Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2090(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0068/2015

Ingediende teksten :

A8-0068/2015

Debatten :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Stemmingen :

PV 29/04/2015 - 10.39
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0148

Aangenomen teksten
PDF 182kWORD 77k
Woensdag 29 april 2015 - Straatsburg
Kwijting 2013: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA)
P8_TA(2015)0148A8-0068/2015
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1.Besluit van het Europees Parlement van 29 april 2015 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2013 (2014/2090(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2013,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2013, tezamen met de antwoorden van het Centrum(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2013 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 17 februari 2015 betreffende de aan het Centrum te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(3),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(4), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving(5), en met name artikel 15,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(6),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(7), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0068/2015),

1.  verleent de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2013;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 442 van 10.12.2014, blz. 201.
(2) PB C 442 van 10.12.2014, blz. 201.
(3) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
(4) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(5) PB L 376 van 27.12.2006, blz. 1.
(6) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(7) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


2.Besluit van het Europees Parlement van 29 april 2015 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2013 (2014/2090(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2013,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2013, tezamen met de antwoorden van het Centrum(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2013 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 17 februari 2015 betreffende de aan het Centrum te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(3),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(4), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving(5), en met name artikel 15,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(6),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(7), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0068/2015),

1.  stelt vast dat de definitieve jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving overeenkomt met de weergave in de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2013;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 442 van 10.12.2014, blz. 201.
(2) PB C 442 van 10.12.2014, blz. 201.
(3) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
(4) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(5) PB L 376 van 27.12.2006, blz. 1.
(6) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(7) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


3.Resolutie van het Europees Parlement van 29 april 2015 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2013 (2014/2090(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2013,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0068/2015),

A.  overwegende dat volgens de jaarrekening de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (hierna: "het Centrum") voor het begrotingsjaar 2013 16 308 171,83 EUR bedroeg, een daling met 0,05 % in vergelijking met 2012;

B.  overwegende dat de bijdrage van de Unie aan de begroting van het Centrum voor 2013 15 550 000 EUR bedroeg, een daling met 0,01 % in vergelijking met 2012;

C.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2013 ("het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Centrum betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Follow-up van de kwijting voor 2012

1.  maakt uit het verslag van de Rekenkamer op dat naar aanleiding van twee in het verslag van de Rekenkamer van 2011 geformuleerde opmerkingen die in het verslag van 2012 als "loopt nog" of "in behandeling" aangemerkt waren, corrigerende maatregelen getroffen zijn en dat één opmerking in het verslag van de Rekenkamer als "afgerond" aangemerkt is en de andere als "loopt nog"; merkt bovendien op dat er ten aanzien van de vier opmerkingen in het verslag van de Rekenkamer van 2012 één corrigerende maatregel is getroffen in reactie op de opmerkingen in het voorgaande jaar en dat die opmerking nu in het verslag van de Rekenkamer als "afgerond" aangemerkt is, terwijl de andere drie opmerkingen als "loopt nog" aangemerkt zijn;

2.  verneemt van het Centrum dat:

   a. het verscheidene procedures en maatregelen ten uitvoer heeft gelegd om adequate verificaties vooraf en achteraf te waarborgen en de kosten in verband met subsidies ter ondersteuning van de samenwerking in het kader van het Reitox-netwerk te controleren; neemt er nota van dat het om de volgende maatregelen gaat: nauwkeurige controles vooraf, schriftelijke instructies aan de nationale focal points (NFP's), voorlichtingsbijeenkomsten over de betreffende kwesties, een jaarlijkse analyse van de financiële verslaglegging van elk NFP en controles achteraf ter plaatse;
   b. het zijn voorschriften voor verificaties achteraf heeft herzien om die verificaties uitdrukkelijk te koppelen aan de resultaten van de risicobeoordeling; neemt er nota van dat de recentste risicobeoordeling in 2014 heeft bevestigd dat er bepaalde middelgrote tot grote risico's bestaan die een verificatie achteraf kunnen rechtvaardigen, en dat het vooral gaat om technische risico's in verband met IT-beveiliging en de configuratie van software;

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen

3.  verneemt van het Centrum dat het een aanbestedingsprocedure heeft uitgeschreven voor de huur van kantoorapparatuur gedurende vier jaar en dat de technische voorschriften tijdens de procedure een ingrijpende wijziging ondergingen; is bezorgd over het feit dat de technische voorschriften overeenkomstig de in het gepubliceerde bestek vermelde optie andermaal werden gewijzigd bij de ondertekening van het contract, hetgeen heeft geleid tot een daling van de contractwaarde; betreurt dat de over de prijsstructuur van de opdracht gepubliceerde informatie onvoldoende duidelijk was en dat dit heeft geleid tot een onjuiste interpretatie door één inschrijver, die daardoor minder kans maakte om de opdracht te verkrijgen;

4.  stelt met bezorgdheid vast dat de evaluatiecriteria voor bovengenoemde procedure onvoldoende specifiek waren om te zorgen voor volledige transparantie en een gelijke behandeling van de inschrijvers; merkt op dat de genoemde gebreken deze aanbestedingsprocedure minder doelmatig en doeltreffend maakten en een risico van concurrentievervalsing met zich brachten;

5.  verneemt van het Centrum dat de gewijzigde aankondiging naar behoren is bekendgemaakt via het informatiesysteem voor Europese overheidsopdrachten, dat enkele beperkingen kent wat betreft de informatie die gepubliceerd kan worden; neemt er kennis van dat alle inschrijvers gelijk zijn behandeld en zijn beoordeeld volgens de vastgelegde en gepubliceerde gunningscriteria en ‑methode; vraagt het Centrum niettemin zijn aanbestedingsprocedures te verbeteren en aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de genomen maatregelen;

Begrotings- en financieel beheer

6.  stelt vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2013 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 99,73 % en dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 97,71 % bedroeg, een lichte daling met 0,1 % ten opzichte van 2012; verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat het hoge algemene niveau van de vastleggingskredieten in 2013 aangeeft dat de vastleggingen tijdig zijn gedaan;

7.  neemt kennis van het feit dat het Waarnemingscentrum de efficiëntie van zijn betalingsprocessen heeft verbeterd, met name van het feit dat de betalingen gemiddeld 16 dagen vóór de ervoor geldende deadline succesvol zijn afgehandeld;

Vastleggingen en overdrachten

8.  stelt vast dat bij de jaarlijkse controle van de Rekenkamer geen noemenswaardige problemen zijn gevonden in verband met het niveau van overdrachten in 2013; neemt kennis van feit dat het Centrum zich heeft gehouden aan het beginsel van de jaarperiodiciteit en zijn begroting tijdig heeft uitgevoerd;

Voorkoming van en omgang met belangenconflicten en transparantie

9.  verneemt van het Centrum dat het zijn beleid voor de voorkoming van en de omgang met belangenconflicten heeft getoetst aan de richtsnoeren van de Commissie; neemt er kennis van dat de raad van bestuur van het Centrum het herziene beleid heeft goedgekeurd op zijn bijeenkomst van 4 en 5 december 2014; wacht op de publicatie van de belangenverklaringen van de raad van bestuur, het hoger management en de directeur;

Intern auditonderzoek

10.  verneemt van het Centrum dat het een geactualiseerde stand van de uitvoering van zijn driejarig strategisch auditplan voor de periode 2013-2015 aan de dienst Interne audit van de Europese Commissie (IAS) heeft toegezonden; neemt er ook kennis van dat de IAS in 2013 een audit van de budgettering en het toezicht in het Centrum heeft verricht en naar aanleiding daarvan drie zeer belangrijke aanbevelingen heeft gedaan; verneemt van het Centrum dat het twee aanbevelingen heeft uitgevoerd, waarvan er één door de IAS als afgesloten wordt beschouwd en de andere nog wacht op een beoordeling en aanbeveling tot afsluiting van de IAS; neemt er voorts kennis van dat de uitvoering van één aanbeveling al ver is gevorderd;

11.  neemt er nota van dat dat de IAS een follow-up heeft uitgevoerd van zijn eerdere auditaanbevelingen en de overblijvende vier zeer belangrijke aanbevelingen naar aanleiding van audits vóór 2013 heeft afgesloten; stelt vast dat er per 31 december 2013 geen essentiële aanbevelingen meer openstonden;

Overige opmerkingen

12.  verneemt van het Centrum dat het contract voor de verkoop van zijn ongebruikte oude gebouw, "Palacete Mascarenhas", in januari 2015 is ondertekend;

13.  neemt er nota van dat het Cais do Sodre Relogio-gebouw grotendeels ongebruikt blijft omdat slechts een paar blijken van belangstelling om het gebouw te leasen tot concrete voorstellen hebben geleid; neemt er kennis van dat er momenteel wordt onderhandeld over een kortlopende leasingovereenkomst met een aanbod dat ver onder de huurkosten van het Centrum ligt, en dat het Centrum met de eigenaar van het gebouw over een eventuele verlaging van de huurprijs onderhandelt om de huurkosten zoveel mogelijk te beperken; vraagt het Centrum de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de toekomstige ontwikkelingen zodra er meer informatie beschikbaar is;

o
o   o

14.  verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 29 april 2015(1) over de prestaties, het financiële beheer en de controle van de agentschappen.

(1) Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2015)0130.

Juridische mededeling - Privacybeleid