

9.  Установява въз основа на информация от Органа, че в резултат на стратегическия план за одит, както и предходната оценка на риска, извършена от Службата за вътрешен одит, през 2013 г. Службата за вътрешен одит е извършила ограничен преглед на прилагането на СВК;

10.  Отбелязва, че след този преглед Органът е изготвил план за действие за справяне с двадесетте препоръки, установени от Службата за вътрешен одит, три от които са оценени като „много важни“; установява, че Службата за вътрешен одит счита, че посредством плана за действие ще се вземат подходящи мерки във връзка с установените рискове и че той ще ги намали, ако бъде приложен съобразно планираното;

11.  Отбелязва, че според Органа Службата за вътрешен одит е проследила изпълнението на своите предишни препоръки и че към 31 декември 2013 г. всички критични и много важни препоръки са били изпълнени;

Други коментари

12.  Припомня, че Европейският парламент беше основен двигател на усилията за изграждане на нова и всеобхватна Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) след финансовата криза и на създаването през 2011 г. на Органа, като част от тази система;

13.  Отбелязва констатацията на Комисията в неотдавнашния ѝ доклад относно работата на европейските надзорни органи (ЕНО) и ЕСФН, че независимо от трудните обстоятелства ЕНО бързо са изградили добре функциониращи организации, които като цяло са изпълнявали добре широкия си спектър от дейности, като са се справяли с растящия брой искания с ограничени човешки ресурси;

14.  Подчертава, че ролята на Органа в подкрепа на общ надзорен режим за целия единен пазар е от съществено значение за осигуряването на по-добре интегриран, по-ефективен и по-сигурен застрахователен и пенсионно осигурителен сектор в Съюза, като по този начин допринася за икономическото възстановяване и създаването на работни места и растеж в Европа и за предотвратяването на бъдещи кризи във финансовия сектор;

15.  Потвърждава, че ЕСФН е все още в процес на изграждане и подчертава, че задачите, които вече са възложени на Органа, както и бъдещите му задачи, предвидени в подготвяното законодателство, изискват подходящ брой на персонала и размер на бюджета, което да позволи упражняването на висококачествен надзор; подчертава, че необходимостта от съчетаване на допълнителни задачи с допълнителни ресурси следва винаги да бъде внимателно отчитана; подчертава обаче, че всяко потенциално увеличение на средствата следва да бъде предшествано и/или допълвано от подходящи усилия за рационализиране, когато това е възможно; подчертава координиращата роля на Органа и необходимостта от тясно сътрудничество с националните надзорни органи за изпълнението на неговия мандат;

16.  Подчертава, че предвид ограничените ресурси, с които разполага, Органът трябва да се придържа към задачите, възложени му от Парламента и Съвета; подчертава, че Органът следва да изпълнява тези задачи напълно, но не трябва да се стреми да надхвърля своя мандат, и че трябва да остане независим; изтъква факта, че Органът следва да провери необходимостта от изготвяне на насоки и препоръки;

17.  Изтъква, че Органът следва да използва изцяло правомощията в областта на защитата на потребителите, които са му предоставени съгласно неговия мандат; подчертава, че в тази област Органът следва да се координира дейността си по-тясно с другите ЕНО чрез съвместния комитет;

18.  Заключава, че системата на смесено финансиране на Органа не е гъвкава, създава административна тежест и представлява потенциална заплаха за неговата независимост; призовава следователно Комисията, ако това бъде доказано от оценката на Комисията, до 2017 г. да предложи система за финансиране за Органа, която се основава изцяло на въвеждането на такси за участниците на пазара или се основава на съчетаване на такси от участниците на пазара с основно финансиране от отделен бюджетен ред от общия бюджет на Съюза;

o
o   o

19.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 29 април 2015 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0130.

Правна информация - Политика за поверителност