Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2111(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0078/2015

Внесени текстове :

A8-0078/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.42
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0151

Приети текстове
PDF 575kWORD 102k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Eвропейска железопътна агенция
P8_TA(2015)0151A8-0078/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2013 година (2014/2111(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за създаване на Европейска железопътна агенция(5), и по-специално член 39 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (А8–0078/2015),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската железопътна агенция във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската железопътна агенция, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 232.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 232.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на Европейската железопътна агенция за финансовата 2013 година (2014/2111(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за създаване на Европейска железопътна агенция(5), и по-специално член 39 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (А8–0078/2015),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската железопътна агенция са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейската железопътна агенция за финансовата 2013 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската железопътна агенция, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 232.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 232.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2013 година (2014/2111(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (А8–0078/2015),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската железопътна агенция („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 25 858 799 EUR, което представлява увеличение от 0,23% спрямо 2012 г.; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на три коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркирани като „текущи“ или „незавършени“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и понастоящем в доклада на Сметната палата за 2013 г. един коментар е маркиран като „завършен“ и два – като „текущи“; посочва освен това, че по отношение на трите коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и понастоящем два коментара са маркирани като „завършени“ и един като „текущ“;

2.  Установява въз основа на информация от Агенцията, че:

   тя е изготвила, съгласувано с Комисията, изменение на своите „Правила за прилагане относно използването и назначаването на срочно наети служители“ с цел намаляване на отрицателното въздействие, което действащите правила са оказали върху дейността на Агенцията, с цел придобиване на по-голяма гъвкавост по отношение на продължителността на договорите на оперативния персонал, както и с цел намаляване на риска от прекъсване на дейността или загуба на знания поради пикове в текучеството на персонала;
   тя е решила да приложи подходящи мерки, за да гарантира непрекъснатостта на услугите и системите в областта на информационните технологии, които са хоризонтални за работата на Агенцията; отбелязва, че във връзка с това в помещенията на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз в Люксембург е била оборудвана зала с резервен сървър; освен това отбелязва, че планът за непрекъснатост на работата е бил приет от изпълнителния директор; отбелязва, че процедурата за възстановяване при бедствия е в процес на подготовка и се предвижда да бъде тествана през юни 2015 г.;

Бюджет и финансово управление

3.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до равнище на изпълнение на бюджета от 97,87% и че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 88,12%;

Поети задължения и преноси

4.  Констатира със съжаление въз основа на информация от годишните отчети на Агенцията, че равнището на пренесените за 2013 г. бюджетни кредити, за които са поети задължения, е 2 398 742 EUR, докато пренесените за 2014 г. бюджетни кредити, за които са поети задължения, възлизат на 2 221 816 EUR; отбелязва, че намаляването на пренесената натрупана сума спрямо предходната година е възникнало поради занижените прогнози/завишените прогнози на бюджетните разходи за 2013 г.; припомня на Агенцията нейното задължение да спазва бюджетния принцип на ежегодност;

Трансфери

5.  Отбелязва, че според годишния отчет за дейността, както и според констатациите на Сметната палата равнището и естеството на трансферите през 2013 г. са останали в границите на финансовите правила;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

6.  Насърчава Агенцията да постигне още по-голям напредък по отношение на своите процедури за набиране на персонал, и особено по отношение на външните експерти, за да се гарантира прозрачност и равно третиране на кандидатите, като същевременно се обезпечава непрекъснатостта на работата и се предотвратява загубата на знания и опит;

7.  Отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Сметната палата, че подобряването на точността и документирането на информацията би било от полза за процедурите на Агенцията за възлагане на обществени поръчки; изразява дълбока загриженост относно политиката на Агенцията за управление на персонала, тъй като тя ще трябва да замени половината от оперативния си персонал по време на периода 2013-2015 г., което може да причини сериозни затруднения в оперативните ѝ дейности; настоятелно призовава Агенцията да разработи последователна, прозрачна и обективна политика с цел разглеждането на прекратяването на договорите на срочно наетите ѝ служители;

8.  Потвърждава, че съгласно Регламента за създаване на Агенцията нейните срочно наети служители могат да бъдат наети за максимален петгодишен период с възможност за удължаване за максимален тригодишен период, ако това се извърши в рамките на първите десет години от функционирането на Агенцията; установява, че Агенцията е използвала осемгодишния период като стандартна практика до 2013 г.;

9.  Отбелязва със загриженост, че през 2013 г. Агенцията е наела повторно четирима временно наети служители, чиито договори с Агенцията са били прекратени през 2013 г. след изтичане на максималния осемгодишен период, за допълнителен осемгодишен период в противоречие с Регламента за създаване на Агенцията; отбелязва, че предложението за изменение на Регламента за създаване на Агенцията, което все още не е прието от Парламента и Съвета, съдържа подобни разпоредби; счита за неприемливо, че Агенцията е нарушила собствените си наредби и правила, и настоятелно призовава Агенцията да спазва процедурите си за набиране на персонал;

10.  Изразява дълбока загриженост, че Агенцията не гарантира обективни критерии, пълна прозрачност и равно третиране в своите процедури за набиране на персонал; настоятелно призовава Агенцията да установи всеобхватни, обективни и прозрачни насоки относно условията за разглеждането на кандидатурите, като например оценки за успешно преминаване на събеседванията, обективни критерии за подбор на кандидатите, включени в списъците с резерви, вида и броя на въпросите за устните и писмените тестове и др.; призовава Агенцията да установи тези гаранции в обявлението за свободна длъжност за всяка свободна длъжност до края на септември 2015 г.; освен това настоятелно призовава Агенцията да приеме процедура по обжалване за кандидатите, за които е обявено, че не отговарят на условията за кандидатстване за дадено работно място в Агенцията;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

11.  Изразява дълбоко разочарование от факта, че Агенцията все още не е приела ясна, всеобхватна и обективна политика за предотвратяване и управление на конфликти на интереси въпреки специалните препоръки на органа по освобождаване от отговорност и на Сметната палата през няколко поредни години;

12.  Установява въз основа на информация от Агенцията, че тя възнамерява да приеме своята преразгледана политика относно предотвратяването и управлението на конфликти на интереси, както и да публикува автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на управителния съвет през 2015 г.; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност, след като новата политика бъде приета и автобиографиите и декларациите за интереси бъдат публикувани;

Вътрешен одит

13.  Отбелязва, че съгласно решение 81/2013 на Агенцията от 20 март 2013 г. за изменение на стандартите за вътрешен контрол на функцията по вътрешен одит структурата за вътрешен одит беше премахната и Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията стана доставчик на функцията по вътрешен одит; отбелязва, че в същото решение Агенцията създаде функцията на координатор по вътрешния контрол (ICC); изразява съжаление, че процедурата за назначаване на служител на длъжността координатор по вътрешния контрол е била продължителна и че към януари 2014 г. избраният кандидат все още не е започнал работа в Агенцията; отчита, че впоследствие длъжността е била заета през 2014 г.;

14.  Потвърждава, че Службата за вътрешен одит извърши последващ одит на три предходни одитни ангажимента през ноември 2013 г.;

15.  Установява въз основа на информация от Агенцията, че съгласно констатациите на Службата за вътрешен одит във връзка със следните одити е имало препоръки, които не са били изпълнени, към 31 декември 2013 г.:

   „Управление на човешките ресурси (2009 г.)“ – една „много важна“ препоръка,
   „Планиране и съставяне на бюджета (2010 г.)“ – три „важни“ препоръки,
   „Експертно управление при оперативната съвместимост (2011 г.)“ – две „важни“ препоръки,
   „Градивни елементи от декларацията за достоверност (2012 г.)“ – две „много важни“ препоръки, четири „важни“ препоръки и една „желателна“ препоръка;

16.  Установява въз основа на информация от Агенцията, че с изключение на една „много важна“ препоръка от одита относно управлението на човешките ресурси в рамките на Агенцията всички други препоръки са били приключени през 2014 г.; настоятелно призовава Агенцията да предприеме необходимите мерки за приключване на неизпълнената препоръка;

17.  Отбелязва със загриженост, че Сметната палата е посочила в годишния си одитен доклад за 2012 г., че Агенцията не спазва своите стандарти за вътрешен контрол относно непрекъснатостта на работата и че не съществуват одобрени планове за непрекъснатост на работата в областта на информационните технологии и за възстановяване при бедствия; признава, че Агенцията е решила да въведе подходящи мерки, за да гарантира непрекъснатостта на услугите и системите в областта на информационните технологии, които са хоризонтални за работата на Агенцията; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за предприетите действия;

Резултати от дейността

18.  Установява въз основа на информация от Агенцията, че наличието на информация относно въздействието на нейните дейности върху гражданите на Съюза и върху железопътния сектор се осигурява чрез различни участия и представяния на изложения и панаири, посветени на европейския железопътен сектор, както и чрез организирането на семинари, изложения и други прояви в държавите членки; освен това отбелязва, че информацията се оповестява на уебсайта на Агенцията чрез публикуването на документи, като например годишни доклади или информационни бюлетини;

Две седалища

19.  Изразява съжаление относно факта, че използването на две седалища (Лил и Валансиен) за упражняването на нейната дейност излага Агенцията на допълнителни разходи; признава усилията, които Агенцията полага с цел свеждане до минимум на отрицателното въздействие на решението за нейното седалище;

20.  Призовава за определяне на едно седалище на Агенцията, на място, което да бъде леснодостъпно с обществен транспорт, за да се пестят оскъдните ресурси и да се повиши нейната ефикасност;

Други коментари

21.  Счита, че ако на Агенцията трябва да бъдат предоставени нови правомощия в резултат на разширяването на обхвата на нейните задачи като агенция, сертифицираща железопътно оборудване, част от финансирането на Агенцията би следвало да се осигурява чрез такси, налагани на железопътния сектор, които при всички обстоятелства трябва да бъдат съобразени с равнището на разходите на Агенцията и не трябва да представляват несъразмерен разход за железопътния сектор;

o
o   o

22.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 29 април 2015 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0130.

Правна информация - Политика за поверителност