Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2121(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0096/2015

Predložena besedila :

A8-0096/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.36
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0145

Sprejeta besedila
PDF 343kWORD 90k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica za leto 2013: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
P8_TA(2015)0145A8-0096/2015
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2013 (2014/2121(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zaključnega računa Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2013 z odgovori organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES(5), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0096/2015),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2013;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 174.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 174.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 331, 15.12.2010, str. 48.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2013 (2014/2121(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zaključnega računa Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2013 z odgovori organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES(5), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0096/2015),

1.  ugotavlja, da so podatki iz zaključnega računa Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2013;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 174.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 174.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 331, 15.12.2010, str. 48.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2013 (2014/2121(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0096/2015),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljevanju: organ) kažejo, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2013 znašal 18 767 470 EUR, kar je 19,88 % več kot leta 2012, saj je bil organ ustanovljen šele pred kratkim;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu organa za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov organa ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili v zvezi s tremi pripombami iz poročila Računskega sodišča iz leta 2011, ki so bile v poročilu iz leta 2012 označene kot „se izvaja“, sprejeti popravljalni ukrepi in da so pripombe zdaj v poročilu označene kot „zaključene“; ugotavlja tudi, da so bili za tri pripombe iz poročila Računskega sodišča iz leta 2012 sprejeti popravljalni ukrepi in da je ena pripomba zdaj označena kot „zaključena“, ena kot „ni relevantna“, ena pa kot „se izvaja“;

2.  je seznanjen s trditvami organa:

   da je okrepil zmogljivost podpore pri naročanju na korporativni ravni ter jasno opredelil vloge in pristojnosti uradnikov za oddajo javnih naročil in operativnega osebja, prav tako pa je v zvezi s tem organiziral raznovrstno usposabljanje za vse ustrezne kategorije osebja;
   da je sprejel pravila za obvladovanje navzkrižja interesov, ki so bila pregledana v skladu s smernicami Komisije za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov v decentraliziranih agencijah EU;
   da je obnovil svoje spletno mesto, da bi izboljšal preglednost in dostopnost ponujenih informacij;
   da je objavil življenjepise članov upravnega odbora ter izjavi o interesih predsednika in izvršnega direktorja;

poziva organ, naj objavi tudi izjave o interesih članov upravnega in nadzornega odbora;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila stopnja odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in ki so bila prenesena v naslednje leto, visoka, saj je znašala 28 % za naslov II, za naslov III pa celo 30 % oziroma 85 %, kar kaže na povečanje v primerjavi s prejšnjimi leti;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

4.  priznava, da so prenosi posledica večletne strategije in izvedbenega načrta IT, pa tudi posebnih pogodb za storitve, ki se bodo zagotavljale v letu 2014; prav tako priznava, da so s tem povezane obveznosti zakonite, pravilne in tehtno ocenjene glede na nizko stopnjo preklica prenosov iz leta 2012;

5.  se povsem strinja z ugotovitvijo Računskega sodišča, da obseg uporabe sredstev iz leta 2013 za kritje dejavnosti v letu 2014 ni v skladu s proračunskim načelom enoletnosti; poziva organ, naj organ za podelitev razrešnice seznani z ukrepi, s katerimi bo zmanjšal znesek prenosov;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

6.  ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu ni imelo pripomb glede postopkov zaposlovanja organa;

Notranje kontrole

7.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je upravni odbor v letu 2013 sprejel šestnajst standardov notranje kontrole; potrjuje, da izvajanje standardov notranje kontrole poteka na podlagi akcijskega načrta, dogovorjenega s službo Komisije za notranjo revizijo;

8.  obžaluje, da pravne obveznosti organa niso bile vedno potrjene s strani uradnikov z ustreznim prenosom nalog in niso vedno sledile ustrezno odobrenim proračunskim obveznostim; opominja organ, da je skladnost s finančnimi krogi, kakor so opredeljeni v finančni uredbi, bistvenega pomena; priznava, da je organ sprejel popravljalne ukrepe, da bi obravnaval navedene pomanjkljivosti, in ga poziva, naj organ za podelitev razrešnice podrobno seznani z rezultati teh ukrepov za upravljanje finančnih krogov;

Notranja revizija

9.  je seznanjen s trditvami organa, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2013 opravila omejen pregled standardov notranje kontrole, oblikovanih na podlagi strateškega revizijskega načrta in ocene tveganja, ki jo je služba Komisije za notranjo revizijo podala v preteklosti;

10.  ugotavlja, da je organ po tem pregledu pripravil akcijski načrt za obravnavo dvajsetih priporočil službe Komisije za notranjo revizijo, od katerih so bila tri ocenjena kot zelo pomembna; potrjuje, da bo akcijski načrt po mnenju službe Komisije za notranjo revizijo ustrezno naslovil opredeljena tveganja in jih, če se bo izvajal v skladu z načrti, zmanjšal;

11.  je seznanjen s pojasnilom organa, da je služba Komisije za notranjo revizijo preverila izvajanje prejšnjih priporočil in da 31. decembra 2013 ni bilo odprto nobeno kritično ali zelo pomembno priporočilo;

Druge pripombe

12.  opozarja, da je bil Parlament ključna gonilna sila pri prizadevanjih za vzpostavitev novega in celovitega Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) takoj po finančni krizi ter – v sklopu teh prizadevanj – pri ustanavljanju organa leta 2011;

13.  je seznanjen z ugotovitvijo Komisije iz nedavnega poročila o delovanju evropskih nadzornih organov in Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS), da so ti kljub težavnim okoliščinam hitro vzpostavili dobro delujoče organizacije, ki so v splošnem zelo uspešno izvajale svoje raznolike naloge, hkrati pa se z omejenimi kadrovskimi viri soočale z vse večjimi zahtevami;

14.  poudarja, da je vloga organa pri spodbujanju skupne nadzorne ureditve na enotnem trgu bistvena za zagotavljanje bolje vključenega, učinkovitejšega in varnejšega zavarovalniškega in pokojninskega sektorja v Uniji, saj prispeva h gospodarskemu okrevanju, ustvarjanju delovnih mest in rasti v Evropi, pa tudi k preprečevanju prihodnjih kriz v finančnem sektorju;

15.  ugotavlja, da je sistem ESFS še vedno v fazi vzpostavljanja, in poudarja, da naloge, ki so bile organu že zaupane, in tudi prihodnje naloge, predvidene v sklopu potekajočega zakonodajnega dela, zahtevajo primerno raven osebja in proračunskih sredstev, da se omogoči visokokakovosten nadzor; poudarja, da je treba potrebo po združevanju dodatnih nalog in dodatnih sredstev vedno obravnavati zelo pozorno; vendar poudarja, da si je treba pred vsakim morebitnim povečanjem sredstev in/ali vzporedno z njim prizadevati za primerno racionalizacijo, kjer je to mogoče; poudarja vlogo organa pri usklajevanju in potrebo po tesnem sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi, da se uresniči njegovo poslanstvo;

16.  poudarja, da so viri organa omejeni, zato se mora držati nalog, ki sta mu jih naložila Parlament in Svet; poudarja, da mora organ te naloge izvajati brez omejitev, pri tem pa ne sme širiti svojega mandata in mora ostati neodvisen; poudarja, da mora organ preveriti, ali je morda treba oblikovati smernice in priporočila;

17.  poudarja, da mora organ v celoti uporabiti svoja pooblastila na področju varstva potrošnikov, ki so mu podeljena v okviru obstoječega mandata; poudarja, da mora organ na tem področju tesneje sodelovati z drugimi evropskimi nadzornimi organi prek skupnega odbora;

18.  zaključuje, da mešana shema financiranja organa ni prožna, predstavlja veliko breme in morebiti ogroža njegovo neodvisnost; zato poziva Komisijo, naj oceni stanje in po potrebi do leta 2017 predlaga sistem financiranja za organ, ki bo temeljil le na uvedbi pristojbin, ki jih plačujejo udeleženci na trgu, oziroma bo združeval pristojbine udeležencev na trgu z osnovnim financiranjem iz ločene proračunske vrstice v splošnem proračunu Unije;

o
o   o

19.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 29. aprila 2015(1) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila s tega dne, P8_TA(2015)0130.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov