Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2122(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0087/2015

Indgivne tekster :

A8-0087/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.43
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0152

Vedtagne tekster
PDF 185kWORD 80k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2013: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
P8_TA(2015)0152A8-0087/2015
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013 (2014/2122(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013 med myndighedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF(5), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0087/2015),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndig decharge for gennemførelsen af myndighedens budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 247.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 247.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013 (2014/2122(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013 med myndighedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF(5), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0087/2015),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 247.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 247.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013 (2014/2122(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0087/2015),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ("myndigheden") for regnskabsåret 2013 i følge dens årsregnskab var på 28 188 749 EUR, hvilket svarer til en stigning på 39,01 % sammenlignet med 2012 som følge af de yderligere opgaver, myndigheden har fået pålagt;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at myndighedens årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.  bemærker fra Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår seks bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2011 og markeret som "i gang" eller "ikke igangsat" i Revisionsrettens beretning for 2012, og at to bemærkninger i Revisionsrettens beretning nu er markeret som "afsluttet", tre som "i gang" og en som "ikke relevant"; bemærker endvidere, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår syv bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2012, og at to nu er markeret som "afsluttet", tre som "i gang" og to som "ikke relevant";

2.  konstaterer ud fra myndighedens svar, at:

   den har integreret sin personale- og budgetplanlægning i sin årlige planlægning af arbejdet for at tage hensyn til prioriteterne i hele organisationen samt for at flytte personale til forskellige opgaver, når det er muligt
   dens ansættelsesprocedurer er blevet ændret for at medtage flere kontroller så som forudgående kontroller, klarere modeller og reviderede mekanismer til evaluering af kandidater, og at den korrigerende foranstaltning vedrørende Revisionsrettens anbefaling om dette ifølge Revisionsrettens beretning er blevet afsluttet
   dens kommunikation om dens arbejde og aktiviteter til EU-borgere sker ved at offentliggøre og formidle oplysninger via et vist antal kanaler, herunder, men ikke begrænset til, dens offentlige websted og forskellige dokumenter om emner;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 93,18 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 72,54 %;

4.  noterer sig, at myndigheden gjorde brug af forskellige metoder som f.eks. månedlig rapportering til den administrerende direktør og kvartalsvis rapportering til styrelsesudvalget for at sikre, at der rettidigt blev truffet korrigerende foranstaltninger med hensyn til budgettets gennemførelse; bemærker, at dette har ført til en højere budgetgennemførelsesgrad i forhold til det foregående år;

Forpligtelser og fremførsler

5.  konstaterer, at forpligtelserne blev gennemført på en mere rettidig måde, idet det samlede omfang af forpligtede bevillinger steg i forhold til det foregående år; noterer sig med bekymring, at omfanget af forpligtede bevillinger under afsnit III, der blev fremført, var på 58 %, hvilket er en stigning på 6 %;

6.  noterer sig, at det store omfang af fremførsler hovedsagelig skyldtes, at der blev indgået kontrakter om IT-tjenester ved årets udgang, at de tjenester, som blev leveret i 2013, ikke blev betalt før ved årets udgang, samt forsinkelser i IT-indkøb og den flerårige karakter af relaterede IT-projekter; opfordrer myndigheden til at underrette dechargemyndigheden om de skridt, der er taget for at reducere omfanget af fremførslerne til det lavest mulige niveau;

Overførsler

7.  noterer sig med bekymring, at niveauet af overførsler er meget højt på 18 % af budgettet, hvilket svarer til 5 100 000 EUR; beklager, at dette beløb viser en stigning sammenlignet med 2012, hvilket indikerer, at der fortsat er mangler i budgetplanlægningen; opfordrer myndigheden til at underrette dechargemyndigheden om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at rette op på disse mangler;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

8.  konstaterer ud fra myndighedens svar, at indkøbsprocedurerne er blevet centraliseret for alle indkøb over 15 000 EUR for at forbedre deres punktlighed, kvalitetskontrol og overholdelse af kravene; bemærker, at den månedlige rapportering om indkøbsplanens status til den administrerende direktør blev iværksat i 2013;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

9.  konstaterer på baggrund af myndighedens svar, at den yderligere har styrket sine etiske retningslinjer ved at udarbejde en politik vedrørende interessekonflikter for ikke-ansatte, som tager hensyn til Kommissionens retningslinjer for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i decentrale EU-agenturer og finder anvendelse på medlemmer af tilsynsrådet og styrelsesudvalget;

10.  noterer sig, at myndighedens politik vedrørende interessekonflikter indeholder en bestemmelse om offentliggørelse af interesseerklæringer for medlemmer af tilsynsrådet og styrelsesudvalget; bemærker, at CV'er for og interesseerklæringer fra medlemmerne af tilsynsrådet og styrelsesudvalget samt interesseerklæringer fra den administrerende direktør og den øverste ledelse ikke er offentligt tilgængelige; opfordrer myndigheden til at rette op på denne mangel snarest muligt og gøre disse dokumenter let tilgængelige via dens websted;

Intern revision

11.  konstaterer ud fra myndighedens svar, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2013 foretog en begrænset gennemgang af myndighedens gennemførelse af standarder for intern kontrol (ICS) efter resultaterne af risikovurderingen, som blev gennemført i 2012 og myndighedens strategiske revisionsplan 2013-2015;

12.  bemærker, at IAS i forbindelse med sin gennemgang i 2013 af ICS udstedte 14 anbefalinger inden for forskellige områder, som blev markeret som "meget vigtige" og konkluderede, at de fleste af de gennemgåede 15 ICS'er fuldt ud eller i det store hele var blevet gennemført; bemærker, at halvdelen af anbefalingerne var blevet gennemført efter IAS' opfølgningsbesøg i juni 2014, herunder den ene som var markeret som "meget vigtig";

Andre bemærkninger

13.  beklager, at forsinkede betalinger udgjorde 27 % af alle betalinger for varer og tjenesteydelser, der var modtaget, hvilket medførte betaling af morarenter på 3 834 EUR samt forsinkede betalinger på i gennemsnit 32 dage; opfordrer myndigheden til at give dechargemyndigheden detaljerede oplysninger om de skridt, der er taget for at løse dette problem og forbedre betalingsprocessernes rettidighed;

14.  bemærker, at myndighedens nuværende finansieringsordninger er ufleksible, skaber unødige administrative byrder og kan true dens uafhængighed; opfordrer indtrængende myndigheden til i samarbejde med Kommissionen at revidere sin nuværende finansieringsstruktur;

15.  bemærker, at myndigheden efter sine drøftelser med værtsmedlemsstaten begyndte at søge om momsgodtgørelse i henhold til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter og Rådets "momsdirektiv"(1); bemærker, at kun 39 % af den opkrævede moms for perioden 2011-2013 var blevet godtgjort ved årets udgang; opfordrer myndigheden til at underrette dechargemyndigheden om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at få godtgjort den opkrævede moms, samt den anslåede tidsramme, inden for hvilken der kan ansøges om få det samlede beløb godtgjort;

16.  minder om, at Parlamentet var en vigtig drivkraft bag indsatsen for at etablere et nyt og omfattende europæisk finanstilsynssystem (ESFS) i kølvandet på finanskrisen og for oprettelsen af myndigheden i 2011 som en del af dette;

17.  noterer sig Kommissionens bemærkning i dens nylige rapport om de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) og Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS), om at ESA'erne trods de vanskelige omstændigheder hurtigt har etableret velfungerende organisationer, som generelt har opnået gode resultater i forhold til deres brede spektrum af opgaver, til trods for at de kun har disponeret over begrænsede menneskelige ressourcer;

18.  fremhæver, at myndighedens rolle med at fremme en fælles tilsynsordning i hele det indre marked er afgørende for at sikre bedre integrerede, mere effektive og mere sikre finansielle markeder i Unionen og dermed bidrage til det økonomiske opsving og skabelse af arbejdspladser og vækst i Europa samt forebyggelse af fremtidige kriser i den finansielle sektor;

19.  erkender, at ESFS stadig er i oprettelsesfasen, og understreger, at de opgaver, som myndigheden allerede har fået pålagt samt fremtidige opgaver, der er lagt op til i det igangværende lovgivningsarbejde, kræver et tilstrækkeligt antal ansatte og et budget, der muliggør et tilsyn af høj kvalitet; understreger, at behovet for at kombinere yderligere opgaver med flere midler altid nøje bør overvejes; understreger dog, at en passende rationaliseringsindsats bør, hvor det er muligt, gå forud for enhver mulig forhøjelse af dens midler og/eller suppleres af en sådan indsats; fremhæver myndighedens koordinerende rolle og behovet for at indgå et tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder for at opfylde dens mandat;

20.  understreger, at myndigheden som følge af dens begrænsede ressourcer skal holde sig til de opgaver, den har fået pålagt af Parlamentet og Rådet; understreger, at myndigheden fuldt ud bør udføre disse opgaver, men at den ikke må stræbe efter at gå ud over sit mandat, og at den skal forblive uafhængig; fremhæver, at myndigheden bør kontrollere nødvendigheden af at udarbejde retningslinjer og henstillinger;

21.  fremhæver, at myndigheden fuldt ud bør anvende sine beføjelser inden for forbrugerbeskyttelse, som den har fået tildelt via sit mandat; understreger, at myndigheden på dette område nøjere bør koordinere dette med de andre europæiske tilsynsmyndigheder via Det Fælles Udvalg;

22.  opfordrer myndigheden til i fremtiden at være opmærksom på, at der ikke indgås retlige forpligtelser, før der er indgået budgetforpligtelser;

o
o   o

23.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 29. april 2015(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0130.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik