Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2110(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0089/2015

Teksty złożone :

A8-0089/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.41
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0150

Teksty przyjęte
PDF 516kWORD 94k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
P8_TA(2015)0150A8-0089/2015
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013 (2014/2110(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 460/2004 z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004(6), w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(7),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(8), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

—  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0089/2015]),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 217.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 217.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 1.
(6) Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41.
(7) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(8) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013 (2014/2110(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 460/2004 z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004(6), w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(7),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(8), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0089/2015),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 217.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 217.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 1.
(6) Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41.
(7) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(8) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013 (2014/2110(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0089/2015),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2013 zamknął się kwotą 9 670 185 EUR, co stanowi wzrost o 18,53 % w porównaniu z 2012 r.;

B.  mając na uwadze, że wkład Unii do budżetu Agencji na rok budżetowy 2013 r. wyniósł 9 030 000 EUR, co stanowi wzrost o 10,69 % w porównaniu z 2012 r.;

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2013 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

D.  mając na uwadze, że głównym zadaniem Agencji jest wzmacnianie zdolności Unii do zapobiegania problemom dotyczącym bezpieczeństwa sieci i informacji oraz reagowanie na nie w oparciu o działania krajowe i unijne;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że odnośnie do jednej uwagi poczynionej przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2011 i oznaczonej jako znajdująca się „w trakcie realizacji” w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto działania naprawcze i uwaga ta jest teraz oznaczona w sprawozdaniu Trybunału jako „zrealizowane”; zwraca ponadto uwagę, że uwaga poczyniona przez Trybunał w jego sprawozdaniu za rok 2012 jest teraz oznaczona w sprawozdaniu Trybunału jako „w trakcie realizacji”;

2.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że:

   informacje na temat wpływu działalności Agencji na obywateli Unii znajdują się na jej stronie internetowej w postaci rocznych publikacji strategicznych dokumentów, w tym sprawozdania rocznego, oraz są przekazywane za pośrednictwem nowych kanałów komunikacji, takich jak media społecznościowe;
   w 2013 r. dokonała ona kompleksowej oceny stanu inwentarza z natury; zwraca uwagę, że wyniki tej oceny znalazły się w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2013 oraz że w odpowiedniej uwadze Trybunału działanie to oznaczono jako „w trakcie realizacji”, ponieważ w chwili kontroli przeprowadzanej przez Trybunał nie zakończyła się jeszcze procedura odtajnienia w odniesieniu do pozycji wycofanych z użycia;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 94,41 %, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 86,46 %; zwraca uwagę, że w listopadzie 2013 r. Komisja zatwierdziła dodatkowe środki finansowe w związku z nowym biurem Agencji w Atenach; zauważa, że w związku z tym pod koniec roku nie zaciągnięto zobowiązań na kwotę 500 000 EUR, którą na mocy decyzji zarządu przeniesiono;

4.  stwierdza, że w ciągu roku 2013 personel operacyjny Agencji został przeniesiony do Aten, natomiast personel administracyjny pozostał w Heraklionie; zgadza się z opinią Trybunału, że możliwe byłoby obniżenie kosztów administracyjnych, gdyby wszyscy pracownicy Agencji pracowali w jednym miejscu, i zachęca Agencję do opracowania strategii, która skutecznie rozwiązałaby te kwestię;

Zobowiązania i przeniesienia

5.  zauważa, że całkowita kwota przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, wyniosła 1 200 000 EUR, czyli 13,5 % wszystkich środków; jest zaniepokojony, że 800 000 EUR z tej kwoty to przeniesienia z tytułu II stanowiące 59 % wszystkich środków w tytule II; przyznaje, że kwota 500 000 EUR, o której mowa w ust. 3, a także dodatkowa kwota w wysokości 300 000 EUR przeniesiona w celu sfinansowania mebli i sprzętu sieciowego do nowego biura w Atenach wyjaśniają wysoki poziom przeniesień w tytule II;

Przesunięcia

6.  z zadowoleniem zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem Agencji i ustaleniami kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy poziom i charakter przesunięć w roku 2013 nie wykraczają poza ramy określone w przepisach finansowych;

Procedury udzielania zamówień i naboru pracowników

7.  zauważa, że w odniesieniu do 2013 r. ani wybrane do kontroli transakcje, ani inne ustalenia kontroli nie dały podstaw do sformułowania przez Trybunał Obrachunkowy w jego sprawozdaniu jakichkolwiek uwag dotyczących procedur przetargowych Agencji;

8.  zauważa, że w swoim sprawozdaniu Trybunał Obrachunkowy nie zawarł uwag dotyczących procedur naboru pracowników przez Agencję;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

9.  stwierdza, że w październiku 2013 r. zarząd Agencji zatwierdził i podpisał decyzję w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących wdrożenia zasad w zakresie przejrzystości i poufności;

10.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów dyrektora wykonawczego, dyrektorów i kierowników działów zostały w pełni opublikowane na stronie internetowej Agencji zgodnie z apelem organu udzielającego absolutorium zawartym w decyzji o udzieleniu absolutorium dla Agencji za 2012 r.;

Uwagi dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej

11.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że we wrześniu 2013 r. pełnienie swojej funkcji podjął w pełnym wymiarze koordynator ds. kontroli wewnętrznej, który w pierwszej kolejności zajął się kwestią wdrożenia kilku zaleceń Służby Audytu Wewnętrznego Komisji;

Kontrola wewnętrzna

12.  zwraca uwagę, że w 2012 r. Służba Audytu Wewnętrznego dokonała oceny ryzyka, aby ustalić priorytety w zakresie kontroli na trzy kolejne lata; zauważa, że w dniu 3 grudnia 2012 r. Służba Audytu Wewnętrznego przedłożyła ostateczny strategiczny plan audytu dla Agencji na lata 2013–2015;

13.  stwierdza, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego dokonała kontroli zarządzania projektami w ramach operacji w postaci przeglądu dokumentacji i wydała pięć zaleceń; zauważa, że cztery z tych zaleceń uznano już za wdrożone, a piąte Służba Audytu Wewnętrznego ma poddać przeglądowi;

14.  odnotowuje, że na dzień 31 grudnia 2013 r. nie było niewdrożonych zaleceń o zasadniczym znaczeniu wynikających z wcześniejszych sprawozdań Służby Audytu Wewnętrznego; zauważa ponadto, że jedyne „bardzo istotne” zalecenie niewdrożone pod koniec roku zostało już wdrożone i oczekuje na przegląd ze strony Służby Audytu Wewnętrznego; zwraca uwagę, że zalecenie to dotyczy stosowania kontroli ex post; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium, kiedy Służba Audytu Wewnętrznego zatwierdzi kontrole ex post;

Inne uwagi

15.  stwierdza, że zgodnie z umową najmu między władzami greckimi, Agencją i właścicielem czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w Atenach opłacany jest przez władze greckie; jest zaniepokojony, że płatności z tytułu najmu stale dokonuje się z kilkumiesięcznym opóźnieniem, co stanowi zagrożenie dla ciągłości działania Agencji i wiąże się z ryzykiem finansowym; zwraca uwagę, że w związku z tym Agencja rozpoczęła rozmowy z zainteresowanymi stronami; zauważa ponadto, że jak dotychczas właściciel akceptuje opóźnienia wynikające z procedur stosowanych przez rząd Grecji i nie nakłada na Agencję żadnych kar; wzywa Agencję do nieustawania w dążeniu do ograniczenia zagrożeń wynikających z tej sytuacji oraz do poinformowania organu udzielającego absolutorium o odnośnych postępach;

16.  z zaniepokojeniem zauważa, że Agencja nie odpowiedziała na pytanie dotyczące opłacalności powierzchni biurowej i jej wpływu na środowisko; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wprowadzonych środkach;

o
o   o

17.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter horyzontalny, odsyła do swojej rezolucji z dnia 29 kwietnia 2015 r.(1) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2015)0130.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności