Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2090(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0068/2015

Ingivna texter :

A8-0068/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.39
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0148

Antagna texter
PDF 179kWORD 76k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2013: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)
P8_TA(2015)0148A8-0068/2015
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013 (2014/2090(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(5), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0068/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 201.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 201.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013 (2014/2090(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(5), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0068/2015).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 201.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 201.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013 (2014/2090(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0068/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2013 uppgick den slutliga budgeten till 16 308 171,83 EUR, vilket motsvarar en minskning med 0,05 % jämfört med 2012.

B.  Unionens totala bidrag till centrumets budget för 2013 uppgick till 15 550 000 EUR, vilket motsvarar en minskning med 0,01 % jämfört med 2012.

C.  I sin rapport om centrumets årsredovisning för budgetåret 2013 (nedan kallad revisionsrättens rapport) fastställer revisionsrätten att den har erhållit rimlig säkerhet om att centrumets årsredovisning är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att centrumet, avseende de två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerades med ”Pågår” eller ”Har inte genomförts” i revisionsrättens rapport för 2012, har vidtagit korrigerande åtgärder, och att en kommentar är markerad i revisionsrättens rapport med ”Har genomförts” medan den andra är markerad med ”Pågår”. Parlamentet noterar dessutom att avseende de fyra kommentarerna i revisionsrättens rapport för 2012 har en korrigerande åtgärd vidtagits som en följd av kommentarer från föregående år, vilket har resulterat i att kommentaren har markerats med ”Har genomförts”, medan de övriga tre kommentarerna har markerats med ”Pågår” i revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet konstaterar följande på grundval av uppgifter från centrumet:

   a. Centrumet har infört flera processer och åtgärder för att säkerställa tillfredsställande förhands- och efterhandskontroller av kostnader i samband med bidrag som stöder samarbetet inom Reitox-nätverket. Parlamentet noterar att åtgärderna omfattar detaljerade förhandskontroller, skriftliga anvisningar till Reitox nationella kontaktpunkter, informationstillfällen med specifik information om aktuella frågor, årliga analyser av varje kontaktpunkts finansiella rapportering och efterhandskontroller på plats.
   b. Centrumet har reviderat de bestämmelser som anger kraven för efterhandskontroller, för att uttryckligen koppla efterhandskontrollerna till resultaten av riskbedömningen. Parlamentet noterar att den senaste riskbedömningen 2014 bekräftar att det finns vissa medelstora och stora risker som troligtvis motiverar efterhandskontrollerna, och som till största delen är tekniska risker kopplade till it-säkerhet och programkonfigurering.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

3.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att centrumet inledde ett upphandlingsförfarande för att hyra kontorsmaskiner under fyra år, och att de tekniska kraven ändrades väsentligt under förfarandet. Parlamentet är oroat över att de tekniska kraven ändrades igen i samband med att kontraktet skulle undertecknas, i enlighet med det alternativ som angavs i de offentliggjorda specifikationerna, vilket ledde till att kontraktets värde minskade. Parlamentet beklagar att den information som offentliggjordes om kontraktets prisstruktur inte var tillräckligt tydlig, vilket ledde till att den feltolkades av en anbudsgivare som därför hade mindre chans att tilldelas kontraktet.

4.  Europaparlamentet noterar med oro att utvärderingskriterierna för ovannämnda förfarande inte var tillräckligt specifika för att garantera full insyn och lika behandling av anbudsgivarna. Parlamentet observerar att denna brist påverkade detta anbudsförfarandes effektivitet och ändamålsenlighet, och riskerade att skapa konkurrensstörningar.

5.  Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från centrumet att meddelandet om upphandling offentliggjordes via informationssystemet för de europeiska marknaderna för offentlig upphandling, som till viss del begränsar vilken information som kan offentliggöras. Parlamentet konstaterar dessutom att alla anbudsgivare behandlades lika och bedömdes i enlighet med fastställda och offentliggjorda kriterier och metoder. Parlamentet uppmanar ändå centrumet att förbättra sina upphandlingsförfaranden och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som har vidtagits.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

6.  Europaparlamentet noterar att budgetövervakningsinsatser under budgetåret 2013 resulterade i ett genomförande av budgeten på 99,73 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 97,71 %, vilket motsvarar en liten ökning med 0,1 % jämfört med 2012. Parlamentet konstaterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att den höga totala andelen gjorda åtaganden visar att åtagandena gjordes i tid.

7.  Europaparlamentet noterar att centrumet effektiviserade sina betalningsprocesser, och noterar särskilt att betalningar gjordes i genomsnitt 16 dagar före den relevanta tidsfristen.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

8.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten vid sin årliga granskning inte hittade några betydande problem med avseende på överföringarna under 2013. Parlamentet noterar att centrumet har följt principen om ettårighet och genomfört budgeten i tid.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

9.  Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från centrumet att centrumet har reviderat sin strategi för förebyggande och hantering av intressekonflikter i linje med kommissionens riktlinjer. Parlamentet noterar att den reviderade strategin godkändes av centrumets styrelse vid dess sammanträde den 4–5 december 2014. Parlamentet ser fram emot offentliggörandet av styrelseledamöternas, högsta ledningens och direktörens intresseförklaringar.

Intern revision

10.  Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från centrumet att en uppdaterad lägesrapport om genomförandet av centrumets treåriga strategiska revisionsplan för perioden 2013–2015 sänts till kommissionens internrevisionstjänst. Parlamentet noterar dessutom att internrevisionstjänsten 2013 genomförde en revision av budgetering och uppföljning inom centrumet som resulterade i tre mycket viktiga rekommendationer. Enligt centrumet har två rekommendationer genomförts. En av dessa är enligt internrevisionstjänsten avslutad, medan internrevisionstjänsten ska granska den andra och därefter rekommendera att den avslutas. Parlamentet noterar dessutom att en rekommendation snart är genomförd.

11.  Europaparlamentet noterar att internrevisionstjänsten följde upp genomförandet av sina tidigare rekommendationer och avslutade de fyra återstående mycket viktiga rekommendationerna från revisioner före 2013. Parlamentet noterar att inga kritiska rekommendationer kvarstod att åtgärda den 31 december 2013.

Övriga kommentarer

12.  Europaparlamentet noterar utifrån uppgifter från centrumet att försäljningskontraktet för centrumets tidigare byggnad, ”Palacete Mascarenhas”, som har stått tom, undertecknades i januari 2015.

13.  Europaparlamentet noterar att byggnaden “Cais do Sodre Relogio” fortfarande till största delen är outnyttjad, eftersom endast några få intresseanmälningar om att hyra byggnaden har lett till konkreta förslag. Parlamentet konstaterar att förhandlingar om ett kortvarigt hyresavtal pågår med ett bud som ligger en bra bit under den hyreskostnad som centrumet betalar, och att centrumet förhandlar med byggnadens ägare om en eventuell sänkning av hyran för att neutralisera hyreskostnaderna så mycket som möjligt. Parlamentet uppmanar centrumet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utvecklingen när mer information finns tillgänglig.

o
o   o

14.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 29 april 2015(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1)Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0130.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy