Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2121(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0096/2015

Teksty złożone :

A8-0096/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.36
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0145

Teksty przyjęte
PDF 499kWORD 96k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
P8_TA(2015)0145A8-0096/2015
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2013 (2014/2121(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (5), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0096/2015),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 174.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 174.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2013 (2014/2121(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (5), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0096/2015),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2013;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 174.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 174.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2013 (2014/2121(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0096/2015),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych („Urzędu”) na rok budżetowy 2013 zamknął się kwotą 18 767 470 EUR, co stanowi wzrost o 19,88 % w porównaniu z 2012 r. i wynika z niedawnego ustanowienia Urzędu;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2013 („sprawozdaniu Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.  zauważa na podstawie sprawozdania Trybunału, że w odniesieniu do trzech uwag zawartych w sprawozdaniu Trybunału za 2011 r. i oznaczonych w sprawozdaniu Trybunału za 2012 r. jako „w trakcie realizacji” podjęto działania naprawcze i że uwagi te są obecnie oznaczone w sprawozdaniu Trybunału jako „zrealizowane”; zauważa ponadto, że w odniesieniu do wszystkich trzech uwag zawartych w sprawozdaniu Trybunału za 2012 r. podjęto działania naprawcze i jedna uwaga obecnie jest oznaczona jako „zrealizowana”, jedna jako „nie dotyczy”, a jedna jako „pozostająca do realizacji”;

2.  na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu uznaje, że:

   umocnił on zdolność obsługi zamówień na poziomie przedsiębiorstw, wraz z jasnym określeniem ról i obowiązków, zarówno dla urzędników odpowiedzialnych za zamówienia, jak i dla personelu operacyjnego, a także ze zróżnicowanymi szkoleniami w zakresie zamówień dla wszystkich odnośnych kategorii pracowników;
   przyjął on przepisy dotyczące zarządzania konfliktami interesów, które to przepisy zostały poddane przeglądowi w oparciu o wytyczne Komisji dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w zdecentralizowanych agencjach UE;
   odnowił swoją stronę internetową w celu poprawienia przejrzystości i dostępności udzielanych informacji;
   opublikowano życiorysy członków zarządu oraz deklaracje o braku konfliktu interesów przewodniczącego i dyrektora wykonawczego;

wzywa Urząd, aby opublikował też deklaracje o braku konfliktu interesów członków zarządu, jak również rady organów nadzoru;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  zauważa z zaniepokojeniem, że poziom przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, był wysoki (28 %), w szczególności w tytule II (30 %) i tytule III (85 %), i wykazał wzrost w stosunku do poprzednich lat;

Zobowiązania i przeniesienia

4.  uznaje, że przeniesienia te były wynikiem wieloletniej strategii informatycznej i planu realizacji oraz szczególnych umów na usługi świadczone w 2014 r.; uznaje ponadto, że związane z tym zobowiązania są zgodne z prawem, prawidłowe i rozsądnie oszacowane zgodnie z niskim wskaźnikiem anulowania środków przeniesionych z 2012 r.;

5.  zdecydowanie zgadza się ze spostrzeżeniem Trybunału, że zakres, w jakim środki na 2013 r. zostały wykorzystane do pokrycia działań podejmowanych w 2014 r., jest sprzeczny z zasadą jednoroczności budżetu; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o działaniach, które podejmie on w celu ograniczenia ilości przenoszonych środków;

Procedury przetargowe i procedury naboru pracowników

6.  zauważa, że w sprawozdaniu Trybunału nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących procedur naboru pracowników przez Urząd;

Kontrole wewnętrzne

7.  na podstawie sprawozdania Trybunału odnotowuje, że zarząd przyjął w 2013 r. 16 standardów kontroli wewnętrznej; stwierdza, że realizacja standardów kontroli wewnętrznej jest oznaczona jako „w trakcie realizacji” w oparciu o plan działania uzgodniony ze Służbą Audytu Wewnętrznego Komisji;

8.  ubolewa, że zobowiązania prawne Urzędu nie zawsze były zatwierdzane przez należycie delegowanych urzędników i nie zawsze były poprzedzone należycie zatwierdzonym zobowiązaniem budżetowym; przypomina Urzędowi, że przestrzeganie obiegów środków finansowych, jak określono w rozporządzeniu finansowym, ma fundamentalne znaczenie; uznaje, że podjęto działania naprawcze w celu usunięcia tych niedociągnięć, i wzywa Urząd do szczegółowego poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach tych działań w odniesieniu do zarządzania obiegami środków finansowych;

Audyt wewnętrzny

9.  na podstawie informacji przekazanych przez Urząd odnotowuje, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła ograniczony przegląd wdrażania standardów kontroli wewnętrznej, wynikający ze strategicznego planu audytu, a także z wcześniejszej oceny ryzyka Służby Audytu Wewnętrznego;

10.  zauważa, że w wyniku tego przeglądu Urząd przygotował plan działania w celu wdrożenia 20 zaleceń wskazanych przez Służbę Audytu Wewnętrznego, z których trzy oceniono jako „bardzo ważne”; uznaje, że zdaniem Służby Audytu Wewnętrznego ten plan działania odpowiednio zajmie się zidentyfikowanym ryzykiem oraz złagodzi je, o ile zostanie wdrożony zgodnie z planem;

11.  na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego śledziła wdrażanie swoich wcześniejszych zaleceń oraz że na dzień 31 grudnia 2013 r. nie pozostały otwarte ani zalecenia o zasadniczym znaczeniu, ani bardzo istotne zalecenia;

Inne uwagi

12.  przypomina, że Parlament był jednym z głównych motorów działań na rzecz stworzenia nowego, kompleksowego Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) w następstwie kryzysu finansowego, a także walnie przyczynił się do powstania Urzędu w 2011 r., w ramach tego systemu;

13.  odnotowuje uwagę Komisji zawartą w jej ostatnim sprawozdaniu z działalności Europejskich Urzędów Nadzoru i ESNF, zgodnie z którą mimo trudnej sytuacji urzędy te szybko stworzyły dobrze funkcjonujące struktury organizacyjne, które ogólnie dobrze wywiązują się z szerokiego spektrum powierzonych im zadań, mimo że przy rosnących wymaganiach dysponują ograniczoną liczbą pracowników;

14.  podkreśla, że rola Urzędu, polegająca na wspieraniu wspólnego systemu nadzoru na całym jednolitym rynku, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia lepiej zintegrowanego, efektywniejszego i bezpieczniejszego sektora ubezpieczeń i programów emerytalnych w Unii, a tym samym przyczynia się do ożywienia gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy i wzrostu w Europie, a także zapobiegania kryzysom w sektorze finansowym;

15.  zdaje sobie sprawę, że ESNF nadal znajduje się w fazie tworzenia, i podkreśla, że zadania już powierzone Urzędowi, a także przyszłe zadania przewidziane w toczących się pracach legislacyjnych wymagają odpowiedniego poziomu zatrudnienia i budżetu, aby umożliwić nadzór wysokiej jakości; podkreśla, że w każdym przypadku należy dokładnie rozważyć, czy dodatkowe zadania wymagają dodatkowych zasobów; podkreśla jednak, że jakiekolwiek ewentualne zwiększenie środków Urzędu powinno zostać poprzedzone lub uzupełnione – tam, gdzie jest to możliwe – odpowiednimi działaniami racjonalizacyjnymi; zwraca uwagę, że Urząd pełni rolę koordynacyjną oraz powinien blisko współpracować z krajowymi organami nadzoru, aby mógł wypełniać swój mandat;

16.  podkreśla, że z uwagi na ograniczone zasoby Urząd musi ograniczyć się do zadań powierzonych mu przez Parlament i Radę; podkreśla, że Urząd powinien wykonywać te zadania w pełnym zakresie, ale jego działania nie mogą wykraczać poza jego mandat, oraz że musi on zachować niezależność; zwraca uwagę, że Urząd powinien zbadać konieczność sporządzania wytycznych i zaleceń;

17.  podkreśla, że Urząd powinien w pełni wykorzystywać swoje uprawnienia w zakresie ochrony konsumentów, które zostały mu powierzone w jego mandacie; podkreśla, że w tej dziedzinie Urząd powinien ściślej koordynować swoje działania z pozostałymi Europejskimi Urzędami Nadzoru za pośrednictwem Wspólnego Komitetu;

18.  podsumowując, zwraca uwagę, że mieszany system finansowania Urzędu jest nieelastyczny i uciążliwy, a także stanowi potencjalne zagrożenie dla niezależności Urzędu; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby – jeśli potwierdzi to jej ocena – zaproponowała do roku 2017 system finansowania dla Urzędu, którego wyłączną podstawą będzie wprowadzenie opłat od uczestników rynku lub który będzie się opierał na połączeniu opłat od uczestników rynku z podstawowym finansowaniem z osobnej linii budżetowej w budżecie ogólnym Unii;

o
o   o

19.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter horyzontalny, odsyła do swojej rezolucji z dnia 29 kwietnia 2015 r.(1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2015)0130.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności