Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2104(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0090/2015

Pateikti tekstai :

A8-0090/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.44
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0153

Priimti tekstai
PDF 420kWORD 88k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)
P8_TA(2015)0153A8-0090/2015
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2104(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo(5), ypač į jo 17 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0090/2015),

1.  patvirtina Europos mokymo fondo direktoriui, kad Fondo 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos mokymo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 260.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 260.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 354, 2008 12 31, p. 82.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2104(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo(5), ypač į jo 17 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0090/2015),

1.  pažymi, kad Europos mokymo fondo galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos mokymo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 260.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 260.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 354, 2008 12 31, p. 82.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2104(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0090/2015),

A.  kadangi, remiantis jo finansinėmis ataskaitomis, Europos mokymo fondo (toliau – Fondas) galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 20 143 500 EUR, t. y. 0,01 proc. mažesnis negu 2012 m.; kadangi visą Fondo biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Europos mokymo fondo metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) yra pareiškę, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Fondo metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  džiaugiasi tuo, kad 2013 m. su Pjemonto regiono (Italija) valdžios institucijomis buvo sudarytas susitarimas dėl Fondo patalpų ir taip užtikrintas Fondo veiklos tęstinumas 2013–2015 m. laikotarpiu; remdamasis Fondo pateikta informacija pripažįsta, kad su Pjemonto, kur įsteigta Fondo būstinė, naująja vyriausybe buvo pradėtos derybos dėl paslaugų, susijusių su jo patalpomis, sutarties pratęsimo nuo 2015 m.;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad 2013 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,78 proc. ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis – 95,72 proc.;

3.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2013 m. pabaigoje 7 500 000 EUR sumą Fondas laikė vieno žemą kredito reitingą turinčio (F3, BBB) banko sąskaitose; remdamasis Fondo pateikta informacija pripažįsta, kad didelis banko sąskaitos likutis metų pabaigoje susidarė dėl iš anksto išmokėtos pirmos 2014 m. subsidijos dalies ir naujiems GEMM ir FRAME projektams skirtų lėšų; atkreipia dėmesį į Fondo ketinimą dalyvauti Komisijos inicijuotoje bendroje banko paslaugų viešųjų pirkimų procedūroje; mano, kad, jei ši procedūra nepavyktų, Fondas turėtų imtis visų būtinų priemonių savo turto saugumui užtikrinti; ragina Fondą įvertinti, ar reikia peržiūrėti jo iždo politiką, ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šios viešųjų pirkimų procedūros rezultatus;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  remdamasis Audito Rūmų pateikta ataskaita konstatuoja, kad nebuvo pateikta jokių pastabų dėl su 2013 finansiniais metais susijusių įsipareigojimų ir perkėlimų į kitą laikotarpį, ir giria Fondą už tai, kad jis gerai planuoja savo biudžetą;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

5.  nustato, kad iš Audito Rūmų ataskaitos matyti, jog nei dėl į imtį įtrauktų operacijų, nei dėl kitų audito metu nustatytų faktų nebuvo pateikta jokių pastabų dėl Fondo 2013 finansinių metų viešųjų pirkimų procedūrų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

6.  remdamasis Fondo pateikta informacija konstatuoja, kad jis priėmė ir paskelbė interesų konfliktų prevencijos ir valdymo gaires; atkreipia dėmesį į tai, kad Fondas savo interneto svetainėje ketina skelbti savo Valdybos narių, direktoriaus ir vyresniųjų vadovų gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas, ir ragina Fondą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šios procedūros rezultatus, kai tik ji bus užbaigta;

Vidaus auditas

7.  remdamasis Fondo pateikta informacija pažymi, kad 2013 m. Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) atliko vadovybės įdiegtos su profesionaliu valdymu ir komandiruotėmis susijusios vidaus kontrolės sistemos (VKS) koncepcijos ir veiksmingo taikymo auditą; pažymi, kad šio darbo vietoje metu (o tai ir buvo įtraukta į audito apimtį), visų pirma buvo vertinama, ar įdiegta VKS buvo suteiktas pakankamas patikinimas dėl atitikties taikomoms taisyklėms ir teisės aktams ir su profesionaliu valdymu ir komandiruotėmis susijusių procesų veiksmingumo ir efektyvumo;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad VAT, remdamasi šio audito rezultatais, mano, kad VKS suteikiamas pakankamas patikinimas, išskyrus atrankos grupės narių oficialaus paskyrimo ir interesų konfliktų nebuvimo bei konfidencialumo deklaracijų atvejus;

9.  remdamasis iš Fondo gauta informacija pažymi, kad pasibaigus šiam auditui jis parengė veiksmų planą, kuris buvo pateiktas VAT; atkreipia dėmesį į tai, kad, VAT nuomone, jis yra tinkamas veiksmingo VAT audito rekomendacijų įgyvendinimo ir tolesnių veiksmų vykdymo pagrindas;

10.  remdamasis Fondo pateikta informacija patvirtina, kad 2014 m. rugsėjo 1 d. VAT oficialiai pripažino, kad įgyvendintos visos 14 2011 m. VAT audite pateiktų rekomendacijų dėl komunikacijos;

Veiklos rezultatai

11.  remdamasis Fondo pateikta informacija pripažįsta, kad vadovaujantis jo komunikacijos politika plačioji visuomenė yra viena pagrindinių jo komunikacinės veiklos tikslinių grupių; pažymi, kad Fondo interneto svetainėje skelbiama pirmojo lygmens informacija yra skirta suinteresuotiems piliečiams ir kad ji apima bendro pobūdžio informaciją, konkrečią veiklą ir rezultatus; atkreipia dėmesį į tai, kad Fondas naudojasi kitais komunikacijos kanalais, kaip antai tradicine ir socialine žiniasklaida;

Kitos pastabos

12.  pripažįsta, kad Fondas toliau prisideda gerinant žmogiškojo kapitalo vystymą šalyse partnerėse; be to, atsižvelgdamas į Fondo 2010–2013 m. vidutinės trukmės laikotarpio programą, džiaugiasi 2013 m. pasiektais rezultatais, kurie atspindi sėkmingą ketverių metų plano įvykdymą;

13.  pažymi, kad 2013 m. buvo paskutinieji 2010–2013 m. vidutinės trukmės laikotarpio programos įgyvendinimo metai, ir džiaugiasi, kad Fondas pasiekė 99 proc. savo keturiose darbo programose nustatytų tikslų;

14.  teigiamai vertina pažangą, padarytą per Turino procesą plėtojant įrodymais pagrįstą Europos profesinio rengimo ir mokymo reformą, ir kitokią konkrečią politikos analizę, kurią perėmė šalys partnerės, o tai lėmė nacionalinius politinius pokyčius, padedančius ateityje užtikrinti tvarumą;

o
o   o

15.  pažymi, kad kitos horizontaliojo pobūdžio su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos pateikiamos jo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje(1) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0130.

Teisinė informacija - Privatumo politika