Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2110(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0089/2015

Ingivna texter :

A8-0089/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.41
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0150

Antagna texter
PDF 182kWORD 78k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för nät- ochinformationssäkerhet (Enisa)
P8_TA(2015)0150A8-0089/2015
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2013 (2014/2110(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning (EG) nr 460/2004(6), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(7),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(8), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0089/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 217.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 217.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 77, 13.3.2004, s. 1.
(6) EUT L 165, 18.6.2013, s. 41.
(7) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2013 (2014/2110(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning (EG) nr 460/2004(6), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(7),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(8), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0089/2015).

1.  Europaparlamentet konstaterar att årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2013.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 217.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 217.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 77, 13.3.2004, s. 1.
(6) EUT L 165, 18.6.2013, s. 41.
(7) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2013 (2014/2110(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0089/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (nedan kallad byrån) för budgetåret 2013 uppgick den slutliga budgeten till 9 670 185 EUR, vilket utgör en ökning med 18,53 % jämfört med 2012.

B.  Unionens bidrag till byrån för budgetåret 2013 uppgick till 9 030 000 EUR, vilket innebär en ökning på 10,69 % jämfört med 2012.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2013 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

D.  Byråns främsta uppgift är att förbättra unionens förmåga att förhindra och lösa problem som rör nät- och informationssäkerhet på grundval av nationella insatser och unionsinsatser.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att avseende en kommentar som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerades som ”pågår” i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits och kommentaren är nu markerad som ”har genomförts”. Parlamentet noterar vidare att den kommentar som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 är markerad som ”pågår” i revisionsrättens rapport för 2013.

2.  Europaparlamentet konstaterar följande utifrån uppgifter från byrån:

   All information om hur byråns verksamhet påverkar unionsmedborgarna ges på byråns webbplats genom det årliga offentliggörandet av strategiska dokument, inbegripet årsrapporten, samt genom nya kommunikationskanaler såsom sociala medier.
   Byrån gjorde en heltäckande fysisk inventering 2013. Parlamentet noterar att resultatet av inventeringen rapporterades inom ramen för årsredovisningen för 2013 och att åtgärden enligt kommentaren från revisionsrätten markerades som ”pågår” eftersom avregistreringsförfarandet för föremål som tagits ur bruk inte hade slutförts vid revisionsrättens granskning.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att insatser för budgetövervakning under budgetåret 2013 resulterade i ett budgetgenomförande på 94,41 %, och att genomförandegraden av betalningsbemyndigandena var 86,46 %. Parlamentet noterar att kommissionen i november 2013 godkände ytterligare medel för finansiering av byråns nya kontor i Aten. Parlamentet noterar i detta sammanhang att åtaganden inte gjorts för totalt 500 000 EUR vid årets slut och att de efter ett beslut av styrelsen fördes över till efterföljande budgetår.

4.  Europaparlamentet noterar att byråns operativa personal flyttades till Aten under 2013 medan den administrativa personen stannade i Heraklion. Parlamentet instämmer med revisionsrättens åsikt att de administrativa kostnaderna skulle kunna minskas om byråns hela personal var samlad på en plats och uppmanar byrån att utarbeta en strategi som verkningsfullt skulle lösa denna fråga.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet noterar att det totala beloppet åtagandebemyndiganden som fördes över till efterföljande år var 1 200 000 EUR, vilket var 13,5 % av de totala anslagen. Parlamentet är bekymrat över att detta belopp innehåller en summa på 800 000 EUR som är avdelning II-överföringar, vilket motsvarar 59 % av de totala anslagen i avdelning II. Parlamentet inser att den höga nivån på överföringar för avdelning II förklaras genom de 500 000 EUR som avses i punkt 3 och de ytterligare 300 000 EUR som överfördes för finansiering av möbler och nätverksutrustning för det nya kontoret i Aten.

Överföringar under budgetåret

6.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att nivån på och typen av överföringar 2013 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser enligt den årliga verksamhetsrapporten och revisionsrättens granskningsresultat.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

7.  Europaparlamentet noterar att för 2013 har varken de slumpmässigt utvalda transaktionerna eller andra granskningsresultat lett till några kommentarer i revisionsrättens årsrevision om byråns upphandlingsförfaranden.

8.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport inte lämnat några kommentarer om byråns rekryteringsförfaranden.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

9.  Europaparlamentet konstaterar att byråns styrelse godkände och undertecknade beslutet om praktiska arrangemang för genomförande av bestämmelserna om transparens och sekretess i oktober 2013.

10.  Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från byrån att verkställande direktörens, direktörernas och avdelningschefernas meritförteckningar och intresseförklaringar hade till fullo offentliggjorts på byråns webbplats, i enlighet med den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens begäran i samband med ansvarsfriheten för 2012.

Kommentarer om internkontroller

11.  Europaparlamentet erfar från byrån att rollen som internkontrollsamordnare (ICC) var helt införd i september 2013 och att dess prioriterade uppgift var att ta itu med genomförandet och det påföljande slutförandet av flera rekommendationer som kommissionens tjänst för internrevision (IAS) gjort.

Internrevision

12.  Europaparlamentet noterar att IAS under 2012 företog en riskbedömning för att bestämma revisionsprioriteringar för de kommande tre åren. Parlamentet noterar att IAS lade fram sin slutliga strategiska revisionsplan för åren 2013–2015 för byrån den 3 december 2012.

13.  Europaparlamentet konstaterar att IAS under 2013 genomförde en skrivbordsbaserad granskning av projektledning i den löpande verksamheten, vilket utmynnade i totalt fem rekommendationer. Parlamentet noterar att fyra av dessa rekommendationer redan har slutförts medan den femte ska granskas av IAS.

14.  Parlamentet noterar att inga kritiska rekommendationer från tidigare IAS-rapporter kvarstod att åtgärda den 31 december 2013. Parlamentet noterar vidare att den enda ”mycket viktiga” rekommendationen som kvarstod att åtgärda vid årsskiftet har genomförts och väntar på att bli granskad av IAS. Parlamentet noterar att denna rekommendation handlar om tillämpningen av efterhandskontroller. Byrån uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten när efterhandskontrollerna har validerats av IAS.

Övriga kommentarer

15.  Europaparlamentet konstaterar att enligt hyresavtalet mellan de grekiska myndigheterna, byrån och fastighetsägaren betalas hyran för kontoren i Aten av de grekiska myndigheterna. Parlamentet är bekymrat över att hyran ständigt betalas för sent, med en försening på flera månader, vilket innebär en risk för verksamhetens kontinuitet och en finansiell risk för byrån. Byrån har inlett diskussioner med berörda parter om detta. Hittills har fastighetsägaren haft överseende med detta och valt att inte ta ut straffavgifter för förseningarna, som enligt uppgift beror på den grekiska regeringens administrativa arbetsgång. Byrån uppmanas att fortsätta sina insatser för att minska de risker som denna situation givit upphov till och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om framstegen.

16.  Europaparlamentet konstaterar bekymrat att byrån underlåtit att svara på frågan angående kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar på dess arbetsplats. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om åtgärder som vidtagits.

o
o   o

17.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 29 april 2015(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter från detta datum, P8_TA(2015)0130.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy