Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2102(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0075/2015

Pateikti tekstai :

A8-0075/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.38
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0147

Priimti tekstai
PDF 431kWORD 100k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)
P8_TA(2015)0147A8-0075/2015
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos vaistų agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2102(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vaistų agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vaistų agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinų ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (0530/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų agentūrą(5), ypač į jo 68 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0075/2015),

1.  patvirtina Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 193.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 193.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 136, 2004 4 30, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos vaistų agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2102(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vaistų agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vaistų agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų agentūrą(5), ypač į jo 68 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0075/2015),

1.  pažymi, kad Europos vaistų agentūros galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos vaistų agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 193.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 193.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 136, 2004 4 30, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos vaistų agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2102(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos vaistų agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0075/2015),

A.  kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, Europos vaistų agentūros (toliau – Agentūra) galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 251 560 000 EUR, t. y. 13,07 proc. didesnis nei 2012 m.;

B.  kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, bendras Sąjungos įnašas į 2013 m. Agentūros biudžetą siekė 40 937 951 EUR (17,03 proc.), t. y. jis buvo 3,54 proc. mažesnis nei 2012 m.;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Europos vaistų agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

D.  kadangi Agentūra organizuota kaip tinklas, per kurį ji koordinuoja nacionalinių institucijų jai patikėtus mokslinius išteklius, siekdama užtikrinti žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų įvertinimą ir priežiūrą;

1.  pakartoja, kad Agentūra, vertindama ir kontroliuodama žmonėms skirtus ar veterinarinius vaistus, atlieka svarbų vaidmenį visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsaugos ir stiprinimo srityje

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad dėl trijų Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktų pastabų, kurios Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėtos kaip „vykdoma“ arba „nevykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje tos pastabos pažymėtos žyma „užbaigta“; taip pat pažymi, kad dėl šešių Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje nurodytų pastabų buvo imtasi dviejų taisomųjų veiksmų ir dabar dvi pastabos pažymėtos žyma „užbaigta“, o kitos trys pažymėtos žyma „netaikoma“ ir viena – žyma „vykdoma“;

3.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad:

   2013 m. buvo patvirtinta jos apskaitos sistema nematerialaus ilgalaikio turto srityje, ši sistema yra visiškai integruota Agentūros bendros veiklos ir išteklių planavimo finansinės ir apskaitos sistemos dalis;
   atskirų pacientų, vartotojų ir sveikatos priežiūros specialistų įtraukimui vertinant konkrečius produktus nustatyta sąlyga – vadovaujantis Agentūros interesų konfliktų politika pateikti interesų deklaraciją;
   siekdama pagerinti ryšius su Sąjungos piliečiais Agentūra neseniai įgyvendino keletą iniciatyvų, pvz., pradėjo skelbti strateginius dokumentus, įskaitant apžvalgas visuomenei, posėdžių santraukas, naujienlaiškius ir metines ataskaitas; atsižvelgdamas į tai, taip pat pažymi, kad parengta IT komunikacijos priemonė kaip antai „Public health communication“, teikianti visuomenei pagrindinę informaciją apie vaistus, daugiausia apie jų saugumą; atsižvelgdamas į tai, skatina Agentūrą surengti viešus klausymus farmakologinio budrumo tema;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.  pažymi, kad 2013 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 96,76 proc. ir mokėjimo asignavimų įvykdymo lygis – 83,49 proc.;

5.  pažymi, kad 83 proc. Agentūros biudžeto sudaro pramonės mokamos rinkliavos ir kad ši dalis palaipsniui didėja; pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti visišką skaidrumą šiuo biudžeto aspektu siekiant išvengti pavojaus vartotojų teisėms ar Agentūros reputacijai;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitus laikotarpius

6.  pripažįsta, kad Audito Rūmų metinio audito metu nerasta jokių svarbių problemų, susijusių su perkėlimų į kitą laikotarpį lygiu 2013 m.; pažymi, kad Agentūra laikėsi metinio periodiškumo ir biudžeto įvykdymo laiku principų;

Perkėlimai

7.  džiaugdamasis pažymi, kad, remiantis Agentūros metine veiklos ataskaita ir Audito Rūmų atlikto audito išvadomis, 2012 m. lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis ir toliau atitiko finansines taisykles;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

8.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad per 2013 m. iš viso 30 naujų viešųjų pirkimų sutarčių, kurių kiekviena viršija 25 000 EUR, buvo sudarytos laikantis viešųjų pirkimų procedūrų, palyginti su 43 – 2012 m. ir 28 –2011 m.; pažymi, kad bendra visų šių naujų sutarčių vertė buvo 36 789 410 EUR;

9.  palankiai vertina tai, kad iki 2013 m. pabaigos 583 etatai iš 611 buvo užimti ir kad Agentūroje dirbo 144 sutartininkai, deleguotieji nacionaliniai ekspertai ir įdarbinimo agentūrų darbuotojai; pažymi, kad, palyginti su 2012 m., sumažėjo darbo vietų užpildymo rodiklis ir sutartininkų, deleguotųjų nacionalinių ekspertų bei įdarbinimo agentūrų darbuotojų dalis; pažymi, kad Agentūra 81 proc. savo žmogiškųjų išteklių skiria pagrindinei veiklai ir kad šis rodiklis, palyginti su 2012 m., šiek tiek padidėjo; ragina Agentūrą ir toliau laikytis šios tendencijos;

10.  pažymi, kad praeityje Agentūroje buvo keli prieštaringi atvejai, susiję su keliomis įdarbinimo procedūromis; ragina Agentūrą visada užtikrinti visišką įdarbinimo procedūrų skaidrumą ir aiškumą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

11.  atsižvelgdamas į Agentūros informaciją pripažįsta, kad skaidrumo kriterijai partneriams, pacientams, sveikatos priežiūros ir vartotojų organizacijoms 2014 m. buvo peržiūrėti siekiant padidinti finansavimo skaidrumą; atkreipia dėmesį į tai, kad buvo priimtas dokumentas, kuriame išdėstyti išsamūs kriterijai, skirti pacientų, vartotojų ir sveikatos priežiūros specialistų organizacijų finansinei informacijai įvertinti; taip pat pažymi, kad šis dokumentas naudojamas vertinant, ar organizacijos gali dali dalyvauti dialoge su Agentūra; primena, kad dokumente taip pat teigiama, kad organizacijos turi pranešti apie interesų konfliktus susitikimų, kurių metu pradedamas dialogas, pradžioje; su apgailestavimu pažymi, kad veiklos pertraukos laikotarpiai sutrumpinti nuo 5 iki 3 metų; su apgailestavimu pažymi, kad išliko niekuo nepagrįstas suskirstymas į tiesioginį ir netiesioginį interesų konfliktą; be to, ragina Agentūrą, siekiant pagerinti skaidrumą, sudaryti pacientų organizacijų, su kuriomis ji dirba, sąrašą ir jį paskelbti savo interneto svetainėje nurodant šių organizacijų finansavimo šaltinius;

12.  pripažįsta, kad Agentūra laikėsi biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos rekomendacijos ir tam tikrą savo metinės veiklos ataskaitos dalį paskyrė interesų konfliktų prevencijai ir jų valdymui;

13.  pažymi, kad Agentūros Valdančioji taryba pritarė persvarstytai politikai dėl mokslinių komitetų narių ir ekspertų interesų deklaracijų tvarkymo; su pasitenkinimu pažymi, kad 2015 m. sausio 30 d. pradėta įgyvendinti ši politika; apgailestauja, kad išlieka pagrindinės spragos, kaip antai skirstymas į tiesioginius ir netiesioginius interesų konfliktus, nes Agentūra atsižvelgia tik į tiesioginius interesų konfliktus; pažymi, kad elektroninė interesų deklaravimo forma ir procedūrinės gairės turėjo būti baigtos 2014 m.; pažymi, kad elektroninė interesų deklaravimo forma ir procedūrinės gairės turėjo būti baigtos 2014 m.; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie rezultatus, kai tik jie bus;

14.  palankiai vertina tai, kad peržiūrėta politika apima geresnį deklaruojamų interesų suskirstymą: asmuo, kuriam ankstesniame darbe teko vykdomasis ar vadovaujantis vaidmuo kuriant vaistą, iki gyvenimo pabaigos negali dirbti atitinkamoje bendrovėje ar su atitinkamu produktu ir daugeliui deklaruojamų interesų numatomas trejų metų veiklos pertraukos laikotarpis;

15.  apgailestauja, kad neseniai Agentūros priimta politika dėl iniciatyvaus klinikinių tyrimų duomenų skelbimo prieštarauja Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 536/2014(1) (Klinikinių tyrimų reglamente) nustatytoms skaidrumo nuostatoms, nes leidžia bendrovėms performuluoti duomenis, remiantis galimu pavojumi komerciniams interesams; ragina Agentūrą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti informaciją šiuo klausimu;

16.  apgailestaudamas pažymi, kad Agentūra pernelyg plačiai suvokia konfidencialią komercinę informaciją ir numato bendrovėms galimybę performuluoti pagrindinius duomenis apie tyrimo planą, metodus, ir ragina Agentūrą tinkamai įgyvendinti Klinikinių tyrimų reglamento nuostatas, ypač susijusias su klinikinių tyrimų duomenimis, nepriskiriamais konfidencialiai komercinei informacijai;

17.  ragina Agentūrą savo interneto svetainėje paskelbti išsamias ataskaitas apie mokslinius patarimus, kuriuos Agentūra teikė farmacijos bendrovėms vaistų kūrimo ir išankstinio registravimo procese tada, kai buvo suteiktas leidimas vaistus tirti, ir jas paskelbti jokiu būdu ne vėliau kaip po 12 mėnesių nuo minėto tyrimo pabaigos; pažymi, kad reguliavimo institucijų bendrovėms teikiamas patarimas dėl vaistų kūrimo ir išankstinės registracijos planų negali būti laikomas konfidencialia komercine informacija, nes viešasis interesas ją atskleisti yra viršesnis;

Vidaus auditas

18.  pripažįsta, kad 2013 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko konsultacijas ir tolesnių veiksmų stebėseną pagal Agentūrai skirtą savo 2012–2014 m. strateginį suinteresuotųjų subjektų valdymo ir komunikacijos audito planą;

19.  atkreipia dėmesį į tai, kad analizuodama riziką VAT nustatė tam tikrus procesus, kuriems būdinga didelė rizika ir kurių nebuvo galima nagrinėti pagal audito planą, nes įvertinta, kad nėra atitinkamų kontrolės priemonių arba jos nepakankamos; taip pat pažymi, kad reaguodama į šiuos trūkumus Agentūros vadovybė parengė veiksmų planą; patvirtina, kad šiuos veiksmus nagrinės VAT vykdydama kitą nuodugnią rizikos analizę;

20.  remdamasis VAT ataskaita, pažymi, kad ji patikrino tolesnius veiksmus atlikdama savo ankstesnių rekomendacijų, pažymėtų žymomis „Labai svarbi“ arba „Svarbi“, auditą ir dokumentų tikrinimo būdu įvertindama ankstesnių rekomendacijų, pažymėtų žymomis „Svarbi“ arba „Pageidautina“, padėtį; taip pat pažymi, kad tolesnių veiksmų stebėsena parodė, jog 2013 m. gruodžio 31 d. neliko rekomendacijų, pažymėtų žyma „Esminė“ arba „Labai svarbi“;

21.  pažymi, kad Agentūra priėmė vidaus kontrolės standartus (VKS), kuriais siekiama užtikrinti nuoseklų Agentūros visos verslo veiklos vidaus kontrolės lygį ir nustatyti valdymo taisykles, kurių turi laikytis visos tarnybos, valdydamos išteklius;

Vidaus kontrolė

22.  patvirtina, kad nuo 2012 m. Agentūros Tikrinimo biuras atlieka ex ante patikras, sutelktas į vertingus įsipareigojimus, problemines sutartis ir sudėtingas viešųjų pirkimų procedūras, kurių atvejų buvo nustatyta didesnė rizika; pažymi, kad per 2013 m. Tikrinimo biuras nepranešė apie vėlavimus ir kad visos operacijos buvo patikrintos naudojantis kontroliniais sąrašais, atitinkančiais finansų reglamentus ir patikrą atliekančio pareigūno chartiją;

23.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra per 2013 m. atlikusi nemažai ex post kontrolių didelių vidinių kontrolių trūkumų nenustatė;

24.  pažymi, kad 2013 m. Agentūros vidaus audito skyrius atliko kelių sričių auditus; pažymi, kad vidaus audito skyriaus pateiktos rekomendacijos jau buvo iš dalies buvo vykdomos, o kitos jau yra įgyvendinamos;

o
o   o

25.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje(2) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB (OL L 158, 2014 5 27, p. 1).
(2) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0130.

Teisinė informacija - Privatumo politika