Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2111(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0078/2015

Pateikti tekstai :

A8-0078/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.42
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0151

Priimti tekstai
PDF 498kWORD 97k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA)
P8_TA(2015)0151A8-0078/2015
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos geležinkelio agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2111(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos geležinkelio agentūros 2013 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos geležinkelio agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą(5), ypač į jo 39 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8–0078/2015),

1.  patvirtina Europos geležinkelio agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos geležinkelio agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 232.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 232.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 164, 2004 4 30, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos geležinkelio agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2111(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos geležinkelio agentūros 2013 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos geležinkelio agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą(5), ypač į jo 39 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 66/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8–0078/2015),

1.  pažymi, kad Europos geležinkelio agentūros galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos geležinkelio agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos geležinkelio agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 232.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 232.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 164, 2004 4 30, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos geležinkelio agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2111(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos geležinkelio agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8–0078/2015),

A.  kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, Europos geležinkelio agentūros (toliau – Agentūra) galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 25 858 799 EUR, t. y. 0,23 proc. didesnis negu 2012 m., kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Europos geležinkelio agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog dėl trijų Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktų pastabų, kurios Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėtos kaip „vykdoma“ arba „nevykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir viena pastaba Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje pažymėta žyma „užbaigta“, o kitos dvi – žyma „vykdoma“; be to, pažymi, kad dėl trijų Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje nurodytų pastabų taip pat buvo imtasi taisomųjų veiksmų, ir dabar dvi pastabos pažymėtos žyma „užbaigta“, o viena – žyma „vykdoma“;

2.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad:

   Agentūra, susitarusi su Komisija, parengė savo Laikinai priimtų tarnautojų samdymo ir paslaugų įgyvendinimo taisyklės dalinį keitimą, siekdama sumažinti neigiamą dabartinių taisyklių poveikį Agentūros veiklai ir numatyti daugiau lankstumo darbuotojų sutarčių trukmės klausimu, taip pat sumažinti veiklos sutrikdymo ir žinių praradimo riziką, kuri kyla didelės personalo kaitos atveju;
   ji nusprendė įgyvendinti tinkamas priemones, kurias taikant būtų užtikrintas horizontaliai Agentūros veiklai svarbių IT paslaugų ir sistemų tęstinumas; šiuo požiūriu pažymi, kad Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro patalpose Liuksemburge buvo instaliuotas atsarginės kopijos serverio kambarys; taip pat pažymi, kad vykdomasis direktorius patvirtino veiklos tęstinumo planą ir pažymi, kad rengiama atkūrimo po nelaimių procedūra ir kad ją planuojama išbandyti 2015 m. birželio mėn.;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad dėl 2013 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 97,87 proc., o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis – 88,12 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  atsižvelgdamas į Agentūros metines finansines ataskaitas apgailestauja, kad į 2013 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis siekė 2 398 742 EUR, o į 2014 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis sudarė 2 221 816 EUR; pastebi, kad mažesnė sukaupta perkeltų į kitą laikotarpį asignavimų suma, palyginti su ankstesniais metais, susidarė dėl 2013 m. biudžeto išlaidų nepakankamo įvertinimo ir (arba) pervertinimo; primena Agentūrai prievolę laikytis biudžeto metinio periodiškumo principo;

Perkėlimai

5.  pažymi, kad, remiantis metine veiklos ataskaita bei Audito Rūmų išvadomis, lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2013 m. ir toliau atitiko finansines taisykles;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

6.  ragina Agentūrą toliau daryti pažangą įdarbinimo, ypač išorės ekspertų, procedūrų srityje siekiant užtikrinti skaidrumą ir tokių pat sąlygų taikymą pareiškėjams, taip pat užtikrinant veiklos tęstinumą ir vengiant žinių ir patirties praradimo;

7.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą susirūpinęs pažymi, kad Agentūros viešųjų pirkimų procedūrų tikslumas ir informacijos dokumentavimas galėtų būti tobulinami; reiškia didelį susirūpinimą Agentūros darbuotojų valdymo politika, nes 2013–2015 m. laikotarpiu Agentūra turės pakeisti pusę savo veiklos personalo, o tai gali lemti didelius pagrindinės Agentūros veiklos trukdžius; primygtinai ragina Agentūrą parengti nuoseklią, skaidrią ir objektyvią savo laikinųjų darbuotojų sutarčių nutraukimo reikalų tvarkymo politiką;

8.  pripažįsta, kad pagal Agentūros steigimo reglamentą laikinai priimti tarnautojai gali būti samdomi ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui, suteikiant galimybę dar kartą pratęsti sutartį trejiems metams, jei darbuotojai samdomi per pirmuosius dešimt Agentūros veiklos metų; nustato, kad iki 2013 m. Agentūroje samdymas aštuonerių metų laikotarpiui buvo įprasta praktika;

9.  susirūpinęs pažymi, kad 2013 m. Agentūra, nesilaikydama savo steigiamojo reglamento, kitam aštuonerių metų laikotarpiui iš naujo įdarbino keturis laikinuosius darbuotojus, kurių darbo Agentūroje sutartys baigėsi 2013 m., pasibaigus ilgiausiam aštuonerių metų laikotarpiui; atkreipia dėmesį į tai, kad pasiūlyme dėl persvarstyto Agentūros steigimo reglamento, kurio dar nepatvirtino Parlamentas ir Taryba, numatomos panašios nuostatos; mano, kad nepriimtina tai, jog Agentūra pažeidžia savo pačios teisės aktus ir taisykles, ir primygtinai ragina Agentūrą laikytis savo įdarbinimo procedūrų;

10.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad vykdydama įdarbinimo procedūras Agentūra neužtikrina objektyvių kriterijų, visiško skaidrumo ir vienodo požiūrio; primygtinai ragina Agentūrą nustatyti išsamias, objektyvias ir skaidrias egzaminų sąlygų gaires, pvz., pokalbių dėl darbo minimalius konkursinius balus, objektyvius į rezervo sąrašus įtrauktų kandidatų atrankos kriterijus, egzaminų žodžiu ir raštu klausimų tipą ir skaičių ir kt.; ragina Agentūrą iki 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigos įtraukti šias garantijas į visus pranešimus apie laisvas darbo vietas; be to, primygtinai ragina Agentūrą patvirtinti skundų pateikimo tvarką tiems kandidatams, kurie buvo pripažinti kaip netinkami įsidarbinti Agentūroje;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

11.  reiškia didelį nusivylimą tuo, kad, nepaisydama biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos rekomendacijų ir Audito Rūmų kelerius metus iš eilės teiktų specialiųjų rekomendacijų, Agentūra vis dar nepriėmė aiškios, išsamios ir objektyvios interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politikos;

12.  atsižvelgdamas į Agentūros pateiktą informaciją nurodo, kad 2015 m. ji ketina priimti savo persvarstytą politiką dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo, taip pat paskelbti valdybos narių gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kai tik bus patvirtinta nauja politika ir bus viešai prieinami gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos;

Vidaus auditas

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 2013 m. kovo 20 d. Agentūros sprendimą Nr. 81/2013, kuriuo iš dalies keičiamas vidaus audito funkcijos vidaus kontrolės standartas, vidaus audito struktūra buvo panaikinta ir Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) tapo vidaus audito funkcijos vykdytoja; pažymi, kad tame pačiame sprendime Agentūra įsteigė vidaus kontrolės koordinatoriaus (VKK) pareigybę; apgailestauja dėl to, kad įdarbinimo į vidaus kontrolės koordinatoriaus pareigybę procedūra buvo labai ilga ir kad 2014 m. sausio mėn. atrinktas kandidatas dar nebuvo pradėjęs dirbti Agentūroje; pripažįsta, kad ši darbo vieta buvo galiausiai užimta 2014 m.;

14.  pripažįsta, kad 2013 m. lapkričio mėn. VAT atliko tolesnį auditą, susijusį su trimis ankstesnėmis audito užduotimis;

15.  atsižvelgdamas į Agentūros pateiktą informaciją pažymi, kad, kaip nustatė VAT, toliau nurodytų auditų rekomendacijos 2013 m. gruodžio 31 d. dar nebuvo įgyvendintos:

   žmogiškųjų išteklių valdymo auditas (2009 m.): viena labai svarbi rekomendacija,
   planavimo ir biudžeto sudarymo auditas (2010 m.): trys svarbios rekomendacijos,
   profesionalaus valdymo sąveikumo srityje auditas (2011 m.): dvi svarbios rekomendacijos,
   esminio užtikrintumo aspekto auditas (2012 m.): dvi labai svarbios rekomendacijos, keturios svarbios rekomendacijos ir viena pageidaujama rekomendacija;

16.  atsižvelgdamas į Agentūros informaciją pripažįsta, kad, išskyrus vieną labai svarbią rekomendaciją, pateiktą po Agentūroje atlikto žmogiškųjų išteklių valdymo audito, visos kitos rekomendacijos buvo įvykdytos 2014 m.; primygtinai ragina Agentūrą imtis reikiamų priemonių tam, kad būtų įgyvendinta likusi rekomendacija;

17.  susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmai savo 2012 m. metinėje audito ataskaitoje nurodo, jog Agentūra nesilaiko savo su veiklos tęstinumu susijusio vidaus kontrolės standarto ir kad nepatvirtinti IT veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo po nelaimių planai; patvirtina, kad Agentūra nusprendė įgyvendinti tinkamas priemones, kurias taikant būtų užtikrintas horizontaliai jos veiklai svarbių IT paslaugų ir sistemų tęstinumas; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie veiksmus, kurių imtasi;

Veiklos rezultatai

18.  atsižvelgdamas į Agentūros pateiktą informaciją pripažįsta, kad informacija apie Agentūros veiklos poveikį Sąjungos piliečiams ir geležinkelių verslo sektoriui pateikiama dalyvaujant ir rengiant pristatymus Europos geležinkelių parodose ir mugėse, taip pat organizuojant praktinius seminarus, pristatymus ir kitus renginius valstybėse narėse; be to, pažymi, kad informacija pateikiama Agentūros interneto svetainėje skelbiant įvairius dokumentus, pvz., metines ataskaitas arba naujienlaiškius;

Dvi būstinės

19.  apgailestauja dėl to, kad Agentūra savo veiklą vykdo dviejose vietose (Lilyje ir Valansjene) ir kad dėl to ji patiria papildomų išlaidų; pripažįsta, kad Agentūra dėjo pastangas siekdama sumažinti neigiamą sprendimo dėl jos būstinės poveikį;

20.  ragina numatyti vieną Agentūros darbo vietą, kuri būtų lengvai pasiekiama viešuoju transportu, siekiant taupyti ribotus išteklius ir didinti Agentūros efektyvumą;

Kitos pastabos

21.  mano, kad, jeigu Agentūrai bus suteikta naujų įgaliojimų išplėtus jos, kaip geležinkelio priemonių sertifikavimo įstaigos, užduotis, tuomet dalį Agentūros finansavimo turėtų sudaryti geležinkelių pramonei taikomi mokesčiai ir įmokos, kurie bet kokiomis aplinkybėmis turi būti tinkami atsižvelgiant į Agentūros patiriamas išlaidas ir nesudaryti neproporcingų išlaidų geležinkelio pramonei;

o
o   o

22.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje(1) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0130.

Teisinė informacija - Privatumo politika