Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2121(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0096/2015

Esitatud tekstid :

A8-0096/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.36
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0145

Vastuvõetud tekstid
PDF 176kWORD 79k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
P8_TA(2015)0145A8-0096/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2121(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ)(5), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0096/2015),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 174.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 174.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2121(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ)(5), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0096/2015),

1.  märgib, et Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve lõplik raamatupidamise aastaaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 174.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 174.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2121(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0096/2015),

A.  arvestades, et Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi „asutus”) finantsaruannete kohaselt oli asutuse 2013. aasta lõplik eelarve 18 767 470 eurot, mis kujutab endast 2012. aastaga võrreldes 19,88% suurust kasvu, mis tuleneb asutuse hiljutisest loomisest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et asutuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kolme märkusega, mille kontrollikoda tegi 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „pooleli”, on võetud parandusmeetmeid ning nende seisuks on kontrollikoja aruandes märgitud nüüd „lõpetatud”; võtab lisaks teadmiseks, et 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes esitatud kolme märkuse asjus on võetud parandusmeetmeid ning et ühe märkuse seisuks on nüüd märgitud „lõpetatud”, ühe seisuks „ei kohaldata” ja ühe seisuks „pooleli”;

2.  võtab asutuse andmetele tuginedes teadmiseks, et

   asutus on tugevdanud oma hanketoe pakkumise suutlikkust asutuse tasandil koos hangetega tegelevate ametnike ja põhitegevusega seotud töötajate selgelt kindlaks määratud ülesannete ja vastutusaladega ning kõigile asjaomastele töötajate kategooriatele suunatud mitmekesiste hankekoolitustega;
   asutus on võtnud vastu huvide konfliktide haldamise eeskirjad, mis vaadati läbi vastavalt komisjoni suunistele huvide konfliktide ennetamise ja haldamise kohta ELi detsentraliseeritud asutustes;
   asutus on uuendanud oma veebisaiti, et muuta seal esitatav teave läbipaistvamaks ja paremini kättesaadavaks;
   juhatuse liikmete elulookirjeldused ning juhatuse esimehe ja tegevdirektori huvide deklaratsioonid on avaldatud;

palub asutusel avaldada ka juhatuse ja järelevalvenõukogu liikmete huvide deklaratsioonid;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib murelikult, et kulukohustustega seotud ülekantud assigneeringute määr oli kõrge, nimelt 28 %, eelkõige II jaotises, kus see oli 30 %, ja III jaotises, kus see oli 85 %, mis näitab varasemate aastatega võrreldes tõusu;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  võtab teadmiseks, et ülekantud assigneerinud tulenesid mitmeaastasest IT-strateegiast ja rakenduskavast ning erilepingutest, mis puudutasid 2014. aastal osutatavaid teenuseid; võtab lisaks teadmiseks, et vastavad kulukohustused on seaduslikud, korrektsed ja 2012. aastast üle kantud summade madalat tühistamismäära arvestades usaldusväärselt prognoositud;

5.  toetab kindlalt kontrollikoja tähelepanekut, et 2013. aasta assigneeringute 2014. aasta tegevuse rahastamiseks kasutamise ulatus on vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega; kutsub asutust üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni meetmetest, mida ta kavatseb võtta ülekantud assigneeringute summa vähendamiseks;

Hankemenetlus ja töölevõtmise kord

6.  märgib, et asutuses rakendatava töölevõtmise korra kohta kontrollikoja aruandes märkusi ei tehtud;

Sisekontroll

7.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et juhatus võttis 2013. aastal vastu 16 sisekontrollistandardit; on saanud kinnituse selle kohta, et sisekontrollistandardite rakendamine vastavalt komisjoni siseauditi talitusega kokkulepitud tegevuskavale on märgitud pooleli oleva tegevusena;

8.  peab kahetsusväärseks, et asutuse juriidilisi kohustusi ei kiidetud alati heaks selleks volitatud ametnike poolt ja et järjepidevalt ei eelnenud neile nõuetekohaselt heakskiidetud eelarvelist kulukohustust; tuletab asutusele meelde, et finantsmääruses määratletud finantsahelate nõuetele vastavus on väga tähtis; võtab teadmiseks asjaolu, et niisuguste puuduste kõrvaldamiseks võeti parandusmeetmeid, ning kutsub asutust üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni üksikasjalikult tulemustest, mida kõnealuste meetmetega on finantsahelate haldamisel saavutatud;

Siseaudit

9.  võtab teadmiseks asutuse selgituse, et siseauditi talitus korraldas 2013. aastal sisekontrollistandardite rakendamise osalise kontrolli, mida nõuti nii strateegilises auditikavas kui ka siseauditi talituse varasemas riskide hinnangus;

10.  märgib, et pärast kõnealust kontrolli koostas asutus tegevuskava siseauditi talituse esitatud 20 soovituse järgimiseks, millest kolme hinnati väga olulisteks; võtab teadmiseks siseauditi talituse seisukoha, et tegevuskavaga käsitletakse tuvastatud riske piisavalt ning selle kavakohase rakendamise korral need maandatakse;

11.  võtab teadmiseks asutuse selgituse, mille kohaselt siseauditi talitus kontrollis oma varasemate soovituste rakendamist ning 31. detsembriks 2013 ei olnud ühegi kriitiliselt tähtsa või väga tähtsa soovituse täitmine märgitud poolelioleva tegevusena;

Muud märkused

12.  tuletab meelde, et Euroopa Parlament oli finantskriisi järellainetuses uue ja tervikliku Euroopa finantsjärelevalve süsteemi loomise peamine eestvedaja ning toetas selle raames ka asutuse loomist 2011. aastal;

13.  võtab teadmiseks hiljutises aruandes Euroopa järelevalveasutuste ja Euroopa finantsjärelevalve süsteemi toimimise kohta esitatud komisjoni tähelepaneku, et keerulistele asjaoludele vaatamata on Euroopa järelevalveasutused ehitanud kiiresti üles hästi toimivad organisatsioonid, mis on üldjoontes saavutanud neile pandud laiaulatuslike ülesannete täitmisel häid tulemusi, kusjuures neile esitatavad nõuded suurenevad ja inimressursid on piiratud;

14.  rõhutab, et asutuse roll ühtse järelevalvekorra edendamisel kogu ühtsel turul on äärmiselt tähtis, et tagada liidu kindlustus- ja pensionisektori parem integreeritus, suurem tõhusus ja turvalisus, aidates nii kaasa Euroopas majanduse elavdamisele ning töökohtade ja majanduskasvu loomisele ja finantssektoris tulevaste kriiside ärahoidmisele;

15.  tunnistab, et Euroopa finantsjärelevalve süsteem on ikka veel ülesehitamisjärgus, ning rõhutab, et asutusele juba usaldatud ülesannete täitmine ning käimasoleva õigusloometöö tulemusel lisanduvad kavandatavad ülesanded eeldavad kvaliteetse järelevalve teostamiseks piisavat personali ja eelarvet; toonitab, et alati tuleks hoolikalt kaaluda, kas lisaülesannete täitmiseks on vaja täiendavaid vahendeid; rõhutab sellegipoolest, et enne vahendite võimalikku suurendamist ja/või koos sellega tuleks alati püüda võtta piisavaid ratsionaliseerimismeetmeid; juhib tähelepanu asutuse koordineerijarollile ja vajadusele teha oma kohustuste täitmiseks tihedat koostööd siseriiklike järelevalveasutustega;

16.  rõhutab, et vahendite piiratuse tõttu peab asutus püsima nende ülesannete juures, mille on talle andnud Euroopa Parlament ja nõukogu; toonitab asjaolu, et asutus peaks täitma neid ülesandeid täies mahus, kuid ta ei tohi püüda minna oma volitustest kaugemale ja et ta peab jääma sõltumatuks; juhib tähelepanu asjaolule, et asutus peaks kontrollima suuniste ja soovituste koostamise vajalikkust;

17.  rõhutab, et asutus peaks tarbijakaitse valdkonnas täielikult ära kasutama tema mandaadiga talle antud volitusi; toonitab, et selles valdkonnas peaks asutus kooskõlastama oma tegevust ühiskomitee kaudu tihedamalt muude Euroopa järelevalveasutustega;

18.  on jõudnud järeldusele, et asutuse segarahastamise süsteem on paindumatu, koormav ja võib seada ohtu asutuse sõltumatuse; kutsub seetõttu komisjoni üles tegema (komisjoni hinnangu põhjal kinnituse saamise korral) 2017. aastaks ettepaneku asutuse rahastamiseks sellise süsteemi järgi, mis põhineb üksnes turuosaliste makstavate tasude kehtestamisel või turuosaliste makstavate tasude kombineerimisel baasrahastamisega, mis tuleb liidu üldeelarve eraldi eelarverealt;

o
o   o

19.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0130.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika