Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2110(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0089/2015

Внесени текстове :

A8-0089/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.41
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0150

Приети текстове
PDF 571kWORD 95k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
P8_TA(2015)0150A8-0089/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година (2014/2110(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 460/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(6), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(7),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0089/2015),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 217.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 217.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 1.
(6) ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41.
(7) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(8) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година (2014/2110(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 460/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(6), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(7),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0089/2015),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 217.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 217.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 1.
(6) ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41.
(7) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(8) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година (2014/2110(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0089/2015),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 9 670 185 EUR, което представлява увеличение от 18,53% спрямо 2012 г.,

Б.  като има предвид, че вноската на Съюза в бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година възлиза на 9 030 000 EUR, което представлява увеличение от 10,69% спрямо 2012 г.,

В.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година („доклад на Сметната палата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Г.  като има предвид, че основната задача на Агенцията е да подобрява възможностите на Съюза за предотвратяване и разрешаване на проблеми на мрежовата и информационната сигурност, като надгражда дейността си върху националните усилия и тези на Съюза.

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на един коментар, направен в доклада на Сметната палата за 2011 г. и отбелязан като „текущ“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети коригиращи действия и сега той е отбелязан като „завършен“ в доклада на Сметната палата за 2013 г.; отбелязва освен това, че коментарът в доклада на Сметната палата за 2012 г. сега е отбелязан като „текущ“ в доклада на Сметната палата за 2013 г.

2.  Установява въз основа на информация от Агенцията, че:

   информацията за въздействието на нейните дейности върху гражданите на Съюза се предоставя на уебсайта на Агенцията чрез ежегодното публикуване на стратегически документи, включително на годишиния отчет, както и посредством нови канали за комуникация, като социалните медии;
   Агенцията е извършила подробна инвентаризация на дълготрайните активи през 2013 г. отбелязва, че резултатите от инвентаризацията са включени в годишните отчети за 2013 г. и че съответния коментар на Сметната палата, отбелязва действието като „текущо“, тъй като процедурата по декласификация на вече неизползваните активи все още не е била завършена по време на одита от Сметната палата;

Бюджет и финансово управление

3.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 94,41% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 86,46%; посочва, че през ноември 2013 г. Комисията е одобрила допълнителни средства за финансиране на новия офис на Агенцията в Атина; отбелязва в този контекст, че за общо 500 000 EUR не са били поети задължения в края на годината и те са били пренесени за следващата година с решение на Управителния съвет;

4.  Констатира, че през 2013 г. оперативните служители на Агенцията са били преместени в Атина, а административният персонал е останал в Хераклион; се съгласява със становището на Сметната палата, че административните разходи биха могли да бъдат намалени ако всички служители на Агенцията бъдат събрани на едно място и насърчава Агенцията да изготви стратегия, която да предложи ефективно решение на този въпрос;

Поети задължения и преноси

5.  Отбелязва, че като цяло са прехвърлени 1 200 000 EUR бюджетни кредити, което представлява 13,5% от общия размер на бюджетните кредити; изразява загриженост, че от тази сума 800 000 EUR са преноси за дял ІІ, което представлява 59% от общите бюджетни кредити за дял ІІ; констатира, че сумата от 500 000 EUR, посочена в параграф 3 както и допълнителните 300 000 EUR, пренесени за финансиране на обзавеждането и мрежовото оборудване за офиса в Атина, обясняват високото равнище на преноси за дял ІІ;

Трансфери

6.  Отбелязва със задоволство, че според годишния отчет на Агенцията, както и според одитните констатации на Сметната палата равнището и естеството на трансферите през 2013 г. са останали в границите на финансовите правила;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7.  Отбелязва, че за 2013 г. нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до коментари относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Агенцията в доклада на Сметната палата;

8.  Отбелязва, че в доклада на Сметната палата не са направени никакви коментари по отношение на процедурите на Агенцията за набиране на персонал;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

9.  Потвърждава, че Управителният съвет на Агенцията е одобрил и подписал решението относно практическите разпоредби за прилагане на правилата за прозрачност и поверителност през октомври 2013 г.;

10.  Констатира, въз основа на информация от Агенцията, че автобиографиите и декларациите за интереси на изпълнителния директор, директорите и ръководителите на отдели са изцяло публикувани на уебсайта на Агенцията в съответствие с искането, отправено от органа по освобождаване от отговорност във връзка с освобождаването на Агенцията от отговорност за 2012 г.

Коментари относно вътрешния контрол

11.  Констатира, че според информация от Агенцията, през септември 2013 г. е назначен координатор по вътрешния контрол, който е дал приоритет на изпълнението и приключването на няколко препоръки на Службата за вътрешен одит (СВО) на Комисията;

Вътрешен одит

12.  Отбелязва, че през 2012 г. е била извършена оценка на риска от СВО, за да се определят одитните приоритети за следващите три години; отбелязва, че СВО е представила окончателен стратегически план за одит за 2013 – 2015 г. за Агенцията на 3 декември 2012 г.;

13.  Потвърждава, че СВО е направила документна проверка по „Управление на проекти по време на операции“ през 2013 г., в резултат от която са били направени пет препоръки; отбелязва, че четири от тези препоръки вече са приключени, а петата се проверява от СВО;

14.  Отбелязва, че към 31 декември 2013 г. няма неизпълнени критични препоръки от предишни доклади на СВО; отбелязва освен това, че единствената „много важна“ препоръка, неприключена към края на годината, вече е била изпълнена и е очаквала проверка от СВО; посочва, че тази препоръка е свързана с прилагането на последващи проверки; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност, когато последващите проверки бъдат валидирани от СВО;

Други коментари

15.  Потвърждава, че съгласно споразумението за наем между гръцките органи, Агенцията и наемодателя на помещенията, наемът за офисите в Атина се поема от гръцката държава; е загрижен, че наемът постоянно се изплаща със закъснение от няколко месеца, а това представлява финансов риск и риск за непрекъсваемостта на работата на Агенцията; приема за сведения, че Агенцията е започнала обсъждания със заинтересованите страни в тази връзка; отбелязва освен това, че до настоящия момент наемодателят е приемал всички забавяния, произтичащи от процедурите на гръцкото правителство, без да налага глоби на Агенцията; призовава Агенцията да продължи усилията си за намаляване на рисковете, произтичащи от тази ситуация и да информира органа по освобождаване от отговорност за напредъка;

16.  Отбелязва със загриженост, че Агенцията не е отговорила на въпроса относно ефективността на разходите и екологичността на работната среда; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за предприетите мерки;

o
o   o

17.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 29 април 2015 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0130.

Правна информация - Политика за поверителност