Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2111(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0078/2015

Predkladané texty :

A8-0078/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.42
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0151

Prijaté texty
PDF 362kWORD 96k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európska železničná agentúra (ERA)
P8_TA(2015)0151A8-0078/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013 (2014/2111(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra(5), a najmä na jeho článok 39,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0078/2015),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 232.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 232.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013 (2014/2111(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra(5), a najmä na jeho článok 39,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0078/2015),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej železničnej agentúry sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 232.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 232.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013 (2014/2111(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0078/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej železničnej agentúry (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2013 sumu 25 858 799 EUR, čo je nárast o 0,23 % v porovnaní s rokom 2012; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2011 a označené ako „prebiehajúce“ alebo „nevyriešené“ v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia a jedna pripomienka je v súčasnosti v správe Dvora audítorov za rok 2013 označená ako „ukončená“ a dve ako „prebiehajúce“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky v správe Dvora audítorov za rok 2012, prijali sa nápravné opatrenia a dve pripomienky sú teraz označené ako „ukončené“ a jedna ako „prebiehajúca“;

2.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že:

   po dohode s Komisiou vypracovala zmenu svojich „vykonávacích predpisov o využívaní a prijímaní dočasných zamestnancov“ s cieľom znížiť negatívny vplyv súčasných pravidiel na činnosti agentúry, získať väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o dĺžku trvania zmlúv operačného personálu, ako aj znížiť riziko narušenia činnosti alebo straty znalostí v dôsledku kulminácie vo fluktuácii zamestnancov;
   agentúra sa rozhodla vykonávať primerané opatrenia na zabezpečenie kontinuity IT služieb a systémov, ktoré majú pre činnosť agentúry horizontálny charakter; konštatuje, že v tejto súvislosti bola nainštalovaná záložná serverová miestnosť v priestoroch Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie v Luxemburgu; ďalej konštatuje, že výkonný riaditeľ prijal plán na zabezpečenie kontinuity činností a že sa pripravuje postup obnovy po havárii, ktorého testovanie je naplánované na jún 2015;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,87 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 88,12 %;

Záväzky a prenosy

4.  s poľutovaním konštatuje, že podľa ročnej účtovnej závierky agentúry suma viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2013 predstavovala 2 398 742 EUR, zatiaľ čo viazané rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2014 predstavovali 2 221 816 EUR; konštatuje, že k zníženiu časovo rozlíšenej prenesenej sumy v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo z dôvodu podhodnotenia/nadhodnotenia rozpočtových výdavkov v roku 2013; pripomína agentúre jej povinnosť dodržiavať zásadu ročnej platnosti rozpočtu;

Presuny

5.  konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti aj podľa zistení Dvora audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2013 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.  nabáda agentúru, aby ďalej napredovala vo svojich postupoch prijímania zamestnancov, najmä pre externých odborníkov, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi a zároveň zaistiť kontinuitu činností a zabrániť strate znalostí a skúseností;

7.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov by postupom verejného obstarávania agentúry prospelo zlepšenie presnosti a dokumentácie informácií; vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s politikou riadenia zamestnancov agentúry, keďže agentúra bude musieť v období rokov 2013 až 2015 vymeniť polovicu svojho operačného personálu, čo môže vážnym spôsobom narušiť vykonávanie jej operačných činností; naliehavo agentúru vyzýva, aby vypracovala ucelenú, transparentnú a objektívnu politiku na riešenie otázky ukončenia platnosti zmlúv svojich dočasných zamestnancov;

8.  berie na vedomie, že podľa nariadenia o založení agentúry môžu byť jej dočasní zamestnanci prijatí na obdobie maximálne piatich rokov s možnosťou predĺženia o maximálne tri roky, ak sa uskutoční v rámci prvých desiatich rokov prevádzky agentúry; konštatuje, že agentúra používala toto osemročné obdobie ako štandardný postup do roku 2013;

9.  so znepokojením konštatuje, že v roku 2013 agentúra opätovne zamestnala štyroch dočasných zamestnancov, ktorých zmluvy s agentúrou sa skončili v roku 2013 po maximálnom osemročnom období, na ďalšie osemročné obdobie, čo je v rozpore s jej zakladajúcim nariadením; poznamenáva, že návrh revidovaného zakladajúceho nariadenia agentúry, ktorý ešte nebol prijatý Európskym parlamentom a Radou, obsahuje podobné ustanovenia; považuje za neprijateľné, aby agentúra porušovala svoje vlastné zákony a pravidlá, a naliehavo vyzýva agentúru, aby dodržiavala svoje postupy prijímania zamestnancov;

10.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že agentúra vo svojich postupoch prijímania zamestnancov nezabezpečuje objektívne kritériá, plnú transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie; naliehavo vyzýva agentúru, aby stanovila komplexné, objektívne a transparentné usmernenia k podmienkam skúšok, napríklad minimálny počet bodov požadovaný na pripustenie k ústnemu pohovoru, objektívne kritériá pre výber kandidátov uvedených na rezervných zoznamoch, typ a počet otázok pre ústne a písomné pohovory atď.; vyzýva agentúru, aby tieto záruky uvádzala v oznámení ku každému voľnému pracovnému miestu do konca septembra 2015; okrem toho naliehavo vyzýva agentúru, aby prijala postup odvolania pre uchádzačov, ktorí boli vyhlásení za nespôsobilých uchádzať sa o zamestnanie v agentúre;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

11.  vyjadruje hlboké sklamanie, že agentúra doposiaľ neprijala jednoznačnú, komplexnú a objektívnu politiku predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia, napriek osobitným odporúčaniam, ktoré niekoľko rokov po sebe vydával orgán udeľujúci absolutórium a Dvor audítorov;

12.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že si stanovila cieľ prijať revidovanú politiku predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia, ako aj zverejniť životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady počas roku 2015; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium , keď prijme túto novú politiku a zverejní životopisy a vyhlásenia o záujmoch;

Vnútorný audit

13.  berie na vedomie, že podľa rozhodnutia agentúry 81/2013 z 20. marca 2013, ktorým sa mení štandard vnútornej kontroly pre funkciu vnútorného auditu, bolo oddelenie vnútorného auditu zrušené a poskytovateľom funkcie vnútorného auditu sa stal Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS); konštatuje, že v tom istom rozhodnutí agentúra vytvorila funkciu koordinátora vnútornej kontroly; vyjadruje poľutovanie nad tým, že postup obsadenia miesta koordinátora vnútornej kontroly bol zdĺhavý a že k januáru 2014 vybraný uchádzač ešte v agentúre nezačal pracovať; berie na vedomie, že toto pracovné miesto bolo v roku 2014 nakoniec obsadené;

14.  berie na vedomie, že v novembri 2013 IAS vykonal následný audit k trom predchádzajúcim audítorským zákazkám;

15.  na základe informácií agentúry konštatuje, že podľa zistení IAS neboli k 31. decembru 2013 dokončené odporúčania z týchto auditov:

   „riadenie ľudských zdrojov (2009)“ – jedno „veľmi dôležité“ odporúčanie,
   „plánovanie a zostavovanie rozpočtu (2010)“ – tri „dôležité“ odporúčania,
   „odborné riadenie interoperability (2011)“ – dve „dôležité“ odporúčania,
   „základné body vyhlásenia o vierohodnosti (2012)“ – dve „veľmi dôležité“ odporúčania, štyri „dôležité“ odporúčania a jedno „žiaduce“ odporúčanie;

16.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že okrem jedného „veľmi dôležitého“ odporúčania z auditu riadenia ľudských zdrojov v rámci agentúry boli všetky ostatné odporúčania v roku 2014 uzavreté; naliehavo vyzýva agentúru, aby prijala potrebné opatrenia na uzavretie zostávajúceho odporúčania;

17.  so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe o audite za rok 2012 uviedol, že agentúra nedodržiava svoj štandard vnútornej kontroly tykajúci sa kontinuity činností a že v oblasti IT neexistuje žiadny schválený plán na zabezpečenie pokračovania činností ani plán obnovy po havárii; uznáva, že agentúra sa rozhodla vykonávať primerané opatrenia na zabezpečenie kontinuity IT služieb a systémov, ktoré sú v horizontálnom postavení k jej činnosti; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonaných opatreniach;

Výkonnosť

18.  berie na vedomie informáciu agentúry, že dostupnosť informácií o vplyve jej činností na občanov Únie a na sektor železničnej dopravy sa zabezpečuje prostredníctvom rôznych účastí a prezentácií na európskych železničných výstavách a veľtrhoch, ako aj prostredníctvom organizovania seminárov, prezentácií a ďalších podujatí v členských štátoch; ďalej konštatuje, že informácie sa oznamujú na internetovej stránke agentúry prostredníctvom uverejňovania dokumentov, napríklad výročných správ a informačných bulletinov;

Dve pracoviská

19.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že využívanie dvoch miest (Lille a Valenciennes) na vykonávanie činností agentúry jej spôsobuje dodatočné náklady; uznáva úsilie, ktoré agentúra vynakladá s cieľom minimalizovať negatívny vplyv rozhodnutia o svojom sídle;

20.  žiada, aby agentúra mala jediné pracovisko na mieste, ktoré je ľahko dostupné verejnou dopravou, s cieľom šetriť obmedzené zdroje a zvýšiť jej efektívnosť;

Ďalšie pripomienky

21.  domnieva sa, že ak sa agentúre udelia nové právomoci v dôsledku rozšírenia jej úloh ako certifikačnej agentúry pre železničný materiál, časť finančných prostriedkov, ktoré má agentúra k dispozícii, by mala pochádzať z poplatkov a platieb získaných z odvetvia železničnej dopravy, ktoré musia za každých okolností zodpovedať úrovni výdavkov, ktoré agentúre vznikli, a nesmú predstavovať neprimerané náklady pre odvetvie železničnej dopravy;

o
o   o

22.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia