Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2122(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0087/2015

Pateikti tekstai :

A8-0087/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.43
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0152

Priimti tekstai
PDF 429kWORD 96k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)
P8_TA(2015)0152A8-0087/2015
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2122(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB(5), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8–0087/2015),

1.  patvirtina Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos vykdomajai direktorei, kad Institucijos 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos vykdomajai direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 247.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 247.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 331, 2010 12 15, p. 84.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2122(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB(5), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8–0087/2015),

1.  pažymi, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos vykdomajai direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 247.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 247.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 331, 2010 12 15, p. 84.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2122(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8–0087/2015),

A.  kadangi, remiantis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (toliau – Institucija) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 28 188 749 EUR, t. y. 39,01 proc. didesnis, palyginti su 2012 m., nes šiai Institucijai buvo pavestos papildomos užduotys;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Institucijos metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog dėl šešių Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktų pastabų, kurios Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėtos žyma „vykdoma“ arba „nevykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir kad Audito Rūmų ataskaitoje dvi pastabos dabar pažymėtos žyma „užbaigta“, trys – „vykdoma“ ir viena – „netaikoma“; taip pat pažymi, kad dėl septynių Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje nurodytų pastabų buvo imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar dvi pastabos pažymėtos žyma „užbaigta“, trys pažymėtos žyma „vykdoma“ ir dvi – „netaikoma“;

2.  remdamasis Institucijos suteikta informacija patvirtina, kad:

   ji į savo metinius darbo planus įtraukė personalo ir biudžeto planavimą, kad atsižvelgtų į visos organizacijos prioritetus ir kad, kai įmanoma, personalą perskirtų vykdyti kitas užduotis;
   jos įdarbinimo procedūros buvo pakeistos siekiant įtraukti daugiau kontrolės, pavyzdžiui, ex ante patikrų, parengti aiškesni kandidatų vertinimo ruošiniai ir peržiūrėti mechanizmai, taip pat, remiantis Audito Rūmų ataskaita, užbaigtas taisomasis veiksmas šioje srityje, kurio buvo imtasai pagal Audito rūmų rekomendaciją;
   Sąjungos piliečių informavimą apie savo darbą ir veiklą ji vykdo skelbdama ir skleisdama informaciją keliais kanalais, iš kurių vienas yra viešoji interneto svetainė ir įvairūs teminiai dokumentai;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad 2013 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 93,18 proc., o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis – 72,54 proc.;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad, norėdama užtikrinti, jog biudžeto įvykdymo taisomųjų veiksmų būtų imtasi laiku, Institucija naudojo įvairius metodus, pavyzdžiui, kas mėnesį teikė pranešimus vykdomajai direktorei ir kas ketvirtį – valdybai; pažymi, kad dėl to padidėjo biudžeto įvykdymo lygis, palyginti su ankstesniais metais;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

5.  pripažįsta, kad įsipareigojimai buvo prisiimti tinkamesniu laiku – nuo praėjusių metų padidėjo bendras įsipareigotų asignavimų lygis; susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad į kitą laikotarpį pagal III antraštinę dalį perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis liko aukštas ir sudarė 58 proc., t. y. 6 proc. daugiau;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad perkėlimai daugiausia susiję su IT paslaugomis, dėl kurių sutartys buvo sudarytos metų pabaigoje ir kurios suteiktos 2013 m., tačiau už jas nesumokėta iki metų pabaigos, taip pat su IT viešųjų pirkimų vėlavimu ir dėl daugiamečio IT projektų pobūdžio; ragina Instituciją pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant sumažinti perkėlimų į kitą laikotarpį lygį iki kiek įmanoma mažesnės sumos;

Perkėlimai

7.  susirūpinęs pažymi, kad perkėlimų lygis yra labai aukštas ir sudarė 18 proc. biudžeto, jų suma siekė 5 100 000 EUR; apgailestauja dėl to, kad šis skaičius rodo padidėjimą, palyginti su 2012 m., o tai rodo, kad planuojant biudžetą nuolat esama trūkumų; ragina Instituciją informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių ji ėmėsi siekdama pašalinti šiuos trūkumus;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

8.  atsižvelgdamas į Institucijos informaciją nustato, kad visos viešųjų pirkimų procedūros, kai pirkimų sumos viršijo 15 000 EUR, buvo centralizuotos siekiant jas atlikti laiku, pagerinti kokybės kontrolę ir atitiktį reikalavimams; atkreipia dėmesį į tai, kad kasmėnesinis viešųjų pirkimų plano būklės ataskaitų teikimas vykdomajai direktorei buvo inicijuotas 2013 m.;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

9.  remdamasis Institucijos suteikta informacija pažymi, kad ji toliau stiprino savo etikos gaires – suformavo su darbuotojais nesusijusią interesų konfliktų politiką, kurioje atsižvelgiama į Komisijos gaires dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo ES decentralizuotose agentūrose ir kuri taikoma Priežiūros tarybai ir Valdančiajai tarybai;

10.  pažymi, kad Institucijos interesų konfliktų politikoje numatyta nuostata dėl Priežiūros tarybos ir Valdančiosios tarybos narių interesų konfliktų deklaracijų skelbimo; atkreipia dėmesį į tai, kad Priežiūros tarybos ir Valdančiosios tarybos narių gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos, taip pat vykdomosios direktorės ir vyresniųjų vadovų interesų deklaracijos nėra paskelbtos viešai; ragina Instituciją nedelsiant pašalinti šį trūkumą ir šiuos dokumentus paskelbti interneto svetainėje, kad jie būtų lengvai prieinami;

Vidaus auditas

11.  remdamasis Institucijos pateikta informacija patvirtina, kad, remdamasi 2012 m. atkilto rizikos vertinimo rezultatais ir 2013–2015 m. strateginiu audito planu, 2013 m. Komisijos vidaus audito tarnyba atliko ribotą vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo peržiūrą;

12.  pažymi, kad atlikusi 2013 m. vidaus kontrolės standartų peržiūrą Vidaus audito tarnyba pateikė 14 rekomendacijų įvairiose srityse, kurių viena pažymėta žyma „labai svarbu“, ir padarė išvadą, kad dauguma iš 15 peržiūrėtų vidaus kontrolės standartų buvo visiškai arba beveik visiškai įgyvendinti; atkreipia dėmesį į tai, kad po 2014 m. birželio mėn. Vidaus audito tarnybos kontrolinio vizito pusė rekomendacijų, taip pat ir rekomendacija, pažymėta žyma „labai svarbu“, buvo įvykdyta;

Kitos pastabos

13.  apgailestauja dėl mokėjimų už gautas prekes ir paslaugas vėlavimo (tokie mokėjimai sudarė 27 proc. visų mokėjimų), dėl kurio buvo sumokėta 3 834 EUR delspinigių, taip pat apgailestauja, kad vėluojama sumokėti maždaug 32 dienas; ragina Instituciją išsamiai informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių imtasi siekiant išspręsti šią problemą ir laiku vykdyti mokėjimo procesus;

14.  pažymi, kad dabartinė Institucijos finansavimo tvarka yra nelanksti, dėl jos susidaro nereikalinga administracinė našta ir gali kilti pavojus Institucijos nepriklausomumui; primygtinai ragina Instituciją bendradarbiauti su Komisija, kad būtų persvarstyta jos dabartinė finansavimo struktūra;

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad po diskusijų su priimančiąja valstybe nare, Institucija pradėjo teikti prašymus dėl PVM grąžinimo pagal Protokolą dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų ir Tarybos PVM direktyvą(1); pažymi, kad iki 2013 m. pabaigos buvo pateikta prašymų grąžinti tik 39 proc. 2011–2013 m. sumokėto PVM; ragina Instituciją informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių imtasis siekiant susigrąžinti sumokėtą PVM, ir apie tai, per kiek laiko numatoma patiekti prašymus susigrąžinti visą sumą;

16.  primena, kad praėjus finansų krizei, Europos Parlamentas buvo pagrindinis naujos visapusiškos Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) ir Institucijos, kaip šios sistemos sudėtinės dalies, sukūrimo 2011 m. skatintojas;

17.  atkreipia dėmesį į Komisijos naujoje ataskaitoje dėl Europos priežiūros institucijų (EPI) ir Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) veikimo pateiktą pastabą, kad, nepaisant sunkių aplinkybių, EPI greitai įsteigė gerai veikiančias organizacijas, kurios iš esmės gerai atliko joms pavestas įvairaus pobūdžio užduotis, nors turėjo vykdyti vis daugiau įpareigojimų, turėdamos ribotus žmogiškuosius išteklius;

18.  pabrėžia, kad Institucijos vaidmuo skatinant bendrą priežiūros režimą bendrojoje rinkoje yra labai svarbus siekiant, kad Sąjungos finansų rinkos būtų geriau integruotos, veiksmingesnės ir saugesnės, ir taip prisidedant prie ekonomikos atgaivinimo ir darbo vietų kūrimo ir augimo Europoje, taip pat siekiant išvengti būsimų finansų sektoriaus krizių;

19.  pripažįsta, kad EFPIS vis dar kuriama, ir pabrėžia, jog norint, kad Institucija vykdytų jai jau pavestas užduotis ir numatytas būsimas užduotis vykdant teisėkūros darbą, reikia tinkamo darbuotojų skaičiaus ir atitinkamo biudžeto, kad jos priežiūra būtų aukštos kokybės; pabrėžia, kad visuomet reikia atidžiai svarstyti papildomų užduočių derinimo su papildomais ištekliais klausimą; vis dėlto pabrėžia, kad prieš kiekvieną galimą išteklių didinimą ir (arba) jį atliekant kiek įmanoma reikėtų imtis atitinkamų racionalizavimo veiksmų; atkreipia dėmesį į tai, jog siekiant, kad Institucija vykdytų savo įgaliojimus, ji turi atlikti koordinavimo vaidmenį ir glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis priežiūros institucijomis;

20.  pabrėžia, kad Institucija, turėdama ribotus išteklius, visų pirma turi vykdyti Parlamento ir Tarybos jai paskirtas užduotis; pabrėžia, kad Institucija turėtų visapusiškai vykdyti minėtas užduotis, tačiau neturėtų siekti išplėsti savo įgaliojimų, ir kad ji privalo likti nepriklausoma; pabrėžia, kad Institucija turėtų įvertinti, ar reikia rengti gaires ir rekomendacijas;

21.  pabrėžia, kad Institucija turėtų visapusiškai naudotis savo galiomis vartotojų apsaugos srityje, kurios jai suteiktos pagal dabartinius įgaliojimus; pabrėžia, kad šioje srityje Institucija, pasitelkusi jungtinį komitetą, turėtų glaudžiau koordinuoti veiksmus su kitomis EPI;

22.  ragina Instituciją ateityje pasirūpinti, kad nebūtų prisiimama jokių teisinių įsipareigojimų, kol nenustatyti biudžetiniai įsipareigojimai;

o
o   o

23.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje(2) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).
(2) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0130.

Teisinė informacija - Privatumo politika