Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2104(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0090/2015

Indgivne tekster :

A8-0090/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.44
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0153

Vedtagne tekster
PDF 177kWORD 74k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2013: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
P8_TA(2015)0153A8-0090/2015
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013 (2014/2104(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013 med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(5), særlig artikel 17,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0090/2015),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 260.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 260.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013 (2014/2104(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013 med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(5), særlig artikel 17,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0090/2015),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 260.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 260.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013 (2014/2104(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0090/2015),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ("instituttet") for regnskabsåret 2013 ifølge dets årsregnskab var på 20 143 500 EUR, hvilket svarer til et fald på 0,01 % sammenlignet med 2012; der henviser til, at hele instituttets budget stammer fra EU's budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts årsregnskab for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.  glæder sig over, at der blev indgået en aftale om instituttets lokaler med myndighederne i Piemonte-regionen i Italien i 2013, hvilket sikrer, at instituttets aktiviteter kan fortsætte i perioden 2013-2015; erfarer fra instituttet, at forhandlinger er blevet indledt med den nye regering i Piemonte-regionen, hvor instituttet har hjemsted, om fornyelsen af kontrakten for instituttets lokaler fra 2015;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,78 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 95,72 %;

3.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at instituttet ved udgangen af 2013 havde 7 500 000 EUR stående på konti i en enkelt bank med en lav kreditvurdering (F3, BBB); erfarer fra instituttet, at det store indestående ved årets udgang var et resultat af forudbetalingen af den første tranche af 2014-tilskuddet samt de modtagne midler til de nye projekter GEMM og FRAME; noterer sig instituttets hensigt om at deltage i en fælles indkøbsprocedure for banktjenester, som Kommissionen har iværksat; mener, at instituttet – hvis denne procedure slår fejl – bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre sine værdier; opfordrer instituttet til at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at revidere dets likviditetspolitik, og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af denne indkøbsprocedure;

Forpligtelser og fremførsler

4.  erfarer på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der ikke blev fremsat bemærkninger om forpligtelser og fremførsler for regnskabsåret 2013, og roser instituttet for sin gode budgetplanlægning;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

5.  konstaterer på baggrund af Revisionsrettens beretning, at hverken stikprøverne af transaktionerne eller andre revisionsresultater for 2013 har afstedkommet nogen bemærkninger til instituttets indkøbsprocedurer for regnskabsåret 2013;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

6.  erfarer fra instituttet, at det har vedtaget og offentliggjort retningslinjerne for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter; noterer sig instituttets plan om at offentliggøre CV'er og interesseerklæringer for sine bestyrelsesmedlemmer, direktør og øverste ledelse på sit websted og opfordrer instituttet til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne af denne øvelse, så snart den er afsluttet;

Intern revision

7.  erfarer fra instituttet, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2013 gennemførte revisionen vedrørende udformning og effektiv anvendelse af det interne kontrolsystem (ICS), som blev oprettet af ledelsen med henblik på ekspertforvaltning og missioner; noterer sig, at dette arbejde navnlig indebar en vurdering af, om ICS, som det blev gennemført, da feltarbejdet blev udført, gav rimelig sikkerhed for, at de gældende regler og bestemmelser var overholdt, og at processerne for ekspertforvaltning og missioner var effektive, jf. revisionens omfang;

8.  noterer sig på baggrund af resultaterne af denne revision, at IAS mener, at ICS giver rimelig sikkerhed, med undtagelse af den formelle udnævnelse af udvælgelsespanelet samt erklæringerne om, at der ikke er interessekonflikter, og fortrolighedserklæringer;

9.  erfarer fra instituttet, at det efter denne revision udarbejdede en handlingsplan, som blev indsendt til IAS; noterer sig, at IAS anser den for fyldestgørende til at danne grundlag for en effektiv gennemførelse og opfølgning på IAS' revisionsanbefalinger;

10.  erfarer fra instituttet, at IAS pr. 1. september 2014 formelt har afsluttet alle 14 anbefalinger fra IAS' revision vedrørende kommunikation i 2011;

Resultater

11.  erfarer fra instituttet, at den brede offentlighed i overensstemmelse med instituttets kommunikationspolitik er en central målgruppe for dets kommunikationsaktiviteter; bemærker, at det første niveau af information på instituttets websted henvender sig til interesserede borgere og indeholder generelle oplysninger, konkrete aktiviteter og resultater; noterer sig instituttets brug af andre kommunikationskanaler såsom traditionelle medier og sociale medier;

Øvrige bemærkninger

12.  anerkender instituttets fortsatte bidrag til at fremme udviklingen af menneskelig kapital i partnerlande; glæder sig endvidere over de resultater, som er opnået i 2013 i forbindelse med instituttets midtvejsprognose 2010-2013, som afspejler en vellykket gennemførelse af fireårsplanen;

13.  bemærker, at 2013 var det sidste år i midtvejsprognosen 2010-2013, og roser instituttet for, at det har opfyldt 99 % af de mål, som var fastsat i dets fire arbejdsprogrammer;

14.  anerkender de fremskridt, der er gjort med den resultatbaserede reform af den europæiske erhvervsuddannelse (VET) via Torinoprocessen og andre specifikke politiske analyser, som blev overtaget af partnerlandene og førte til udvikling af de nationale politikker, der bidrager til at sikre fremtidig bæredygtighed;

o
o   o

15.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 29. april 2015(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0130.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik