Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2111(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0078/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0078/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.42
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0151

Pieņemtie teksti
PDF 568kWORD 97k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA)
P8_TA(2015)0151A8-0078/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2111(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu(5), un jo īpaši tās 39. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0078/2015),

1.  sniedz Eiropas Dzelzceļa aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Dzelzceļa aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 232. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 232. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2111(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu(5), un jo īpaši tās 39. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0078/2015),

1.  konstatē, ka Eiropas Dzelzceļa aģentūras gada galīgie pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas gada ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Dzelzceļa aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 232. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 232. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2111(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0078/2015),

A.  tā kā Eiropas Dzelzceļa aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka tās 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 25 858 799, kas ir par 0,23 % vairāk nekā 2012. gadā; tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Dzelzceļa aģentūras gada pārskatiem par 2013. finanšu gadu (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  no Revīzijas palātas ziņojuma konstatē, ka ir veikti koriģējošie pasākumi attiecībā uz trim komentāriem, kas bija formulēti 2011. gada ziņojumā, un attiecībā uz kuriem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā bija norādīts, ka pasākumu ieviešana ir sākta vai nav sākta, savukārt Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā ir norādīts, ka viens pasākums ir ieviests un divu citu ieviešana ir sākta; turklāt norāda, ka ir veikti koriģējoši pasākumi attiecībā uz trim komentāriem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā, un ir minēts, ka divi no trim ieteikumiem ir ieviesti un viena ieviešana turpinās;

2.  pamatojoties uz Aģentūras sniegto informāciju, secina, ka tā:

   vienojoties ar Komisiju, ir sagatavojusi grozījumus „Pagaidu darbinieku nodarbināšanas un darbā pieņemšanas īstenošanas noteikumos”, lai mazinātu pašreizējo noteikumu negatīvo ietekmi uz Aģentūras darbību, iegūtu lielāku elastību attiecībā uz operatīvo darbinieku līgumu termiņiem, kā arī mazinātu darbības traucējumu risku un iespēju, ka iet zudumā zinātība, jo vienlaikus jānomaina pārāk daudz darbinieku,
   nolēma ieviest atbilstošus pasākumus to IT pakalpojumu un sistēmu nepārtrauktības nodrošināšanai, kuras horizontāli tiek izmantotas Aģentūras darbībā; šajā sakarībā norāda, ka ir ierīkota dublējošo serveru telpa, un tā atrodas Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra ēkā Luksemburgā; turklāt atzīmē, ka izpilddirektors ir apstiprinājis darbības nepārtrauktības plānu un ka tiek gatavota negadījuma seku likvidēšanas kārtība, kuru plānots pārbaudīt 2015. gada jūnijā;

Budžets un finanšu pārvaldība

3.  ņem vērā, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 97,87 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 88,12 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  no Aģentūras gada pārskatiem ar nožēlu konstatē, ka uz 2013. gadu pārnesto saistību apropriāciju apjoms bija EUR 2 398 742, savukārt uz 2014. gadu pārnesto saistību apropriāciju apjoms — EUR 2 221 816; norāda, ka pārnesto uzkrāto summu samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu radies tāpēc, ka nenovērtēti/pārvērtēti bija 2013. gada budžeta izdevumi; atgādina Aģentūrai par pienākumu ievērot budžeta gada pārskata principu;

Pārvietojumi

5.  atzīmē, ka saskaņā ar gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas konstatējumiem 2013. gada veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

6.  mudina Aģentūru turpināt uzlabot darbā pieņemšanas procedūras, īpaši ārējo ekspertu gadījumā, lai garantētu pārredzamību un līdzvērtīgu attieksmi pret kandidātiem, vienlaikus nodrošinot arī darbības nepārtrauktību un novēršot zināšanu un pieredzes zaudējumu;

7.  no Revīzijas palātas ziņojuma ar bažām uzzina, ka vajadzētu uzlabot Aģentūras iepirkuma procedūrās izmantotās informācijas precizitāti un dokumentēšanu; pauž nopietnas bažas par Aģentūras personāla vadības politiku, jo Aģentūrai laikposmā no 2013. gada līdz 2015. gadam būs jāaizvieto puse operatīvā personāla, kas var radīt būtiskus traucējumus Aģentūras darbībās; mudina Aģentūru izstrādāt saskaņotu, pārredzamu un objektīvu politiku, lai risinātu problēmas saistībā ar pagaidu darbinieku līgumu darbības beigām;

8.  atzīst, ka saskaņā ar Aģentūras dibināšanas regulu, tās darbības pirmo desmit gadu laikā pagaidu darbiniekus var pieņemt darbā ilgākais uz piecu gadu termiņu un to var pagarināt ne vairāk kā vēl par trim gadiem; konstatē, ka Aģentūra līdz 2013. gadam šo astoņu gadu posmu izmantoja kā standarta praksi;

9.  ar bažām atzīmē, ka 2013. gadā Aģentūra uz vēl astoņiem gadiem atkārtoti pieņēma darbā četrus pagaidu darbiniekus, kuru līgumi ar Aģentūru pēc maksimālā astoņu gadu termiņa beidzās 2013. gadā, un tas ir pretrunā ar dibināšanas regulu; ņem vērā to, ka līdzīgi noteikumi iekļauti priekšlikumā pārskatīt Aģentūras dibināšanas regulu, ko Parlaments un Padome vēl nav pieņēmuši; uzskata par nepieņemamu, ka Aģentūra pārkāpj pati savus tiesību aktus un noteikumus un aicina to ievērot darbā pieņemšanas procedūras;

10.  pauž nopietnas bažas, ka Aģentūra darbā pieņemšanas procedūrās nenodrošina objektīvus kritērijus, pilnīgu pārredzamību un vienlīdzīgu attieksmi; mudina Aģentūru noteikt visaptverošas, objektīvas un pārredzamas pārbaudes nosacījumu pamatnostādnes, piemēram, sekmīgam novērtējumam nepieciešamo punktu skaitu intervijās, objektīvus kritērijus kandidātu atlasei rezerves sarakstiem, mutvārdu un rakstveida eksāmenu jautājumu veidu un skaitu u. c.; aicina Aģentūru līdz 2015. gada septembrim noteikt šīs garantijas paziņojumā par iespēju kandidēt uz ikvienu vakanto amatu; turklāt mudina Aģentūru pieņemt apelācijas procedūru, kuru varētu izmantot tie kandidāti, kuri atzīti par nepiemērotiem darbam Aģentūrā;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

11.  pauž dziļu nožēlu, ka Aģentūra vēl arvien nav pieņēmusi skaidru, visaptverošu un objektīvu politiku interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai, turklāt pat neraugoties uz budžeta izpildes apstiprinātājiestādes ieteikumiem un Revīzijas palātas īpašajiem ieteikumiem vairākus gadus pēc kārtas;

12.  ņem vērā Aģentūras sniegto informāciju, ka 2015. gadā tā gatavojas pieņemt pārskatītu politiku interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai, kā arī publicēt tās valdes locekļu dzīves aprakstus un interešu deklarācijas; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par jaunās politikas pieņemšanu un dzīves aprakstu un interešu deklarāciju publicēšanu;

Iekšējā revīzija

13.  atzīmē, ka saskaņā ar Aģentūras 2013. gada 20. marta lēmumu 81/2013 tika izdarītas izmaiņas attiecībā uz iekšējās revīzijas funkcijas iekšējās kontroles standartu, iekšējās revīzijas struktūra tika likvidēta un iekšējās revīzijas funkcijas pārņēma Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD); norāda, ka ar šo pašu lēmumu Aģentūrā izveidoja iekšējās kontroles koordinatora amata vietu; pauž nožēlu, ka iekšējās kontroles koordinatora darbā pieņemšanas procedūra pārāk ieilga un ka vēl 2014. gada janvārī izvēlētais kandidāts nebija sācis strādāt Aģentūrā; atzinīgi vērtē to, ka 2014. gadā koordinators darbu uzsāka;

14.  ņem vērā, ka 2013. gada novembrī IRD veica pēcpārbaudi par trim iepriekšējām revīzijām;

15.  no Aģentūras sniegtās informācijas pieņem zināšanai IRD secinājumu, ka līdz 2013. gada 31. decembra vēl nebija ieviesti šādu revīziju ieteikumi:

   „Cilvēkresursu pārvaldība” (2009) — viens ļoti svarīgs ieteikums,
   „Plānošanas un budžeta darbības” (2010) — trīs svarīgi ieteikumi,
   „Prasmīga savietojamības pārvaldība” (2011) — divi svarīgi ieteikumi,
   „Pārskatu ticamības pamatelementi” (2012) — divi ļoti svarīgi, četri svarīgi un viens vēlams ieteikums;

16.  no Aģentūras sniegtās informācijas konstatē, ka visi ieteikumi 2014. gadā ir ieviesti, izņemot vienu ļoti svarīgu ieteikumu no revīzijas par cilvēkresursu pārvaldību Aģentūrā; mudina Aģentūru veikt nepieciešamos pasākumus, lai ieviestu vēl atlikušo ieteikumu;

17.  ar bažām atzīmē Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā norādīto, ka Aģentūra neievēro savu iekšējās kontroles standartu attiecībā uz darbības nepārtrauktību un ka tai nav apstiprināta darbības nepārtrauktības plāna un negadījuma seku novēršanas plāna; norāda, ka Aģentūra ir nolēmusi īstenot atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu to IT pakalpojumu un sistēmu nepārtrauktību, kuras horizontāli tiek izmantotas tās darbībā; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par veiktajām darbībām;

Darbības rādītāji

18.  no Aģentūras sniegtās informācijas konstatē, ka informācija par tās darbību ietekmi uz Eiropas Savienības iedzīvotāju dzīvi un dzelzceļa uzņēmējdarbības nozari tiek nodrošināta, piedaloties un sniedzot dažādas prezentācijas Eiropas dzelzceļa izstādēs un gadatirgos, kā arī organizējot seminārus, prezentācijas un citus pasākumus dalībvalstīs; turklāt atzīmē, ka informācija tiek sniegta arī Aģentūras tīmekļa vietnē, publicējot dokumentus, piemēram, gada pārskatus vai jaunumu apskatus;

Divas atrašanās vietas

19.  pauž nožēlu, ka Aģentūras darbība divās atrašanās vietās (Lillē un Valensjēnā) rada papildu izmaksas; atzīst Aģentūras centienus līdz minimumam samazināt negatīvo ietekmi, ko rada lēmums par tās atrašanās vietu;

20.  lai taupītu ierobežotos resursus un palielinātu Aģentūras darba efektivitāti, prasa noteikt vienu tās darba vietu, kas būtu viegli pieejama ar sabiedrisko transportu;

Citi komentāri

21.  uzskata — ja Aģentūrai tiek piešķirtas jaunas pilnvaras, jo tiek paplašināti tās uzdevumi, tai kļūstot par dzelzceļa materiālu sertificēšanas aģentūru, daļai no Aģentūras finansējuma būtu jānāk no nodokļiem un maksām, ar ko apliek dzelzceļa pakalpojumu sniedzējus, un tam jebkurā gadījumā proporcionāli jāatbilst Aģentūrai radītajiem izdevumiem un tas nedrīkst radīt nesamērīgas izmaksas dzelzceļa pakalpojumu sniedzējiem;

o
o   o

22.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju(1) par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0130.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika