Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2102(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0075/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0075/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.38
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0147

Hyväksytyt tekstit
PDF 178kWORD 82k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euroopan lääkevirasto
P8_TA(2015)0147A8-0075/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2102(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan lääkeviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31. maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004(5) ja erityisesti sen 68 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0075/2015),

1.  myöntää Euroopan lääkeviraston toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan lääkeviraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 193.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 193.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2102(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan lääkeviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31. maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004(5) ja erityisesti sen 68 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0075/2015),

1.  toteaa, että Euroopan lääkeviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan lääkeviraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 193.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 193.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2102(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0075/2015),

A.  toteaa, että Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 251 560 000 euroa, mikä merkitsee 13,07 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna;

B.  toteaa, että viraston tilinpäätöksen mukaan unionin kokonaisrahoitusosuus sen talousarviosta vuonna 2013 oli 40 937 951 euroa (17,03 prosenttia), mikä merkitsee 3,54 prosentin vähennystä vuoteen 2012 verrattuna;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

D.  toteaa, että virasto toimii osana verkostoa ja sovittaa yhteen kansallisten viranomaisten sen käyttöön asettamia tieteellisiä voimavaroja ja että sen toiminnan tavoitteena on varmistaa ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden arviointi ja valvonta;

1.  muistuttaa, että virastolla on tärkeä tehtävä pyrittäessä suojelemaan ja edistämään kansanterveyttä ja eläinten terveyttä, koska se arvioi ja valvoo ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

2.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitettyjen kolmen huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 kertomuksessa olivat ”kesken” tai ”tekemättä”, toteutettiin korjaavia toimia ja ne on kaikki vuoden 2013 kertomuksen mukaan ”toteutettu”; toteaa myös, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen kuuden huomautuksen osalta toteutettiin kaksi korjaavaa toimea ja kahden huomautuksen tilanne on nyt ”toteutettu”, kolmen ”ei sovelleta” ja yhden ”kesken”;

3.  panee merkille, että viraston mukaan

   sen aineettomaan käyttöomaisuuteen sovellettava kirjanpitojärjestelmä, joka on integroitu kokonaan viraston toiminnan ja resurssien suunnittelua koskevaan yleiseen rahoitus- ja kirjanpitojärjestelmään, hyväksyttiin vuonna 2013
   ehtona sille, että yksittäiset potilaat, kuluttajat ja terveydenhoidon ammattilaiset voivat osallistua erityisten tuotteiden arvioimiseen, on etunäkökohtia koskevan ilmoituksen antaminen viraston soveltamien eturistiriitoja koskevien toimintaperiaatteiden mukaisesti
   parantaakseen tiedotustaan unionin kansalaisille virasto on pannut hiljan täytäntöön useita aloitteita, kuten strategisten asiakirjojen, yleisölle tarkoitetut yhteenvedot mukaan luettuina, kokoustensa pääkohtien, uutiskirjeiden ja vuosikertomusten julkistaminen; panee tässä yhteydessä merkille ”kansanterveyteen liittyvä tiedotus” -välineen kaltaisten tietoteknisten välineiden kehittämisen lääkkeitä koskevien avaintietojen (lähinnä lääkkeiden turvallisuutta koskevien tietojen) välittämiseksi yleisölle; kannustaa virastoa järjestämään lääketurvallisuutta koskevia julkisia kuulemistilaisuuksia;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 96,76 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 83,49 prosenttia;

5.  panee merkille, että 83 prosenttia viraston talousarviosta saadaan alan edustajien suorittamista maksuista, joiden osuus on suhteellisesti kasvanut; korostaa täydellisen avoimuuden merkitystä talousarvion tämän osatekijän suhteen, jotta vältetään kaikki riskit, joita voi aiheutua kuluttajien oikeuksille tai viraston maineelle;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

6.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen vuotuisessa tarkastuksessa ei havaittu siirtojen määrään liittyviä merkittäviä ongelmia vuonna 2013; panee merkille, että virasto on noudattanut talousarvion vuotuisuuden periaatetta ja toteuttanut talousarviotaan oikea-aikaisesti;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

7.  panee tyytyväisenä merkille, että viraston vuotuisen toimintakertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen mukaan siirrot olivat vuonna 2012 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

8.  panee merkille, että viraston mukaan se teki vuonna 2013 hankintamenettelyjen mukaisesti yhteensä 30 uutta hankintasopimusta, joiden kaikkien arvo oli enemmän kuin 25 000 euroa, kun vastaava luku oli 43 vuonna 2012 ja 28 vuonna 2011; panee merkille, että näiden uusien sopimusten arvo oli yhteensä 36 789 410 euroa;

9.  pitää myönteisenä, että vuoden 2013 lopussa viraston 611 toimesta 583 oli täytettynä ja että sen palveluksessa oli 144 sopimussuhteista toimihenkilöä, kansallista asiantuntijaa tai väliaikaiseen ulkopuoliseen henkilöstöön kuuluvaa; toteaa, että vuoteen 2012 verrattuna toimien täyttöaste oli alentunut ja että sopimussuhteisen henkilöstön, kansallisten asiantuntijoiden ja väliaikaiseen ulkopuoliseen henkilöstöön kuuluvien osuus oli pienentynyt; toteaa, että virasto osoittaa operatiivisiin tehtäviin 81 prosenttia henkilöresursseistaan, missä on hieman lisäystä vuoden 2012 tilanteeseen; kannustaa virastoa lisäämään tätä osuutta edelleen;

10.  toteaa, että virastolla on ollut aiemmin useisiin palvelukseenottomenettelyihin liittyviä kiistoja; kehottaa virastoa varmistamaan aina, että palvelukseenottomenettelyt ovat täysin avoimia ja selkeitä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

11.  toteaa, että viraston mukaan kumppani-, potilas-, terveydenhuolto- ja kuluttajajärjestöjä koskevia avoimuuskriteerejä tarkistettiin vuonna 2014 rahoituksen avoimuuden lisäämiseksi; panee merkille, että virasto hyväksyi asiakirjan, jossa määritetään potilaita, kuluttajia ja terveydenhuollon ammattilaisia edustavien järjestöjen antamien rahoitustietojen arviointia koskevat tarkat kriteerit; panee merkille myös, että kyseistä asiakirjaa käytetään tarkasteltaessa, täyttävätkö järjestöt viraston kanssa käytävälle vuoropuhelulle asetetut ehdot; muistuttaa, että asiakirjassa todetaan myös, että järjestöjen on ilmoitettava mahdolliset eturistiriidat vuoropuhelun käynnistävien kokousten alussa; pitää valitettavana, että jääviysajan kestoa lyhennettiin viidestä kolmeen vuoteen; pitää myös valitettavana, että mielivaltainen jaottelu suoriin ja epäsuoriin eturistiriitoihin on säilytetty; kehottaa lisäksi virastoa laatimaan luettelon potilasjärjestöistä, joiden kanssa se tekee yhteistyötä, ja julkaisemaan sen verkkosivustollaan sekä liittämään sivustolle avoimuuden lisäämiseksi linkit näiden järjestöjen rahoituslähteisiin;

12.  toteaa, että virasto on noudattanut vastuuvapauden myöntävän viranomaisen suositusta ja liittänyt vuotuiseen toimintakertomukseensa erillisen jakson, jossa tarkastellaan erityisesti eturistiriitojen ehkäisyä ja hallintaa;

13.  panee merkille, että viraston hallintoneuvosto hyväksyi tieteellisten komiteoiden jäsenten ja asiantuntijoiden antamien etunäkökohtia koskevien ilmoitusten käsittelyä koskevat tarkistetut toimintaperiaatteet; panee tyytyväisenä merkille, että nämä toimintaperiaatteet tulivat voimaan 30. tammikuuta 2015; pitää valitettavana, että keskeisiä puutteita, kuten suorien ja epäsuorien eturistiriitojen erottelua, ei ole korjattu ja että virasto ottaa lähinnä huomioon ainoastaan suorat eturistiriidat; kehottaa virastoa aktiivisesti käsittelemään tätä asiaa; toteaa, että sähköinen lomake etunäkökohtia koskevien ilmoitusten antamiseksi ja siihen liittyvät menettelyohjeet oli määrä saada päätökseen vuonna 2014; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asiasta heti, kun ne ovat saatavilla;

14.  panee tyytyväisenä merkille, että tarkistetuissa toimintaperiaatteissa jaotellaan selvemmin ilmoitetut etunäkökohdat: lääkekehittelyä aiemmassa työssään harjoittanut tai sitä johtanut henkilö ei saa myöhemmin osallistua lainkaan kyseistä yhtiötä tai tuotetta koskevien asioiden käsittelyyn, ja useimmissa ilmoitettuja etunäkökohtia koskevissa tapauksissa sovelletaan kolmen vuoden jääviysaikaa;

15.  pitää valitettavana, että viraston äskettäin hyväksymät toimintaperiaatteet, jotka koskevat kliinisiin tutkimusraportteihin sisältyvien tietojen julkistamista ennakoivasti, ovat vastoin kliinisiä lääketutkimuksia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 536/2014(1) avoimuutta koskevia säännöksiä, sillä niiden nojalla yritykset voivat karsia tietoja sillä perusteella, että niistä aiheutuu mahdollinen uhka kaupallisille eduille; kehottaa virastoa raportoimaan tästä asiasta vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

16.  pitää valitettavana, että viraston käsitys siitä, mikä on kaupallisesti luottamuksellista tietoa, on aivan liian laaja ja että sen mukaan yritysten on karsittava tutkimussuunnitelmia ja menettelyjä koskevia keskeisiä tietoja, ja kehottaa virastoa panemaan asianmukaisesti täytäntöön kliinisiä lääketutkimuksia koskevan asetuksen säännökset ja etenkin säännöksen, jonka mukaan kliinisiin tutkimusraportteihin sisältyviä tietoja ei saisi pitää kaupallisesti luottamuksellisina;

17.  kehottaa virastoa julkistamaan verkkosivustollaan yksityiskohtaisia raportteja tieteellisestä neuvonnasta, jota virasto tarjoaa lääkeyhtiöille lääkkeen kehittämistä ja ennakkorekisteröintiä koskevassa vaiheessa kliinisiä tutkimuksia hyväksyttäessä ja joka tapauksessa viimeistään 12 kuukauden kuluessa tutkimusten päättymisestä; panee merkille, että sääntelyviranomaisten yrityksille tarjoamia neuvoja lääkkeiden kehittämistä ja ennakkorekisteröintiä koskevista suunnitelmista ei voida pitää kaupallisesti luottamuksellisina, sillä tietojen julkistaminen on välttämätöntä yleisen edun vuoksi;

Sisäinen tarkastus

18.  toteaa, että vuonna 2013 komission sisäinen tarkastus (IAS) toteutti sidosryhmiä, johtoa ja viestintää koskevan konsultoinnin ja siihen liittyvän seurannan virastoa varten vuosiksi 2012–2014 laatimansa strategisen tarkastussuunnitelman mukaisesti;

19.  panee merkille, että IAS määritti riskinarvioinnissa tiettyjä prosesseja, joihin liittyi suuri riski ja joita ei voitu pitää tarkastussuunnitelman puitteissa tarkastuskelpoisina, koska katsottiin, että valvontaa ei ollut tai se oli riittämätöntä; panee lisäksi merkille, että viraston hallinto laati toimintasuunnitelman kyseisten puutteiden korjaamiseksi; toteaa, että IAS aikoo seurata toimenpiteiden toteuttamista seuraavassa perusteellisessa riskinarvioinnissaan;

20.  panee merkille IAS:n kertomuksesta, että sen seurantatoimet koostuivat sen aiemmin antamia, erittäin tärkeiksi tai tärkeiksi merkittyjä suosituksia koskevasta tarkastuksesta sekä sen aiemmin antamia tärkeitä tai suotavia suosituksia koskevasta asiakirjatarkastuksesta; panee lisäksi merkille, että IAS:n seurantatoimien mukaan sen enempää kriittisiä kuin erittäin tärkeitä suosituksia ei ollut panematta täytäntöön 31. joulukuuta 2013;

21.  panee merkille, että virasto on ottanut käyttöön sisäisen valvonnan standardeja, joilla pyritään varmistamaan, että sisäistä valvontaa harjoitetaan johdonmukaisesti kaikilla viraston toiminnan tasoilla, ja määrittelemään hallinnointia koskevat säännöt, joita kaikkien yksikköjen on noudatettava resurssiensa hallinnassa;

Sisäinen valvonta

22.  toteaa, että viraston tarkastustoimisto on vuodesta 2012 lähtien tehnyt ennakkotarkastuksia, joissa se on keskittynyt tärkeisiin sitoumuksiin, arkaluonteisiin sopimuksiin ja monimutkaisiin hankintamenettelyihin, joihin liittyvät riskit on todettu tavanomaista korkeammiksi; toteaa, että vuonna 2013 tarkastustoimisto ei havainnut viivästymisiä ja että kaikki toimet tarkastettiin tarkistuslistojen avulla varainhoitosääntöjen ja tarkastuksen suorittajan peruskirjan mukaisesti;

23.  panee merkille, että virasto ei vuonna 2013 toteuttamissaan jälkitarkastuksissa havainnut merkittäviä puutteita sisäisessä valvonnassaan;

24.  panee merkille, että viraston oma sisäinen tarkastus toteutti vuonna 2013 tarkastuksia usealla alalla; toteaa, että sisäisen tarkastuksen antamat suositukset on joko jo pantu täytäntöön osittain tai niitä pannaan parhaillaan täytäntöön;

o
o   o

25.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(2).

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 536/2014, annettu 16. huhtikuuta 2014, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta (EUVL L 158, 27.5.2014, s. 1).
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö