Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2105(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0088/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0088/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.40
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0149

Pieņemtie teksti
PDF 493kWORD 86k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
P8_TA(2015)0149A8-0088/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2105(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Jūras drošības aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu(5) un jo īpaši tās 19. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0088/2015),

1.  sniedz Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 210. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 210. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2105(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Jūras drošības aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu(5) un jo īpaši tās 19. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0088/2015),

1.  konstatē, ka Eiropas Jūras drošības aģentūras galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Jūras drošības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 210. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 210. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2105(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0088/2015),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Jūras drošības aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 57 819 864, kas ir par 4,88 % vairāk nekā 2012. gadā;

B.  tā kā 2013. finanšu gadā Savienības iemaksa Aģentūras budžetā bija EUR 53 789 658, t. i., par 2,65 % lielāka nekā 2012. gadā;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka saistībā ar diviem Revīzijas palātas 2011. gada ziņojumā iekļautiem komentāriem, kas tās 2012. gada ziņojumā bija atzīmēti ar norādi „ieviešana ir sākta” vai „ieviešana nav sākta”, tika veikti koriģējoši pasākumi un Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā viens no šiem komentāriem ir ar norādi „ieviests”, bet otrs — „ieviešana ir sākta”; tāpat ņem vērā, ka saistībā ar trim Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā formulētiem komentāriem ir veikts viens koriģējošs pasākums un viens no šiem komentāriem tagad ir ar norādi „ieviests”, savukārt no atlikušajiem diviem komentāriem vienam ir norāde „ieviešana ir sākta”, bet otram — „neattiecas”;

2.  pieņem zināšanai Aģentūras sniegto informāciju, ka, pārbaudot iekšējās administratīvās izmaksas, vairāki ar cilvēkresursiem saistīti procesi tika automatizēti un finanšu uzraudzība un ziņošana tika pilnveidota, izmantojot automātiskus instrumentus;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  norāda, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,07 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 88,73 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumā un Aģentūras gada darbības pārskatā sniegto informāciju nav konstatētas vērā ņemamas problēmas saistībā ar 2013. gadā pārnesto apropriāciju apjomu;

Pārvietojumi

5.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu un Aģentūras gada darbības pārskatu 2013. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda Aģentūras finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

6.  norāda, ka attiecībā uz 2013. gadu nedz pārbaudei atlasītie darījumi, nedz citi revīzijas konstatējumi Revīzijas palātas ziņojumā nav devuši iemeslu komentāriem par Aģentūras iepirkuma procedūrām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

7.  pieņem zināšanai Aģentūras sniegto informāciju, ka 2013. gada 13. un 14. novembra sanāksmē tās valde pieņēma lēmumu par Aģentūras statūtiem, prasot visiem valdes locekļiem un aizstājējiem katra pilnvaru termiņa sākumā iesniegt deklarāciju par saistībām un konfidencialitāti;

8.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra centās novērst iespējamas interešu konflikta situācijas, ieviešot iekšēju apmācību ētikas un profesionālās godprātības jautājumos, kas obligāta visiem darbiniekiem;

9.  pieņem zināšanai Aģentūras sniegto informāciju, ka 2013. gadā tās valde pieņēma interešu konfliktu novēršanas politiku, kuras mērķis ir noteikt tās locekļu profesionālās godprātības apdraudējumus un veicināt viņu izpratni par šādu konfliktu esamību; ņem vērā, ka šīs politikas pamatā ir Revīzijas palātas īpašais ziņojums „Interešu konflikta pārvaldība revīzijai atlasītajās ES aģentūrās”;

10.  mudina Aģentūru izpilddirektora, nodaļu vadītāju un valdes locekļu interešu deklarācijas un CV darīt pieejamus tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu vēl lielāku pārredzamību;

Iekšējā revīzija

11.  pieņem zināšanai, ka 2013. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica revīziju, lai izvērtētu tās iekšējās kontroles sistēmas atbilstību un piemērošanas efektivitāti, kura saistīta ar kuģošanas drošības dienestiem, un sniegtu par to neatkarīgu apliecinājumu; norāda, ka šajā revīzijā tika konstatētas vairākas jomas, kuras iespējams uzlabot, un tika sniegti pieci ieteikumi, kas apzīmēti kā svarīgi; norāda, ka Aģentūra sagatavoja rīcības plānu, lai rīkotos saistībā ar minētajiem pieciem ieteikumiem, un ka IAS ierosinātos pasākumus uzskatīja par atbilstošiem konstatēto risku mazināšanai;

12.  pieņem zināšanai, ka 2013. gadā IAS veica dokumentu pārbaudi saistībā ar iepriekšējo ieteikumu izpildi un secināja, ka visi ieteikumi, kas apzīmēti kā ārkārtīgi būtiski vai ļoti svarīgi, ir īstenoti;

13.  pieņem zināšanai, ka Aģentūras Iekšējās revīzijas nodaļa (IAC) 2013. gadā veica darbības nepārtrauktības nodrošināšanas revīziju Porto; norāda — IAC secināja, ka ieviestie fiziskie un vides kontroles mehānismi sniedz pamatotu pārliecību par Aģentūras iekārtu un datu aizsardzību; norāda arī to, ka pēc šīs revīzijas IAC sniedza vairākus ieteikumus, kurus Aģentūra ņēma vērā, un ka Aģentūra iesniedza rīcības plānu konstatēto trūkumu novēršanai;

14.  norāda, ka 2013. gada 31. decembrī Aģentūra bija izpildījusi 31 no pavisam 36 ieteikumiem, kurus pēdējos divos gados snieguši IAS, IAC un Revīzijas palāta;

o
o   o

15.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju(1) par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0130.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika