Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2111(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0078/2015

Texte depuse :

A8-0078/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.42
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0151

Texte adoptate
PDF 356kWORD 99k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF)
P8_TA(2015)0151A8-0078/2015
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2111(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate(5), în special articolul 39,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0078/2015),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene a Căilor Ferate descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene a Căilor Ferate, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 232.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 232.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind închiderea conturilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2013 (2014/2111(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate(5), în special articolul 39,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0078/2015),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției Europene a Căilor Ferate care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2013;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene a Căilor Ferate, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 232.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 232.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3.Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2111(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0078/2015),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene a Căilor Ferate (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 25 858 799 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 0,23 % față de bugetul pe 2012; întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2013 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.  constată, din raportul Curții, că au fost întreprinse acțiuni corective în ceea ce privește trei observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și marcate ca fiind „în desfășurare” sau „nedemarate încă” în raportul Curții pentru exercițiul 2012, una dintre observații fiind marcată acum în raportul Curții ca fiind „finalizată”, iar cealaltă „în desfășurare”; observă, în plus, că, în ceea ce privește cele trei observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost întreprinse acțiuni corective, iar în prezent două observații sunt marcate ca fiind „finalizate”, iar una ca fiind „în desfășurare”;

2.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că:

   Agenția a pregătit, cu acordul Comisiei, un amendament la „Normele de aplicare privind utilizarea și încadrarea agenților temporari” pentru a reduce impactul negativ al normelor actuale asupra activităților Agenției și pentru a obține mai multă flexibilitate în ceea ce privește durata contractelor personalului operațional, precum și pentru a reduce riscul întreruperii activității sau pierderii know-how-ului în perioadele în care se înregistrează fluctuații maxime de personal;
   Agenția a decis să aplice măsuri adecvate pentru a asigura continuitatea serviciilor și sistemelor IT orizontale; observă în acest sens că a fost instalat un server de backup în incinta Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg; observă, de asemenea, că planul de asigurare a continuității activității a fost adoptat de către directorul executiv; remarcă faptul că se fac pregătiri pentru finalizarea procedurii de recuperare în caz de dezastru și că procedura respectivă va fi supusă unor teste în iunie 2015;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 97,87 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 88,12 %;

Angajamente și reportări

4.  constată cu regret, din conturile anuale ale Agenției, că nivelul creditelor angajate reportate în 2013 a fost de 2 398 742 EUR, în timp ce creditele angajate reportate în 2014 au fost de 2 221 816 EUR; observă că reducerea față de anul anterior a sumei acumulate și reportate se explică prin subestimarea/supraestimarea cheltuielilor bugetare pentru 2013; reamintește Agenției obligația sa de a respecta principiul bugetar al anualității;

Transferuri

5.  constată că, în conformitate cu raportul anual de activitate, precum și cu constatările Curții de Conturi, nivelul și natura transferurilor în 2013 s-au menținut în limitele normelor financiare;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

6.  încurajează Agenția să continue să își îmbunătățească procedurile de recrutare, în special cele destinate experților externi, pentru a garanta transparența și tratamentul egal al candidaților, asigurând totodată continuitatea activității și împiedicând pierderea de cunoștințe și de experiență;

7.  ia act cu îngrijorare, din raportul Curții, că procedurile de achiziții publice ale Agenției ar beneficia de pe urma unei ameliorări a acurateței și a documentării informațiilor; își exprimă profunda preocupare cu privire la politica Agenției de gestionare a personalului, deoarece aceasta va trebui să înlocuiască jumătate din personalul său operațional în perioada 2013-2015, ceea ce poate cauza perturbări majore la nivelul activităților operaționale ale Agenției; îndeamnă Agenția să elaboreze o politică transparentă, coerentă și obiectivă, pentru a aborda chestiunea încetării contractelor personalului său temporar;

8.  constată că, în conformitate cu regulamentul de înființare a Agenției, angajații temporari ai acesteia pot fi recrutați pentru o perioadă de maximum cinci ani, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă de maximum trei ani, dacă acest lucru survine în primii zece ani de funcționare a Agenției; constată că Agenția a recurs la perioada de opt ani ca practică standard până în 2013;

9.  constată cu preocupare că în 2013 Agenția a reangajat, pentru o durată suplimentară de opt ani, patru angajați temporari, ale căror contracte cu Agenția se încheiaseră în același an după expirarea perioadei maxime de opt ani, contrar dispozițiilor din regulamentul său de înființare; ia act de faptul că propunerea de revizuire a regulamentului de înființare a Agenției, care nu a fost deocamdată adoptată de Parlament și de Consiliu, include dispoziții similare; consideră inacceptabilă încălcarea de către Agenție a propriilor dispoziții și norme și îndeamnă Agenția să își respecte procedurile de recrutare;

10.  este profund preocupat de faptul că Agenția nu asigură criterii obiective, o transparență deplină și un tratament egal în cadrul procedurilor sale de recrutare; îndeamnă Agenția să stabilească orientări cuprinzătoare, obiective și transparente cu privire la condițiile de examinare, cum ar fi nota de trecere pentru interviuri, criteriile obiective aplicate în procesul de selecție a candidaților incluși pe listele de rezervă, tipul și numărul întrebărilor de la examenul oral și scris etc.; invită Agenția să stabilească aceste garanții în fiecare anunț de post vacant până la sfârșitul lunii septembrie 2015; în plus, îndeamnă Agenția să adopte o procedură de contestare pentru candidații care au fost declarați neeligibili să candideze la un post din cadrul Agenției;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

11.  își exprimă dezamăgirea profundă cu privire la faptul că Agenția nu a adoptat până în prezent o politică clară, cuprinzătoare și obiectivă pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, în ciuda recomandărilor autorității care acordă descărcarea de gestiune și a recomandărilor speciale recurente ale Curții;

12.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că aceasta a hotărât să adopte o politică revizuită privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și să publice CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație în cursul anului 2015; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune după ce noua politică este adoptată, iar CV-urile și declarațiile de interese sunt făcute publice;

Auditul intern

13.  ia act de faptul că, în conformitate cu Decizia Agenției nr. 81/2013 din 20 martie 2013 de modificare a standardelor de control intern ale funcției de audit intern, structura de audit intern a fost suprimată, iar Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a devenit furnizorul funcției de audit intern; observă că, în aceeași decizie, Agenția a instituit o funcție de coordonator pentru controlul intern (CCI); regretă că procedura de recrutare pentru postul de CCI a durat mult și că, în ianuarie 2014, candidatul selectat nu își începuse încă activitatea în cadrul Agenției; ia act de faptul că postul respectiv a fost ocupat în cursul anului 2014;

14.  constată că IAS a efectuat în noiembrie 2013 un audit de monitorizare a trei angajamente luate în cadrul auditurilor anterioare;

15.  ia act pe baza informațiilor furnizate de Agenție că, potrivit constatărilor IAS, următoarele audituri aveau recomandări nefinalizate la 31 decembrie 2013:

   „Managementul resurselor umane (2009)” - o recomandare „foarte importantă”,
   „Planificarea și elaborarea bugetului (2010)” - trei recomandări „importante”,
   „Managementul de specialitate în domeniul interoperabilității (2011)” - două recomandări „importante”,
   „Elementele de bază ale asigurării (2012)” - două recomandări „foarte importante”, patru recomandări „importante” și o recomandare „de dorit”;

16.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că, cu excepția unei recomandări „foarte importante” aferente auditului privind managementul resurselor umane în cadrul Agenției, toate celelalte recomandări au fost închise în cursul anului 2014; îndeamnă Agenția să ia măsurile necesare pentru a închide recomandarea rămasă;

17.  își exprimă preocuparea cu privire la faptul că, în raportul său anual de audit pentru 2012, Curtea menționează că Agenția nu își respectă standardul de control intern referitor la continuitatea activității și că nu există niciun plan aprobat de asigurare a continuității activității informatice și de recuperare în caz de dezastru; ia act de faptul că Agenția a decis să pună în aplicare măsuri adecvate pentru a asigura continuitatea serviciilor și sistemelor IT orizontale ale activității sale; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile întreprinse;

Performanță

18.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că disponibilitatea informațiilor privind impactul activităților sale asupra cetățenilor Uniunii și asupra sectorului căilor ferate este asigurată prin diferite participări și prezentări în cadrul expozițiilor și târgurilor europene de resort, precum și prin organizarea de ateliere, prezentări și alte evenimente în statele membre; constată, de asemenea, că informațiile sunt comunicate pe site-ul Agenției prin publicarea unor documente cum sunt rapoartele anuale sau buletinele informative;

Două sedii

19.  deplânge faptul că folosirea a două sedii (Lille și Valenciennes) pentru desfășurarea activităților generează costuri suplimentare pentru Agenție; ia act de eforturile Agenției vizând minimizarea impactului negativ al deciziei privind sediul său;

20.  solicită desemnarea unui sediu unic al Agenției, amplasat într-un loc ușor accesibil prin intermediul transportului public, pentru a economisi resursele limitate și a asigura funcționarea mai eficientă a instituției;

Alte observații

21.  consideră că, în cazul în care Agenția ar primi noi competențe ca urmare a extinderii atribuțiilor sale ca agenție de certificare a materialului feroviar, o parte din bugetul Agenției ar trebui să provină din taxele și onorariile percepute industriei feroviare, care trebuie să fie în toate circumstanțele proporționale cu cheltuielile suportate de Agenție, fără a reprezenta costuri disproporționate pentru operatori;

o
o   o

22.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 29 aprilie 2015(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate la acea dată, P8_TA(2015)0130.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate