Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2090(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0068/2015

Pateikti tekstai :

A8-0068/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.39
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0148

Priimti tekstai
PDF 425kWORD 90k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)
P8_TA(2015)0148A8-0068/2015
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2090(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro(5), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0068/2015),

1.  patvirtina Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, kad Centro 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 201.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 201.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 376, 2006 12 27, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2090(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro(5), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0068/2015),

1.  pažymi, kad Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 201.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 201.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 376, 2006 12 27, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2090(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0068/2015),

A.  kadangi, remiantis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (toliau – Centras) finansinėmis ataskaitomis, galutinis jo 2013 finansinių metų biudžetas buvo 16 308 171,83 EUR, t. y. 0,05 proc. mažesnis nei 2012 m.;

B.  kadangi bendras Sąjungos įnašas į Centro 2013 m. biudžetą buvo 15 550 000 EUR, t. y. 0,01 proc. mažesnis nei 2012 m.;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Centro metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, kad, atsižvelgiant į dvi 2011 m. Audito Rūmų ataskaitoje pateiktas pastabas su žymomis „vykdoma“ arba „neįvykdyta“, buvo imtasi taisomųjų veiksmų ir Audito Rūmų ataskaitoje viena pastaba pateikiama su žyma „užbaigta“, o kita pastaba – su žyma „vykdoma“; taip pat pažymi, kad atsižvelgiant į keturias 2012 m. Audito Rūmų ataskaitoje pateiktas pastabas buvo imtasi taisomųjų veiksmų reaguojant į praėjusių metų pastabas ir todėl ataskaitoje viena pastaba pažymėta žyma „užbaigta“, o likusios trys – žyma „vykdoma“;

2.  remdamasis Centro suteikta informacija patvirtina, kad:

   a. jis taikė daugialypius procesus ir priemones, kad užtikrintų tinkamą išlaidų, susijusių su dotacijomis, kuriomis remiamas bendradarbiavimas vykdant REITOX tinklo veiklą, ex ante ir ex post patikrą ir kontrolę; pažymi, kad šios priemonės – tai išsami ex ante kontrolė, raštu teikiamos instrukcijos tinklo REITOX nacionaliniams ryšių punktams, konkrečios informacinės sesijos aktualiais klausimais, kasmetinė kiekvieno nacionalinio ryšių punkto finansinės ataskaitos analizė ir ex post patikros vietoje;
   b. jis persvarstė savo taisykles, kuriose nustatomi ex post veiksmų reikalavimai, siekdamas aiškiai susieti ex post patikrą ir rizikos vertinimo rezultatus; pažymi, kad atliekant paskutinį rizikos įvertinimą 2014 m. buvo patvirtinta, kad egzistuoja tam tikra nuo vidutinės iki didelės galinti išaugti ir ex post patikrą galinti pagrįsti rizika, kuri dažniausiai yra techninio pobūdžio ir susijusi su IT apsauga ir programinės įrangos konfigūracija;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

3.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, kad Centras pradėjo viešųjų pirkimų procedūrą siekdamas išsinuomoti biuro įrangą ketveriems metams ir kad vykstant procedūrai buvo labai pakeisti techniniai reikalavimai; yra susirūpinęs dėl to, kad sudarant sutartį šie reikalavimai buvo vėl pakeisti pagal paskelbtose specifikacijose nurodytą variantą, todėl sutarties vertė sumažėjo; apgailestauja, kad paskelbta su sutarties kainos struktūra susijusi informacija nebuvo pakankamai aiški, dėl to vienas konkurso dalyvis klaidingai ją suprato, taigi jo galimybės šią procedūrą laimėti buvo mažesnės;

4.  susirūpinęs pažymi, kad vykstant minėtai procedūrai vertinimo kriterijai nebuvo pakankamai konkretūs, kad būtų užtikrintas visapusiškas skaidrumas ir vienodos galimybės konkurso dalyviams; pastebi, kad išvardyti trūkumai paveikė šių viešųjų pirkimų veiksmingumą ir rezultatyvumą, taip pat kilo konkurencijos suvaržymo rizika;

5.  remdamasis Centro suteikta informacija patvirtina, kad atitinkamas skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas naudojantis Europos viešiesiems pirkimams skirta informacine sistema, kurioje numatyti tam tikri informacijos, kurią galima skelbti, apribojimai; taip pat patvirtina, kad visiems konkurso dalyviams buvo sudarytos vienodos sąlygos ir jie buvo įvertinti pagal nustatytus ir paskelbtus sutarties sudarymo kriterijus ir metodą; visgi ragina Centrą gerinti viešųjų pirkimų procesą ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių imtasi;

Biudžeto ir finansų valdymas

6.  pažymi, kad dėl 2013 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,73 proc., o mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis – 97,71 proc., t. y. šiek tiek (0,1 proc.) mažesnis, palyginti su 2012 m.; remdamasis Audito Rūmų ataskaitoje pateikta informacija patvirtina, kad aukštas įsipareigotų asignavimų lygis parodė, kad įsipareigojimai buvo prisiimti laiku;

7.  pažymi, kad Centras padidino savo mokėjimo procedūrų veiksmingumą; ypač pažymi, kad mokėjimai buvo sėkmingai atliekami vidutiniškai likus 16 dienų iki atitinkamo termino;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitus laikotarpius

8.  pripažįsta, kad Audito Rūmų metinio audito metu nerasta jokių svarbių problemų, susijusių su perkėlimų į kitą laikotarpį lygiu 2013 m.; pažymi, kad Centras laikėsi metinio periodiškumo ir biudžeto įvykdymo laiku principų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

9.  remdamasis Centro pateikta informacija patvirtina, kad vadovaudamasis Komisijos gairėmis jis atnaujino savo interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką; pažymi, kad Centro valdyba persvarstytą politiką patvirtino 2014 m. gruodžio 4 ir 5 d. posėdyje; laukia, kol interesų deklaracijas paskelbs valdyba, vyresnioji vadovybė ir direktorius;

Vidaus auditas

10.  remdamasis Centro suteikta informacija patvirtina, kad Komisijos Vidaus audito tarnybai (VAT) buvo išsiųsta atnaujinta informacija apie trimečio 2013–2015 m. laikotarpio strateginio audito plano įgyvendinimo padėtį; taip pat pažymi, kad 2013 m. Vidaus audito tarnyba Centre atliko biudžeto sudarymo ir stebėsenos auditą ir pateikė tris labai svarbias rekomendacijas; remdamasis Centro informacija patvirtina, jog įgyvendintos dvi rekomendacijos, iš kurių vieną Vidaus audito tarnyba įvertino kaip baigtą įgyvendinti, o kitos rekomendacijos atveju Vidaus audito tarnyba dar turi atlikti peržiūrą ir pateikti rekomendaciją dėl įgyvendinimo; taip pat pažymi, kad įgyvendinant vieną rekomendaciją gerokai pasistūmėta į priekį;

11.  pažymi, kad Vidaus audito tarnyba stebėjo, kaip įgyvendinamos jos ankstesnės rekomendacijos, ir kaip įvykdytas įvertino likusias keturias rekomendacijas, susijusias su iki 2013 m. atliktais auditais; pažymi, kad 2013 m. gruodžio 31 d. nebūta neįgyvendintų esminių rekomendacijų;

Kitos pastabos

12.  remdamasis Centro pateikta informacija patvirtina, kad 2015 m. sausio mėn. buvo pasirašyta jo buvusio nenaudojamo pastato „Palacete Mascarenhas“ pardavimo sutartis;

13.  pažymi, kad pastatas „Cais do Sodre Relogio“ ir toliau didžia dalimi yra nenaudojamas, kadangi tik keletą kartų, kai buvo pareikštas susidomėjimas dėl pastato nuomos, buvo pateikti konkretūs pasiūlymai; pripažįsta, kad šiuo metu deramasi dėl trumpalaikės nuomos svarstant pasiūlymą dėl daug žemesnių nuomos išlaidų nei Centro ir kad Centras derasi su pastato savininku dėl galimo nuomos sumažinimo, kad kiek įmanoma sumažintų nuomos išlaidas; ragina Centrą, kai jis turės daugiau informacijos, informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tolesnę įvykių raidą;

o
o   o

14.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje(1) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0130.

Teisinė informacija - Privatumo politika