Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2110(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0089/2015

Esitatud tekstid :

A8-0089/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.41
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0150

Vastuvõetud tekstid
PDF 176kWORD 77k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
P8_TA(2015)0150A8-0089/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2110(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 460/2004, millega luuakse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet(5),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 526/2013 (mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004)(6), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(7),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(8), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0089/2015),

1.  annab heakskiidu Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektori tegevusele ameti 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 217.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 217.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 77, 13.3.2004, lk 1.
(6) ELT L 165, 18.6.2013, lk 41.
(7) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(8) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2110(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 460/2004, millega luuakse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet(5),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 526/2013 (mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004)(6), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(7),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(8), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0089/2015),

1.  märgib, et Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti lõplik raamatupidamise aastaaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 217.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 217.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 77, 13.3.2004, lk 1.
(6) ELT L 165, 18.6.2013, lk 41.
(7) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(8) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2110(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0089/2015),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (edaspidi „amet”) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2013. aasta lõplik eelarve 9 670 185 eurot, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 18,53 % suurust kasvu;

B.  arvestades, et liidu rahaline toetus ameti eelarvesse oli 2013. aastal 9 030 000 eurot, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 10,69 % suurust kasvu;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

D.  arvestades, et ameti peamine ülesanne on edendada liidu suutlikkust võrgu- ja infoturbega seotud probleemide vältimisel ja nendele reageerimisel liikmesriikide ja liidu jõupingutuste kaudu;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses ühe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „pooleli”, on võetud parandusmeetmeid ning nüüd on kontrollikoja aruandes märgitud kommentaari seisuks „lõpetatud”; märgib lisaks, et 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes esitatud kommentaari seisuks on kontrollikoja aruandes nüüd märgitud „pooleli”;

2.  võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et

   teave ameti tegevuse mõju kohta liidu kodanikele on esitatud ameti veebisaidil, kus avaldatakse igal aastal strateegilised dokumendid, k.a ameti iga-aastane aruanne, ja ka selliste uute kommunikatsioonikanalite nagu sotsiaalmeedia kaudu;
   amet viis 2013. aastal läbi põhjaliku füüsilise inventuuri; märgib, et inventuuri tulemustest anti aru 2013. aasta raamatupidamise aastaaruandes ja et kontrollikoja vastava kommentaari kohaselt oli tegevus „pooleli”, sest kasutusest kõrvaldatud esemete kustutamise menetlus oli kontrollikoja auditi ajal pooleli;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 94,41 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 86,46 %; juhib tähelepanu asjaolule, et 2013. aasta novembris kiitis komisjon heaks täiendavad vahendid ameti Ateenas asuva uue kontori rahastamiseks; märgib sellega seoses, et aasta lõpu seisuga ei olnud kokku 500 000 euro suurust summat veel kulukohustustega seotud ning see kanti haldusnõukogu otsuse alusel üle järgmisse aastasse;

4.  võtab teadmiseks, et 2013. aastal viidi ameti põhitegevusega seotud personal üle Ateenasse, samas kui halduspersonal jäi Irákleiosse; nõustub kontrollikoja arvamusega, et kui kõik ameti töötajad asuksid ühes keskses kohas, saaks halduskulud vähendada, ning ergutab ametit valmistama ette strateegiat, millega see küsimus tulemuslikult lahendada;

Kulukohustused ja järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringud

5.  märgib, et üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute summa oli 1 2000 000 eurot, mis moodustas 13,5 % kõigist assigneeringutest; tunneb muret, et sellest summast kuulub 800 000 eurot II jaotisse, mis moodustab 59 % kõigist II jaotise assigneeringutest; võtab teadmiseks, et punktis 3 osutatud 500 000 eurot ning lisaks 300 000 eurot, mis kanti üle Ateenas asuva uue kontori mööbli ja võrguseadmete soetamise rahastamiseks, selgitavad II jaotise ülekandmiste kõrget määra;

Ümberpaigutamised

6.  märgib rahuloluga, et ameti aastaaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt jäi 2013. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hankemenetlused ja töölevõtmise kord

7.  märgib, et kontrollikoda ei teinud oma aruandes 2013. aasta valimis olnud tehingute ega ka muude auditileidudega seoses märkusi ameti hankemenetluste kohta;

8.  märgib, et ameti töölevõtmise korra kohta kontrollikoja aruandes märkusi ei olnud;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9.  märgib, et haldusnõukogu kiitis 2013. aasta oktoobris heaks ja allkirjastas otsuse läbipaistvus- ja konfidentsiaalsuseeskirjade rakendamise praktilise korra kohta;

10.  võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et tegevdirektori, direktorite ja osakonnajuhatajate elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid on ameti veebisaidil täielikult avaldatud, nagu seda nõudis eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon ameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisel;

Märkused sisekontrolli kohta

11.  võtab teadmiseks ameti kinnituse, et 2013. aasta septembris täideti täielikult sisekontrolli koordinaatori roll ning käsitleti esmajärjekorras komisjoni siseauditi talituse esitatud mitme soovituse rakendamist ja seejärel lõpetamist;

Siseaudit

12.  võtab teadmiseks, et 2012. aastal viis komisjoni siseauditi talitus läbi riskihindamise, et teha kindlaks auditi prioriteedid järgmiseks kolmeks aastaks; märgib, et siseauditi talitus esitas oma lõpliku strateegilise auditikava aastateks 2013–2015 ametile 3. detsembril 2012;

13.  võtab teadmiseks, et siseauditi talitus teostas 2013. aastal ameti tegevuses kasutatava projektijuhtimise dokumentaalse kontrolli, mille põhjal esitati kokku viis soovitust; märgib, et neli neist soovitustest on juba lõpetatud, samas kui viienda soovituse vaatab siseauditi talitus läbi;

14.  märgib, et 31. detsembri 2013. aasta seisuga ei olnud pooleli ühegi siseauditi talituse varasemates aruannetes esitatud kriitilise tähtsusega soovituse elluviimine; märgib lisaks, et ainus väga oluliseks peetud soovitus, mis oli aasta lõpus pooleli, on rakendatud ning ootab siseauditi talituse läbivaatamist; juhib tähelepanu asjaolule, et see soovitus on seotud järelkontrollide kohaldamisega; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni, kui siseauditi talitus on järelkontrollid kinnitanud;

Muud märkused

15.  võtab teadmiseks, et Kreeka ametivõimude, ameti ja omaniku vahelise üürilepingu kohaselt maksavad kontoriruumide eest üüri Kreeka ametivõimud; väljendab muret, et üüri maksmisega hilinetakse pidevalt mitu kuud, mis kujutab endast finantsriski ja ohtu ameti tegevuse järjepidevusele; võtab teadmiseks, et amet on selles küsimuses algatanud arutelu huvitatud osalistega; märgib lisaks, et seni on omanik nõustunud Kreeka valitsuse menetluste hilinemisega ilma ametilt kahjutasu nõudmata; palub ametil jätkata jõupingutusi sellest olukorrast tulenevate riskide leevendamiseks ja teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni tehtud edusammudest;

16.  märgib murelikult, et amet ei andnud vastust küsimusele oma tööruumide kulutasuvuse ja keskkonnahoidlikkuse kohta; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni võetud meetmetest;

o
o   o

17.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0130.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika