Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2111(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0078/2015

Indgivne tekster :

A8-0078/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.42
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0151

Vedtagne tekster
PDF 255kWORD 82k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg
Decharge 2013: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)
P8_TA(2015)0151A8-0078/2015
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2013 (2014/2111(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelsen af et europæisk jernbaneagentur(5), særlig artikel 39,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0078/2015),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Jernbaneagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 232.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 232.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2013 (2014/2111(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelsen af et europæisk jernbaneagentur(5), særlig artikel 39,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0078/2015),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur ser ud som vedføjet til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2013;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 232.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 232.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2013 (2014/2111(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0078/2015),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Jernbaneagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2013 ifølge dets årsregnskab var på 25 858 799 EUR, hvilket svarer til en stigning på 0,23 % i forhold til 2012; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om Det Europæiske Jernbaneagenturs årsregnskab for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår tre bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2011 og markeret som "i gang" eller "ikke igangsat" i Rettens beretning for 2012, og at to bemærkning i Revisionsrettens beretning for 2013 nu er markeret som "afsluttet", mens to er markeret som "i gang"; bemærker endvidere, at der er for så vidt angår tre bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2012, også er blevet truffet korrigerende foranstaltninger, og at to nu er markeret som "afsluttet", mens én er markeret som "i gang";

2.  erfarer fra agenturet, at:

   det efter aftale med Kommissionen udarbejdede en ændring af til sine "gennemførelsesbestemmelser for anvendelsen af midlertidigt ansatte" for at mindske den negative indvirkning, som de nuværende bestemmelser har haft på agenturets aktiviteter med henblik på at opnå mere smidighed med hensyn til længden af driftspersonalets kontrakter, såvel som at mindske risikoen for forretningsforstyrrelser eller tab af viden på grund af perioder med stor personaleudskiftning;
   det besluttede at gennemføre passende foranstaltninger til at sikre kontinuitet i IT-tjenesterne og -systemerne, som er horisontale i forhold til agenturets virksomhed; noterer sig i denne forbindelse, at et backup-serverlokale er blevet oprettet i Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions organer i Luxembourg; noterer sig endvidere, at forretningskontinuitetsplanen er blevet vedtaget af den administrerende direktør og at katastrofeberedskabsplanen er under udarbejdelse og planlægges afprøvet i juni 2015;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  noterer sig, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 97,87 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 88,12 %;

Forpligtelser og fremførsler

4.  bemærker på baggrund af agenturets årsregnskaber med bekymring, at niveauet af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2013, var 2 398 742 EUR, mens de forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2014, var på 2 221 816 EUR; bemærker, at faldet i det samlede fremførte beløb i forhold til året før opstod som følge af undervurdering/overvurdering af budgetudgifterne for 2013; minder agenturet om dets forpligtelse til at overholde princippet om budgettets etårighed;

Overførsler

5.  bemærker, at antallet og beskaffenheden af overførsler i 2013 ifølge agenturets årlige aktivitetsrapport og Revisionsrettens revisionsresultater ligger inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle regler;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

6.  opfordrer agenturet til yderligere at forbedre sine ansættelsesprocedurer, navnlig hvad angår eksterne eksperter, for at sikre gennemsigtigheden for og ligebehandlingen af alle ansøgere og samtidig at sikre forretningskontinuiteten og forebygge tab af viden og erfaring;

7.  bemærker med bekymring fra Revisionsrettens beretning, at agenturets indkøbsprocedurer ville blive styrket, såfremt nøjagtigheden af og dokumentationen vedrørende de oplysninger, som agenturet anvender i sine indkøbsprocedurer, forbedres; udtrykker sin dybe bekymring over agenturets personalepolitik, idet det vil være nødt til at udskifte halvdelen af sit operationelle personale i perioden 2013-2015, hvilket vil kunne føre til større forstyrrelser i agenturets operationelle aktiviteter; opfordrer indtrængende agenturet til at udvikle en sammenhængende, gennemsigtig og objektiv politik for så vidt angår opsigelsen af kontrakterne for dets midlertidigt ansatte;

8.  anerkender, at agenturets midlertidige ansatte i henhold til agenturets oprettelsesforordning kan ansættes for en periode på højst fem år med mulighed for maksimalt tre års forlængelse, såfremt det sker inden for de første ti år af agenturets virke; konstaterer, at agenturet har anvendt en periode på otte år som standardpraksis frem til 2013;

9.  bemærker med bekymring, at agenturet i strid med sin oprettelsesforordning i 2013 genansatte fire midlertidigt ansatte, hvis kontrakter med agenturet var udløbet i 2013 efter den maksimale varighed på otte år, for endnu en periode på otte år; noterer sig, at forslaget til en ændret oprettelsesforordning, som endnu ikke er blevet vedtaget af Parlamentet og Rådet, indeholder lignende bestemmelser; finder det uacceptabelt, at agenturet har misligholdt sine egne love og regler, og opfordrer indtrængende agenturet til at respektere sine ansættelsesprocedurer;

