Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2090(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0068/2015

Texte depuse :

A8-0068/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.39
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0148

Texte adoptate
PDF 348kWORD 95k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2013: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)
P8_TA(2015)0148A8-0068/2015
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2090(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Observatorului(1),

–  având în vedere Declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Observatorului cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie(5), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0068/2015),

1.  acordă directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția, ca parte integrantă a acesteia, directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 201.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 201.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 376, 27.12.2006, p. 1.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2013 (2014/2090(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Observatorului(1),

–  având în vedere Declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Observatorului cu privire la execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie(5), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0068/2015),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, astfel cum sunt anexate la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2013;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 201.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 201.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 376, 27.12.2006, p. 1.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3.Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2090(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0068/2015),

A.  întrucât, conform situațiilor sale financiare, bugetul final al Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (denumit în continuare „Observatorul”) pentru exercițiul financiar 2013 a fost de 16 308 171,83 EUR, ceea ce reprezintă o reducere de 0,05% față de bugetul pentru 2012;

B.  întrucât contribuția globală a Uniunii la bugetul Observatorului pentru exercițiul financiar 2013 s-a ridicat la 15 550 000 EUR, ceea ce reprezintă o reducere de 0,01% față de 2012;

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2013 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Observatorului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.  constată că, potrivit raportului Curții, în ceea ce privește două observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și marcate ca fiind „în desfășurare” sau „nedemarată încă” în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost întreprinse acțiuni corective și în prezent una dintre observații este marcată în raportul Curții ca fiind „finalizată”, iar cealaltă „în desfășurare”; constată în plus că, în cazul a patru observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012, a fost întreprinsă o acțiune corectivă ca răspuns la observațiile din anul precedent, care a avut drept rezultat marcarea acestei observații ca fiind „finalizată” în raportul Curții și a celorlalte trei ca fiind „în desfășurare”;

2.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Observator, de următoarele aspecte:

   a. au fost puse în aplicare multiple procese și măsuri pentru a garanta verificări și controale ex ante și ex post adecvate ale costurilor legate de granturile pentru sprijinirea cooperării sub egida rețelei Reitox; constată că măsurile includ controale detaliate ex ante, instrucțiuni scrise pentru punctele focale naționale Reitox (PFN), sesiuni de informare specifice cu privire la problemele în cauză, analiza anuală a raportării financiare a fiecărui PFN, verificări ex post la fața locului;
   b. au fost revizuite normele de definire a cerințelor pentru exercițiile ex post în vederea corelării explicite a verificărilor ex post cu rezultatele evaluării riscurilor; constată că cele mai recente exerciții de evaluare a riscurilor în 2014 au confirmat existența anumitor riscuri de nivel mediu și ridicat, de natură să justifice verificarea ex post, care sunt în majoritate de natură tehnică și sunt legate de securitatea IT și de configurarea software-ului;

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

3.  constată din raportul Curții că Observatorul a lansat o procedură de achiziții publice pentru închirierea de echipamente de birou pentru o perioadă de patru ani și că cerințele tehnice au fost modificate în mod semnificativ în cursul procedurii; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că acestea din urmă au fost modificate din nou la încheierea contractului, în conformitate cu opțiunea menționată în specificațiile publicate, ceea ce a condus la o diminuare a valorii contractului. regretă că informațiile publicate cu privire la structura prețului prevăzut în contract nu au fost suficient de clare, ceea ce a condus la o interpretare greșită din partea unui ofertant, ale cărui șanse de a câștiga procedura au scăzut în consecință;

4.  constată cu îngrijorare că criteriile de evaluare pentru procedura menționată mai sus nu au fost suficient de specifice pentru a garanta transparență totală și tratamentul echitabil al ofertanților; constată că deficiențele prezentate mai sus au afectat eficiența și eficacitatea acestei proceduri de achiziții și au creat riscul de a afecta concurența;

5.  ia act, pe baza observațiilor furnizate de Observator, de faptul că anunțul respectiv de contract a fost publicat prin Sistemul de informații pentru achizițiile publice europene, care impune anumite restricții privind informațiile care pot fi publicate; constată în plus că toți ofertanții au fost tratați în mod egal și evaluați în conformitate cu metoda și criteriile de atribuire stabilite și publicate; solicită însă Observatorului să își îmbunătățească procesele de achiziții și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate;

Gestiunea bugetară și financiară

6.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,73 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 97,71 %, ceea ce reprezintă o ușoară scădere de 0,1 % comparativ cu 2012; constată, potrivit raportului Curții, că nivelul total ridicat al creditelor angajate a indicat faptul că angajamentele au fost efectuate în timp util;

7.  constată că Observatorul a îmbunătățit eficiența procesului său de plăți; constată, în special, că procesarea plăților se finaliza în medie cu 16 zile înainte de termenul-limită;

Credite angajate și reportări

8.  recunoaște că auditul anual al Curții nu a identificat nicio chestiune semnificativă în ceea ce privește nivelul de reportări în 2013; ia act de respectarea de către Observator a principiului anualității și de execuția la timp a bugetului său;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

9.  ia act, pe baza observațiilor furnizate de Observator, de faptul că acesta și-a revizuit politica de prevenire și gestionare a conflictelor de interese urmând orientările Comisiei; constată că politica revizuită a fost aprobată de Consiliul de administrație al Observatorului la reuniunile sale din 4 și 5 decembrie 2014; așteaptă publicarea declarațiilor de interese ale membrilor Consiliului de administrație, personalului de conducere și ale directorului;

Auditul intern

10.  ia act, pe baza observațiilor furnizate de Observator, de faptul că stadiul actualizat de implementare a planului său strategic de audit de trei ani pentru perioada 2013-2015 a fost trimis Serviciului de Audit Intern al Comisiei (IAS); constată în plus că în 2013 IAS a realizat un audit privind stabilirea bugetului și monitorizarea în cadrul Observatorului, care a avut drept rezultat trei recomandări extrem de importante; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Observator, de faptul că două dintre recomandări au fost implementate, una fiind considerată finalizată de către IAS, în timp ce cea de-a treia urmează să fie revizuită de IAS, care va furniza apoi o recomandare de închidere; constată în plus că o recomandare se află într-un stadiu avansat de implementare;

11.  ia act de faptul că IAS a monitorizat punerea în aplicare a recomandărilor sale anterioare și a închis ultimele patru recomandări foarte importante legate de auditurile anterioare anului 2013; constată că, la 31 decembrie 2013, nu exista nicio recomandare critică deschisă;

Alte observații

12.  ia act, din informațiile furnizate de Observator, de faptul că în ianuarie 2015 a fost semnat contractul de vânzare a fostei sale clădiri neutilizate, „Palacete Mascarenhas”;

13.  ia act de faptul că clădirea „Cais do Sodre Relogio” este în continuare în mare parte nefolosită având în vedere că numai câteva dintre manifestațiile de interes exprimate pentru închirierea clădirii s-au transformat în propuneri concrete; ia act de faptul că negocierile pentru un contract de închiriere pe termen scurt sunt în curs de desfășurare, cu o ofertă cu mult sub costurile de închiriere suportate de Observator, și că acesta din urmă negociază cu proprietarul clădirii pentru o posibilă reducere a chiriei în vederea neutralizării, pe cât posibil, a costurilor de închiriere; invită Observatorul să informeze autoritatea de descărcare de gestiune cu privire la evoluțiile ulterioare de îndată ce sunt disponibile noi informații;

o
o   o

14.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 29 aprilie 2015(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate la acea dată, P8_TA(2015)0130.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate