Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2090(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0068/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0068/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.39
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0148

Pieņemtie teksti
PDF 500kWORD 93k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra
ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
P8_TA(2015)0148A8-0068/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2090(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2013. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru(5), un jo īpaši tās 15. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0068/2015),

1.  sniedz Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 201. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 201. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 376, 27.12.2006., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2090(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2013. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru(5), un jo īpaši tās 15. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0068/2015),

1.  konstatē, ka Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas gada pārskata pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2013. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 201. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 201. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 376, 27.12.2006., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2090(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0068/2015),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (turpmāk „Centrs”) finanšu pārskatiem tā 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 16 308 171,83, kas ir par 0,05 % mazāk nekā 2012. gadā;

B.  tā kā Savienības kopējā iemaksa Centra 2013. gada budžetā bija EUR 15 550 000, t. i., par 0,01 % mazāka nekā 2012. gadā;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ņem vērā, ka attiecībā uz diviem Revīzijas palātas 2011. gada ziņojumā formulētiem komentāriem, kas tās 2012. gada ziņojumā bija atzīmēti kā tādi, kuru „ieviešana ir sākta” vai kuru „ieviešana nav sākta”, tika veikti koriģējoši pasākumi un Revīzijas palātas ziņojumā viens no šiem komentāriem ir atzīmēts kā „ieviests”, bet otrs kā tāds, kura „ieviešana ir sākta”; turklāt norāda, ka attiecībā uz četriem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā formulētiem komentāriem ir veikts viens koriģējošs pasākums, kura rezultātā Revīzijas palātas ziņojumā ir iekļauta atzīme par to, ka tas ir ieviests, bet attiecībā uz pārējiem trim komentāriem ir norādīts, ka to ieviešana ir sākta;

2.  pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju konstatē, ka:

   a) tas ir īstenojis vairākus procesus un pasākumus, lai nodrošinātu to izmaksu pienācīgas ex ante un ex post pārbaudes un kontroli, kuras ir saistītas ar sadarbībai Reitox tīklā paredzētajām dotācijām; ņem vērā, ka pasākumos ietilpa detalizētas ex ante pārbaudes, rakstiskas instrukcijas Reitox valstu koordinācijas centriem (NFP), īpašas informatīvas sanāksmes par svarīgākajiem jautājumiem, katra NFP finanšu pārskatu ikgadēja analīze un ex post pārbaudes uz vietas;
   b) tas ir pārskatījis noteikumus, kuros definētas prasības ex post pārbaužu veikšanai, lai radītu skaidru saikni starp ex post pārbaudēm un riska novērtēšanas rezultātiem; ņem vērā, ka pēdējā, 2014. gadā veiktajā, riska novērtēšanā, apstiprinājās tas, ka pastāv zināmi vidēja līdz augsta līmeņa riski, kas, visticamāk, attaisno ex post pārbaužu veikšanu; šīs pārbaudes vairākumā gadījumu ir tehniskas un saistītas ar IT drošību un programmatūru konfigurēšanu;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

3.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu, ņem vērā, ka Centrs sāka iepirkuma procedūru, lai uz četriem gadiem nomātu biroja iekārtas, un ka procedūras norises laikā ievērojami tika grozītas tehniskās prasības; pauž bažas par to, ka saskaņā ar publicētajās specifikācijās minēto iespēju tehniskās prasības tika grozītas vēlreiz, pielāgojot tās līguma slēgšanai un tādējādi samazinot līguma vērtību; pauž nožēlu par to, ka informācija, kas tika publicēta par līguma cenu struktūru, nebija pietiekami skaidra, un tādēļ viens no pretendentiem to saprata nepareizi un šā iemesla dēļ viņam bija mazākas iespējas iegūt tiesības uz līguma slēgšanu;

4.  ar bažām konstatē, ka minētajā procedūrā izmantotie novērtēšanas kritēriji nebija pietiekami specifiski, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību un vienlīdzīgu attieksmi pret pretendentiem; konstatē, ka minētā nepilnība ietekmēja šīs iepirkuma procedūras efektivitāti un lietderīgumu, kā arī radīja konkursa norises apgrūtinājuma risku;

5.  pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju pieņem zināšanai to, ka attiecīgais paziņojums par konkursu tika publicēts, izmantojot Eiropas publiskā iepirkuma informācijas sistēmu, kas paredz dažus ierobežojumus attiecībā uz informāciju, kura var tikt publicēta; turklāt pieņem zināšanai to, ka pret visiem pretendentiem tika izrādīta vienlīdzīga attieksme un ka tie tika novērtēti saskaņā ar izstrādātajiem un publicētajiem vērtēšanas kritērijiem un metodēm; tomēr aicina Centru uzlabot iepirkumu procedūru un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par veiktajiem pasākumiem;

Budžeta un finanšu pārvaldība

6.  atzīmē, ka budžeta uzraudzības rezultātā 2013. finanšu gadā budžeta izpildes līmenis bija 99,73 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 97,71 %, tātad salīdzinājumā ar 2012. gadu tas ir nedaudz (par 0,1 %) samazinājies; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu secina, ka augstais vispārējais saistību apropriāciju izpildes līmenis liecina par saistību savlaicīgu uzņemšanos;

7.  ņem vērā, ka Centrs ir uzlabojis maksājumu procesu efektivitāti; īpaši ņem vērā to, ka maksājumi tika veiksmīgi apstrādāti vidēji 16 dienas pirms attiecīgā termiņa;

Saistības un pārnestās apropriācijas

8.  norāda, ka Revīzijas palāta, veicot ikgadējo pārbaudi, nav konstatējusi vērā ņemamas problēmas saistībā ar 2013. gadā pārnesto apropriāciju apjomu; pieņem zināšanai, ka Centrs ievēro gada pārskata principu un laikus nodrošina budžeta izpildi;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

9.  pieņem zināšanai Centra sniegto informāciju par to, ka tas ir pārskatījis savu politiku attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību saskaņā ar Komisijas vadlīnijām; ņem vērā, ka Centra valde apstiprināja pārskatīto politiku savā 2014. gada 4. un 5. decembra sanāksmē; gaida, kad tiks publicētas valdes locekļu, augstāko amatpersonu un direktora interešu deklarācijas;

Iekšējā revīzija

10.  pieņem zināšanai Centra sniegto informāciju par to, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienestam (IAS) tika nosūtīts atjaunināts ziņojums par tā trīs gadu stratēģiskā revīzijas plāna 2013.–2015. gadam īstenošanu; turklāt ņem vērā, ka 2013. gadā IAS veica revīziju par budžeta plānošanu un uzraudzību Centrā un tās rezultātā tika izstrādāti trīs ļoti svarīgi ieteikumi; pieņem zināšanai Centra sniegto informāciju par to, ka ir īstenoti divi ieteikumi — viena ieteikuma īstenošanu IAS uzskatīja par slēgtu, bet attiecībā uz otru ieteikumu tiek gaidīts IAS pārskats un ieteikums īstenošanas slēgšanai; turklāt ņem vērā, ka trešā ieteikuma īstenošanā jau ir paveikts daudz;

11.  ņem vērā, ka IAS pārbaudīja savu iepriekšējo ieteikumu izpildi un slēdza četrus atlikušos ļoti svarīgos ieteikumus, kas tika sniegti pirms 2013. gada; ņem vērā, ka 2013. gada 31. decembra visi ārkārtīgi būtiskie ieteikumi bija īstenoti;

Citi komentāri

12.  pieņem zināšanai Centra sniegto informāciju par to, ka 2015. gada janvārī tika parakstīts līgums par tā bijušās neizmantotās ēkas „Palacete Mascarenhas” pārdošanu;

13.  ņem vērā, ka lielākā daļa no „Cais do Sodre Relogio” ēkas joprojām netiek izmantota, jo tikai dažas no telpu īrē ieinteresētajām personām nāca klajā ar konkrētiem priekšlikumiem; pieņem zināšanai to, ka pašlaik notiek sarunas par īstermiņa nomu, saistībā ar kuru izteiktais piedāvājums ir stipri mazāks nekā Centra segtā īres maksa, un ka Centrs pašlaik mēģina vienoties ar ēkas īpašnieku par iespējamu īres maksas samazināšanu, lai pēc iespējas vairāk mazinātu īres izmaksas; aicina Centru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par turpmāko notikumu attīstību, tiklīdz tam ir vairāk informācijas;

o
o   o

14.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(1).

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0130.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika