Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2122(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0087/2015

Předložené texty :

A8-0087/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.43
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0152

Přijaté texty
PDF 500kWORD 95k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
P8_TA(2015)0152A8-0087/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2013 (2014/2122(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví(2) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0087/2015),

1.  uděluje výkonné ředitelce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy absolutorium za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonné ředitelce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 247.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 247.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2013 (2014/2122(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví(2) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0087/2015),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2013;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonné ředitelce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 247.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 247.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2013 (2014/2122(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0087/2015),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán“) dosahoval jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 výše 28 188 749 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 39,01 % vzhledem k dalším úkolům, které byly orgánu svěřeny,

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že pokud jde o šest připomínek učiněných ve zprávě Účetního dvora za rok 2011, jež byly označeny jako „probíhající“ nebo „neprovedené“ ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, byla přijata nápravná opatření a dvě připomínky jsou nyní ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 označeny jako „dokončené“, tři jako „probíhající“ a jedna jako „není relevantní“; dále konstatuje, že u sedmi připomínek uvedených ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 byla přijata nápravná opatření, takže dvě připomínky jsou nyní označeny jako „dokončené“, tři jako „probíhající“ a dvě jako „není relevantní“;

2.  od orgánu se dozvěděl, že:

   spojil své plánování ohledně zaměstnanců a rozpočtu se svým ročním pracovním plánem, aby mohl zohlednit priority napříč celou organizací a také přesouvat zaměstnance na jiné úkoly, pokud je to možné;
   jeho postupy přijímání zaměstnanců se změnily tak, aby zahrnovaly více kontrol, např. kontrol ex ante, jasnější modely a revidované mechanismy hodnocení kandidátů, a že podle zprávy Účetního dvora byla nápravná opatření v souvislosti s doporučením Účetního dvora v této záležitosti dokončena;
   komunikace ohledně jeho práce a činností určená občanům Unie probíhá prostřednictvím zveřejňování a šíření informací různými kanály, např. skrze jeho veřejné internetové stránky a různé druhy dokumentů zaměřených na určitá témata;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2013 vyústilo v míru plnění rozpočtu dosahující 93,18 % a že míra plnění prostředků na platby činila 72,54 %;

4.  bere na vědomí, že orgán použil různé metody k zajištění toho, aby nápravná opatření týkající se plnění rozpočtu, např. pravidelné měsíční podávání zpráv výkonné ředitelce a čtvrtletní podávání zpráv správní radě, byla přijata včas; konstatuje, že to vedlo k vyšší míře plnění rozpočtu ve srovnání s předchozím rokem;

Závazky a přenosy

5.  konstatuje, že závazky byly přijímány včas, jelikož celková výše prostředků vynaložených na závazky se oproti předchozímu roku zvýšila; se znepokojením konstatuje, že objem prostředků přidělených na závazky přenesených v hlavě III je i nadále vysoký a dosahuje 58 %, což je zvýšení o 6 %;

6.  konstatuje, že vysoký objem přenosů je způsobený zejména smlouvami na služby IT podepsanými ke konci roku, službami dodanými v roce 2013, ale nezaplacenými do konce roku 2013, zpožděními v zadávání zakázek IT a víceletou povahou souvisejících projektů IT; vyzývá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o opatřeních, která přijme s cílem objem přenosů snížit na co nejnižší úroveň;

Převody

7.  s obavami konstatuje, že výše převodů je velmi vysoká a činí 18 % rozpočtu, což je 5 100 000 EUR; vyjadřuje politování nad tím, že tento objem se ve srovnání s rokem 2012 zvýšil, což poukazuje na neustálé nedostatky v rozpočtovém plánování; žádá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o opatřeních, která přijal k odstranění těchto nedostatků;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

8.  od orgánu se dozvěděl, že postupy zadávání zakázek byly centralizovány u všech zakázek nad 15 000 EUR, aby se zlepšila včasnost, kontrola kvality a dodržování pravidel; bere na vědomí, že od roku 2013 jsou výkonné ředitelce každý měsíc podávány zprávy o stavu plánu zadávání zakázek;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

9.  na základě informací od orgánu konstatuje, že orgán dále posílil své etické pokyny tím, že vytvořil politiku týkající se střetů zájmů u osob, jež nejsou jeho zaměstnanci, přičemž tato politika zohledňuje pokyny Komise pro prevenci a řešení střetu zájmů v decentralizovaných agenturách EU a platí pro členy dozorčí rady a správní rady;

10.  bere na vědomí, že politika orgánu v oblasti střetů zájmů obsahuje ustanovení o zveřejňování prohlášení o zájmech členů dozorčí a správní rady; konstatuje, že životopisy ani prohlášení o zájmech členů dozorčí a správní rady ani prohlášení o zájmech výkonné ředitelky a vrcholného vedení nejsou veřejně přístupné; žádá orgán, aby tento nedostatek urychleně napravil a příslušné dokumenty snadno zpřístupnil na internetových stránkách;

Interní audit

11.  na základě informací orgánu bere na vědomí, že v roce 2013 provedl útvar interního auditu Komise (IAS) omezený přezkum toho, jak orgán provádí standardy vnitřní kontroly, v návaznosti na výsledky posouzení rizik provedeného v roce 2012 a strategický plán auditu orgánu na období 2013–2015;

12.  konstatuje, že po svém přezkumu standardů vnitřní kontroly v roce 2013 vydal IAS 14 doporučení v různých oblastech, z nichž jedno bylo označeno jako „velmi důležité“, a dospěl k závěru, že většina z 15 sledovaných standardů je plně či z větší části prováděna; konstatuje, že podle následné kontrolní návštěvy provedené útvarem IAS v červnu 2014 byla polovina doporučení provedena, včetně jednoho doporučení označeného jako „velmi důležité“;

Další připomínky

13.  vyjadřuje politování nad tím, že zpožděné platby představovaly 27 % veškerých plateb za obdržené zboží a služby, což mělo za následek platby úroků ve výši 3 834 EUR a také skutečnost, že platby byly v průměru zpožděné o 32 dnů; žádá orgán, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytl podrobné informace o opatřeních, která přijal k vyřešení této záležitosti a zlepšení včasnosti plateb;

14.  konstatuje, že současné financování orgánu je nepružné, vytváří zbytečnou administrativní zátěž a ohrožuje jeho nezávislost; naléhavě vyzývá orgán, aby spolupracoval s Komisí při revizi své současné struktury financování;

15.  bere na vědomí, že po diskusích s hostitelským členským státem začal orgán předkládat žádosti o vrácení DPH v souladu s Protokolem o výsadách a imunitách Evropské unie a se směrnicí Rady o DPH(1); bere na vědomí, že do konce roku 2013 bylo vráceno pouze 39 % DPH zaplacené za období 2011–2013; žádá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o opatřeních přijatých za účelem vrácení zaplacené DPH a o odhadovaném harmonogramu, kdy bude celá částka vrácena;

16.  připomíná, že Evropský parlament byl klíčovou hybnou silou při úsilí o vytvoření nového a komplexního evropského systému finančního dohledu (ESFS) v období po finanční krizi a při zřízení orgánu jako součásti tohoto systému v roce 2011;

17.  bere na vědomí, že Komise ve své nedávné zprávě o fungování evropských orgánů dohledu a evropského systému finančního dohledu konstatuje, že orgány dohledu navzdory obtížné situaci rychle vybudovaly funkční organizační struktury, které v úhrnu dobře plnily široké spektrum svěřených úkolů, i když přes rostoucí nároky měly k dispozici pouze omezené lidské zdroje;

18.  zdůrazňuje, že úloha orgánu při prosazování společného režimu dohledu na celém jednotném trhu je zásadní pro zajištění lépe integrovaných, účinnějších a bezpečnějších finančních trhů v Unii, čímž napomáhá hospodářskému oživení a vytváření pracovních míst a růstu v Evropě a předchází budoucím krizím ve finančním sektoru;

19.  uvědomuje si, že systém ESFS je stále ještě ve fázi vytváření, a zdůrazňuje, že úkoly již svěřené orgánu stejně jako jeho budoucí úkoly, s nimiž se počítá v probíhajícím legislativním procesu, vyžadují odpovídající stav zaměstnanců a výši rozpočtu, které umožní vysoce kvalitní dohled; zdůrazňuje, že by vždy mělo být pečlivě zvažováno, že s dalšími úkoly by měly jít ruku v ruce i další zdroje; zdůrazňuje však, že jakýmkoli případným navýšením prostředků by měla předcházet nebo by je měla doplňovat snaha o odpovídající racionalizaci všude, kde to bude možné; poukazuje na koordinační úlohu orgánu a nutnost úzce spolupracovat s vnitrostátními orgány dohledu, aby řádně plnil své úkoly;

20.  zdůrazňuje, že vzhledem ke svým omezeným zdrojům se musí orgán soustředit na úkoly, které mu svěřili Parlament a Rada; zdůrazňuje, že orgán by měl plnit tyto úkoly v plném rozsahu, nesmí se však snažit fakticky rozšiřovat svůj mandát nad jejich rámec, a že musí zůstat nezávislý; upozorňuje na to, že orgán by měl ověřovat, zda je nutné vypracovat pokyny a doporučení;

21.  poukazuje na to, že orgán by měl plně využívat svých pravomocí v oblasti ochrany spotřebitele, které mu jsou svěřeny v rámci jeho stávajícího mandátu; zdůrazňuje, že v této oblasti by měl orgán důsledněji koordinovat svůj postup s ostatními orgány ESA prostřednictvím společného výboru;

22.  vyzývá orgán, aby v budoucnu dbal na to, aby nepřijímal žádné právní závazky dříve, než budou stanoveny prostředky na závazky;

o
o   o

23.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 29. dubna 2015(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
(2) Texty přijaté k tomuto datu, P8_TA(2015)0130.

Právní upozornění - Ochrana soukromí