Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2111(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0078/2015

Esitatud tekstid :

A8-0078/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.42
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0151

Vastuvõetud tekstid
PDF 247kWORD 78k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur (ERA)
P8_TA(2015)0151A8-0078/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Raudteeagentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2111(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Raudteeagentuuri 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 881/2004, millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur(5), eriti selle artiklit 39,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0078/2015),

1.  annab heakskiidu Euroopa Raudteeagentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Raudteeagentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 232.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 232.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 164, 30.4.2004, lk 1.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Raudteeagentuuri 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2111(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Raudteeagentuuri 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 881/2004, millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur(5), eriti selle artiklit 39,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0078/2015),

1.  märgib, et Euroopa Raudteeagentuuri lõplik raamatupidamise aastaaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Raudteeagentuuri 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Raudteeagentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 232.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 232.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 164, 30.4.2004, lk 1.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Raudteeagentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2111(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Raudteeagentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0078/2015),

A.  arvestades, et Euroopa Raudteeagentuuri (edaspidi „agentuur”) finantsaruannete kohaselt oli agentuuri 2013. aasta lõplik eelarve 25 858 799 eurot, mis kujutab endast 2012. aastaga võrreldes 0,23 % suurust kasvu; arvestades, et agentuuri kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kolme kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mis on 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud kui „pooleli” või „alustamata”, on võetud parandusmeetmeid ning nendest ühe seisuks on 2013. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes nüüd märgitud „lõpetatud” ja kahe teise seisuks „pooleli”; võtab lisaks teadmiseks, et seoses kolme kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes, on samuti võetud parandusmeetmeid ning kahe kommentaari seisuks on nüüd märgitud „lõpetatud” ja kolmanda seisuks „pooleli”;

2.  võtab agentuuri andmetele tuginedes teadmiseks, et

   agentuur koostas kokkuleppel komisjoniga oma ajutiste töötajate kasutamise ja töölevõtmise rakenduseeskirja muudatuse, et vähendada kehtiva eeskirja negatiivset mõju agentuuri tegevusele ja saavutada suurem paindlikkus põhitegevusega seotud töötajate lepingute kestuses ning vähendada tegevuse katkestuste või teadmiste kaotamise ohtu personali voolavuse tippaegadel;
   agentuur otsustas rakendada asjakohaseid meetmeid, et tagada oma tegevusega seotud IT-teenuste ja -süsteemide talitluspidevus; võtab sellega seoses teadmiseks, et Luxembourgis asuvas Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses on kasutusele võetud varuserveriruum; märgib lisaks, et tegevdirektor on vastu võtnud talitluspidevuse kava ning et avariitaastemenetlust valmistatakse ette ja seda on kavas katsetada 2015. aasta juunis;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 97,87 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 88,12 %;

Kulukohustused ja järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringud

4.  võtab kahetsustundega teadmiseks, et agentuuri raamatupidamise aastaaruande põhjal oli 2013. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr 2 398 742 eurot, 2014. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli aga 2 221 816 eurot; märgib, et ülekantud summa vähenemine võrreldes eelneva aastaga tulenes 2013. aasta eelarveliste kulude ala- või ülehindamisest; tuletab agentuurile meelde kohustust järgida eelarve aastasuse põhimõtet;

Ümberpaigutamised

5.  märgib, et agentuuri aasta tegevusaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt jäi 2013. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

6.  ergutab agentuuri tegema täiendavaid edusamme töölevõtmismenetluste, eriti välisekspertide töölevõtmise valdkonnas, et tagada läbipaistvus ja kandidaatide võrdne kohtlemine, kindlustades samas talitluspidevuse ja ennetades teadmiste ja kogemuste kadu;

7.  märgib kontrollikoja aruande põhjal murega, et agentuuri hankemenetlusi käsitlev teave tuleks muuta täpsemaks ja seda tuleks paremini dokumenteerida; väljendab sügavat muret agentuuri personalijuhtimise poliitika pärast, kuna agentuur peab ajavahemikul 2013–2015 välja vahetama poole oma põhitegevusega seotud töötajatest, mis võib agentuuri põhitegevust tõsiselt häirida; nõuab tungivalt, et agentuur töötaks välja sidusa, läbipaistva ja objektiivse poliitika, et tegeleda ajutiste töötajate lepingute lõpetamise küsimusega;

8.  võtab teadmiseks, et agentuuri asutamismääruse kohaselt võib agentuur ajutisi töötajaid tööle võtta kuni viieks aastaks võimaliku pikendusega kuni kolmeks aastaks, kui see toimub agentuuri tegevuse esimesel kümnel aastal; kinnitab, et kuni 2013. aastani oli agentuuril tavaks kasutada kaheksa-aastast perioodi;

9.  märgib murega, et 2013. aastal võttis agentuur vastupidiselt oma asutamismäärusele uuesti kaheksaks aastaks tööle neli ajutist töötajat, kelle töölepingud agentuuriga olid lõppenud samal aastal pärast maksimaalset kaheksa-aastast tööperioodi; võtab teadmiseks, et ettepanek agentuuri asutamismääruse muutmiseks, mida parlament ja nõukogu ei ole veel heaks kiitnud, sisaldab samalaadseid sätteid; peab lubamatuks seda, et agentuur rikub omaenda õigusnorme ja eeskirju ning nõuab tungivalt, et agentuur järgiks töölevõtmismenetlusi;

10.  peab väga murettekitavaks, et agentuur ei taga oma töölevõtmismenetlustes objektiivseid kriteeriume, täielikku läbipaistvust ja võrdset kohtlemist; nõuab tungivalt, et agentuur kehtestaks põhjalikud, objektiivsed ja läbipaistvad suunised seoses hindamistingimustega, nagu vajalik punktisumma vestluste puhul, reservnimekirjadesse kantud kandidaatide valiku objektiivsed kriteeriumid ning suuliste ja kirjalike eksamiküsimuste liik ja arv jne; palub agentuuril näha ette kõnealused tagatised 2015. aasta septembri lõpuks iga vaba ametikoha teates; nõuab lisaks tungivalt, et agentuur võtaks vastu edasikaebamismenetluse kandidaatide jaoks, kelle kandidatuur töökohale agentuuris tunnistati sobimatuks;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

11.  on sügavalt pettunud selles, et agentuur ei ole endiselt vastu võtnud selget, põhjalikku ja objektiivset poliitikat huvide konfliktide ennetamiseks ja haldamiseks, vaatamata eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni soovituste ja kontrollikoja erisoovitustele järjestikustel aastatel;

12.  võtab agentuuri andmetele tuginedes teadmiseks, et agentuur kavatseb vastu võtta huvide konfliktide ennetamise ja haldamise muudetud poliitika ning avaldada 2015. aasta jooksul oma haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid; palub agentuuril eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni teavitada, kui uus poliitika on vastu võetud ning elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid avalikkusele kättesaadavaks tehtud;

Siseaudit

13.  võtab teadmiseks, et kooskõlas agentuuri 20. märtsi 2013. aasta otsusega 81/2013, millega muudetakse siseauditi funktsiooni sisekontrolli standardit, likvideeriti siseauditi üksus ja siseauditi funktsiooni täitjaks sai komisjoni siseauditi talitus; märgib, et sama otsusega kehtestas agentuur sisekontrolli koordinaatori ametikoha; väljendab kahetsust selle üle, et sisekontrolli koordinaatori ametikoha täitmise menetlus oli pikk ja 2014. aasta jaanuari seisuga ei olnud valitud kandidaat veel agentuuris tööd alustanud; võtab teadmiseks, et ametikoht täideti lõpuks 2014. aastal;

14.  võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus teostas 2013. aasta novembris järelauditi kolme varasema auditi kohta;

15.  kinnitab agentuuri andmetest lähtudes, et komisjoni siseauditi talituse teatel olid 31. detsembril 2013 täitmata järgmiste auditite soovitused:

   personalijuhtimine (2009) – üks soovitus märkega „väga oluline”;
   eelarve kavandamine ja koostamine (2010) – kolm soovitust märkega „oluline”;
   koostalitlusvõime professionaalne haldamine (2011) – kaks soovitust märkega „oluline”;
   kinnitav avaldus – kaks soovitust märkega „väga oluline”, neli soovitust märkega „oluline” ja üks soovitus märkega „soovitav”;

16.  võtab agentuuri andmetele tuginedes teadmiseks, et peale agentuuri personalijuhtimise auditi põhjal esitatud ühe soovituse märkega „väga oluline” viidi kõik teised soovitused 2014. aastal ellu; nõuab tungivalt, et agentuur võtaks vajalikke meetmeid täitmata soovituse elluviimiseks;

17.  märgib murega, et kontrollikoda osutas 2012. aasta kohta koostatud auditiaruandes sellele, et agentuur ei järgi talitluspidevuse küsimustes oma sisekontrollistandardeid ning IT-valdkonnas puudub heakskiidetud talitluspidevuse ja avariitaastekava; võtab teadmiseks, et agentuur on otsustanud rakendada asjakohaseid meetmeid, et tagada oma tegevusega seotud IT-teenuste ja -süsteemide talitluspidevus; palub agentuuril teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni rakendatud meetmetest;

Tulemuslikkus

18.  võtab agentuuri andmete põhjal teadmiseks, et teavet agentuuri tegevuse mõju kohta liidu kodanikele ja raudteesektorile antakse mitmel moel osalemise ja ettekannete kaudu Euroopa raudtee teemalistel näitustel ning laatadel, samuti seminaride korraldamise, esitluste ning muude üritustega liikmesriikides; märgib lisaks, et teavet edastatakse agentuuri veebisaidil avaldatavate dokumentide, näiteks aastaaruannete või uudiskirjade kaudu;

Kaks asukohta

19.  mõistab hukka asjaolu, et tegevus kahes asukohas (Lille ja Valenciennes) tekitab agentuurile lisakulusid; tunnustab agentuuri pingutusi tema asukohta puudutava otsuse negatiivse mõju vähendamiseks;

20.  nõuab, et agentuuril oleks üksainus asukoht, mis on ühistranspordiga kergesti ligipääsetav, et säästa nappe vahendeid ja suurendada agentuuri tegevuse tõhusust;

Muud märkused

21.  on seisukohal, et kui agentuur saab ülesannete laiendamise tõttu juurde uusi pädevusi raudteematerjali sertifitseerimisagentuurina, peaks osa agentuuri rahastusest pärinema raudteesektori lõivudest ja tasudest ning rahastamine peaks igal juhul olema vastavuses agentuuri kantud kuludega ja mitte põhjustama raudteesektorile ebaproportsionaalselt suuri kulusid;

o
o   o

22.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0130.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika