Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2110(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0089/2015

Ingediende teksten :

A8-0089/2015

Debatten :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Stemmingen :

PV 29/04/2015 - 10.41
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0150

Aangenomen teksten
PDF 182kWORD 79k
Woensdag 29 april 2015 - Straatsburg Definitieve uitgave
Kwijting 2013: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
P8_TA(2015)0150A8-0089/2015
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1.Besluit van het Europees Parlement van 29 april 2015 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2013 (2014/2110(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2013,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2013, tezamen met de antwoorden van het agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2013 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 17 februari 2015 betreffende de aan het agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(3),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(4), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging(5),

–  gezien Verordening (EG) nr. 526/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 inzake het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 460/2004(6), en met name artikel 21,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(7),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(8), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0089/2015),

1.  verleent de uitvoerend directeur van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging kwijting voor de uitvoering van de begroting van het agentschap voor het begrotingsjaar 2013;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 442 van 10.12.2014, blz. 217.
(2) PB C 442 van 10.12.2014, blz. 217.
(3) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
(4) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(5) PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1.
(6) PB L 165 van 18.6.2013, blz. 41.
(7) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(8) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


2.Besluit van het Europees Parlement van 29 april 2015 over de afsluiting van de rekeningen van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2013 (2014/2110(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2013,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2013, tezamen met de antwoorden van het agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2013 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 17 februari 2015 betreffende de aan het agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(3),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(4), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging(5),

–  gezien Verordening (EG) nr. 526/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 inzake het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 460/2004(6), en met name artikel 21,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(7),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(8), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0089/2015),

1.  stelt vast dat de definitieve jaarrekening van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging overeenkomt met de weergave in de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2013;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 442 van 10.12.2014, blz. 217.
(2) PB C 442 van 10.12.2014, blz. 217.
(3) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
(4) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(5) PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1.
(6) PB L 165 van 18.6.2013, blz. 41.
(7) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(8) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


3.Resolutie van het Europees Parlement van 29 april 2015 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2013 (2014/2110(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2013,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0089/2015),

A.  overwegende dat de definitieve begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (hierna: "het Agentschap") voor het begrotingsjaar 2013 volgens de financiële staten 9 670 185 EUR bedroeg, hetgeen een toename van 18,53 % ten opzichte van 2012 betekent;

B.  overwegende dat de bijdrage van de Unie aan de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2013 neerkwam op 9 030 000 EUR, hetgeen een toename van 10,69 % ten opzichte van 2012 betekent;

C.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2013 (het verslag van de Rekenkamer) verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Agentschap betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

D.  overwegende dat het Agentschap voornamelijk tot taak heeft om, voortbouwend op nationale en Unie-inspanningen, de Unie in staat te stellen om netwerk- en informatiebeveiligingsproblemen beter te voorkomen en het hoofd te bieden;

Follow-up van de kwijting voor 2012

1.  maakt uit het verslag van de Rekenkamer op dat naar aanleiding van de in het verslag van de Rekenkamer van 2011 geformuleerde opmerking die in het verslag van 2012 als "loopt nog" aangemerkt was, corrigerende maatregelen getroffen zijn en dat de opmerking in het verslag van de Rekenkamer nu als "afgerond" aangemerkt is; merkt voorts op dat de in het verslag van de Rekenkamer van 2012 geformuleerde opmerking in het verslag van de Rekenkamer nu als "loopt nog" aangemerkt is;

2.  begrijpt van het Agentschap dat:

   de informatie over de impact van zijn activiteiten op de burgers van de Unie verstrekt wordt op de website van het Agentschap door middel van de jaarlijkse publicatie van strategische documenten, waaronder het jaarverslag, alsook via nieuwe communicatiekanalen zoals sociale media;
   het in 2013 een complete fysieke inventarisatie heeft verricht; constateert dat de inventarisatieresultaten zijn gerapporteerd in de jaarrekening 2013 en dat de genomen maatregel in de desbetreffende opmerking van de Rekenkamer als "loopt nog" aangemerkt is omdat de procedure voor derubricering van uit bedrijf genomen artikelen nog aan de gang was op het moment van de controle door de Rekenkamer;

Financieel en begrotingsbeheer

3.  merkt op dat inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2013 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 94,41 % en dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 86,46 % bedroeg; wijst erop dat de Commissie in november 2013 bijkomende middelen ter financiering van het nieuwe kantoor van het Agentschap in Athene heeft goedgekeurd; constateert dat in dit verband een totaalbedrag van 500 000 EUR aan het einde van het jaar nog niet was vastgelegd en werd overgedragen op grond van een besluit van de raad van bestuur;

4.  neemt ter kennis dat het operationele personeel van het Agentschap in 2013 naar Athene werd overgeplaatst, terwijl het administratieve personeel in Heraklion bleef; deelt de mening van de Rekenkamer dat een verlaging van de administratieve kosten waarschijnlijk mogelijk is indien alle personeelsleden van het Agentschap op één centrale locatie zouden worden ondergebracht, en spoort het Agentschap ertoe aan een strategie uit te stippelen om deze kwestie doeltreffend op te lossen;

Vastleggingen en overdrachten

5.  merkt op dat er een bedrag van in totaal 1 200 000 EUR aan vastgelegde kredieten, oftewel 13,5 % van de totale kredieten, werd overgedragen; vindt het zorgwekkend dat van dit bedrag 800 000 EUR overdrachten onder titel II betrof, goed voor 59 % van de totale kredieten van titel II; neemt ter kennis dat het hoge niveau aan overdrachten voor titel II te verklaren valt door de in paragraaf 3 vermelde 500 000 EUR en een overdracht van nog eens 300 000 EUR ter financiering van meubilair en netwerkapparatuur voor het nieuwe kantoor in Athene;

Overschrijvingen

6.  merkt met voldoening op dat zowel uit het jaarverslag van het Agentschap als uit de controlebevindingen van de Rekenkamer blijkt dat het niveau en de aard van de overschrijvingen in 2013 binnen de grenzen van de financiële voorschriften zijn gebleven;

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures

7.  constateert dat er voor het jaar 2013 geen steekproefsgewijs gecontroleerde verrichtingen, noch andere controlebevindingen zijn geweest die aanleiding hebben gegeven tot opmerkingen op de aanbestedingsprocedure van het Agentschap in het verslag van de Rekenkamer;

8.  merkt op dat de Rekenkamer in haar verslag geen opmerkingen heeft gemaakt over de aanwervingsprocedures van het Agentschap;

Voorkoming van en omgang met belangenconflicten en transparantie

9.  neemt er kennis van dat de raad van bestuur van het Agentschap in oktober 2013 goedkeuring heeft gehecht aan en zijn handtekening heeft gezet onder het besluit houdende praktische regelingen voor de inachtneming van de regels inzake transparantie en vertrouwelijkheid;

10.  begrijpt van het Agentschap dat de CV en de belangenverklaringen van de uitvoerend directeur, de directeuren en de afdelingshoofden volledig op de website van het Agentschap zijn gepubliceerd, zoals de kwijtingsautoriteit had gevraagd in het kader van het verlenen van kwijting aan het Agentschap voor 2012;

Opmerkingen over internebeheersingsmaatregelen

11.  begrijpt van het Agentschap dat de functie van coördinator voor de interne controles (ICC) in september 2013 volledig operationeel was en prioritair werk heeft gemaakt van de uitvoering en vervolgens de afsluiting van verscheidene aanbevelingen van de dienst Interne Audit (IAS) van de Commissie;

Intern auditonderzoek

12.  neemt er nota van dat de IAS in de loop van 2012 een risicobeoordeling heeft uitgevoerd om de controleprioriteiten voor de komende drie jaar vast te stellen; constateert dat de IAS op 3 december 2012 zijn definitieve strategische auditplan voor het Agentschap voor 2013-2015 heeft ingediend;

13.  neemt kennis van het feit dat de IAS in de loop van 2013 een controle aan de hand van stukken heeft uitgevoerd inzake "projectbeheer bij verrichtingen", wat tot vijf aanbevelingen heeft geleid; merkt op dat vier van deze aanbevelingen al zijn afgesloten, terwijl de vijfde door de IAS moet worden gecontroleerd;

14.  stelt vast dat er per 31 december 2013 geen essentiële aanbevelingen uit voorgaande IAS-verslagen meer openstonden; wijst er voorts op dat de enige als "zeer belangrijk" aangemerkte aanbeveling die aan het eind van het jaar nog openstond, werd uitgevoerd en nog door de IAS moest worden gecontroleerd; stipt aan dat deze aanbeveling de toepassing van controles achteraf betreft; verzoekt het Agentschap de kwijtingsautoriteit op de hoogte te brengen wanneer de controles achteraf door de IAS gevalideerd zijn;

Overige opmerkingen

15.  neemt ter kennis dat op grond van de huurovereenkomst tussen de Griekse autoriteiten, het Agentschap en de eigenaar de huur voor de kantoorruimte in Athene betaald wordt door de Griekse autoriteiten; vindt het zorgwekkend dat de huur telkens enkele maanden te laat betaald wordt, hetgeen een risico vormt voor de bedrijfscontinuïteit van het Agentschap alsook een financieel risico; neemt er nota van dat het Agentschap hierover besprekingen met de betrokken partijen heeft aangevat; constateert voorts dat de verhuurder tot nu toe de betalingsachterstanden die zijn ontstaan vanwege de procedures bij de Griekse regering, zonder boetes voor het Agentschap heeft aanvaard; spoort het Agentschap ertoe aan zich te blijven inspannen om de hierdoor veroorzaakte risico's te beperken en de kwijtingsautoriteit op de hoogte te brengen van de geboekte vooruitgang;

16.  stelt met bezorgdheid vast dat het Agentschap niet heeft geantwoord op de vraag over de kosten-batenverhouding en de milieuvriendelijkheid van zijn werkruimte; verzoekt het Agentschap om de kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van de getroffen maatregelen;

o
o   o

17.  verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 29 april 2015(1) over de prestaties en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

(1) Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2015)0130.

Juridische mededeling - Privacybeleid