10.  er dybt bekymret over, at agenturet ikke sikrer objektive kriterier, fuld gennemsigtighed og ligebehandling i sine ansættelsesprocedurer; opfordrer indtrængende agenturet til at fastlægge en omfattende, objektiv og gennemsigtig vejledning om eksamensvilkår, såsom det nødvendige antal point for at blive indkaldt til en samtale, objektive kriterier for udvælgelse af kandidater, som er opført på reservelister, arten og antallet af spørgsmål til mundtlige og skriftlige eksamener osv.; opfordrer agenturet til at anføre disse garantier i stillingsopslaget for hver ledig stilling senest ved udgangen af september 2015; opfordrer derudover indtrængende agenturet til at vedtage en klageprocedure for kandidater, som er blevet erklæret for uegnede til at søge en stilling inden for agenturet;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

11.  udtrykker sin dybe skuffelse over, at agenturet endnu ikke har vedtaget en klar, omfattende og objektiv politik til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, til trods for at dechargemyndigheden flere år i træk har henstillet hertil og til trods for de af Revisionsrettens fremsatte særlige anbefalinger;

12.  anerkender agenturets meddelelse om, at det vil vedtage en ændring af sin politik til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt offentliggøre bestyrelsesmedlemmernes interesseerklæringer og CV'er i løbet af 2015; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om den nye politik, når den er vedtaget, og interesseerklæringerne og CV'erne er offentliggjort;

Intern revision

13.  noterer sig, at i henhold til agenturets beslutning 81/2013 af 20. marts 2013 om ændring af de interne kontrolstandarder for den interne revisionsfunktion, blev den interne revisionskapacitet afskaffet og Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) overtog den interne revisionsfunktion; bemærker at agenturet ved samme beslutning indførte en intern kontrolkoordinator; beklager, at ansættelsesproceduren for stillingen som intern kontrolkoordinator var langvarig, og at den valgte ansøger endnu ikke havde påbegyndt arbejdet i agenturet i januar 2014; anerkender, at denne stilling blev besat i løbet af 2014;

14.  anerkender, at IAS gennemførte en opfølgningsrevision i forbindelse med tre tidligere revisionsforpligtelser i november 2013;

15.  erkender fra agenturet, at man - som påpeget af IAS - pr. 31. december 2013 endnu manglede at gennemføre anbefalinger fra følgende revisioner:

   "Forvaltning af menneskelige ressourcer (2009) – én "meget vigtig" anbefaling
   "Planlægning og budgettering (2010)" – tre "vigtige" anbefalinger
   "Ekspertforvaltning inden for interoperabilitet (2011)" – to "vigtige" anbefalinger
   "Elementerne i revisionserklæring (2012)" – to "meget vigtige" anbefalinger, fire "vigtige" anbefalinger og én "ønskelig" anbefaling;

16.  anerkender fra agenturet, at bortset fra en "meget vigtig" anbefaling fra revisionen af personaleforvaltningen i agenturet blev alle de andre anbefalinger afsluttet i 2014; opfordrer indtrængende agenturet til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at afslutte den sidste anbefaling;

17.  bemærker med bekymring, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2012 anfører, at agenturet ikke overholder sine interne kontrolstandarder vedrørende forretningskontinuitet, og at der ikke findes godkendte IT-forretningskontinuitets- og IT-katastrofeberedskabsplaner; anerkender, at agenturet har besluttet at gennemføre passende foranstaltninger for at sikre kontinuiteten i de IT-tjenester og -systemer, som er horisontale i forhold til agenturets virksomhed; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om de gennemførte foranstaltninger;

Resultater

18.  anerkender fra agenturet, at oplysningerne om virkningen af dets aktiviteter for unionsborgerne og jernbanevirksomhedssektoren leveres gennem forskellige udstillinger og deltagelse på europæiske jernbaneudstillinger og messer, såvel som gennem afholdelse af workshopper, præsentationer og andre begivenheder i medlemsstaterne; noterer sig endvidere, at oplysningerne er tilgængelige på agenturets hjemmeside gennem offentliggørelsen af dokumenter, såsom årsrapporter og nyhedsbreve;

To hjemsteder

19.  er bekymret over, at anvendelsen af to hjemsteder (Lille og Valenciennes) til udførelse af sine opgaver udsætter agenturet for ekstra omkostninger; anerkender agenturets indsats for at mindske de negative konsekvenser af beslutningen om dets hjemsted;

20.  opfordrer til, at agenturet skal placeres ét sted, der er let tilgængeligt med offentlige transportmidler med henblik på at spare på de knappe ressourcer og øge agenturets effektivitet;

Andre bemærkninger

21.  mener, at hvis agenturet skal tildeles nye beføjelser som følge af dets udvidede opgaver som certificeringsorgan for jernbanemateriel, bør en del af midlerne komme fra gebyrer og afgifter, som pålægges jernbanesektoren, og som under alle omstændigheder skal svare til niveauet af udgifter, som afholdes af agenturet, og ikke må udgøre en uforholdsmæssig udgift for jernbanesektoren;

o
o   o

22.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter til sin beslutning af 29. april 2015(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0130.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik