Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2102(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0075/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0075/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.38
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0147

Pieņemtie teksti
PDF 504kWORD 100k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
P8_TA(2015)0147A8-0075/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Zāļu aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2102(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zāļu aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru(5), un jo īpaši tās 68. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0075/2015),

1.  sniedz Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 193. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 193. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Zāļu aģentūras 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2102(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zāļu aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru(5), un jo īpaši tās 68. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0075/2015),

1.  konstatē, ka Eiropas Zāļu aģentūras galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas gada pārskata pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Zāļu aģentūras 2013. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 193. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 193. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Zāļu aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2102(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Zāļu aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0075/2015),

A.  tā kā Eiropas Zāļu aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka tās 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 251 560 000, kas ir par 13,07 % vairāk nekā 2012. gadā;

B.  tā kā saskaņā ar Aģentūras finanšu pārskatiem Savienības kopējais ieguldījums Aģentūras 2013. gada budžetā bija EUR 40 937 951 (17,03 %), kas ir par 3,54 % mazāk nekā 2012. gadā;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Zāļu aģentūras gada pārskatiem par 2013. finanšu gadu ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

D.  tā kā Aģentūra strādā tīklā un koordinē dalībvalstu iestāžu piešķirtos zinātniskos resursus, lai novērtētu un uzraudzītu cilvēku ārstēšanai un veterinārijā izmantojamās zāles;

1.  atkārtoti uzsver, ka Aģentūrai ir svarīga nozīme, jo tā nodrošina gan sabiedrības, gan dzīvnieku veselības aizsardzību un palīdz to uzlabot, veicot cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu novērtēšanas un uzraudzības darbu;

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

2.  no Revīzijas palātas ziņojuma secina, ka tika veikti koriģējoši pasākumi saistībā ar trim 2011. gada ziņojumā iekļautajiem komentāriem, kuri Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā raksturoti ar norādēm „ieviešana ir sākta” vai „ieviešana nav sākta”, bet Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā — ar norādi „ieviests”; turklāt norāda, ka saistībā ar Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā izdarītajiem sešiem komentāriem ir veikti divi koriģējoši pasākumi un pašlaik divi komentāri raksturoti ar vārdiem „ieviests”, trīs — „neattiecas” un viens — „ieviešana ir sākta”;

3.  pamatojoties uz Aģentūras sniegto informāciju, secina, ka:

   nemateriālo pamatlīdzekļu uzskaites sistēma, kas pilnībā integrēta Aģentūras vispārējā uzņēmējdarbības un resursu plānošanas finanšu un grāmatvedības sistēmā, ir apstiprināta 2013. gadā;
   ikviena pacienta, zāļu lietotāja un veselības aprūpes speciālista iesaistīšana konkrētu ražojumu novērtēšanā notiek pēc interešu deklarācijas iesniegšanas saskaņā ar Aģentūras politiku interešu konfliktu jomā;
   lai uzlabotu saskarsmi ar Savienības iedzīvotājiem, Aģentūra ir nesen nākusi klajā ar dažādām iniciatīvām, piemēram, publicēja stratēģiskus dokumentus, tostarp kopsavilkumus plašākai sabiedrībai, sanāksmju svarīgākos secinājumus, informatīvus biļetenus un gada ziņojumus; turklāt šajā sakarībā norāda uz tādu IT saziņas līdzekļu attīstību kā „Komunikācija sabiedrības veselības jomā”, kas ļauj sabiedrībai uzzināt svarīgu informāciju par zālēm, galvenokārt par zāļu drošumu; šajā sakarībā mudina Aģentūru organizēt atklātas sēdes zāļu drošuma uzraudzības jomā;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.  norāda, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 96,76 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis — 83,49 %;

5.  norāda, ka 83 % no Aģentūras budžeta veido nozares veiktās maksas, kas pakāpeniski palielinās; uzsver, ka ir svarīgi šajā budžeta jautājumā nodrošināt pilnīgu pārredzamību, lai novērstu jebkādu risku patērētāju tiesību ievērošanai vai Aģentūras reputācijai;

Saistības un pārnestās apropriācijas

6.  norāda, ka Revīzijas palāta, veicot ikgadējo pārbaudi, nav konstatējusi vērā ņemamas problēmas saistībā ar 2013. gadā pārnesto apropriāciju apjomu; pieņem zināšanai, ka Aģentūra ievēro gada pārskata principu un laikus nodrošina budžeta izpildi;

Pārvietojumi

7.  ar gandarījumu norāda, ka Aģentūras gada darbības pārskats un Revīzijas palātas konstatējumi liecina par to, ka 2012. gadā veikto darījumu apmērs un raksturs atbilst finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

8.  pamatojoties uz Aģentūras sniegto informāciju, secina, ka 2013. gadā saskaņā ar iepirkuma procedūru ir noslēgti 30 jauni iepirkuma līgumi, kuru vērtība pārsniedza EUR 25 000, salīdzinājumā ar 43 līgumiem 2012. gadā un 28 līgumiem 2011. gadā; norāda, ka minēto jauno līgumu kopējā vērtība ir EUR 36 789 410;

9.  atzinīgi vērtē to, ka līdz 2013. gada beigām bija aizpildītas 583 no 611 štata vietām un ka Aģentūrā strādāja pavisam 144 līgumdarbinieki, norīkotie valsts eksperti un nodarbinātības aģentūras darbinieki; konstatē, ka salīdzinājumā ar 2012. gadu brīvo štata vietu īpatsvars ir palielinājies, bet līgumdarbinieku, norīkoto valsts ekspertu un nodarbinātības aģentūras darbinieku īpatsvars ir samazinājies; norāda, ka pamatfunkciju izpildei Aģentūra ir atvēlējusi 81 % no saviem cilvēkresursiem un ka tas ir nedaudz vairāk nekā 2012. gadā; mudina Aģentūru turpināt darbu šajā virzienā;

10.  atzīmē, ka Aģentūra agrāk ir vairākkārt nonākusi pretrunās attiecībā uz darbā pieņemšanas procedūrām; aicina Aģentūru, īstenojot darbā pieņemšanas procedūru, vienmēr nodrošināt pilnīgu pārredzamību un skaidrību;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

11.  pamatojoties uz Aģentūras sniegto informāciju, secina, ka 2014. gadā ir pārskatīti partneru, pacientu, veselības aprūpes un patērētāju organizāciju pārredzamības kritēriji, lai uzlabotu finansējuma pārredzamību; norāda, ka ir apstiprināts dokuments, kurā ietverti sīki izstrādāti kritēriji, lai izvērtētu finanšu informāciju par pacientu, patērētāju un veselības aprūpes speciālistu organizācijām; turklāt norāda, ka šo dokumentu izmanto, lai novērtētu organizāciju tiesības piedalīties dialogā ar Aģentūru; atgādina, ka dokumentā vēl ir noteikts, ka organizācijām ir jādeklarē visi interešu konflikta gadījumi to sanāksmju sākumā, ar kurām aizsāk dialogu; ar nožēlu norāda, ka pārejas periods no pieciem gadiem ir samazināts uz trijiem gadiem; ar nožēlu norāda, ka ir saglabāts tiešu un netiešu interešu konfliktu patvaļīgs nošķīrums; aicina Aģentūru pārredzamības sekmēšanas nolūkā sagatavot to pacientu organizāciju sarakstu, ar kurām Aģentūra sadarbojas, un ievietot to savā tīmekļa vietnē, parādot saikni ar šo organizāciju finansējuma avotiem;

12.  atzīst, ka Aģentūra ir ņēmusi vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes ieteikumu Aģentūras gada darbības pārskatā īpašu nodaļu veltīt interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai;

13.  norāda, ka Aģentūras valde ir pārskatījusi savu politiku attiecībā uz zinātnisko komiteju locekļu un ekspertu interešu deklarāciju izskatīšanu; pauž gandarījumu, ka minētā politika stājās spēkā 2015. gada 30. janvārī; ar nožēlu norāda, ka joprojām nav novērsti galvenie trūkumi, piemēram, tiešu un netiešu interešu konfliktu nošķīrums un tas, ka Aģentūra galvenokārt ņem vērā tiešus interešu konfliktus; mudina Aģentūru aktīvi risināt šo jautājumu; norāda, ka 2014. gadā bija jāpabeidz darbs pie interešu deklarācijas elektroniskas veidlapas un procedūras norādījumu izstrādes; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par gūtajiem rezultātiem, tiklīdz tie būs pieejami;

14.  atzinīgi vērtē to, ka pārskatītā politika ietver labāku deklarēto interešu formulējumu: personai, kurai tās iepriekšējā darbavietā ir bijusi vadoša loma konkrētu zāļu izstrādes procesā, ir uz mūžu aizliegts iesaistīties lēmumu pieņemšanā par attiecīgo uzņēmumu vai ražojumu un attiecībā uz lielāko daļu deklarēto interešu ir paredzēts trīs gadu pārejas periods;

15.  pauž nožēlu par to, ka Aģentūras nesen pieņemtās nostādnes attiecībā uz klīnisko pārbaužu datu proaktīvu publiskošanu ir pretrunā noteikumiem par pārredzamību, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 536/2014(1) (Klīnisko pārbaužu regula), jo ļauj uzņēmumiem labot minētos datus, pamatojoties uz komerciālo interešu iespējamu apdraudējumu; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šīm darbībām;

16.  ar nožēlu norāda, ka Aģentūras izpratne par to, kas ir konfidenciāla komercinformācija, ir pārāk plaša un paredz iespēju uzņēmumiem labot svarīgus datus attiecībā uz pārbaužu veidu un metodēm, un aicina Aģentūru pienācīgi īstenot Klīnisko pārbaužu regulas noteikumus, jo īpaši attiecībā uz klīnisko pārbaužu datiem, kas nav uzskatāmi par konfidenciālu komercinformāciju;

17.  aicina Aģentūru zāļu pārbaudes atļaujas izsniegšanas laikā un katrā ziņā ne vēlāk kā 12 mēnešos pēc pārbaudes beigām tās tīmekļa vietnē publicēt detalizētus ziņojumus par zinātniskiem ieteikumiem, ko Aģentūra ir sniegusi farmācijas uzņēmumiem zāļu izstrādes un provizoriskās reģistrācijas procesā; norāda, ka regulatoru ieteikumi uzņēmumiem saistībā ar zāļu izstrādes un provizoriskās reģistrācijas plāniem nevar tikt uzskatīti par konfidenciālu komercinformāciju, jo to publiskošana neapšaubāmi ir sabiedrības interesēs;

Iekšējā revīzija

18.  apliecina, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2013. gadā veica konsultācijas un pēcpārbaudi saskaņā ar Aģentūras stratēģisko revīzijas plānu 2012.–2014. gadam ieinteresēto personu pārvaldības un komunikācijas jomā;

19.  pieņem zināšanai, ka, veicot riska analīzi, IAS ir konstatējusi atsevišķus paaugstināta riska procesus, kas nebūtu uzskatāmi par revīzijas plāna daļu, jo pārbaudes tika atzītas par nenotikušām vai nepietiekamām; turklāt norāda, ka Aģentūras vadība, reaģējot uz minētajiem trūkumiem, iesniedza rīcības plānu; apzinās, ka IAS šos pasākumus pārbaudīs, veicot nākamo padziļināto riska analīzi;

20.  pieņem zināšanai, ka IAS ziņojumā ir norādīts, ka pēcpārbaudē tika pārbaudīti iepriekšējie ieteikumi, kas apzīmēti kā ļoti svarīgi vai svarīgi, kā arī veikta dokumentu pārbaude, lai noskaidrotu iepriekšējo ieteikumu, kuri apzīmēti kā ļoti svarīgi vai vēlami, izpildi; turklāt norāda, ka pēcpārbaudes laikā ir noskaidrots, ka 2013. gada 31. decembrī visi ārkārtīgi būtiskie un svarīgie ieteikumi jau bija izpildīti;

21.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra ir pieņēmusi iekšējās kontroles standartu kopumu, lai nodrošinātu vienādu iekšējās kontroles piemērošanu visās Aģentūras darbības jomās un precizētu pārvaldības noteikumus, kuri visiem dienestiem jāievēro resursu pārvaldības jomā;

Iekšējā kontrole

22.  pieņem zināšanai, ka Aģentūras Pārbaužu birojs kopš 2012. gada veic ex ante pārbaudes, galvenokārt pievēršoties īpaši vērtīgām saistībām, sensitīviem līgumiem un sarežģītām iepirkuma procedūrām, kuras saistītas ar paaugstinātu risku; norāda, ka 2013. gadā Pārbaužu birojs nav konstatējis nevienu kavējumu un visi darījumi tika pārbaudīti, izmantojot kontrolsarakstus, saskaņā ar finanšu noteikumiem un pārbaudītāju hartu;

23.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra pēc vairāku ex post pārbaužu veikšanas 2013. gadā nav atklājusi nekādus vērā ņemamus trūkumus savā iekšējās kontroles sistēmā;

24.  pieņem zināšanai, ka Aģentūras iekšējās revīzijas dienests 2013. gadā veica revīziju vairākās jomās; norāda, ka iekšējās revīzijas dienesta ieteikumi jau daļēji ir īstenoti, bet pārējo ieteikumu īstenošana vēl turpinās;

o
o   o

25.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju(2) par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (EK) Nr. 536/2014 par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/20/EK (OV L 158, 27.5.2014., 1. lpp.).
(2) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0130.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika