Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2121(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0096/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0096/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.36
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0145

Hyväksytyt tekstit
PDF 177kWORD 79k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
P8_TA(2015)0145A8-0096/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2121(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viranomaisen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010(5) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0096/2015),

1.  myöntää Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimitusjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 174.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 174.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2121(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viranomaisen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010(5) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0096/2015),

1.  toteaa, että Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 174.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 174.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2121(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0096/2015),

A.  toteaa, että Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 18 767 470 euroa, mikä merkitsee 19,88 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna, ja huomauttaa lisäyksen johtuvan siitä, että viranomainen on perustettu äskettäin;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitettyjen kolmen huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 kertomuksessa olivat ”kesken”, toteutettiin korjaavia toimia ja ne on nyt ”toteutettu”; toteaa myös, että vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen kolmen huomautuksen osalta toteutettiin korjaavia toimia ja yksi on nyt ”toteutettu”, yhden tilanne on ”ei relevantti” ja yksi on ”kesken”;

2.  panee merkille, että viranomaisen mukaan

   se on lujittanut hankintoja koskevia tukitoimintojaan organisaatiotasolla määrittelemällä selkeästi sekä hankintaviranomaisten että operatiivisen henkilöstön tehtävät ja vastuut ja tarjoamalla kaikille asianosaisille henkilöstöryhmille hankintoja koskevaa mukautettua koulutusta
   se on hyväksynyt eturistiriitojen hallintaa koskevat säännöt, joita on tarkistettu eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa EU:n erillisvirastoissa koskevien komission suuntaviivojen mukaisesti
   se on uudistanut verkkosivustoaan ja pyrkinyt siten lisäämään avoimuutta ja tietojen saatavuutta
   johtokunnan jäsenten ansioluettelot sekä puheenjohtajan ja toimitusjohtajan etunäkökohtia koskevat ilmoitukset on julkaistu;

kehottaa viranomaista julkaisemaan myös johtokunnan ja hallintoneuvoston jäsenten etunäkökohtia koskevat ilmoitukset;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  toteaa huolestuneena, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli suuri, 28 prosenttia, ja erityisesti osastossa 2 (30 prosenttia) ja osastossa 3 (85 prosenttia) osuus kasvoi edellisistä vuosista;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.  panee merkille, että määrärahasiirrot johtuivat monivuotisesta tietotekniikkastrategiasta ja sen täytäntöönpanosuunnitelmasta sekä tietyistä sopimuksista, joissa palvelut toimitetaan vuonna 2014; toteaa lisäksi, että sitoumukset ovat näiltä osin lailliset, sääntöjenmukaiset ja asianmukaisesti arvioidut, sillä vuodelta 2012 siirrettyjen määrärahojen peruuntumistaso oli alhainen;

5.  kannattaa voimakkaasti tilintarkastustuomioistuimen huomautusta, jonka mukaan vuoden 2013 määrärahoja käytettiin siinä määrin vuoden 2014 toiminnan kattamiseen, että käytäntö on talousarvion vuotuisuuden periaatteen vastainen; kehottaa viranomaista ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimista, joita se on toteuttanut vähentääkseen määrärahasiirtojen määrää;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

6.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ei esitetty huomautuksia viranomaisen palvelukseenottomenettelyistä;

Sisäinen valvonta

7.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan johtokunta hyväksyi 16 sisäisen valvonnan standardia vuonna 2013; toteaa, että standardit pannaan täytäntöön komission sisäisen tarkastuksen (IAS) kanssa sovitun toimintasuunnitelman perusteella, mutta niiden täytäntöönpano on kesken;

8.  pitää valitettavana, että oikeudellisten sitoumusten hyväksyjät eivät olleet aina asianmukaisesti valtuutettuja eikä oikeudellisia sitoumuksia edeltäviä talousarviositoumuksia ollut aina hyväksytty asianmukaisesti; muistuttaa viranomaiselle, että varainhoitoasetuksessa määriteltyjä hyväksymiskiertoja on erittäin tärkeä noudattaa; toteaa, että näiden puutteiden korjaamiseksi on toteutettu korjaavia toimia, ja kehottaa viranomaista ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yksityiskohtaisesti hyväksymiskiertojen hallintaa koskevien toimien tuloksista;

Sisäinen tarkastus

9.  panee viranomaisen antamista tiedoista merkille, että IAS toteutti vuonna 2013 sen sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanon rajoitetun tarkastuksen strategisen tarkastussuunnitelman ja IAS:n aiemman riskinarvioinnin mukaisesti;

10.  toteaa, että tarkastuksen perusteella viranomainen laati toimintasuunnitelman toteuttaakseen IAS:n antamat 20 suositusta, joista kolme on luokiteltu erittäin tärkeiksi; toteaa, että IAS:n mukaan havaittuihin riskeihin puututaan toimintasuunnitelmalla asianmukaisella tavalla ja niitä lievennetään, jos se toteutetaan suunnitellusti;

11.  panee viranomaisen antamista tiedoista merkille, että IAS teki aiempien suositustensa seurantatarkastuksen ja totesi, että yhtään kriittistä tai erittäin tärkeää suositusta ei ollut panematta täytäntöön 31. joulukuuta 2013;

Muita huomautuksia

12.  muistuttaa, että parlamentti oli yksi päätoimijoista, kun finanssikriisin jälkimainingeissa pyrittiin ottamaan käyttöön uusi ja kattava Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ) ja kun vuonna 2011 perustettiin tämän osana Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen;

13.  panee merkille komission Euroopan valvontaviranomaisten ja EFVJ:n toiminnasta äskettäin antamaan kertomukseen sisältyvän huomautuksen, jonka mukaan valvontaviranomaiset ovat vaikeasta tilanteesta huolimatta rakentaneet nopeasti hyvin toimivat organisaatiot, jotka ovat huolehtineet kaiken kaikkiaan hyvin niiden laajasta tehtäväkentästä, vaikka niille asetetut vaatimukset kasvavat ja niillä on käytössään vain rajalliset henkilöresurssit;

14.  korostaa viranomaisen roolia edistettäessä koko sisämarkkina-alueen yhteistä valvontajärjestelmää, jotta voidaan varmistaa paremmin integroitu, tehokkaampi ja turvallisempi unionin vakuutus- ja eläkeala ja siten edesauttaa talouden elpymistä sekä työpaikkojen luomista ja kasvua Euroopassa ja estää tulevat kriisit rahoitusalalla;

15.  toteaa EFVJ:n olevan edelleen perustamisvaiheessa ja korostaa, että viranomaiselle jo uskotut tehtävät sekä käynnissä olevassa lainsäädäntötyössä kaavaillut tulevat tehtävät edellyttävät, että henkilöstöä ja määrärahoja on riittävästi, jotta korkealaatuinen valvonta olisi mahdollista; painottaa, että tarvetta liittää lisätehtäviin lisäresursseja olisi aina harkittava perusteellisesti; tähdentää kuitenkin, että aina ennen mahdollista resurssien lisäämistä toimintaa olisi pyrittävä rationalisoimaan ja/tai lisäystä olisi täydennettävä asianmukaisella rationalisoinnilla, jos se on mahdollista; korostaa viranomaisen koordinointitehtävää sekä tarvetta tiivistää yhteistyötä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa, jotta se voi hoitaa tehtävänsä;

16.  tähdentää, että koska viranomaisen resurssit ovat rajalliset, sen on pitäydyttävä niissä tehtävissä, jotka parlamentti ja neuvosto ovat sille osoittaneet; korostaa, että viranomaisen olisi hoidettava kyseiset tehtävät kokonaisuudessaan mutta sen ei pidä pyrkiä tosiasiallisesti laajentamaan toimintavaltuuksiaan kyseisiä tehtäviä laajemmalle ja sen on pysyttävä riippumattomana; painottaa, että viranomaisen olisi tarkistettava, onko ohjeiden ja suositusten laatiminen välttämätöntä;

17.  korostaa, että viranomaisen olisi käytettävä kattavasti sille sen toimeksiannon mukaisesti kuluttajansuojan alalla kuuluvia valtuuksia; tähdentää, että viranomaisen olisi koordinoitava toimintaansa tällä alalla tiiviimmin yhteiskomiteassa muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa;

18.  toteaa, että viranomaisen sekarahoitusjärjestely on joustamaton ja työläs ja saattaa vaarantaa sen riippumattomuuden; kehottaa siksi komissiota, jos tämä vahvistetaan sen teettämässä arvioinnissa, ehdottamaan vuoteen 2017 mennessä viranomaiselle rahoitusjärjestelmää, joka perustuu yksinomaan markkinatoimijoilta perittävien maksujen käyttöönottoon tai siihen, että markkinatoimijoiden maksamat maksut yhdistetään unionin yleisen talousarvion erillisestä budjettikohdasta saatavaan perusrahoitukseen;

o
o   o

19.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(1).

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö