Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2110(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0089/2015

Predkladané texty :

A8-0089/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.41
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0150

Prijaté texty
PDF 361kWORD 93k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
P8_TA(2015)0150A8-0089/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013 (2014/2110(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013 o Agentúre Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a o zrušení nariadenia (ES) č. 460/2004(6), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0089/2015),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúre Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 217.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 217.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.
(7) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013 (2014/2110(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013 o Agentúre Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a o zrušení nariadenia (ES) č. 460/2004(6), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0089/2015),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 217.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 217.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.
(7) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013 (2014/2110(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0089/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 9 670 185 EUR, čo predstavuje nárast o 18,53 % v porovnaní s rokom 2012;

B.  keďže príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rozpočtový rok 2013 dosiahol sumu 9 030 000 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 10,69 % v porovnaní s rokom 2012;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

D.  keďže hlavnou úlohou agentúry je zvýšiť schopnosť Únie predchádzať problémom bezpečnosti sietí a informácií a reagovať na ne, a to stavaním na vnútroštátnom úsilí a úsilí Únie;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o jednu pripomienku uvedenú v správe Dvora audítorov za rok 2011 a v správe Dvora audítorov za rok 2012 označenú ako „prebiehajúcu“, boli prijaté nápravné opatrenia a táto pripomienka je teraz v správe Dvora audítorov označená ako „ukončená“; ďalej konštatuje, že pripomienka uvedená v správe Dvora audítorov za rok 2012 je teraz v správe Dvora audítorov označená ako „prebiehajúca“;

2.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že:

   informácie o vplyve činností agentúry na občanov Únie sa uvádzajú na jej internetovej stránke prostredníctvom každoročného uverejňovania strategických dokumentov vrátane výročnej správy, ako aj prostredníctvom nových komunikačných kanálov, napríklad sociálnych médií;
   v roku 2013 vykonala komplexnú fyzickú inventarizáciu; konštatuje, že výsledky inventarizácie majetku boli vykázané v účtovnej závierke za rok 2013 a že príslušná pripomienka Dvora audítorov označila opatrenie ako „prebiehajúce“, pretože postup vyraďovania nepoužívaných položiek v čase auditu Dvora audítorov stále prebiehal;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 94,41 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 86,46 %; zdôrazňuje, že v novembri 2013 Komisia schválila dodatočné zdroje na financovanie novej kancelárie agentúry v Aténach; v tejto súvislosti konštatuje, že celková suma 500 000 EUR ku koncu roka nebola viazaná a na základe rozhodnutia správnej rady bola prenesená;

4.  berie na vedomie, že v roku 2013 boli prevádzkoví zamestnanci agentúry premiestnení do Atén, zatiaľ čo administratívni zamestnanci zostali v Heraklione; súhlasí s názorom Dvora audítorov, že administratívne náklady by bolo možné znížiť, ak by boli všetci zamestnanci agentúry sústredení na jednom mieste, a nabáda agentúru, aby vypracovala stratégiu, prostredníctvom ktorej by sa účinne vyriešila táto otázka;

Záväzky a prenosy

5.  konštatuje, že celkový objem prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bol 1 200 000 EUR, čo predstavuje 13,5 % celkových rozpočtových prostriedkov; so znepokojením konštatuje, že 800 000 EUR z tejto sumy sú prenosy v hlave II, čo predstavuje 59 % celkových rozpočtových prostriedkov v hlave II; berie na vedomie, že suma 500 000 EUR uvedená v odseku 3, ako aj ďalších 300 000 EUR prenesených na financovanie nábytku a sieťových zariadení pre novú kanceláriu v Aténach vysvetľuje vysokú úroveň prenosov v hlave II;

Presuny

6.  s uspokojením konštatuje, že podľa výročnej správy agentúry, ako aj zistení z auditu vykonaného Dvorom audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2013 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania agentúry;

8.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe neuviedol žiadne pripomienky týkajúce sa postupov prijímania zamestnancov agentúry;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

9.  berie na vedomie, že správna rada agentúry v októbri 2013 schválila a podpísala rozhodnutie o praktických opatreniach na uplatňovanie pravidiel transparentnosti a dôvernosti;

10.  z informácií agentúry berie na vedomie, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa, riaditeľov a vedúcich oddelení sa zverejnili v plnom znení na internetovej stránke agentúry, ako to požadoval orgán udeľujúci absolutórium v rámci absolutória agentúre za rok 2012;

Pripomienky k vnútornej kontrole

11.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že v septembri 2013 sa v plnom rozsahu začala vykonávať úloha koordinátora vnútornej kontroly (ICC), ktorý sa prioritne zaoberal vykonávaním a následným ukončením niekoľkých odporúčaní, ktoré predložil Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS);

Vnútorný audit

12.  berie na vedomie, že v roku 2012 IAS uskutočnil hodnotenie rizík s cieľom stanoviť priority auditu na nasledujúce tri roky; konštatuje, že 3. decembra 2012 IAS predložil svoj konečný strategický plán auditov na roky 2013-2015;

13.  berie na vedomie, že IAS v roku 2013 vykonal aj audit prostredníctvom administratívnej kontroly týkajúci sa projektového riadenia v operáciách, ktorý mal za následok celkovo päť odporúčaní; konštatuje, že štyri z týchto odporúčaní už boli uzavreté, zatiaľ čo piate má IAS ešte preskúmať;

14.  konštatuje, že k 31. decembru 2013 neboli otvorené žiadne „kritické“ odporúčania z predchádzajúcich správ IAS; ďalej konštatuje, že jediné „veľmi dôležité“ odporúčanie otvorené na konci roka bolo vykonané a čakalo na preskúmanie zo strany IAS; zdôrazňuje, že toto odporúčanie sa týka uplatňovania kontrol ex post; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium, keď IAS validuje kontroly ex post;

Ďalšie pripomienky

15.  berie na vedomie, že podľa zmluvy o prenájme medzi gréckymi orgánmi, agentúrou a majiteľom nájomné za kancelárie v Aténach platia grécke orgány; je znepokojený tým, že uvedené nájomné sa neustále uhrádza s omeškaním niekoľkých mesiacov, čo predstavuje pre agentúru riziko z hľadiska kontinuity činnosti aj finančné riziko; berie na vedomie, že agentúra začala v tejto súvislosti diskusiu so zainteresovanými stranami; ďalej konštatuje, že majiteľ doteraz akceptoval omeškania vzniknuté v dôsledku postupov gréckej vlády bez toho, aby od agentúry vyžadoval akékoľvek penále; vyzýva agentúru, aby pokračovala vo svojom úsilí o zmiernenie rizík, ktoré prináša táto situácia, a aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o pokroku v tejto súvislosti;

16.  so znepokojením konštatuje, že agentúra neodpovedala na otázku týkajúcu sa nákladovej účinnosti pracovného priestoru a jeho šetrnosti k životnému prostrediu; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o zavedených opatreniach;

o
o   o

17.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia