Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2110(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0089/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0089/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.41
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0150

Pieņemtie teksti
PDF 500kWORD 92k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
P8_TA(2015)0150A8-0089/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2110(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 460/2004, ar ko izveido Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru(5),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004(6), un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(7),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(8), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0089/2015),

1.  sniedz Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 217. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 217. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 77, 13.3.2004., 1. lpp.
(6) OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.
(7) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(8) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2110(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 460/2004, ar ko izveido Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru(5), un jo īpaši tās 17. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(7),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(8), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0089/2015),

1.  konstatē, ka Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras gada galīgie pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas gada pārskata pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 217. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 217. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 77, 13.3.2004., 1. lpp.
(6) OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.
(7) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(8) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2110(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0089/2015),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2013. gada galīgais budžets bija EUR 9 670 185, t. i., par 18,53 % lielāks nekā 2012. gadā;

B.  tā kā 2013. finanšu gadā Savienības kopējā iemaksa Aģentūras budžetā bija EUR 9 030 000, t. i., par 10,69 % lielākā nekā 2012. gadā;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras gada pārskatiem par 2013. finanšu gadu (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

D.  tā kā Aģentūras galvenais uzdevums ir uzlabot Savienības spēju novērst tīklu un informācijas drošības problēmas un reaģēt uz tām, veicot pasākumus dalībvalstu un Savienības līmenī,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  no Revīzijas palātas ziņojuma konstatē, ka ir veikts koriģējošais pasākums attiecībā uz vienu komentāru, kas bija formulēts 2011. gada ziņojumā un attiecībā uz kuru Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā bija minēts, ka pasākuma ieviešana ir sākta, savukārt tagad Revīzijas palātas ziņojumā ir norādīts, ka šis pasākums ir ieviests; turklāt norāda, ka attiecībā uz vienu komentāru, kas bija formulēts 2012. gada ziņojumā, Revīzijas palātas ziņojumā tagad ir minēts, ka pasākuma ieviešana ir sākta;

2.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka:

   ziņas par Aģentūras darbību ietekmi uz Savienības pilsoņiem sniedz tās tīmekļa vietnē, ik gadu publicējot stratēģiskas nozīmes dokumentus, tostarp gada darbības pārskatus, kā arī izmantojot jaunus saziņas kanālus, piemēram, sociālos plašsaziņas līdzekļus;
   2013. gadā tā veica visaptverošu pamatlīdzekļu fizisko inventarizāciju; atzīmē, ka inventarizācijas rezultāti tika minēti 2013. gada pārskatā un ka atbilstošajā Revīzijas palātas komentārā norādīts — koriģējošā pasākuma ieviešana ir sākta, jo Revīzijas palātas revīzijas laikā vēl turpinājās vairs neizmantojamo pamatlīdzekļu deklasificēšanas procedūra;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  atzīmē, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 94,41 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 86,46 %; norāda, ka 2013. gada novembrī Komisija apstiprināja papildu līdzekļu piešķiršanu, lai finansētu Aģentūras jauno biroju Atēnās; šajā sakarībā norāda, ka EUR 500 000, par kuriem gada beigās vēl nebija uzņemtas saistības, pārnesa saskaņā ar valdes lēmumu;

4.  atzīmē, ka 2013. gadā Aģentūras pamatdarbībās iesaistītos darbiniekus pārvietoja uz Atēnām, bet administrācijā nodarbinātie joprojām strādā Iraklijā; piekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka administratīvās izmaksas varētu samazināt, ja visi Aģentūras darbinieki būtu centralizēti vienuviet, un mudina Aģentūru sagatavot stratēģiju, ar kuru efektīvi atrisināt šo jautājumu;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.  atzīmē, ka kopējā pārnesto saistību apropriāciju summa bija EUR 1 200 000, kas veido 13,5 % no kopējām apropriācijām; pauž bažas, ka EUR 800 000 no šīs summas ir pārnesumi II sadaļā, un tie veido 59 % no II sadaļas apropriāciju kopējās summas; apzinās, ka lielo pārnesumu līmeni II sadaļā izskaidro 3. punktā minētie EUR 500 000, kā arī papildu EUR 300 000, kas tika pārnesti mēbeļu un tīkla iekārtu finansēšanai jaunajam Atēnu birojam;

Pārvietojumi

6.  ar gandarījumu konstatē, ka saskaņā ar Aģentūras gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas konstatējumiem 2013. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

7.  atzīmē, ka nedz pārbaudei atlasītie darījumi, nedz citi revīzijas konstatējumi par 2013. gadu Revīzijas palātas ikgadējā ziņojumā nav devuši iemeslu komentāriem par Aģentūras iepirkuma procedūrām;

8.  atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā nav komentāru arī attiecībā uz Aģentūras darbā pieņemšanas procedūrām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

9.  konstatē, ka Aģentūras valde 2013. gada oktobrī apstiprināja un parakstīja lēmumu, ar kuru nosaka praktiskos pasākumus pārredzamības un konfidencialitātes noteikumu īstenošanai;

10.  pamatojoties uz Aģentūras sniegto informāciju secina, ka izpilddirektora, direktoru un nodaļu vadītāju dzīves apraksti un interešu deklarācijas pilnībā ir publicētas Aģentūras tīmekļa vietnē, kā to Aģentūras 2012. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā pieprasīja apstiprinātājiestāde;

Piezīmes par iekšējām kontrolēm

11.  saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka 2013. gada septembrī tika pilnībā pabeigta iekšējās kontroles koordinatora (IKK) amata izveide, un par viņa darba prioritāti tika noteikta vairāku Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) ieteikumu īstenošana un ar šiem ieteikumiem saistīto procesu pabeigšana;

Iekšējā revīzija

12.  atzīmē, ka IAS 2012. gadā veica riska novērtēšanu, lai noteiktu revīzijas prioritātes turpmākajiem trim gadiem; konstatē, ka 2012. gada 3. decembra IAS iesniedza Aģentūras galīgo stratēģisko revīzijas plānu 2013.–2015. gadam;

13.  konstatē, ka 2013. gadā IAS veica dokumentu revīziju par projektu pārvaldību Aģentūras darbībās, un tās rezultātā tika sagatavoti pieci ieteikumi; norāda, ka procedūra attiecībā uz četriem no šiem ieteikumiem jau ir pabeigta, bet piektais IAS ir jāpārskata;

14.  atzīmē, ka 2013. gada 31. decembra bija pabeigta visu iepriekšējos IAS ziņojumos sniegto ļoti svarīgo ieteikumu ieviešana; turklāt norāda, ka ir ieviests vienīgais līdz gada beigām vēl nepabeigtais ļoti svarīgais ieteikums, un tagad IAS tas jāpārbauda; norāda, ka šis ieteikums attiecas uz ex post pārbaužu piemērošanu; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi, kad IAS apstiprinās ex post pārbaužu procedūru;

Citi komentāri

15.  atzīmē, ka saskaņā ar nomas līgumu starp Grieķijas iestādēm, Aģentūru un īpašnieku, nomas maksu par Atēnu birojiem maksā Grieķijas iestādes; pauž bažas par pastāvīgu mēnešiem ilgu kavēšanos ar nomas maksu, kas Aģentūrai rada darbības nepārtrauktības un finanšu riskus; ņem vērā, ka Aģentūra šajā sakarībā ir uzsākusi diskusijas ar ieinteresētajām personām; turklāt norāda, ka līdz šim īpašnieks ir akceptējis kavējumus sakarā ar Grieķijas valdības procedūrām, neliekot aģentūrai maksāt soda naudas; aicina Aģentūru turpināt centienus, lai mazinātu šādas situācijas radītos riskus un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par paveikto;

16.  ar bažām norāda, ka Aģentūra nav atbildējusi uz jautājumu par tās darba vietas izmaksu efektivitāti un draudzīgumu videi; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par paveikto;

o
o   o

17.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(1).

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0130.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika