Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2122(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0087/2015

Ingivna texter :

A8-0087/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.43
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0152

Antagna texter
PDF 184kWORD 79k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2013: Europeiska värdepapperskommittén (Esma)
P8_TA(2015)0152A8-0087/2015
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2013 (2014/2122(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2013, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(5), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0087/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 247.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 247.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2013 (2014/2122(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2013, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(5), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0087/2015).

1.  Europaparlamentet konstaterar att årsredovisningarna för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2013.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 247.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 247.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2013 (2014/2122(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0087/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) för budgetåret 2012 uppgick dess slutliga budget för 2013 till 28 188 749 EUR, vilket innebär en ökning med 39,01 % jämfört med 2012 och beror på de ytterligare uppgifter som ålagts myndigheten.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens räkenskaper för budgetåret 2013 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att avseende de sex kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerats som ”pågår” eller ”har ej genomförts” i revisionsrättens rapport för 2013 har korrigerande åtgärder vidtagits och två är nu markerade som ”har genomförts”, tre som ”pågår” och en som ”ej tillämplig”. Parlamentet noterar vidare att för de sju kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits, och två kommentarer är nu markerade som ”har genomförts”, tre som "pågår" och två som "ej tillämpliga".

2.  Europaparlamentet konstaterar följande från myndigheten:

   Den har integrerat sin personal- och budgetplanering i sin årliga arbetsplanering i syfte att beakta prioriteringarna i hela organisationen och att omplacera personal till olika uppgifter där så är möjligt.
   Dess rekryteringsförfaranden justerades så att de omfattar flera kontroller, såsom förhandskontroller, tydligare mallar och reviderade utvärderingsmekanismer för kandidater. Enligt revisionsrättens rapport har den korrigerande åtgärden till följd av revisionsrättens rekommendation nu genomförts.
   Dess kommunikation till unionsmedborgarna om sitt arbete och sin verksamhet sker genom offentliggörande och spridande av information genom ett antal kanaler, bland annat dess offentliga webbplats och olika typer av dokument om olika ämnen.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2013 resulterade i ett genomförande av budgeten på 93,18 %, och att genomförandegraden av betalningsbemyndigandena var 72,54 %.

4.  Europaparlamentet noterar att myndigheten, för att säkerställa att korrigerande åtgärder avseende budgetgenomförandet genomfördes i tid, använde sig av en rad metoder, såsom månadsrapportering till den verkställande direktören och kvartalsrapportering till förvaltningsstyrelsen. Parlamentet noterar att detta har lett till en högre budgetgenomförandenivå än under det föregående året.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet konstaterar att åtagandena gjordes mer punktligt då den övergripande nivån på åtagandebemyndiganden ökade jämfört med det föregående året. Parlamentet konstaterar med oro att andelen anslag för vilka åtaganden ingåtts som fördes över till följande budgetår förblev hög för avdelning III och uppgick till 58 %, vilket är en ökning på 6 %.

6.  Europaparlamentet noterar att den höga nivån på överföringar till efterföljande år beror framför allt på IT-tjänster som var beställda vid årsskiftet, tjänster som erhållits under 2013 men som inte betalats före årets slut samt förseningar i IT-upphandlingar och den fleråriga karaktären hos sådana IT-projekt. Myndigheten uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtas för att minska nivån på överföringarna till minsta möjliga belopp.

Överföringar under budgetåret

7.  Europaparlamentet noterar med oro att nivån på 18 % för överföringar under budgetåret är mycket hög och uppgår till 5 100 000 EUR. Parlamentet beklagar att denna siffra uppvisar en ökning jämfört med 2012, vilket visar på fortsatta brister i budgetplaneringen. Parlamentet uppmanar myndigheten att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtas för att rätta till dessa brister.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

8.  Europaparlamentet noterar myndighetens uppgifter om att upphandlingsförfarandena centraliserades för alla upphandlingar över 15 000 EUR för att förbättra deras punktlighet, kvalitetskontroll och regelefterlevnad. Parlamentet noterar att månadsrapporteringen till den verkställande direktören om läget för upphandlingsplanen inleddes 2013.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

9.  Europaparlamentet noterar från myndigheten att den har förbättrat sina etiska riktlinjer ytterligare genom att utveckla en policy för intressekonflikter för icke anställda som bygger på kommissionens riktlinjer om förebyggande och hantering av intressekonflikter i EU:s decentraliserade byråer och som gäller för ledamöter av tillsynsstyrelsen och förvaltningsstyrelsen.

10.  Europaparlamentet noterar att myndighetens policy för intressekonflikter innehåller en bestämmelse om offentliggörande av intresseförklaringar från tillsynsstyrelsen och förvaltningsstyrelsen. Parlamentet påpekar att meritförteckningarna och intresseförklaringarna för tillsynsstyrelsens och förvaltningsstyrelsens ledamöter, och intresseförklaringarna för verkställande direktören och högsta ledningen, inte är offentligt tillgängliga. Myndigheten uppmanas att omedelbart åtgärda denna brist och se till att dessa dokument blir lätt tillgängliga via dess webbplats.

Internrevision

11.  Europaparlamentet erfar från myndigheten att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) under 2013 genomförde en begränsad översyn av dess genomförande av normerna för intern kontroll, till följd av resultaten i den riskbedömning som gjordes 2012 och myndighetens strategiska plan för 2013–2015.

12.  Europaparlamentet noterar att IAS i sin översyn av normerna för intern kontroll utfärdade 14 rekommendationer på olika områden, där en var markerad ”mycket viktig”, och drog slutsatsen att de flesta av de 15 granskade normerna hade genomförts helt och hållet eller till stor del. Parlamentet noterar att hälften av rekommendationerna hade genomförts vid uppföljningsbesöken från IAS i juni 2014, bland annat en som markerats ”mycket viktig”.

Övriga kommentarer

13.  Europaparlamentet beklagar att 27 % av alla betalningar för mottagna varor och tjänster var försenade, vilket ledde till dröjsmålsränta på 3 834 EUR, och att dessa betalningar i genomsnitt var 32 dagar försenade. Myndigheten uppmanas att ge den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten detaljerad information om de åtgärder som vidtagits för att åtgärda detta och för att göra betalningsprocesserna punktligare.

14.  Europaparlamentet noterar att myndighetens nuvarande finansieringsarrangemang är inflexibla, skapar onödiga administrativa bördor och skulle kunna äventyra dess oberoende. Myndigheten uppmanas att samarbeta med kommissionen för att se över sin nuvarande finansieringsstruktur.

15.  Europaparlamentet noterar att myndigheten efter diskussionerna med värdmedlemsstaten började kräva momsåterbetalningar enligt protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier och rådets momsdirektiv(1). Parlamentet noterar att i slutet av 2013 hade endast 39 % av den moms som debiterats under perioden 2011–2013 återkrävts. Myndigheten uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att återkräva debiterad moms liksom den uppskattade tidsramen inom vilken det totala beloppet kan återkrävas.

16.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet varit en central aktör i samband med insatserna för att skapa ett nytt övergripande europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) efter finanskrisen, och i arbetet med att – som en del av detta system – inrätta myndigheten 2011.

17.  Europaparlamentet noterar kommissionens konstaterande i den nyligen framlagda rapporten om verksamheten i de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna) och Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS), att ESA-myndigheterna, trots svåra omständigheter, snabbt har upprättat väl fungerande organisationer, som på det hela taget har uppnått goda resultat med tanke på deras breda arbetsfält, samtidigt som de har att hantera ökande krav med begränsade personalresurser.

18.  Europaparlamentet betonar att myndighetens roll i arbetet med att främja en gemensam tillsynsordning för hela den inre marknaden är av största vikt för att trygga en mer integrerad, mer effektiv och säkrare finansmarknad i EU, och därmed bidra till ekonomisk återhämtning, skapande av sysselsättning och tillväxt och förebyggande av framtida kriser inom finanssektorn.

19.  Europaparlamentet inser att ESFS fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas, och betonar att de uppgifter som redan anförtrotts myndigheten, liksom framtida uppgifter som planeras inom ramen för det pågående lagstiftningsarbetet, kräver en tillräckligt stor personalstyrka och budget för att en tillfredsställande tillsyn ska bli möjlig. Parlamentet betonar att behovet av att kombinera nya uppgifter med extra resurser alltid ingående bör beaktas. Parlamentet understryker dock att alla eventuella ökningar av myndighetens resurser bör föregås och/eller kompletteras av lämpliga rationaliseringsinsatser när detta är möjligt. Parlamentet framhäver myndighetens samordnande roll och påpekar att myndigheten nära måste samarbeta med de nationella tillsynsmyndigheterna för att uppfylla sitt mandat.

20.  Europaparlamentet betonar att myndigheten på grund av sina begränsade resurser måste hålla sig till de uppgifter den tilldelats av parlamentet och rådet. Parlamentet betonar att myndigheten till fullo bör utföra dessa uppgifter, men att den inte får försöka överträda sitt mandat, och att myndigheten måste bevara sin oberoende ställning. Parlamentet understryker att myndigheten bör undersöka om det är nödvändigt att utarbeta riktlinjer och rekommendationer.

21.  Europaparlamentet betonar att myndigheten till fullo bör utnyttja de befogenheter på konsumentskyddsområdet som myndigheten tilldelas genom sitt befintliga mandat. Parlamentet understryker att myndigheten på detta område närmare bör samarbeta med de övriga ESA-myndigheterna genom den gemensamma kommittén.

22.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att se till att inga rättsliga åtaganden ingås i framtiden före budgetmässiga åtaganden.

o
o   o

23.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 29 april 2015(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).
(2) Antagna texter denna dag, P7_TA(2015)0130.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy