Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2110(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0089/2015

Indgivne tekster :

A8-0089/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.41
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0150

Vedtagne tekster
PDF 182kWORD 77k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
P8_TA(2015)0150A8-0089/2015
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2013 (2014/2110(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004(6), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(7),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(8), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0089/2015),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 217.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 217.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1.
(6) EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41.
(7) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(8) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2013 (2014/2110(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004(6), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(7),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(8), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0089/2015),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed ser ud som anført i Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2013;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 217.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 217.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1.
(6) EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41.
(7) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(8) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2013 (2014/2110(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0089/2015),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed ("agenturet") for regnskabsåret 2013 ifølge dets årsregnskab var på 9 670 185 EUR, hvilket svarer til en stigning på 18,53 % sammenlignet med 2012;

B.  der henviser til, at Unionens bidrag til agenturets budget for regnskabsåret 2013 var på 9 030 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 10,69 % sammenlignet med 2012;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

D.  der henviser til, at agenturets hovedopgave er at styrke Unionens evne til at forebygge og imødegå problemer med net- og informationssikkerhed ved at bygge videre på medlemsstaternes og Unionens bestræbelser;

Opfølgning på decharge for 2012

1.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger, for så vidt angår en bemærkning, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2011, og som var markeret som "i gang" i Revisionsrettens beretning for 2012, og som nu er markeret som "afsluttet" i Revisionsrettens beretning; noterer sig endvidere, at den bemærkning, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2012, er markeret som "i gang" i Revisionsrettens beretning;

2.  noterer sig agenturets meddelelse om, at:

   der på agenturets websted findes oplysninger om virkningen af agenturets aktiviteter for EU-borgerne i form af den årlige offentliggørelse af strategiske dokumenter, herunder årsberetningen, samt nye kommunikationskanaler såsom sociale medier;
   det gennemførte en omfattende fysisk inventaropgørelse i 2013; noterer sig, at resultaterne af inventaropgørelsen blev indberettet i årsregnskabet for 2013, og at foranstaltningen i Revisionsrettens tilsvarende bemærkning blev markeret som "i gang", fordi afklassificeringsproceduren for de genstande, som ikke blev anvendt mere, endnu ikke var afsluttet, da Revisionsretten gennemførte sin revision;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 94,41 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 86,46 %; påpeger, at Kommissionen i november 2013 godkendte yderligere midler til finansieringen af agenturets nye kontor i Athen; bemærker i denne forbindelse, at et samlet beløb på 500 000 EUR ikke var forpligtet ved årets udgang og blev fremført efter en beslutning truffet af bestyrelsen;

4.  anerkender, at agenturets operationelle personale i 2013 blev flyttet til Athen, mens dets administrative personale blev i Heraklion; er enig i Revisionsrettens udtalelse om, at de administrative omkostninger kunne reduceres, hvis alle agenturets ansatte blev samlet på ét sted, og opfordrer agenturet til at udarbejde en strategi, der effektivt ville kunne løse dette problem;

Forpligtelser og fremførsler

5.  noterer sig, at det samlede omfang af fremførte forpligtede bevillinger var på 1 200 000 EUR, hvilket svarer til 13,5 % af de samlede bevillinger; er bekymret over, at 800 000 EUR ud af dette beløb er fremførsler under afsnit II, hvilket svarer til 59 % af de samlede bevillinger under afsnit II; anerkender, at de 500 000 EUR, jf. punkt 3, og yderligere 300 000 EUR, som er blevet fremført til finansiering af møbler og netudstyr til det nye kontor i Athen, forklarer det høje niveau af fremførsler under afsnit II;

Overførsler

6.  bemærker med tilfredshed, at antallet og beskaffenheden af overførsler i 2013 ifølge agenturets årsberetning og Revisionsrettens revisionsresultater ligger inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle regler;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

7.  noterer sig, at hverken stikprøverne af transaktionerne eller andre revisionsresultater for 2013 har afstedkommet nogen bemærkninger vedrørende agenturets indkøbsprocedurer i Revisionsrettens beretning;

8.  noterer sig, at Revisionsretten i sin beretning ikke fremsatte bemærkninger vedrørende agenturets ansættelsesprocedurer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

9.  anerkender, at agenturets bestyrelse godkendte og underskrev beslutningen om de praktiske foranstaltninger for gennemførelsen af reglerne om gennemsigtighed og fortrolighed i oktober 2013;

10.  erfarer fra agenturet, at den administrerende direktørs, direktørernes og afdelingschefernes CV'er og interesseerklæringer blev fuldt ud offentliggjort på agenturets websted som anmodet om af dechargemyndigheden i forbindelse med agenturets decharge for regnskabsåret 2012;

Bemærkninger om den interne kontrol

11.  erfarer fra agenturet, at stillingen som intern kontrolkoordinator i september 2013 var fuldt indfaset og blev behandlet som en prioritet i forbindelse med gennemførelsen og den efterfølgende afslutning af adskillige anbefalinger fremsat af Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS);

Intern revision

12.  noterer sig, at IAS i 2012 gennemførte en risikovurdering med henblik på at kortlægge revisionsprioriteringerne for de følgende tre år; noterer sig, at IAS fremsendte sin endelige strategiske revisionsplan for 2013-2015 til agenturet den 3. december 2012;

13.  anerkender, at IAS i 2013 gennemførte en revision i form af en skrivebordskontrol vedrørende projektstyring i operationer, hvilket resulterede i i alt fem anbefalinger; bemærker, at fire af disse anbefalinger allerede er blevet afsluttet, mens den femte vil blive revideret af IAS;

14.  bemærker, at der ikke var nogen udestående "kritiske" anbefalinger fra tidligere IAS-beretninger pr. 31. december 2013; bemærker endvidere, at den eneste udestående anbefaling, der var klassificeret som "meget vigtig" ved årets udgang, er blevet gennemført og afventede revision af IAS; påpeger, at denne anbefaling vedrører anvendelsen af efterfølgende kontroller; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden, når de efterfølgende kontroller er blevet valideret af IAS;

Øvrige bemærkninger

15.  anerkender, at lejen for kontorerne i Athen i henhold til lejeaftalen mellem de græske myndigheder, agenturet og udlejeren betales af de græske myndigheder; er bekymret over, at lejen konsekvent betales for sent med flere måneders forsinkelse, hvilket indebærer en risiko for forretningskontinuiteten og en finansiel risiko for agenturet; noterer sig, at agenturet i denne forbindelse har indledt drøftelser med interesserede parter; noterer sig endvidere, at udlejeren hidtil har accepteret de forsinkelser, som tilskrives den græske regerings procedurer, uden at pålægge agenturet nogen bøder; opfordrer agenturet til at fortsætte sin indsats for at afbøde de risici, som denne situation medfører, og underrette dechargemyndigheden om de fremskridt, der gøres;

16.  bemærker med bekymring, at agenturet undlod at besvare spørgsmålet om omkostningseffektivitet og miljøvenlighed i forbindelse med dets arbejdslokaler; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om, hvilke foranstaltninger der er truffet;

o
o   o

17.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 29. april 2015(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0130.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik