Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2090(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0068/2015

Внесени текстове :

A8-0068/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.39
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0148

Приети текстове
PDF 574kWORD 95k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
P8_TA(2015)0148A8-0068/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2013 година (2014/2090(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании(5), и по-специално член 15 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0068/2015),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 201.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 201.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2013 година (2014/2090(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании(5), и по-специално член 15 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0068/2015),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2013 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 201.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 201.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2013 година (2014/2090(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0068/2015),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 16 308 171,83 EUR, което представлява намаление от 0,05% спрямо 2012 г.;

Б.  като има предвид, че общата вноска на Съюза в бюджета на Центъра за 2013 г. възлиза на 15 550 000 EUR, което представлява намаление от 0,01% спрямо 2012 г.;

В.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата („Палатата“) заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на два коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркирани като „текущи“ или „незавършени“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и в доклада на Сметната палата един коментар е маркиран като „завършен“, а другият – като „текущ“; освен това отбелязва, че по отношение на четирите коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., едно корективно действие е било предприето в отговор на коментарите от предходната година в резултат на коментара, маркиран в доклада на Сметната палата като „завършен“, докато другите три коментара са маркирани като „текущи“;

2.  Установява въз основа на информация от Центъра, че:

   a. той е приложил множество процеси и мерки с цел гарантиране на подходящи предварителни и последващи проверки и контрол на разходите, свързани с безвъзмездни средства за подкрепа на сътрудничеството съгласно рамката „Европейска информационна мрежа за наркотици и наркомании“ (Reitox); отбелязва, че мерките включват подробни предварителни проверки, писмени инструкции до националните координационни центрове на Reitox, специфични информационни сесии относно проблемните въпроси, годишен анализ на финансовото отчитане на всеки национален координационен център, последващи проверки на място;
   б. той е преразгледал своите правила, с които се определят изискванията за последващите оценки с цел последващата проверка изрично да бъде свързана с резултатите от оценката на риска; отбелязва, че последната оценка на риска през 2014 г. е потвърдила наличието на определени средни до високи нива на риск, които изглежда могат да обосноват последваща проверка и които са предимно от техническо естество, свързано със сигурността на информационните технологии и конфигурацията на софтуера;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

3.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че Центърът е открил процедура за обществена поръчка за наем на офис оборудване за четиригодишен период и че техническите изисквания са претърпели значително изменение по време на процедурата; изразява загриженост, че техническите изисквания допълнително са били коригирани при сключването на договора, в съответствие с посочената в публикуваните спецификации възможност, което е довело до намаляване на стойността на договора; изразява съжаление, че публикуваната информация за ценовата структура на поръчката не е била достатъчно ясна и това е довело до погрешно тълкуване от страна на един оферент, който поради това е имал по-малък шанс да спечели възлагането на поръчката;

4.  Отбелязва със загриженост, че критериите за оценка за горепосочената процедура не са били достатъчно конкретни, за да осигурят пълна прозрачност и равно третиране на оферентите; отбелязва, че горепосочените слабости са засегнали ефикасността и ефективността на тази процедура за обществена поръчка и са създали риск от нарушаване на конкуренцията;

5.  Установява въз основа на информация от Центъра, че съответното обявление за обществена поръчка е било публикувано чрез информационната система за възлагане на обществени поръчки в Европейския съюз, която налага някои ограничения за информацията, която може да бъде публикувана; освен това установява, че всички оференти са третирани равностойно и са оценени въз основа на установените и публикувани критерии и метод за подбор; при все това призовава Центъра да подобри своите процеси за възлагане на обществени поръчки и да докладва пред органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки;

Бюджет и финансово управление

6.  Отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година степента на изпълнение на бюджета е 99,73% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 97,71%, което представлява слабо намаление с 0,1% спрямо 2012 г.; установява въз основа на доклада на Сметната палата, че високото общо ниво на бюджетните кредити, за които са поети задължения, е индикация за своевременното поемане на бюджетни задължения;

7.  Отбелязва, че Центърът е подобрил ефикасността на своите процеси на плащания; отбелязва по-специално, че плащанията са били успешно обработени средно 16 дни преди съответния краен срок;

Поети задължения и преноси

8.  Установява, че при годишния одит на Сметната палата не са констатирани съществени проблеми по отношение на равнището на преносите през 2013 г.; отбелязва спазването на принципа на ежегодност от Центъра и своевременното изпълнение на неговия бюджет;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

9.  Установява въз основа на информация о т Центъра, че той е преразгледал своята политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси в съответствие с насоките на Комисията; отбелязва, че преразгледаната политика е била одобрена от управителния съвет на Центъра по време на неговото заседание от 4 и 5 декември 2014 г.; очаква публикуването на декларациите за интереси на управителния съвет, висшето ръководство и на директора;

Вътрешен одит

10.  Установява въз основа на информация от Центъра, че преглед на актуалното състояние на прилагането на неговия тригодишен стратегически план за одит за периода 2013 – 2015 г. е бил изпратен на Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията; освен това отбелязва, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит е провела одит на съставянето на бюджета и наблюдението в рамките на Центъра, който е довел до три много важни препоръки; констатира въз основа на информация от Центъра, че две препоръки са били изпълнени, едната от които Службата за вътрешен одит счита за приключена, докато във връзка с другата се очаква прегледът и препоръката за приключване от страна на Службата за вътрешен одит; освен това отбелязва, че една препоръка е в напреднал етап на изпълнение;

11.  Отбелязва, че Службата за вътрешен одит е предприела последващи действия във връзка с прилагането на своите по-ранни препоръки и е приключила четирите оставащи много важни препоръки във връзка с одитите преди 2013 г.; потвърждава, че към 31 декември 2013 г. няма неизпълнени критични препоръки;

Други коментари

12.  Потвърждава въз основа на информация от Центъра, че договорът за продажбата на бившата му неизползвана сграда „Palacete Mascarenhas“ беше подписан на януари 2015 г.;

13.  Отбелязва, че сградата „Cais do Sodre Relogio“ продължава да бъде предимно неизползвана, тъй като само няколко заявления за интерес за наем на сградата са се материализирали в конкретни предложения; потвърждава, че преговорите за краткосрочен наем понастоящем продължават, като е налице оферта за много по-ниска цена от разходите за наем, които има Центърът, и че той води преговори със собственика на сградата за евентуално намаление на наема с цел неутрализиране на разходите за наем във възможно най-голяма степен; призовава Центъра да информира органа по освобождаване от отговорност относно бъдещото развитие на ситуацията, след като бъде налична допълнителна информация;

o
o   o

14.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 29 април 2015 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0130.

Правна информация - Политика за поверителност