Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2122(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0087/2015

Внесени текстове :

A8-0087/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.43
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0152

Приети текстове
PDF 573kWORD 103k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари
P8_TA(2015)0152A8-0087/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2013 година (2014/2122(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 64 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0087/2015),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 247.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 247.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
(6) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2013 година (2014/2122(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 64 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0087/2015),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2013 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 247.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 247.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
(6) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2013 година (2014/2122(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0087/2015),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 28 188 749 EUR, което представлява увеличение от 39,01% спрямо 2012 г., дължащо се на допълнителните задачи, възложени на Органа;

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата („Сметната палата“) в нейния доклад относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на шест коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркирани като „текущи“ или „предстоящи“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и понастоящем в доклада на Сметната палата два коментара са маркирани като „завършени“, три са маркирани като „текущи“, а за един е отбелязано „не е приложимо“; посочва освен това, че по отношение на седемте коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и два коментара сега са маркирани като „завършени“, три са маркирани като „текущи“, а за два е отбелязано „не е приложимо“;

2.  Установява въз основа на информация от Органа, че:

   той е интегрирал планирането на своя персонал и бюджет с планирането на годишната си работа, с цел да се вземат под внимание приоритетите в цялата организация, както и с цел персоналът да бъде пренасочен към различни задачи, когато това е възможно;
   неговите процедури за набиране на персонал са били изменени, за да включат повече контрол, като например предварителни проверки, по-ясни образци и преработени механизми за оценяване на кандидатите, както и че според доклада на Сметната палата корективните действия по отношение на препоръката на Сметната палата по този въпрос са приключили;
   комуникацията относно неговата работа и дейности, насочена към гражданите на Съюза, се осъществява посредством публикуване и разпространяване на информация чрез редица канали, включително, но не само, неговия обществено достъпен уебсайт и различни видове тематични документи;

Бюджет и финансово управление

3.  Отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година степента на изпълнение на бюджета е 93,18% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 72,54%;

4.  Отбелязва, че за да се гарантира, че корективните действия във връзка с изпълнението на бюджета се предприемат своевременно, Органът е използвал различни методи, като например месечно отчитане пред изпълнителния директор и представяне на тримесечни доклади на управителния съвет; отбелязва, че това е довело до по-висока степен на изпълнение на бюджета в сравнение с предходната година;

Поети задължения и преноси

5.  Установява, че ангажиментите са поети навременно, тъй като общият размер на бюджетни кредити, за които са поети задължения, се е увеличил спрямо предходната година; отбелязва със загриженост, че равнището на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, остава високо за дял III – 58%, което е увеличение с 6%;

6.  Отбелязва, че големият размер на преносите се дължи главно на ИТ услуги, за които са сключени договори в края на годината, услуги, получени през 2013 г., но неплатени преди края на годината, както и на забавянията при обществени поръчки в областта на информационните технологии и на многогодишния характер на съответните ИТ проекти; призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети с цел свеждане на размера на преносите до възможно най-ниско равнище;

Трансфери

7.  Отбелязва със загриженост, че размерът на трансферите е много висок (18% от бюджета) и възлиза на 5 100 000 EUR; изразява съжаление във връзка с факта, че тази цифра показва увеличение в сравнение с 2012 г., което е признак, че в планирането на бюджета все още съществуват слабости; призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност за действията, които е предприел за отстраняване на тези слабости;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

8.  Констатира въз основа на информация от Органа, че процедурите за възлагане на обществени поръчки са били централизирани за всички поръчки на стойност над 15 000 EUR, за да се подобрят сроковете, контролът на качеството и съответствието; отбелязва, че през 2013 г. е започнало представяне на месечни доклади до изпълнителния директор за статуса на изпълнението на плана за възлагане на обществени поръчки;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

9.  Отбелязва въз основа на информация от Органа, че той е подобрил допълнително насоките си за етично поведение чрез разработване на политика относно конфликтите на интереси за лица, които не са служители, която взема предвид насоките на Комисията за предотвратяване и управление на конфликти на интереси в децентрализираните агенции на ЕС и се прилага за членовете на Съвета на надзорниците и на управителния съвет;

10.  Отбелязва, че политиката на Органа в областта на конфликтите на интереси съдържа разпоредба относно публикуването на декларациите за интереси на членовете на Съвета на надзорниците и на управителния съвет; отбелязва, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на Съвета на надзорниците и на управителния съвет, както и декларациите за интереси на изпълнителния директор и на членовете на висшето ръководство не са публично достъпни; призовава Органа да отстрани спешно този недостатък и да осигури лесен достъп до тези документи чрез своя уебсайт;

Вътрешен одит

11.  Установява въз основа на информация от Органа, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила ограничен преглед на прилагането от страна на Органа на стандартите за вътрешен контрол (СВК), вследствие на резултатите от оценката на риска, извършена през 2012 г. и на стратегическия план за одит на Органа за периода 2013 – 2015 г.;

12.  Отбелязва, че Службата за вътрешен одит, в своя преглед през 2013 г. на СВК, е направила 14 препоръки в различни области, една от които е маркирана като „много важна“, и е стигнала до заключението, че повечето от 15-те проверени СВК са били прилагани изцяло или до голяма степен; отбелязва, че в резултат на последващото посещение, осъществено от Службата за вътрешен одит през юни 2014 г., половината от тези препоръки са били изпълнени, включително маркираната като „много важна“;

Други коментари

13.  Изразява съжаление във връзка с факта, че забавените плащания представляват 27% от всички плащания за стоки и услуги, в резултат от което са платени лихви, възлизащи на 3 834 EUR, а плащанията са закъснявали средно с 32 дни; призовава Органа да предостави на органа по освобождаване от отговорност подробна информация за мерките, предприети за решаването на този проблем и за подобряване на своевременността на процеса на плащане;

14.  Отбелязва, че настоящата система за финансиране на Органа не е гъвкава, създава ненужна административна тежест и може да застраши неговата независимост; настоятелно призовава Органа да си сътрудничи с Комисията с цел преразглеждане на настоящата структура за неговото финансиране;

15.  Отбелязва, че след обсъжданията с държавата членка, която е негов домакин, Органът е започнал да изисква възстановяване на ДДС съгласно Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и Директивата на Съвета относно облагането с ДДС(1); отбелязва, че до края на 2013  г. е било изискано връщането само на 39% от ДДС, начислен за периода 2011—2013 г.; призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност за действията, които е предприел, за да изиска начисления ДДС, както и очаквания срок, в който може да бъде поискано възстановяването на целия размер;

16.  Припомня, че Европейският парламент беше основно действащо лице в усилията за изграждане на нова и всеобхватна Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) след финансовата криза и за създаването на Органа през 2011 г. като част от тази система;

17.  Отбелязва констатацията на Комисията в неотдавнашния ѝ доклад относно работата на европейските надзорни органи (ЕНО) и Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), че независимо от трудните обстоятелства ЕНО бързо са изградили добре функциониращи организации, които като цяло са изпълнявали добре широкия си спектър от дейности, като са се справяли с растящия брой искания с ограничени човешки ресурси;

18.  Изтъква, че ролята на Органа в подкрепа на общ надзорен режим за целия единен пазар е от съществено значение за осигуряването на по-добре интегрирани, по-ефективни и по-сигурни финансови пазари в Съюза, като по този начин той допринася за икономическото възстановяване и за създаването на работни места и растеж в Европа и за предотвратяването на бъдещи кризи във финансовия сектор;

19.  Потвърждава, че ЕСФН все още е в процес на изграждане и подчертава, че задачите, които вече са възложени на Органа, както и бъдещите му задачи, предвидени в подготвяното законодателство, изискват подходящ брой на персонала и размер на бюджета, което да позволи упражняването на висококачествен надзор; подчертава, че необходимостта от съчетаване на допълнителни задачи с допълнителни ресурси следва винаги да бъде внимателно отчитана; подчертава обаче, че всяко потенциално увеличение на средствата следва да бъде предшествано и/или допълвано от подходящи усилия за рационализиране, когато това е възможно; подчертава координиращата роля на Органа и необходимостта от тясно сътрудничество с националните надзорни органи за изпълнението на неговия мандат;

20.  Подчертава, че предвид ограничените ресурси, с които разполага, Органът трябва да се придържа към задачите, възложени му от Парламента и съвета; подчертава, че Органът следва да изпълнява тези задачи напълно, но не трябва да се стреми да надхвърля своя мандат, и че трябва да остане независим; изтъква, че Органът следва да провери необходимостта от изготвяне на насоки и препоръки;

21.  Изтъква, че Органът следва да използва изцяло правомощията си в областта на защитата на потребителите, които са му предоставени съгласно неговия мандат; подчертава, че в тази област Органът следва да се координира по-тясно с другите ЕНО чрез съвместния комитет;

22.  Призовава Органа да гарантира, че в бъдеще не се поемат правни задължения преди осигуряването на съответните бюджетни задължения;

o
o   o

23.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 29 април 2015 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
(2) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0130.

Правна информация - Политика за поверителност