Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2122(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0087/2015

Teksty złożone :

A8-0087/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.43
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0152

Teksty przyjęte
PDF 506kWORD 99k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
P8_TA(2015)0152A8-0087/2015
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013 (2014/2122(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(5), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0087/2015),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 247.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 247.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013 (2014/2122(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(5), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0087/2015),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 247.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 247.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013 (2014/2122(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0087/2015),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym budżet Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwanego dalej Urzędem) na rok budżetowy 2013 zamknął się kwotą 28 188 749 EUR, co stanowi wzrost o 39,01 % w porównaniu z 2012 r. spowodowany powierzeniem Urzędowi dodatkowych zadań;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2013 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że odnośnie do sześciu uwag poczynionych przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2011 i oznaczonych jako znajdujące się „w trakcie realizacji” lub pozostające „do spłaty” w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto działania naprawcze i dwie z nich oznaczone są teraz w sprawozdaniu Trybunału jako „zrealizowane”, trzy jako znajdujące się „w trakcie realizacji”, a jedna jako „nie dotyczy”; zwraca ponadto uwagę, że w związku z siedmioma uwagami poczynionymi w sprawozdaniu Trybunału za rok 2012 podjęto działania naprawcze i dwie uwagi są teraz oznaczone jako „zrealizowane”, trzy jako znajdujące się „w trakcie realizacji”, a dwie jako „nie dotyczy”;

2.  na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu uznaje, że:

   Urząd włączył planowanie kadrowe i budżetowe do swoich rocznych planów pracy, tak aby uwzględnić priorytety w całej organizacji, a także w miarę możliwości przydzielić pracowników do różnych zadań;
   Urząd zmienił procedury rekrutacyjne, aby wprowadzić większą liczbę kontroli, takich jak kontrole ex ante, uproszczone modele i zmienione mechanizmy oceny kandydatów, oraz że według sprawozdania Trybunału działania naprawcze dotyczące zalecenia Trybunału w tym zakresie zostały zakończone;
   Urząd przedstawia obywatelom informacje na temat swojej pracy i działalności, publikując i rozpowszechniając informacje za pośrednictwem szeregu kanałów, które obejmują m.in. stronę internetową Urzędu i różne typy dokumentów tematycznych;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 93,18 %, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 72,54 %;

4.  odnotowuje, że w celu zadbania o to, by działania naprawcze związane z wykonaniem budżetu zostały podjęte w należytym terminie, Urząd zastosował szereg metod, takich jak składanie comiesięcznych sprawozdań dyrektorowi wykonawczemu oraz kwartalnych sprawozdań zarządowi; zauważa, że doprowadziło to do wyższego wskaźnika wykonania budżetu w porównaniu z poprzednim rokiem;

Zobowiązania i przeniesienia

5.  uznaje, że zobowiązania zostały podjęte z zachowaniem większej terminowości, gdyż ogólny poziom środków, na które zaciągnięto zobowiązania, wzrósł od poprzedniego roku; odnotowuje z zaniepokojeniem, że poziom przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, pozostaje wysoki i wynosi 58 % w tytule III, co oznacza wzrost o 6 %;

6.  odnotowuje, że wysoki poziom przeniesień wynika przede wszystkim z faktu, że usługi informatyczne, które zlecono pod koniec roku, zostały zrealizowane w 2013 r., lecz nie zapłacono za nie przed końcem roku, a także z opóźnień w udzielaniu zamówień w dziedzinie informatyki oraz z wieloletniego charakteru projektów informatycznych; wzywa Urząd do powiadomienia organu udzielającego absolutorium o krokach podjętych w celu ograniczenia poziomu przeniesień do minimum;

Przesunięcia

7.  odnotowuje z zaniepokojeniem, że poziom przesunięć jest bardzo wysoki i wynosi 18% budżetu, co oznacza kwotę 5 100 000 EUR; ubolewa, że w porównaniu do 2012 r. kwota ta stanowi wzrost, co wskazuje na utrzymujące się niedociągnięcia w planowaniu budżetowym; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o działaniach podjętych w celu zaradzenia tym niedociągnięciom;

Procedury udzielania zamówień i naboru pracowników

8.  na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że procedury udzielania zamówień zostały scentralizowane dla wszystkich zamówień na kwotę powyżej 15 000 EUR w celu poprawy ich terminowości, kontroli jakości i zgodności; odnotowuje, że w 2013 r. rozpoczęto składanie dyrektorowi wykonawczemu comiesięcznych sprawozdań na temat statusu planu zamówień;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

9.  na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu odnotowuje, że Urząd rozszerzył swoje wytyczne z zakresu etyki, opracowując strategię zapobiegania konfliktom interesów, która uwzględnia wytyczne Komisji dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w zdecentralizowanych agencjach UE oraz ma zastosowanie do członków Rady Organów Nadzoru i członków zarządu, a nie do personelu;

10.  zwraca uwagę, że opracowana przez Urząd strategia zapobiegania konfliktom interesów zawiera przepis dotyczący publikowania przez członków Rady Organów Nadzoru i członków zarządu deklaracji o braku konfliktu interesów; zauważa, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów członków Rady Organów Nadzoru i członków zarządu oraz deklaracje o braku konfliktu interesów dyrektora wykonawczego i kadry kierowniczej wyższego szczebla nie są publicznie dostępne; wzywa Urząd do wyeliminowania tego niedociągnięcia w trybie pilnym oraz do udostępnienia tych dokumentów na swojej stronie internetowej;

Audyt wewnętrzny

11.  na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła ograniczony przegląd wdrażania przez Urząd standardów kontroli wewnętrznej w związku z wynikami oceny ryzyka wykonanej w 2012 r. oraz strategicznym planem audytu Urzędu na lata 2013–2015;

12.  odnotowuje, że w przeglądzie standardów kontroli wewnętrznej przeprowadzonym w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego wydała 14 zaleceń w różnych obszarach, z których jedno zostało uznane za „bardzo istotne”, oraz doszła do wniosku, że większość z 15 standardów kontroli wewnętrznej objętych przeglądem została w całości lub w dużym stopniu wdrożona; odnotowuje, że w następstwie wizyty Służby Audytu Wewnętrznego monitorującej podjęte działania, do której doszło w czerwcu 2014 r., połowa z wydanych zaleceń została wdrożona, w tym zalecenie uznane za „bardzo istotne”;

Inne uwagi

13.  ubolewa, ze zaległe płatności stanowiły 27 % wszystkich płatności za dostarczone towary i wykonane usługi, a zapłacone odsetki wyniosły 3 834 EUR, przy czym opóźnienie w płatnościach wyniosło średnio 32 dni; wzywa Urząd do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium szczegółowych informacji na temat kroków podjętych w celu rozwiązania tego problemu oraz poprawy terminowości regulowania płatności;

14.  zauważa, że obecne uzgodnienia dotyczące finansowania Urzędu nie są elastyczne, stwarzają niepotrzebne obciążenia administracyjne i mogą zagrażać jego niezależności; wzywa Urząd do współpracy z Komisją w celu dokonania przeglądu swojej obecnej struktury finansowej;

15.  zwraca uwagę, że w następstwie dyskusji prowadzonych z przyjmującym państwem członkowskim Urząd rozpoczął starania o zwrot podatku VAT zgodnie z Protokołem w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej oraz z dyrektywą Rady w sprawie VAT(1); odnotowuje, że do końca 2013 r. wystąpiono o zwrot jedynie 39 % podatku VAT nałożonego w latach 2011–2013; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o działaniach podjętych w celu wystąpienia o zwrot nałożonego podatku VAT, a także o przewidywanym terminie, w którym Urząd wystąpi o zwrot łącznej kwoty;

16.  przypomina, że Parlament był jednym z głównych motorów działań na rzecz stworzenia nowego, kompleksowego Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) w następstwie kryzysu finansowego, a także przyczynił się do powstania Urzędu w 2011 r. w ramach tego systemu;

17.  odnotowuje, że w najnowszym sprawozdaniu z działalności europejskich urzędów nadzoru i Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) Komisja Europejska zwróciła uwagę na fakt, że mimo trudnych okoliczności europejskie urzędy nadzoru szybko stworzyły dobrze funkcjonujące struktury organizacyjne, które dobrze realizowały szerokie spektrum powierzonych im zadań, mimo że przy rosnących wymaganiach dysponowały ograniczoną liczbą pracowników;

18.  podkreśla, że rola Urzędu we wspieraniu wspólnego systemu nadzoru na całym jednolitym rynku jest niezbędna, aby zapewnić lepiej zintegrowane, efektywniejsze i bezpieczniejsze rynki finansowe w Unii, a tym samym przyczynić się do ożywienia koniunktury gospodarczej, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w Europie, a także zapobiec przyszłym kryzysom w sektorze finansowym;

19.  zdaje sobie sprawę, że ESNF nadal znajduje się w fazie tworzenia i podkreśla, że zadania już powierzone Urzędowi, a także przyszłe zadania przewidziane w toczących się pracach legislacyjnych wymagają odpowiedniego poziomu zatrudnienia i budżetu, aby umożliwić nadzór wysokiej jakości; podkreśla, że w każdym przypadku należy dokładnie rozważyć, czy dodatkowe zadania wymagają dodatkowych zasobów; podkreśla jednak, że każde ewentualne zwiększenie zasobów należy poprzedzić i/lub uzupełnić – w miarę możliwości – odpowiednimi działaniami racjonalizacyjnymi; zwraca uwagę na koordynującą rolę Urzędu oraz na konieczność bliskiej współpracy z krajowymi organami nadzoru, aby Urząd mógł wypełniać swój mandat;

20.  podkreśla, że z uwagi na ograniczone zasoby Urząd musi ograniczyć się do zadań powierzonych mu przez Parlament i Radę; podkreśla, że Urząd powinien je wykonywać w pełnym zakresie, ale nie może dążyć do rozszerzenia swojego mandatu, oraz że musi zachować niezależność; zwraca uwagę, że Urząd powinien zbadać konieczność sporządzania wytycznych i zaleceń;

21.  podkreśla, że Urząd powinien w pełni wykorzystywać swoje uprawnienia w zakresie ochrony konsumentów, które zostały jej powierzone w ramach mandatu; podkreśla, że w tej dziedzinie Urząd powinien ściślej koordynować swoje działania z innymi europejskimi urzędami nadzoru za pośrednictwem wspólnego komitetu;

22.  wzywa Urząd do zadbania w przyszłości o to, aby nie podejmowano zobowiązań prawnych przed zobowiązaniami budżetowymi;

o
o   o

23.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter horyzontalny, odsyła do swojej rezolucji z dnia 29 kwietnia 2015 r.(2) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

(1) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).
(2) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2015)0130.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności