Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2111(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0078/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0078/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.42
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0151

Usvojeni tekstovi
PDF 419kWORD 95k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg
Razrješnica za 2013.: Europska agencija za željeznice (ERA)
P8_TA(2015)0151A8-0078/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2013. (2014/2111(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o osnivanju Europske agencije za željeznice (Uredba o Agenciji)(5), a posebno njezin članak 39.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0078/2015),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za željeznice za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za željeznice, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 232.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 232.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 164, 30.4.2004., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2013. (2014/2111(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o osnivanju Europske agencije za željeznice (Uredba o Agenciji)(5), a posebno njezin članak 39.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0078/2015),

1.  utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europske agencije za željeznice odgovara obliku u kojemu je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2013.

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za željeznice, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 232.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 232.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 164, 30.4.2004., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2013. (2014/2111(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0078/2015),

A.  budući da je prema računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za željeznice („Agencija”) za financijsku godinu 2013. njezin konačni proračun iznosio 25.858.799 EUR, što čini povećanje od 0,23 % u odnosu na 2012. godinu; budući da cijeli proračun Agencije dolazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumnetaciji Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne,

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.  primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da su u vezi s trima primjedbama iz izvješća Revizorskog suda za 2011. koje u izvješću Revizorskog suda za 2012. nose oznake „u tijeku” ili „predstoji” poduzete korektivne mjere pa je jedna primjedba u izvješću Revizorskog suda za 2013. označena oznakom „dovršeno”, a druge dvije nose oznaku „u tijeku”; nadalje napominje da su također poduzete korektivne mjere u vezi sa trima primjedbama iz izvješća Revizorskog suda iz 2012., te su sada dvije primjedbe označene oznakom „dovršeno”, a jedna oznakom „u tijeku”;

2.  Na temelju navoda Agencije potvrđuje sljedeće:

   u dogovoru s Komisijom izradila je izmjenu svojih „Provedbenih pravila o korištenju uslugama privremenih zaposlenika i njihovu angažiranju” kako bi smanjila negativan učinak sadašnjih pravila na rad Agencije da bi dobila veću fleksibilnost u pogledu trajanja ugovora operativnog osoblja i da bi smanjila rizik od poremećaja u poslovanju ili gubitka stručnjaka zbog razdoblja iznimno velike fluktuacije osoblja;
   odlučila je provesti odgovarajuće mjere kako bi omogućila nastavak pružanja usluga IT-a i kontinuitet sustava IT-a koji su važni za poslovanje Agencije; u tom pogledu konstatira da je osposobljena prostorija za sigurnosni server u zgradi Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije u Luksemburgu; nadalje konstatira da je izvršni direktor donio plan kontinuiteta poslovanja i da je u pripremi postupak oporavka od katastrofe te da je planirano njegovo testiranje u lipnju 2015.;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  prima na znanje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 97,87 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 88,12 %;

Obveze i prijenosi

4.  sa zabrinutošću primjećuje iz godišnje računovodstvene dokumentacije Agencije da je iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza prenesenih u 2013. bio 759 356 EUR, dok su odobrena sredstva za preuzimanje obveza prenesena u 2014. iznosila 1 462 461 EUR; primjećuje da se obračunati iznos koji je prenesen u sljedeću godinu povećao u usporedbi s prethodnom godinom zbog preniske odnosno previsoke procjene proračunskih rashoda za 2013. godinu; podsjeća Agenciju na njezinu obvezu poštovanja proračunskog načela jedne godine;

Prijenosi

5.  primjećuje da su prema godišnjem izvješću o radu kao i prema nalazima revizije Revizorskog suda razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2013. ostale u granicama financijskih pravila;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

6.  potiče Agenciju da nastavi napredovati kad je riječ o postupcima zapošljavanja, osobito vanjskih stručnjaka, kako bi se jamčili transparentnost i jednako postupanje prema kandidatima, a pritom osigurao i kontinuitet poslovanja te spriječio gubitak znanja i iskustva;

7.  sa zabrinutošću konstatira na temelju izvješća Revizorskog suda da bi bilo korisno poboljšati točnost i dokumentiranje informacija koje Agencija koristi u postupcima nabave; izražava svoju duboku zabrinutost zbog politike upravljanja osobljem Agencije jer će tijekom razdoblja 2013. – 2015. morati zamijeniti polovicu svog operativnog osoblja, što može dovesti do velikih smetnji u poslovanju Agencije; potiče Agenciju da razvije dosljednu, transparentnu i objektivnu politiku kako bi se nosila sa završetkom ugovora svog privremenog osoblja;

8.  uzima u obzir da se prema Uredbi o osnivanju Agencije njezini privremeni zaposlenici mogu zaposliti najviše na pet godina uz moguće produženje od najviše tri godine ako do njega dođe u prvih deset godina poslovanja Agencije; potvrđuje da je Agencija do 2013. primjenjivala takvo osmogodišnje zapošljavanje kao standardnu praksu;

9.  sa zabrinutošću konstatira da je Agencija 2013. produžila ugovore četvero privremenih zaposlenika, čiji su ugovori s Agencijom s najdužim trajanjem od osam godina istekli 2013., i to ponovno na osam godina, što nije u skladu s Uredbom o Agenciji;prima na znanje da revidirana uredba o osnivanju Agencije, koju Parlament i Vijeće još nisu usvojili, sadrži odredbe sličnog sadržaja; smatra nedopustivim činjenicu da Agencija krši svoje zakone i pravila te potiče Agenciju na poštovanje svojih postupaka zapošljavanja;

10.  duboko je zabrinut zbog toga što Agencija u svojim postupcima zapošljavanja ne primjenjuje objektivne kriterije, potpunu transparentnost i načelo jednakog postupanja; potiče Agenciju da izloži sveobuhvatne, objektivne i transparentne upute o uvjetima ispitivanja kao što su prolazna ocjena za razgovore, objektivni kriteriji odabira kandidata uvrštenih na rezervni popis, vrsta i broj usmenih i pisanih ispitnih pitanja, itd.; poziva Agenciju da ta jamstva objavi u oglasu za svako slobodno radno mjesto do kraja rujna 2015.; k tomu, potiče Agenciju da usvoji žalbeni postupak za kandidate čije kandidature nisu prihvaćene za posao u Agenciji;

Sprečavanje sukoba interesa i postupanje u slučaju sukoba interesa te transparentnost

11.  izražava svoje duboko razočaranje zbog toga što Agencija još uvijek nije usvojila jasnu, sveobuhvatnu i objektivnu politiku za sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, unatoč preporukama tijela nadležnog za davanje razrješnice i posebnim preporukama Suda nekoliko godina zaredom;

12.  prihvaća tvrdnju Agencije da se obvezala tijekom 2015. godine usvojiti revidiranu politiku sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa te objaviti životopise i izjave o interesima članova Upravnog odbora; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice čim usvoji novu politiku i čim životopisi i izjave o interesima budu javno dostupni;

Unutarnja revizija

13.  prima na znanje da je Odlukom Agencije 81/2013 od 20. ožujka 2013. o izmjeni standarda unutarnje kontrole za unutarnju reviziju ukinut Odjel za unutarnju reviziju te da umjesto njega unutarnju reviziju obavlja Služba Europske komisije za unutarnju reviziju (IAS); konstatira da je istom odlukom Agencija uspostavila funkciju koordinatora za unutarnju kontrolu; žali zbog toga što je postupak zapošljavanja za radno mjesto koordinatora unutarnje kontrole bio dugotrajan te da od siječnja 2014. odabrani kandidat još nije počeo raditi u Agenciji; prima na znanje da je radno mjesto naposljetku popunjeno 2014. godine;

14.  Potvrđuje da je Služba Europske komisije za unutarnju reviziju obavila reviziju na temelju tri prethodna angažiranja za reviziju u studenom 2013. godine;

15.  prenosi potvrdu Agencije da preporuke Službe Europske komisije za unutarnju reviziju iz niže navedenih revizija nisu bile provedene 31. prosinca 2013.:

   „Upravljanje ljudskim resursima (2009.)” - jedna preporuka s ocjenom „vrlo važno”,
   “Planiranje i donošenje proračuna (2010.)” – tri preporuke s ocjenom „važno”,
   “Stručno upravljanje interoperabilnošću (2011.)” – dvije preporuke s ocjenom „važno”,
   “Sastavni elementi davanja jamstva (2012.)” – dvije preporuke s ocjenom „vrlo važno”, četiri preporuke s ocjenom „važno” i jedna preporuka s ocjenom „poželjno”;

16.  prenosi potvrdu Agencije da su osim jedne preporuke s ocjenom „vrlo važno” iz revizije upravljanja ljudskim resursima unutar Agencije sve ostale preporuke provedene tijekom 2014.; potiče Agenciju da poduzme potrebne mjere za provedbu preostale preporuke;

17.  sa zabrinutošću primjećuje da Revizorski sud u svojem godišnjem revizorskom izvješću za 2012. utvrđuje da Agencija ne poštuje svoj vlastiti Standard unutarnje kontrole u pogledu kontinuiteta poslovanja i da ne postoje odobreni planovi za kontinuitet poslovanja i oporavak na području informacijskih tehnologija; uvažava to što je Agencija odlučila provesti odgovarajuće mjere kako bi se osigurao kontinuitet usluga informacijske tehnologije i sustava koji djeluju paralelno s njezinim radom; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedenim mjerama;

Uspješnost

18.  potvrđuje na temelju navoda Agencije da se dostupnost informacija o učinku njezina rada na građane Unije i sektor željezničkog poslovanja omogućava raznim sudjelovanjem i predstavljanjima na europskim željezničkim izložbama i sajmovima, kao i organiziranjem radionica, prezentacija i drugih događaja u državama članicama; također primjećuje da su te informacije dostupne na internetskoj stranici Agencije u obliku objavljenih dokumenata poput godišnje računovodstvene dokumentacije ili biltena;

Dva mjesta rada

19.  ozbiljno je zabrinut što Agencija posluje na dva mjesta (Lille i Valenciennes), čime se izlaže dodatnim troškovima; priznaje napore koje je Agencija uložila da bi umanjila negativan učinak odluke o njezinu sjedištu

20.  poziva Agenciju da odabere jedno mjesto rada, lako dostupno javnim prijevozom, kako bi uštedjela skromne resurse i povećala svoju učinkovitost;

Druge primjedbe

21.  smatra da, u slučaju da Agencija preuzme nove ovlasti zbog proširenja njezinih dužnosti kao agencije za certifikaciju materijala za željezničke pruge, dio sredstava Agencije treba doći iz pristojbi i naknada koje plaća željeznička industrija, a koji bi u svakom slučaju trebali biti prikladni razini troškova Agencije i ne bi trebali željezničkoj industriji predstavljati nerazmjeran trošak;

o
o   o

22.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru nad agencijama.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0130.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti