Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2104(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0090/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0090/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.44
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0153

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 488kWORD 98k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
P8_TA(2015)0153A8-0090/2015
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2104(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Ιδρύματος(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(5), και ιδίως το άρθρο 17,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0090/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 260.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 260.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 82.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2104(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Ιδρύματος(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(5), και ιδίως το άρθρο 17,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0090/2015),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 260.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 260.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 82.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2104(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0090/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης («το Ίδρυμα») για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθε σε 20 143 500 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 0,01% σε σύγκριση με το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013, αναφέρει ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2013 υπήρξε συμφωνία με τις αρχές της περιφέρειας του Πιεμόντε, στην Ιταλία, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, η οποία εξασφαλίζει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος για την περίοδο 2013-2015· γνωρίζει από το Ίδρυμα ότι έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη νέα κυβέρνηση του Πιεμόντε στην Ιταλία, όπου βρίσκεται η έδρα του Ιδρύματος, για την ανανέωση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις εγκαταστάσεις του από το 2015 και μετά·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού να ανέρχεται στο 99,78%, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 95,72%·

3.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, στο τέλος του 2013 το Ίδρυμα είχε τοποθετήσει 7 500 000 EUR σε λογαριασμούς σε μία μόνο τράπεζα με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα (F3, BBB)· σημειώνει, με βάση τις πληροφορίες του Ιδρύματος, ότι το υψηλό τραπεζικό υπόλοιπο στο τέλος του έτους οφείλεται στην προκαταβολή της πρώτης δόσης της επιχορήγησης του 2014 και στην είσπραξη των κεφαλαίων για τα νέα έργα GEMM και FRAME· επισημαίνει ότι το Ίδρυμα προτίθεται να συμμετάσχει το 2014 στην κοινή διαδικασία σύναψης συμβάσεων για τραπεζικές υπηρεσίες, την οποία έχει δρομολογήσει η Επιτροπή· εκτιμά ότι, σε περίπτωση που η διαδικασία αυτή δεν τελεσφορήσει, το Ίδρυμα θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να κατοχυρώσει την ασφάλεια των περιουσιακών του στοιχείων· καλεί το Ίδρυμα να αξιολογήσει κατά πόσον απαιτείται αναθεώρηση της ταμειακής πολιτικής του και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής για τη σύναψη σύμβασης·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

4.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σχετικά με τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις μεταφορές για το οικονομικό έτος 2013 και συγχαίρει το Ίδρυμα για τον ορθό δημοσιονομικό προγραμματισμό του·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

5.  διαπιστώνει, από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2013 με βάση τις πράξεις του δείγματος ή άλλες διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

6.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Ιδρύματος, ότι έχουν εγκριθεί και δημοσιευθεί οι κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων· λαμβάνει υπό σημείωση την πρόθεση του Ιδρύματος να δημοσιεύσει τα βιογραφικά και τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού του συμβουλίου, του διευθυντή και των ανώτερων διοικητικών στελεχών στον δικτυακό του τόπο και ζητεί από το Ίδρυμα να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τα αποτελέσματα της ενέργειας αυτής μόλις ολοκληρωθεί·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

7.  σημειώνει, με βάση τις πληροφορίες του Ιδρύματος, ότι το 2013 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής διενήργησε έλεγχο στον σχεδιασμό και την ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπίσει η διοίκηση όσον αφορά την ειδική διαχείριση και τις αποστολές· σημειώνει ότι στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού αξιολογήθηκε κατά πόσον το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, όπως εφαρμοζόταν τότε στην πράξη, παρείχε εύλογη βεβαιότητα όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, καθώς και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διαδικασιών για την ειδική διαχείριση και τις αποστολές, όπως ορίζονται στο πεδίο εφαρμογής του ελέγχου·

8.  σημειώνει ότι, με βάση τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου, η IAS θεωρεί ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου παρέχει εύλογη βεβαιότητα, με εξαίρεση τον επίσημο διορισμό της ομάδας επιλογής, καθώς και τις δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων και εμπιστευτικότητας·

9.  σημειώνει, με βάση τις παρατηρήσεις του Ιδρύματος, ότι κατόπιν του ελέγχου αυτού, εκπονήθηκε σχέδιο δράσης το οποίο υποβλήθηκε στην IAS· σημειώνει ότι η IAS θεωρεί το σχέδιο αυτό επαρκές προκειμένου να χρησιμεύσει ως βάση για την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση των συστάσεων ελέγχου της·

10.  γνωρίζει από το Ίδρυμα ότι, από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, η IAS έχει κλείσει επίσημα και τις 14 συστάσεις από τον έλεγχό της του 2011 για την επικοινωνία·

Επιδόσεις

11.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Ιδρύματος, ότι σύμφωνα με την επικοινωνιακή του πολιτική, οι επικοινωνιακές του δραστηριότητες απευθύνονται κυρίως στο ευρύ κοινό· διαπιστώνει ότι το πρώτο επίπεδο πληροφοριών που περιέχει ο δικτυακός τόπος του Ιδρύματος απευθύνεται σε πολίτες που ενδιαφέρονται και περιλαμβάνει πληροφορίες γενικού χαρακτήρα, συγκεκριμένες δραστηριότητες και αποτελέσματα· σημειώνει ότι το Ίδρυμα χρησιμοποιεί και άλλους διαύλους επικοινωνίας, όπως παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

Λοιπές παρατηρήσεις

12.  αναγνωρίζει τη συνεχή συμβολή του Ιδρύματος στη βελτίωση της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου στις χώρες εταίρους· εκφράζει, επιπλέον, την επιδοκιμασία του για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2013 στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης προοπτικής του Ιδρύματος 2010-2013, τα οποία αποτυπώνουν την επιτυχή εκτέλεση του τετραετούς σχεδίου·

13.  σημειώνει ότι το 2013 ήταν το τελευταίο έτος της μεσοπρόθεσμης προοπτικής 2010-2013 και επαινεί το Ίδρυμα για τον βαθμό υλοποίησης των στόχων που ορίζονται στα τέσσερα προγράμματα εργασίας του, που ανέρχεται στο 99%·

14.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην ανάπτυξη της βασιζόμενης σε στοιχεία μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της διαδικασίας του Τουρίνου και άλλων ειδικών αναλύσεων πολιτικής, τις οποίες ενστερνίσθηκαν οι χώρες εταίροι, με αποτέλεσμα να υπάρξουν, σε επίπεδο εθνικής πολιτικής, εξελίξεις οι οποίες συμβάλλουν στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας στο μέλλον·

o
o   o

15.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0130.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου