Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2111(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0078/2015

Ingivna texter :

A8-0078/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.42
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0151

Antagna texter
PDF 184kWORD 79k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2013: Europeiska järnvägsbyrån (ERA)
P8_TA(2015)0151A8-0078/2015
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013 (2014/2111(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen)(5), särskilt artikel 39,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0078/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska järnvägsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska järnvägsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 232.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 232.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 164, 30.4.2004, s. 1.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013 (2014/2111(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen)(5), särskilt artikel 39,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0078/2015).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska järnvägsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 232.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 232.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 164, 30.4.2004, s. 1.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013 (2014/2111(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0078/2015), och av följande skäl:

A.  Den slutliga budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nedan kallad byrån), uppgick enligt dess egen redovisning för budgetåret 2013 till 25 858 799 EUR, vilket utgör en ökning med 0,23 % jämfört med 2012. Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att avseende de tre kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerades med ”Pågår” eller ”Har inte genomförts” i revisionsrättens rapport för 2012, har korrigerande åtgärder vidtagits, och en kommentar är nu markerad i revisionsrättens rapport för 2013 med ”Har genomförts” och två med ”Pågår”. Parlamentet noterar vidare att för de tre kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits, och två kommentarer är nu markerade som ”Har genomförts” och en som ”Pågår”.

2.  Europaparlamentet konstaterar följande baserat på uppgifter från byrån:

   Tillsammans med kommissionen förberedde byrån en ändring till sin genomförandebestämmelse om utnyttjande och anställning av tillfällig personal, i syfte att minska de negativa följder som innevarande bestämmelser har haft på byråns verksamhet. Tanken med detta var att uppnå större flexibilitet vad gäller längden på den operativa personalens kontrakt och att minska risken för verksamhetsavbrott eller kunskapsförluster till följd av förhöjd personalomsättning.
   Byrån beslutade att genomföra lämpliga åtgärder för att garantera kontinuiteten i verksamhetens övergripande it-tjänster och it-system. Parlamentet noterar att en lokal med en backupserver i detta avseende har iordningställts i Översättningscentrum för Europeiska unionens organ i Luxemburg. Parlamentet noterar även att en kontinuitetsplan har antagits av den verkställande direktören, och att katastrofförfarandet håller på att förberedas och är planerat att testas i juni 2015.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att insatser för budgetövervakning under budgetåret 2013 resulterade i ett budgetgenomförande på 97,87 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 88,12 %.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet beklagar att det med utgångspunkt i byråns årsredovisning framgår att andelen gjorda åtaganden som överfördes till 2013 uppgick till 2 398 742 EUR, medan den andel som överfördes till 2014 uppgick till 2 221 816 EUR. Parlamentet konstaterar att minskningen av det upplupna belopp som överförts jämfört med tidigare år beror på en underskattning/överskattning av 2013 års budgetutgifter. Parlamentet påminner myndigheten om dess skyldighet att respektera budgetprincipen om ettårighet.

Överföringar under budgetåret

5.  Europaparlamentet konstaterar att nivån på och typen av överföringar under budgetåret 2013 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser enligt den årliga verksamhetsrapporten och revisionsrättens granskningsresultat.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

6.  Europaparlamentet uppmuntrar byrån att ytterligare förbättra sina rekryteringsförfaranden, särskilt för externa experter, i syfte att garantera insyn och likabehandling för sökande och säkerställa kontinuitet i verksamheten och förhindra att kunskaper och erfarenheter går förlorade.

7.  Med utgångspunkt i revisionsrättens rapport noterar Europaparlamentet bekymrat att byråns upphandlingsförfaranden skulle kunna förbättras vad gäller exakthet och dokumentation. Parlamentet är djupt bekymrat över byråns personalförvaltningspolitik eftersom den kommer att bli tvungen att ersätta hälften av sin operativa personal under perioden 2013–2015, vilket kan leda till stora störningar i byråns operativa verksamhet. Parlamentet uppmanar med eftertryck byrån att ta fram en samstämd, transparent och objektiv politik för att hantera uppsägningen av kontrakt för dess tillfälligt anställda personal.

8.  Europaparlamentet konstaterar att enligt byråns inrättandeförordning kan byråns tillfälliga personal anställas för högst fem år, med möjlighet till förlängning med högst tre år om anställningen sker inom loppet av byråns tio första verksamhetsår. Parlamentet bekräftar att åttaårsperioden har varit det allmänt gällande förfarandet på byrån fram till 2013.

9.  Europaparlamentet noterar bekymrat att byrån 2013 återanställde fyra tillfälligt anställda, vilkas kontrakt med byrån hade löpt ut 2013 efter den maximala åttaårsperioden, för ytterligare en åttaårsperiod. Detta strider mot byråns inrättandeförordning. Parlamentet noterar att förslaget till en reviderad inrättandeförordning för byrån, som ännu inte har antagits av parlamentet och rådet, innehåller liknande bestämmelser. Parlamentet anser att det är oacceptabelt att byrån bryter mot sina egna bestämmelser och regler, och uppmanar eftertryckligen byrån att följa sina rekryteringsförfaranden.

10.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över att byrån inte ser till att det föreligger objektiva kriterier, full transparens och likabehandling i dess rekryteringsförfaranden. Parlamentet uppmanar med eftertryck byrån att utarbeta heltäckande, objektiva och transparenta riktlinjer för provkrav, såsom det antal poäng som minst krävs för intervjuer, de objektiva kriterierna för urval av sökande som står med på reservlistor samt typen av och antalet muntliga och skriftliga prov etc. Parlamentet uppmanar byrån att ange dessa garantier i meddelandet om ledig tjänst för varje ledig tjänst senast i slutet av september 2015. Dessutom uppmanar parlamentet eftertryckligen byrån att anta ett överklagandeförfarande för sökande som har fått besked att de inte har rätt att söka en tjänst vid byrån.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

11.  Europaparlamentet är djupt besviket över att byrån ännu inte har antagit en tydlig, heltäckande och objektiv strategi för förebyggande och hantering av intressekonflikter, trots den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens och revisionsrättens särskilda rekommendationer under flera år i rad.

12.  Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från byrån att denna har föresatt sig att anta sin reviderade strategi för förebyggande och hantering av intressekonflikter samt att offentliggöra styrelseledamöternas meritförteckningar och intresseförklaringar under 2015. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten så snart den nya strategin har antagits och meritförteckningarna och intresseförklaringarna har offentliggjorts.

Internrevision

13.  Europaparlamentet noterar att internrevisionsfunktionen lades ned och att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) tog över internrevisionsarbetet i enlighet med byråns beslut 81/2013 av den 20 mars 2013 om ändring av internrevisionens normer för intern kontroll. Parlamentet noterar att byrån i samma beslut inrättade en tjänst som samordnare av internkontrollen. Parlamentet beklagar att rekryteringsförfarandet för denna tjänst var utdraget och att den valda kandidaten i januari 2014 ännu inte hade börjat arbeta på byrån. Parlamentet konstaterar att tjänsten slutligen tillsattes under 2014.

14.  Europaparlamentet konstaterar att IAS i november 2013 följde upp tre tidigare revisionsåtaganden.

15.  Europaparlamentet bekräftar utifrån uppgifter från byrån att följande revisioner, identifierade av IAS, innehöll rekommendationer som ännu inte hade genomförts den 31 december 2013:

   Personalförvaltning (2009) – en mycket viktig rekommendation.
   Planering och budgetering (2010) – tre viktiga rekommendationer.
   Expertförvaltning på området för driftskompatibilitet (2011) – två viktiga rekommendationer.
   Kontrolldelar som låg till grund för centrumets revisionsförklaring (2012) – två mycket viktiga rekommendationer, fyra viktiga rekommendationer och en önskvärd rekommendation.

16.  Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från byrån att med undantag för en mycket viktig rekommendation från revisionen av byråns personalförvaltning avslutades alla de övriga rekommendationerna under 2014. Parlamentet uppmanar eftertryckligen byrån att vidta nödvändiga åtgärder för att avsluta den återstående rekommendationen.

17.  Europaparlamentet konstaterar med oro att revisionsrätten i sin rapport om årsredovisningen för 2012 uppger att byrån inte följer sin norm för internkontroll om kontinuitet i verksamheten och att det saknas godkända kontinuitets- och katastrofplaner för it-verksamheten. Parlamentet konstaterar att byrån har beslutat att införa lämpliga åtgärder för att säkra kontinuiteten i verksamhetens övergripande it-tjänster och it-system. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de vidtagna åtgärderna.

Resultat

18.  Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från byrån att information om hur byråns verksamhet påverkar unionsmedborgarna och järnvägsföretagen tillhandahålls genom deltagande i och presentationer vid europeiska järnvägsutställningar och järnvägsmässor liksom genom anordnandet av semiarier, presentationer och andra tilldragelser i medlemsstaterna. Parlamentet noterar även att informationen tillgängliggörs på byråns webbplats genom publiceringen av exempelvis årsrapporter eller nyhetsbrev.

Två arbetsorter

19.  Europaparlamentet beklagar att utnyttjandet av två arbetsorter (Lille och Valenciennes) för att bedriva verksamheten skapar extra kostnader för byrån. Parlamentet inser att byrån gjort mycket för att minimera de negativa konsekvenserna av beslutet om byråns säte.

20.  Europaparlamentet anser att byrån ska vara etablerad på en enda ort som lätt kan nås med allmänna transportmedel för att spara in på knappa resurser och höja byråns effektivitet.

Övriga kommentarer

21.  Europaparlamentet anser att om byråns befogenheter stärks till följd av att den ges fler uppdrag som certifieringsorgan för järnvägsmaterial, bör en del av byråns finansiering komma från olika typer av avgifter som tas ut av järnvägsindustrin. Dessa avgifter måste under alla omständigheter stå i proportion till de utgifter som byrån har och får inte utgöra en orimlig kostnad för järnvägsindustrin.

o
o   o

22.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 29 april 2015(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2015)0130.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy